slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane informacyjne: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane informacyjne:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

Dane informacyjne: - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Dane informacyjne:. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. ID grupy: 97/52_p_g1 Opiekun: Magdalena Ambrozik Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane informacyjne:' - elinor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne
Dane informacyjne:

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.

ID grupy: 97/52_p_g1

Opiekun: Magdalena Ambrozik

Kompetencja: Przedsiębiorczość

Temat projektowy:

Popyt na regionalnym rynku pracy- pracodawcy w regionie.

Semestr/rok szkolny:

piąty /2011/2012

popyt na rynku pracy teoretycznie
Popyt na rynku pracy – teoretycznie

Wśród ludzi w wieku produkcyjnym (w Polsce mężczyźni- 18-64 lat oraz kobiety - 18-59) wyróżniamy osoby:

*aktywne zawodowo (os. pracujące oraz bezrobotni)

*bierne zawodowo

Pracujący dzielą się z kolei na zatrudnionych, czyli na pracowników najemnych (tych, którzy pracują "u kogoś") oraz tych zarabiających na własny rachunek. Mapa rynku pracy pokazuje przepływy między pracującymi, bezrobotnymi i biernymi zawodowo.

slide6
W ciągu ostatnich lat zasoby pracy w krajach wysoko rozwiniętych podlegały istotnym zmianom. Tendencje te, z pewnym opóźnieniem ujawniają się również w Polsce. Związane są one z procesem przekształceń gospodarki z centralnie planowanej na rynkową. W gospodarkach rynkowych w ostatnich kilkudziesięciu latach można zaobserwować pewne prawidłowości dotyczące zmian struktury zatrudnienia:

*rośnie ono w sektorze usług, a spada w przemyśle i rolnictwie

*wśród zatrudnionych zwiększa się udział kobiet.

slide7
W krajach o gospodarce rynkowej przeobrażenia w strukturze zatrudnienia były skutkiem trzech zjawisk: postępu techniczny, zmian w sposobie życia oraz w świadomości społecznej.

POSTĘP TECHNICZNY. Nowe technologie, które wzbogaciły nas o mikrokomputery, technikę światłowodową, łączność satelitarną oraz roboty, stworzyły również zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą. Postęp techniczny w rolnictwie spowodował tak duży wzrost wydajności pracy, iż znaczną część osób tam zatrudnionych okazała się zbędna. Nowe gałęzie przemysłu umożliwiły rozwój innych, specyficznych form usług.

ZMIANY W SPOSOBIE ŻYCIA. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństw następowały przeobrażenia w sposobie życia. Pojawiło się zapotrzebowanie na usługi związane z wypoczynkiem i rozrywką.

ZMIANY W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ. Ewolucja tradycyjnego modelu rodziny, emancypacja kobiet spowodowały wzrost udziału kobiet w globalnym zatrudnieniu. Sprzyjał temu szerszy dostęp do edukacji.

slide8
Prawo pracy jest tą dziedziną prawa, która towarzyszy nam przez całe zawodowe życie, o ile nie pracujemy na własny rachunek. Prawo pracy nie reguluje jednak zasad dotyczących każdej pracy zarobkowej. Poza jego zasięgiem pozostają wszelkie prace wykonywane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (umowa-zlecenie, umowa o dzieło, umowa świadczenia usług, umowa agencyjna).

Kluczowym pojęciem dla prawa pracy jest stosunek pracy. Do najważniejszych cech należą:

*dobrowolność jego nawiązania, inaczej mówiąc - do podjęcia pracy wymagana jest zgoda pracownika, nikt do niej nie może zmuszać;

*odpowiedzialność zatrudnionego za staranne wywiązanie się z umowy o pracę nie oznacza ponoszenia konsekwencji za efekty gospodarcze tego działania (np., jeśli ktoś jest zatrudniony do zrywania owoców, to pracodawca nie może uchylić się od wypłacenia mu wynagrodzenia, jeśli nie udało mu się tych owoców sprzedać, zatem ryzyko działalności gospodarczej ponosi pracodawca);

*pracownikowi zawsze przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę i nie może być ono niższe od minimalnego, ustalonego przez państwo.

slide9
Stosunek pracy nakłada również na pracownika obowiązki:

*konieczność podporządkowania się poleceniom przełożonego w czasie pracy;

*osobistego świadczenia pracy;

*gwarantuje pracodawcy także prawo do wytworzenia przez pracownika produktu (pracownik nie może sprzedawać wyrobu na własny rachunek).

