วิสัยทัศน์
Download
1 / 36

วิสัยทัศน์ VISION - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

วิสัยทัศน์ VISION. เป็นผู้นำในการผลิตประยุกต์ สาธิต และถ่ายทอดนวัตกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมถึง การพิทักษ์สิทธิด้านสุขภาวะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายใต้สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพ. ประเด็นยุทธศาสตร์.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'วิสัยทัศน์ VISION' - elizabeth-mcguire


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

วิสัยทัศน์ VISION

เป็นผู้นำในการผลิตประยุกต์ สาธิต และถ่ายทอดนวัตกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมถึง การพิทักษ์สิทธิด้านสุขภาวะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายใต้สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพ


ประเด็นยุทธศาสตร์

 • การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม (Research & Development as Public health laboratory)


ประเด็นยุทธศาสตร์

 • การถ่ายทอด องค์ความรู้และนวัตกรรมสู่เครือข่ายและชุมชน Public and environtal health marketing

 • - Transfer and Training Center

 • - Academic Showroom Center

 • - โรงพยาบาลสายใยรัก

 • - Green and Clean Hospital

 • - ศูนย์สุขภาพ 3 วัยครบวงจร

 • - ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการเด็ก


ประเด็นยุทธศาสตร์

3.การพิทักษ์สิทธิด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

- Customer Protection

- Health indicator surveillance

- HIA

4.การพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน

- Sustainable Organization Development


Conceptual Road Map to

Modern Health Promotion Center

5 ปี

5 ปี

5 ปี

เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาระดับประเทศสามารถพึ่งพาตนเองและส่งออกความรู้และเทคโนโลยีสู่อนาคต

เสริมสร้างและธำรงความเป็นผู้นำในการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนให้ศูนย์อนามัยมีบุคลากร,

อาคาร ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีเพียงพอ

และมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ


Excellent Health Promotion Center

Vision

Mission

Functional Structure

1. R & D Center

Training Center

Learning Center (Showroom)

2. การตลาด,ประสานเครือข่าย

- M&E

- Strategic Planning

- Customer Protection

3. ประเมินมาตรฐานและรับรอง

4. บริหารจัดการ

5. โรงพยาบาลกรมอนามัย

 • Organization Structure

 • กลุ่มอำนวยการ

 • กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ

 • กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • โรงพยาบาลกรมอนามัย

 • กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ฯ

 • กลุ่มจัดการความรู้ ฯ


โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ใหม่ของศูนย์อนามัยโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ใหม่ของศูนย์อนามัยกรมอนามัย


วิสัยทัศน์ศูนย์อนามัยวิสัยทัศน์ศูนย์อนามัยเป็นผู้นำในการผลิตประยุกต์ สาธิต และถ่ายทอดนวัตกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมถึง การพิทักษ์สิทธิด้านสุขภาวะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายใต้สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพ

พันธกิจ

ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง รวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผล

พัฒนา ผลักดัน สนับสนุนให้เกิดนโยบาย และ กม.ที่จำเป็นในการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม


โครงสร้างกลุ่มและงานของศูนย์อนามัยโครงสร้างกลุ่มและงานของศูนย์อนามัย

ผู้อำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหาร

ยุทธศาสตร์และการวิจัย

กลุ่ม สส.

กลุ่ม สวล.

กลุ่ม รพ.สส.

กลุ่มจัดการความรู้และ

การศึกษาด้านสุขภาพ

 • งานบริหารการวิจัย และพัฒนานโยบายสาธารณะ

 • งานแผนงาน งบประมาณและประเมินผล

 • งานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานเฝ้าระวัง(HMIS)

 • งานพัฒนาองค์กร

 • งานบริหารทั่วไป

 • งานบริหารบุคคล

 • งานบริหารงบประมาณการเงิน และบัญชี

 • งานบริหารพัสดุ

 • งานประกันสุขภาพ

 • งานอนามัยแม่และเด็ก

 • งานอนามัยวัยเรียนและวัยรุ่น

 • งานอนามัยวัยทำงาน

 • งานอนามัย ผสอ.

 • งานออกกำลังกาย

 • งานโภชนาการ

 • งาน HIA

 • งาน ส.อาหารและน้ำ

 • งาน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม(+ งานมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล)

 • งาน กม.สธ.

