slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE - PowerPoint PPT Presentation

elewa
67 Views
Download Presentation

SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE

 2. DEFINICE TÝRÁNÍ • syndrom týraného a zneužívaného dítěte /CAN/ je definován jakýmkoli nenáhodným jednáním rodičů, nebo jiné dospělé osoby, které je v dané společnosti odmítané a nepřijatelné a jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popř. způsobí jeho smrt. /Dunovský, 1998/ • Předpokládá se , že tímto syndromem trpí přibližně 1-2% dětí • Základním znakem CAN syndromu je necitlivost a bezohlednost k dítěti, jeho podřízení nebo využití k uspokojení potřeb dospělého

 3. ZÁKLADNÍ VARIANTY CAN • 1. zanedbávání dítěte • - poškozování nedostatečnou aktivitou rodičů • - omezení vzájemného vztahu mezi dítětem a rodičem • - nedostatečné uspokojování potřeb dítěte – hlad, opruzeniny, špatná hygiena apod. • Rodiče nevytvářejí dostatek podnětů, které podporují rozvoj schopností a dovedností dítěte

 4. ZÁKLADNÍ VARIANTY CAN • 2. týrání psychické, či fyzické • - fyzické týrání se projevuje nadměrným fyzickým trestáním a bitím • - jde o zneužívání fyzické síly dospělého vůči dítěti • - toto fyzické týrání je také velkým utrpením fyzickým • - psychické týrání se projevuje častým, nadměrným kritizováním, ponižováním a citovým vydíráním dítěte • - jde o zneužití psychické nadřazenosti dospělého , jeho moci nad podřízeným a závislým dítětem

 5. ZÁKLADNÍ VARIANTY CAN • 3. sexuální zneužívání • - jedná se o zneužití moci nad dítětem pro sexuální uspokojení dospělého • - vede k poškozování dítěte jak v oblasti tělesné, tak duševní • - dělíme na dotykové a bezdotykové • - sexuálním zneužíváním je i nabízení pornografie dětem • - nejčastěji se sexuálního zneužívání dopouští přímý příbuzný – otec, strýc, děda apod.

 6. PŘÍZNAKY • 1. fyzické týrání • - odřeniny • - modřiny různého stáří • - vytrhané vlasy • - bodné, řezné rány • - popáleniny /od cigaret např./ • - stopy po škrcení • - zlomeniny a vykloubeniny i zastaralé

 7. PŘÍZNAKY • 2. zanedbávání • - dítě špinavé, nemyté • - kojenci bývají opruzení, nepřebalení • - děti hladové a podvyživené • - zanedbané oblečení a obutí • - opožděný vývoj řeči • - u starších dětí neschopnost jíst příborem a dodržovat základní hygienické návyky • Vše je proto, že rodiče své děti tyto věci neučili

 8. PŘÍZNAKY • 3. psychicky týrané dítě • - nejisté, vyhýbavé chování • - opoždění ve vývoji • - pasivita až apatie • - neschopnost radovat se • - tyto děti neumí vyjádřit nespokojenost, bolest • - agresivita • - neklid a úzkost • - poruchy soustředění • - narušení vztahů k dospělým

 9. PŘÍZNAKY • 4. sexuálně zneužívané dítě • - poranění pohlavních orgánů • - poruchy vztahů k dospělým osobám • - úzkost, deprese, sklon k sebevraždě • - opoždění v duševním vývoji • - narušení sexuální role • - zvláštní, sexistické chování vůči vrstevníkům i dospělým • - nepřiměřené znalosti ze sexuální oblasti

 10. PREVENCE TÝRÁNÍ A ŠPATNÉHO ZACHÁZENÍ S DÍTĚTEM • Prevence primární – spočívá v dobré přípravě dětí pro manželství a rodičovství od nejranějšího věku • Prevence zaměřená na rizikové rodiny – rodiny jsou vytypované a pečují o ně sociální služby • Pokud je vysloveno podezření na týrání, je vždy nutný zásah, při kterém je vždy na prvním místě ochrana dítěte • Nutností je podrobné lékařské vyšetření dítěte, popř.krátká hospitalizace dítěte

 11. Použitá literatura a zdroj obrázků Říčan, Krejčířová a kol: Dětská klinická psychologie Grada 1997, 450 stran. Obrázky: www. GOOGLE. com