slide10
KODEKS PRACY dokładnie reguluje wszystkie istotne kwestie wynikające za stosunku pracy. Określa on między innymi ogólne zasady dotyczące:
 • *nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę,
 • *ustalania wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających z umowy o pracę,
 • *obowiązków pracownika i pracodawcy,
 • *czasu pracy,
 • *urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych i okolicznościowych,
 • *ochrony pracy kobiet,
 • *bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • *zatrudniania młodocianych.
slide11
Prawo pracy określa prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.
 • Pracownikiem jest osoba zatrudniana na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
 • Pracodawcą jest każda jednostka organizacyjna, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Kodeks pracy odstąpił od rozróżnicownia pracodawców w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego i liczby zatrudnionych. Taka definicja pracodawcy odnosi się w równej mierze do przedsiębiorstw (prywatnych i państwowych), spółek prawa handlowego, instytucji, fundacji, spółdzielni i osób fizycznych.
bezrobocie
BEZROBOCIE.

Termin ten często jest rozumiany, lecz powszechnie akcentuje się trzy charakterystyczne cechy tego zjawiska, a mianowicie dotyczy ono osób w wieku produkcyjnym, które:

*pozostają bez pracy,

*aktywnie jej poszukają,

*są gotowe do jej podjęcia na powszechnie obowiązujących warunkach.

slide13
Za bezrobotnego uznaje się każdego, kto spełnia jednocześnie trzy powyższe warunki. zaprezentowana powyżej definicja nieco różni się nieco od potocznego rozumienia, gdyż nie uwzględnia ona m.in. ludzi nie poszukujących pracy. Część bowiem osób bez pracy, zniechęcona nieskutecznymi jej poszukiwaniami, rezygnuje z dalszych starań. Osoby takie, mimo że pozostają bez pracy, nie są traktowane jako bezrobotne. podobnie, do bezrobotnych nie zalicza się osób odmawiających przyjęcia pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom na ogólnie przyjętych warunkach płacowych. Rzecz jasna, do bezrobotnych nie zalicza się także strajkujących oraz osób, które ze względu na stan zdrowia lub wiek nie mogą podjąć pracy. Z drugiej jednak strony do bezrobotnych zalicza się osoby zarejestrowane jako bezrobotne, ale pracujące "na czarno".
slide14
Stopa bezrobocia to udział bezrobotnych w ogólnej liczbie aktywnych zawodowo. Do aktywnych zawodowo zalicza się zarówno pracujących, jak i bezrobotnych.

Konsekwencje bezrobocia.

Bezrobocie nie jest wyłącznie problemem gospodarczym. Jest to przede wszystkim problem społeczny. Praca jest bowiem podstawową potrzebą człowieka i zasadniczym wymiarem jego egzystencji. Ludzie pozbawieni pracy nie mają możliwości realizacji swoich aspiracji i marzeń, czują się niepotrzebni i często dotykają ich patologie społeczne, tj. alkoholizm, narkomania, przestępczość.

slide15
Bezrobocie jest także problemem ekonomicznym. Ludzie, którzy nie pracują, nie osiągają dochodów, co pogarsza ich sytuacje materialną, a jednocześnie zubaża całą gospodarkę o towary i usługi, które mogłyby być wytworzone, gdyby ludzie ci pracowali. Ponadto zasiłki dla bezrobotnych oraz inne wydatki wynikające z bezrobocia obciążają budżet państwa i oznaczają, że mniej środków przeznacza się m.in. na edukację, ochronę środowiska itd.

Niewielkie bezrobocie (do ok.5%) ma również pewne, pozytywne następstwa. Pracodawcy mogą bez większych problemów zwiększyć zatrudnienie, a więc i produkcję, gdy nadarzy się ku temu pomyślna okazja (np. dobra koniunktura za granicą, która stymuluje popyt na krajową produkcję). Niewielkie bezrobocie stabilizuje także rynek pracy i płace pozostają na stosunkowo nikim poziomie, co korzystnie wpływa na ograniczenie wzrostu cen.

slide16
Rodzaje bezrobocia.

Ludzie mogą być bezrobotni z rozmaitych przyczyn. Czasem po prostu zależy im na tym, aby tymczasowo nie pracować. Może też zdarzyć się, że popyt na pracowników danego zawodu będzie niższy lub generalnie popyt na pracowników będzie mały. Ekonomiści rozróżniają:

*bezrobocie frykcyjne - wynika z ciągłych zmian w gospodarce rynkowej, w której powstają nowe miejsca pracy, a cześć jest likwidowana;

*bezrobocie strukturalne - wynika z niedopasowania struktury podaży i popytu na rynku pracy w odniesieniu do kwalifikacji pracowników lub danego regionu;

*bezrobocie sezonowe - wynika ze specyfiki danego gałęzi, która podlega silnym wahaniom w trakcie roku (budownictwo, rolnictwo, turystyka)

*bezrobocie koniunkturalne (cykliczne) - spowodowane załamaniem koniunktury gospodarczej, ulega zmniejszeniu wraz ze wzrostem gospodarczym;