 • และคุ้มครองผู้บริโภค(+ งานจัดการเหตุรำคาญ)

 • งานอุบัติภัย และภาวะฉุกเฉิน

 • กลุ่มบริการและบริการสาธิต

  • กลุ่มบริการทางการแพทย์

  • กลุ่มบริการพยาบาล

  • กลุ่มสนับสนุนบริการ

 • กลุ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

 • งานทันตสาธารณสุข

 • งานบริหารศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรม(+งานโสต ทัศนูปกรณ์ )

 • งานแผน,หลักสูตรและงานประเมินผลสัมฤทธิ์

 • งานผลิตสื่อและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

 • งานจัดการความรู้และนวัตกรรม


กลุ่มอำนวยการโครงสร้างกลุ่มและงานของศูนย์อนามัย

บทบาทหน้าที่

เป็นกลุ่มงานที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน

 • ด้านงานสารบรรณ และสนับสนุนด้านบริการ

 • ด้านการบริหารงานบุคคล

 • ด้านการบริหารงานพัสดุ

 • ด้านการบริหารการเงินและบัญชี

 • ด้านสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล


โครงสร้างงาน และอัตรากำลัง


กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย


บทบาทหน้าที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย

 • กำหนดทิศทางการศึกษาวิจัย และบริหารการใช้ประโยชน์งานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายขององค์กร

 • ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ การวิจัยแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ

 • วิเคราะห์นโยบายกระทรวง กรมอนามัย ปัญหาของพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนของหน่วยงานและแผนพัฒนาองค์กร

 • กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนงาน งบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ

 • ประสาน และชี้แจง การทำงานกับภาคีเครือข่ายของศูนย์ ได้แก่ สสจ, อปท. สถานศึกษา, องค์กรเอกชน ฯลฯ


 • ร่วมปฏิบัติการ และ บูรณาการแผนของศูนย์

 • จัดระบบการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ตามแผนงาน / โครงการ ของหน่วยงาน

 • กำกับการจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

 • จัดทำระบบข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • งานพัฒนาองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • พัฒนาและบริหารกระบวนการเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะทางด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม


โครงสร้างงาน และอัตรากำลัง


กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ


บทบาทหน้าที่กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ

 • เฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

 • ผลิต และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ

 • คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

 • พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพให้ภาคีเครือข่าย

 • รณรงค์ และสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพ

 • บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ

  (Health Promotion Marketing)

 • พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ

 • กำกับ ดูแล ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพ

 • ผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สธ. และที่เกี่ยวข้องให้กับ อปท.

 • ประเมินรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ

 • ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ


โครงสร้างงาน และอัตรากำลัง


กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม


บทบาทหน้าที่กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ

 • ผลิต และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ภาคีเครือข่าย

 • รณรงค์ และสร้างกระแสการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานอนามัยสิ่งแวดล้อม

  (Environmerial Health Marketing)

 • พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • กำกับ ดูแล ประเมินผลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • ประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

 • ผลักดันมาตรการทางกฎหมาย สธ. และที่เกี่ยวข้องให้กับ อปท.

 • ให้บริการที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานของบุคคลากรในองค์กร


โครงสร้างงาน และอัตรากำลัง


กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพกลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ

 • งานบริหารศูนย์เรียนรู้และศูนย์สาธิตทางด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • บริหารจัดการ และอำนวยการการฝึกอบรม

 • ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการในการฝึกอบรม

 • กำหนดพัฒนาและจัดทำหลักสูตร รวมถึงจัดทำแผนการและดำเนินการฝึกอบรม

 • จัดทำเอกสาร สื่อ และให้บริการเทคโนโลยีการฝึกอบรม

 • ประสานการจัดทำหลักสูตร วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • จัดเตรียมขั้นตอน พิธีการฝึกอบรม

 • ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการฝึกอบรม

 • ประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร

 • งานห้องสมุด

 • บริหารการจัดการความรู้ขององค์กร (KM Secretariat)


โครงสร้างงาน และอัตรากำลัง


กลุ่มโรงพยาบาล และอัตรากำลัง


ผังโครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผังโครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มบริการและบริการสาธิต

(service model and Develop)

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้

กลุ่มบริการพยาบาล

R&D

PHM

กลุ่มสนับสนุนบริการ

กลุ่มบริการทางการแพทย์


ผังโครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผังโครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ

และการเรียนรู้

กลุ่มบริการทาง

การแพทย์และสาธารณสุข

กลุ่มสนับสนุน

บริการ

กลุ่มทันตสาธารณสุข

กลุ่มบริการพยาบาล

ปรับปรุง 070610


หน้าที่ ผังโครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพLearning & Quality Development Center

 • R&D

 • PHM (Public Health Marketing)

 • ศูนย์กลางประเมินรับรองคุณภาพ ร .พ.