*bezrobocie ukryte - oznacza przerost zatrudnienia w przedsiębiorstwie;

*bezrobocie jawne - liczba osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy;

*bezrobocie chroniczne - obejmuje grupę ludzi, którzy przez długi czas są bez pracy.

slide17
Walka z bezrobociem

Prawidłowe określenie typu bezrobocie jest bardzo istotne z punktu widzenia działań mających na celu jego redukcje. Możemy wyróżnić pasywne i aktywne instrumenty ograniczenia bezrobocia.

slide18
Pasywne instrumenty skierowane są do ludzi szczególnie zagrożonych bezrobociem, a więc do osób starszych, kobiet, bądź długotrwale bezrobotnych. Ich zadaniem nie jest motywowanie do pracy, ale zapobieganie ubóstwu osób, które nie pracują. Do pasywnych instrumentów zaliczamy przede wszystkim:

*zasiłki dla bezrobotnych

*system wcześniejszej emerytury

*skrócenie czasu pracy

Aktywne instrumenty zwalczania bezrobocia obejmują zarówno działania makroekonomiczne, jak i tzw. politykę zatrudnienia. Aktywne metody walki z bezrobociem zachęcają bezrobotnego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Zaliczamy do nich:

*roboty publiczne, czyli wykonywanie prac na rzecz środowisk lokalnych (gminy, powiatu);

*prace interwencyjne, czyli subsydiowane przez urzędy pracy miejsca pracy w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych;

*udzielanie kredytów i pożyczek na utworzenie przez osoby bezrobotne własnych firm;

*szkolenie osób bezrobotnych, mające na celu podwyższenie ich kwalifikacji lub zmianę zawodu na poszukiwany na rynku pracy;

*pośrednictwo pracy, poradnictwo.

slide20

Charakterystyka powiatu, walory środowiskowe i turystyczne

Powiat grodziski jest położony w południowo - zachodniej części województwa wielkopolskiego. Powstał w wyniku reformy samorządowej z 1998 roku, kiedy to ponownie powołano do życia powiaty, jako jednostki samorządowe. Dzięki nowemu podziałowi mapy administracyjnej Polski, powiat grodziski objął swoim zasięgiem administracyjnym pięć gmin: dwie wiejskie Granowo i Kamieniec oraz trzy jednostki miejsko – wiejskie: Rakoniewice, Grodzisk Wielkopolski i Wielichowo; zajmujące łącznie obszar 643,72 km2 i zamieszkałe przez ok. 50 tys. osób. Powiat jest usytuowany w sąsiedztwie powiatów: kościańskiego, nowotomyskiego, poznańskiego i wolsztyńskiego. Głównymi drogami, przebiegającymi w granicach powiatu jest trasa nr 32 Poznań – Zielona Góra, droga nr 308 Leszno – Nowy Tomyśl (autostrada A2) oraz droga nr 312 z Grodziska Wielkopolskiego przez Wielichowo w kierunku Leszna. Powiat grodziski leży w zasięgu najmłodszego zlodowacenia tzw. bałtyckiego. Przez jego teren biegnie pas nizin nadodrzańskich, będących częścią Pradoliny Warciańsko – Odrzańskiej. Powiat jest dość bogaty w zalesienia. Występują one nierównomiernie, wyspowo, a ich największe skupiska znajdują się w zachodniej części powiatu. W sumie lasy zajmują powierzchnię 15 039 ha. Dwa największe zbiorniki wodne, leżące w granicach powiatu grodziskiego to Jezioro Strykowskie i – otoczone lasami Jezioro Kuźnickie. Na terenie powiatu rozlokowanych jest szereg pamiątek z przeszłości, zabytkowych świątyń, pałaców i dworków.

slide23
Ludność powiatu grodziskiego w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w latach 2004-2009
liczba firm zarejestrowanych w ewidencji dzia alno ci gospodarczej w gminach powiatu grodziskiego
Liczba firm zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej w gminach powiatu grodziskiego
slide25

Wśród firm prowadzących działalność na terenie powiatu grodziskiego, mających wpływ na kształtowanie zatrudnienia w powiecie wymienić należy między innymi:

 • Agencja Ochrony „Hunters” w Grodzisku Wlkp. – zatrudnia 953 osoby, zajmuje się ochroną mienia, inkaso, sprzątaniem obiektów, ochroną osób i mieniem, lokalizacją pojazdów
 • „Inter Groclin Auto” S.A. w Grodzisku Wlkp. – zatrudniający 769 osób, W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć:,poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki, boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia, samochodowe foteliki dziecięce.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Indrol” Sp.j. Siejek Maciej i Waligórski
 • Przemysław w Rostarzewie i Grodzisku Wlkp. – ogółem 276 osób, Przedsiębiorstwo zajmuje się hodowlą, ubojem i rozbiorem indyka, stąd w ofercie szeroka gama mięsa indyczego.
slide26

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy – zatrudnionych ogółem 112 osób,

 • Firma „Grobud” Sp. z o.o. w Grodzisku Wlkp. – ogółem 120 osób,
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DUET” w Granowie – zatrudnionych 94 osoby,
 • Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka” w Grodzisku Wlkp. – 131 osób,
 • „Ampol Internationale” w Grodzisku Wlkp. – zatrudnionych 52 osoby,
 • GRANBUD Spółka Jawna w Granowie – ogółem 65 osób,
 • „Opal” s.c. w Grodzisku Wlkp. – zatrudnionych 81 osób,
 • „Ampol – Serwis” w Grodzisku Wlkp. – zatrudnione 42 osoby,
 • Przedsiębiorstwo Obrotu Skórami „Nutrex” w Grodzisku Wlkp. – 43 osoby,
 • Kampania Drobiarska „IKO” w Augustowie – ogółem zatrudnionych 286 osób,
 • P.P.H.U. „Dąbex” w Grodzisku Wlkp. – 467 zatrudnionych,
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Waldi” w Grodzisku Wlkp. – 86 osób,
 • Cukiernia Kachlicki w Grodzisku Wlkp. – zatrudnia 47 osób,
 • Piekarnia P.Gwóźdź w Grodzisku Wlkp. – zatrudnionych 175 osób,
 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Grodzisku Wlkp. – 73 osoby,
 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wielichowie – ogółem 58 osób,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Reza-Pol” Grodzisk Wlkp. –30 osób,
 • Firma Frankiewicz w Grodzisku Wlkp. – 47 osób,
 • Awantaż Sp. z o.o. Biała Wieś – 66 osób zatrudnionych.
slide27
Bezrobocie

Stopa bezrobocia na koniec 2010 roku wyniosła 8,7%. W porównaniu ze stanem bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2009 roku stopa bezrobocia wzrosła o 0,1%. W grudniu 2010 roku zarejestrowanych było 1748. Z analizy danych wynika, że bezrobocie w latach 2009 – 2010 na terenie powiatu grodziskiego utrzymywało się na podobnym poziomie, lecz w porównaniu z latami poprzednimi nastąpił jego wzrost. W roku 2007 zarejestrowanych było 1115 bezrobotnych, a w roku 2008 – 935 (dane z Powiatowego Urzędu Pracy).

W ościennych powiatach stopa bezrobocia na koniec grudnia 2010 roku kształtowała się następująco: powiat wolsztyński 6,5%, powiat kościański 9,1% , powiat nowotomyski 6,3%. Stopa bezrobocia dla województwa Wielkopolskiego wynosiła 9,2%, a dla Polski 12,3%.

slide30
Szanse na rynku pracy zależą w dużej mierze od poziomu i rodzaju kwalifikacji. Im niższe wykształcenie i im węższe przygotowanie zawodowe, tym większe zagrożenie bezrobociem. Wyższy poziom wykształcenia to większy wybór ciekawych i rozwijających stanowisk pracy, ale także duża mobilność na rynku pracy i szansa zdobycia zatrudnienia nie tylko na lokalnym rynku pracy. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wlkp. dominują osoby legitymujące się wykształceniem zasadniczym zawodowym. Stanowią one 41,6% bezrobotnych
slide32
Obserwuje się, że im dłuższy okres pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych, tym niższa motywacja do poszukiwania pracy i jej podejmowania. Zjawiskiem powszechnym jest to, że osoby nowo rejestrujące się posiadające prawo do zasiłku dla bezrobotnych (przyznawanego najczęściej na 6 miesięcy) zwlekają z aktywnym poszukiwaniem pracy do czasu okresu, w którym przysługuje im zasiłek.
slide34
Problem bezrobocia na wsi nie różni się znacząco od sytuacji osób bezrobotnych na terenach miejskich. Bezrobotni na wsi to osoby, które nie posiadają własnych gospodarstw rolnych, najczęściej o niskich kwalifikacjach zawodowych, głównie posiadający wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe. Niewielki odsetek mieszkańców terenów wiejskich legitymuje się wykształceniem wyższym.