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารคลังความรู้นวัตกรรม

 • สนับสนุนการผลิตงานวิจัย/พัฒนา/ถ่ายทอด

 • องค์ความรู้/นวัตกรรม/แผนงาน/โครงการ

 • -งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 • -ศูนย์ประสานการผลิต/พัฒนาหลักสูตรด้าน

 • ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 • -ฝึกอบรมติดตามประเมินผล


Modelผังโครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ/ service/Develop

กลุ่มการพยาบาล

กลุ่มสนับสนุน

บริการ

กลุ่มบริการ

ทางการแพทย์

 • รังสีวินิจฉัย

 • งานสังคมสงเคราะห์

 • งานโภชนาการ

 • งานเวชศาสตร์ชันสูตร

 • งานเวชระเบียน

 • งานเภสัชกรรม

 • งานบริการรักษา

 • งานบริการทันตกรรม

 • -งานบริการผู้ป่วยนอก

 • งานบริการผู้ป่วยใน

 • งานบริการส่งเสริม

 • สุขภาพ

 • งานสนับสนุนบริการ


กลุ่มสนับสนุนบริการผังโครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

 • ตำแหน่ง

  - นักสังคมสงเคราะห์

  - เจ้าพนักงานเวชสถิติ

  - นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

  - เภสัชกร

  - นักเทคนิคการแพทย์

  - นักโภชนาการ

  - เจ้าพนักงานเทคนิคการแพทย์

  - เจ้าพนักงานเภสัชกร


คุณสมบัติหัวหน้ากลุ่มคุณสมบัติหัวหน้ากลุ่ม

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา

พยาบาล

นักวิชาการสาธารณสุข

เภสัชกร

เทคนิคการแพทย์

โภชนาการ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

สถิติ

อื่นๆ

มีประสบการณ์การทำงานในองค์กร

10 ปีขึ้นไป

กลุ่มสนับสนุนบริการ

 • ระดับปฏิบัติ

 • ป. ตรี

 • ประกาศนียบัตร


กลุ่มบริการพยาบาลคุณสมบัติหัวหน้ากลุ่ม

 • ตำแหน่ง

  - พยาบาลวิชาชีพ

  - นักวิชาการสาธารณสุข


คุณสมบัติหัวหน้ากลุ่มคุณสมบัติหัวหน้ากลุ่ม

วุฒิ ปริญญาตรีการพยาบาล

มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในองค์กร 10 ปีขึ้นไป

ผ่านการเป็นผู้บริหารทางการพยาบาล 5 ปี ขึ้นไป

มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ

ผ่านการอบรมผู้บริหารระดับกลาง / สูง

กลุ่มบริการพยาบาล

คุณสมบัติหัวหน้าตึก

วุฒิ ปริญญาตรีการพยาบาล

 • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในองค์กร 5 ปีขึ้นไป

 • ผ่านการเป็นผู้บริหารทางการพยาบาล 3 ปี ขึ้นไป

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ

 • ผ่านการอบรมผู้บริหารระดับต้น / กลาง

คุณสมบัติระดับปฏิบัติ

วุฒิ ปริญญาตรีการพยาบาล

- มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1 ที่เป็นปัจจุบัน


กลุ่มบริการทางการแพทย์กลุ่มบริการทางการแพทย์

 • ตำแหน่ง

  - แพทย์

  - ทันตแพทย์

  - เจ้าหน้าที่ทันตาภิบาล


คุณสมบัติหัวหน้ากลุ่มคุณสมบัติหัวหน้ากลุ่ม

วุฒิ ปริญญาโทขึ้นไป(ป.ตรีแพทย์/ทันตแพทย์)

มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในองค์กร 10 ปีขึ้นไป

ผ่านการอบรมผู้บริหารระดับกลาง / สูง

มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ

ระดับปฏิบัติ

วุฒิ ปริญญาตรีแพทย์/ทันตแพทย์

- มีใบประกอบวิชาชีพเป็นปัจจุบัน

กลุ่มบริการทางการแพทย์


Learning quality development center
Learning & คุณสมบัติหัวหน้ากลุ่มQuality Development Center

 • ตำแหน่ง

  - นักวิชาการสาธารณสุข

  - แพทย์

  - พยาบาล

  - เภสัชกร

  - ทันตแพทย์


Learning quality development center1
Learning & คุณสมบัติหัวหน้ากลุ่มQuality Development Center

คุณสมบัติหัวหน้างาน

- ปริญญาโทขึ้นไปทุกสาขา

- ประสบการณ์ สาย สส สว 5 ปี

- มนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ

ระดับปฏิบัติ

- ปริญญาตรี สาย สส สว

- ประสบการณ์ สาย สส สว 3ปี

- มนุษย์สัมพันธ์ดี


ad