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grodzisku Wielkopolskim najwięcej bezrobotnych zamieszkuje gminę Grodzisk Wielkopolski (747 osób, co stanowi 42,7% ogółu bezrobotnych) i Rakoniewice (434 osób, co stanowi 24,8% ogółu bezrobotnych). Mieszkańcy gminy Kamieniec stanowią 12,1 % całej populacji bezrobotnych (211 osób), gminy Wielichowo – 10,9% (191 zarejestrowanych bezrobotnych). Najmniejszy odsetek zarejestrowanych bezrobotnych stanowią mieszkańcy gminy Granowo, bo tylko 9,4% (165 osób bezrobotnych).

struktura bezrobotnych wed ug gmin w wybranych kategoriach os b bezrobotnych w xii 2010oku
Struktura bezrobotnych według gmin w wybranych kategoriach osób bezrobotnych w XII 2010oku

Dane dotyczące liczebności wybranych grup osób bezrobotnych z gmin powiatu grodziskiego przedstawia poniższa tabela:

jak i gdzie szuka pracy
Jak i gdzie szukać pracy

Przystępując do poszukiwania zatrudnienia trzeba nastawić się na długą i trudną pracę. Tylko nielicznym szczęściarzom udaje się znaleźć pracę w bardzo krótkim czasie. Łatwiej przychodzi to wytrwałym poszukiwaczom - wykazującym jeszcze w trakcie studiów aktywność i zdobywającym doświadczenie. Aby sprostać temu zadaniu i znaleźć satysfakcjonującą pracę, trzeba się odpowiednio do tego przygotować. Z pewnością łatwiej jest osobom posiadającym wiedzę o interesującym ich rynku pracy. Mieszkańcy większych aglomeracji mają w swym obszarze poszukiwań dużą liczbę firm oraz instytucji, w których mogą pytać o możliwość zatrudnienia. Dużo łatwiej znaleźć pracę osobom elastycznym i mobilnym, bez problemu gotowym w razie potrzeby zmienić miejsce zamieszkania.

Po dokonaniu gruntownej samooceny pod kątem własnych umiejętności i kwalifikacji oraz przygotowaniu dobrych dokumentów można korzystać z następujących metod poszukiwania pracy:

slide39
Znajomi i rodzina

Najlepiej mówić wszystkim, dookoła, że szukasz pracy. Osoby znające Cię z dobrej strony mogą udzielić Ci rekomendacji i mają najlepsze informacje o procesie rekrutacji w firmie, w której pracują. Nawet badania ankietowe mówią o tym, że Polacy za najlepszy sposób na znalezienie pracy uważają wykorzystywanie znajomości i stosunków rodzinnych. Daje to pracodawcy większe nadzieje, że osoba zarekomendowana przez swojego pracownika lepiej się sprawdzi. W związku z tym, że jak wszystkim wiadomo - o pracę w dzisiejszych czasach trudno, najpierw pracodawcy szukają kandydatów w swoim otoczeniu. Chociaż rekomendacje nie oznaczają bezwarunkowego przyjęcia do pracy, pracodawcy często nawet ze względów ekonomicznych (nie ponoszą kosztów rekrutacji) szukają przyszłych pracowników spośród osób poleconych.

slide40
Media

Z nich najłatwiej uzyskać informacje o rynku pracy. Prasa stanowi bardzo popularne źródło poszukiwania pracy. Oferty pracy zamieszczane są przez pracodawców w dziennikach lokalnych, ogólnopolskich oraz w wydawnictwach branżowych i specjalistycznych. Zawierają one również informacje o pojawiająch się inwestycjach, rozwijająch branżach, czyli pośrednio dają informacje o potencjalnych miejscach pracy. W radiu i telewizji pojawia się coraz więcej programów i audycji poświęconych rynkowi pracy (np. radiowe giełdy pracy). Warto szukać ofert pracy w specjalnych dodatkach, np. "Praca" do Gazety Wyborczej.

slide41
Internet

Wraz z rozwojem technologii informacyjnych stał się on ogólnodostępną i bardzo popularną metodą poszukiwania pracy. Bardzo cenne są dla poszukujących pracy i pracodawców specjalne internetowe serwisy pracy. Można znaleźć w nich informacje o tendencjach na rynku pracy, metodach szukania pracy, oferty praktyk, staży, szkoleń w kraju i za granicą, jak również specjalne poradniki.Szukając przez Internet pracy w Unii Europejskiej, można skorzystać ze specjalnego narzędzia internetowego - Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej EURES. Centrum całego systemu jest strona internetowa: www.europa.eu.int/eures/ zarządzana przez Komisję Europejską. Adres polskiej strony: www.eures.praca.gov.pl

slide42
Biura Karier

Działają na każdej prawie uczelni wyższej w Polsce. Prowadzą działalność głównie informacyjną, szkoleniową oraz badawczą. Służą radą i pomocą młodym ludziom w sprecyzowaniu planów zawodowych. Możesz tam uzyskać informacje o rynku pracy, ofertach pracy stałej, dorywczej, praktykach, stażach, wyjazdach zagranicznych. W ich bibliotekach znajdziesz nie tylko różnego typu informatory, literaturę fachową z zakresu poszukiwania pracy, ale również dostępne dla studentów i absolwentów przewodniki. Możesz również wziąć udział w warsztatach, szkoleniach, konferencjach, czy też spotkaniach z firmami, organizowanych przez Biura Karier. Warto odwiedzić to miejsce na uczelni, jeszcze w trakcie studiów. Biura Karier działają w Polsce w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Kontakty do Biur Karier działających w ramach sieci OSBK znajdziesz na stronie: www.biura-karier.net

slide43
Urzędy Pracy

Po skończeniu studiów możesz zarejestrować się w odpowiednim dla miejsca zameldowania Powiatowym Urzędzie Pracy. Jako bezrobotny absolwent możesz korzystać z dostępnych w Biurze Pracy ofert, czy też ze specjalnych programów skierowanych do poszukujących pracy. Na przykład w ramach programu "1praca" możesz dostać się na staż, czy skorzystać z innej formy pomocy. Pracy za granicą możesz szukać w Wojewódzkich Urzędach Pracy. Pracodawcy zagraniczni i zagraniczne urzędy pracy zgłaszają tam takie oferty. Możesz również uzyskać tam informacje o ofertach pracy w kraju, sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz pomoc doradcy systemu EURES, jeśli planujesz podjąć pracę w krajach Unii Europe

slide44
Agencje doradztwa personalnego

Przy poszukiwaniu pracy możesz skorzystać również z pomocy tych instytucji. Niektóre z nich specjalizują się np. w zatrudnianiu pracowników na stanowiska wyższego szczebla, bądź w zatrudnianiu określonych specjalistów. Nie pobierają one od poszukujących osób pieniędzy za pośrednictwo. Działają na zlecenie przeważnie dużych firm. Przed skorzystaniem z ich pomocy upewnij się, że posiadają zgodę na prowadzenie pośrednictwa pracy. Kontakty do dużych agencji doradztwa personalnego znajdziesz np. w dodatku "Praca" do warszawskiej Gazety Wyborczej.

slide45
Rozsyłanie własnych ofert do pracodawców i odwiedzanie osobiście firm

Warto też spróbować osobiście udać się do firm, w których pragnąłbyś podjąć pracę. Nie jest to proste, ale na mniejszych rynkach może się udać. Profesjonalnie przygotowane dokumenty najlepiej rozsyłać w odpowiedzi na konkretne ogłoszenia, bądź dostarczać osobiście do firm. Im więcej dokumentów rozesłanych, tym większe szanse na odpowiedź.

slide46
Targi pracy, branżowe, spotkania z firmami na uczelniach

Udział w targach pracy ogólnych, jak i branżowych, w spotkaniach z firmami na uczelni jest doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z firmą. Należy, więc udając się na nie, zabrać ze sobą uaktualnione i profesjonalnie przygotowane dokumenty aplikacyjne. Poszukujący pracy mogą uzyskać wiele dodatkowych informacji o firmie, jej wymaganiach, procesie rekrutacji; mogą porozmawiać z osobami przeprowadzającymi rekrutację. Warto brać udział np. w uczelnianych targach pracy, w organizowanych przez urzędy pracy: giełdach dla absolwentów, ogólnopolskich targach pracy, jaki i w specjalistycznych targach. Przykładem są np. inżynierskie targi pracy, czy np. targi specjalistyczne - przeznaczone dla doświadczonych i wyspecjalizowanych pracowników branży IT i sektora telekomunikacyjnego.

mieszka cy grodziska wlkp szukaj pracy
Mieszkańcy Grodziska Wlkp. szukają pracy!!

Postanowiliśmy sprawdzić jak mieszkańcy Grodziska Wlkp. szukają pracy dlatego też przeprowadziliśmy anonimową ankietę. Zadaliśmy kilka prostych pytań m.in.: Co zrobić kiedy się stracilo pracę?, w jaki sposób znaleźć nową?,Jak otrzymać zasiłek? Itp. Wyniki są bardzo zróżnicowane.

slide48
Ankieta

1.Płeć

a) Kobieta

b) Mężczyzna

2.Wiek

a) 16-20

b) 20-25

c) 25-40

d) 40-65

3.Czy Pan/Pani pracuje?

Tak

Nie

4.Jeśli tak to czy na obszarze powiatu Grodziska?

Tak

Nie

5.Wielkość przedsiębiorstwa w jakim Pan/Pani pracuje?

a) Małe

b) Średnie

c) Duże

6.Czy jest Pan/Pani zarejestrowany jako bezrobotny(dotyczy nie pracujących)?

Tak

Nie

7.Czy korzysta Pan/Pani z zasiłku dla bezrobotnych?

Tak

Nie

slide49
8.Czy wie Pan/Pani jak uzyskać zasiłek?

a) Tak

b) Nie

9.Czy Pan/Pani wcześniej gdzieś pracował/a?

a) Tak

b) Nie

10. W jaki sposób Pan/Pani szuka pracy?

przez znajomych

przez PUP

przez Internet

bezpośrednio u pracodawców

inne …………………………………….

11.Czy zna Pan/Pani przedsiębiorstwa istniejące na terenie powiatu Grodzisk Wlkp.

a) Tak

b) Nie

12.Czy zna Pan/Pani strony internetowe pomagające w znalezieniu pracy?

a) Tak (jakie……………..)

b) Nie

13. Czy korzysta Pan/Pani z kursów oferowanych w PUP podnoszących kwalifikacje?

a) Tak jakie………………….

b) Nie dlaczego……………………..

14. Czy potrafi Pan/Pani samodzielnie napisać CV i życiorys?

a) Tak

b) Nie

15. Jak Pan/Pani sądzi czy trudno jest znaleźć pracę na terenie powiatu?

a) Tak

b) Nie dlaczego…………….

slide50
Oto wyniki:

W ankiecie wzięło udział 100osób z czego 55% stanowiły kobiety a pozostałe 45% to mężczyźni. 32% stanowiły osoby bezrobotne z czego 24% pośród nich to byli uczniowie. 60%spośród ankietowanych pracuje na terenie powiatu Grodzisk Wlkp. , z czego w większości w małych lub średnich przedsiębiorstwach.

94% spośród bezrobotnych było zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 62% przyznało się do korzystania z zasiłku dla bezrobotnych a 5% bezrobotnych nie wie jak taki zasiłek otrzymać. 50% spośród bezrobotnych pracowało już wcześniej. Sposób szukania pracy przez bezrobotnych jest bardzo zróżnicowany. Większość preferuje szukać pracę bezpośrednio u pracodawcy. Zaledwie 5% korzysta z Internetu jako źródłą szukania pracy. Ankietowani nie posiadali za dużej wiedzy na temat istniejących przedsiębiorstw w powiecie.

Większość z nich wymieniała większe przedsiębiorstwa tj.: „Inter Groclin Auto”, „Hoop” , „Dąbex”, „ Pago”. Tylko 40% ankietowanych znało strony internetowe na których można znaleźć pracę. Głównie wyiane były: pracuj.pl, jobs.pl, praca.pl.

30%ankietowanych przyznało, że korzysta/korzystało z różnych kursów podnoszących kwalifikacje. Głównie były to kursy gastronomiczne, obsługi kasy fiskalnej, prawa jazdy i operatorów wózków widłowych oraz obsługi programów komputerowych.

Większość ankietowanych umie samodzielnie napisać CV i życiorys, ale zaskakujący jest fakt, że 8% nie potrafi. 70%mieszkańców Grodziska twierdzi, że trudno jest zdobyć prace na terenie powiatu Grodzisk Wlkp.

pracodawcy w regionie
Pracodawcy w regionie

Wśród firm prowadzących działalność na terenie powiatu grodziskiego, mających wpływ na kształtowanie zatrudnienia w powiecie wymienić należy między innymi:

 • Agencja Ochrony „Hunters” w Grodzisku Wlkp. – zatrudnia 953 osoby, zajmuje się ochroną mienia, inkaso, sprzątaniem obiektów, ochroną osób i mieniem, lokalizacją pojazdów
 • „Inter Groclin Auto” S.A. w Grodzisku Wlkp. – zatrudniający 769 osób, W chwili obecnej do portfela wyrobów spółki można zaliczyć:,poszycia foteli samochodowych, gotowe fotele do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, zagłówki i podłokietniki, boczne panele drzwiowe i elementy wykończenia, samochodowe foteliki dziecięce.
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Indrol” Sp.j. Siejek Maciej i Waligórski
 • Przemysław w Rostarzewie i Grodzisku Wlkp. – ogółem 276 osób, Przedsiębiorstwo zajmuje się hodowlą, ubojem i rozbiorem indyka, stąd w ofercie szeroka gama mięsa indyczego.
slide54
Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy – zatrudnionych ogółem 112 osób,
 • Firma „Grobud” Sp. z o.o. w Grodzisku Wlkp. – ogółem 120 osób,
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DUET” w Granowie – zatrudnionych 94 osoby,
 • Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka” w Grodzisku Wlkp. – 131 osób,
 • „Ampol Internationale” w Grodzisku Wlkp. – zatrudnionych 52 osoby,
 • GRANBUD Spółka Jawna w Granowie – ogółem 65 osób,
 • „Opal” s.c. w Grodzisku Wlkp. – zatrudnionych 81 osób,
 • „Ampol – Serwis” w Grodzisku Wlkp. – zatrudnione 42 osoby,
 • Przedsiębiorstwo Obrotu Skórami „Nutrex” w Grodzisku Wlkp. – 43 osoby,
 • Kampania Drobiarska „IKO” w Augustowie – ogółem zatrudnionych 286 osób,
 • P.P.H.U. „Dąbex” w Grodzisku Wlkp. – 467 zatrudnionych,
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Waldi” w Grodzisku Wlkp. – 86 osób,
 • Cukiernia Kachlicki w Grodzisku Wlkp. – zatrudnia 47 osób,
 • Piekarnia P.Gwóźdź w Grodzisku Wlkp. – zatrudnionych 175 osób,
 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Grodzisku Wlkp. – 73 osoby,
 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wielichowie – ogółem 58 osób,
 • Przedsiębiorstwo Produkcyjne „Reza-Pol” Grodzisk Wlkp. –30 osób,
 • Firma Frankiewicz w Grodzisku Wlkp. – 47 osób,
 • Awantaż Sp. z o.o. Biała Wieś – 66 osób zatrudnionych.
pracodawcy w regionie1
Pracodawcy w regionie

Przeprowadziliśmy ankietę wśród przedsiębiorców powiatu Grodzisk Wlkp. by zbadać popyt na rynku pracy.

slide56
1.Jakiej wielkości prowadzi Pan/Pani przedsiębiorstwo?a)małe

b)średnie

c)duże

2. Gdzie znajduję się Pana/i przedsiębiorstwo?

a) na terenie Grodziska Wlkp.

b) poza Grodziskiem Wlkp.

3. Czym zajmuje się Pana/i działalność gospodarcza?

a)usługi

b)handel

c)produkcja

d)budowlana

e) poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych

3.Od ilu lat prowadzi Pan/i swoją działalność gospodarcza?

a)poniżej 5 lat

b)powyżej 5 lat

4.Ilu pracowników Pan/Pani zatrudnia?

a)do 10b)10-30

c)powyżej 30

5.Jaki procent Pana/i pracowników stanowią mężczyźni?..........

slide57
6.Jaki procent Pana/i pracowników stanowią kobiety?..............

7.Czy planuje Pan/i zatrudnić najbliższym czasie pracowników?

a) tak

b) nie

8. Jakich kwalifikacji przede wszystkim wymaga Pan/i od nowo zatrudnionych pracowników?

a) doświadczenie zawodowe

b)wyższe wykształcenie

c) znajomość języków obcych

9. Czy organizuje Pan/i kursy mające na celu zwiększyć kwalifikacje pracowników?

a)tak ( Jeśli tak to jakie?......................................................................................................)b) nie

10. Z jakim wykształceniem poszukuje Pan/i pracowników?

a) zawodowe

b)średnie

c)wyższe

11.Z jakich powodów najczęściej zwalnia Pan/i pracowników?

…………………………………………………………………………………………

slide58
Wyniki ankiety:

Ankieta została przeprowadzona wśród 40 pracodawców z powiatu grodziskiego.

W przeważającej części są to przedsiębiorstwa małe i średnie. Prawie 70% ankietowanych przedsiębiorców prowadzi swoją działalność na terenie miasta Grodzisk Wlkp. Pozostały odsetek ankietowanych prowadzi swoją działalność w okolicach Grodziska Wlkp.

30% firm prowadzi działalność usługową, 25% jednostek gospodarczych prowadzi działalność produkcyjną, pozostałe firmy zajmują się działalnością budowlaną i handlową.

W znacznej części są to firmy działające na rynku od ponad 5 lat. Jednak zauważyliśmy przyrost w powstawaniu nowych jednostek gospodarczych.

40% spośród ankietowanych zatrudnia poniżej 10 pracowników, 35% zatrudnia od 10do 30 pracowników. Pozostałe25% ankietowanych zatrudnia powyżej 30 pracowników.

W przeważającej części, bo aż w ok. 60% firmy zatrudniają mężczyzn.

Zaledwie 15% przedsiębiorców zadeklarowało, iż zamierza w najbliższym czasie zatrudnić w swoich firmach pracowników.

Większość przedsiębiorców przyznała, iż u nowych pracowników cenią sobie przede wszystkim doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Zaledwie 20% przedsiębiorców przyznało, że organizuje dla swoich pracowników kursy doszkalające i podnoszące kwalifikacje. Powody zwolnień wśród pracowników są zróżnicowane np. częste nieobecności pracownika, utrata licencji, likwidacja stanowiska pracy, wygaśnięcie czasu obowiązywania umowy o pracę

r d a
Źródła:
 • http://www.info-net.com.pl/katalog/grodzisk-wielkopolski/page: 2
 • http://www.tu.kielce.pl/biurokarier/poradnik/Jak_i_gdzie_szukac_pracy.html