stredie pr ce soci lnych vec a rodiny v bratislave n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. EURES ako nástroj cezhraničnej spolupráce Rastislav Kravec EURES Cezhraničná stratégia zamestnanosti v regióne Beskydy Námestovo, 26.-27.9.2006. EURES. OBSAH: EURES - všeobecne Spôsoby podpory cezhraničnej spolupráce EURES

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave' - eleanor-rowe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stredie pr ce soci lnych vec a rodiny v bratislave
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

EURES ako nástroj cezhraničnej spolupráce

Rastislav Kravec

EURES

Cezhraničná stratégia zamestnanosti v regióne Beskydy

Námestovo, 26.-27.9.2006

eures
EURES

OBSAH:

 • EURES - všeobecne
 • Spôsoby podpory cezhraničnej spolupráce EURES
 • Cezhraničná spolupráca EURES na Slovensku
 • Mobilita medzi PR a SR
eures1
EURES
 • EURES = EURopean Employment Services
 • Projekt Európskej komisie
 • Členmi siete sú VSZ štátov EÚ/EEP a Švajčiarska
 • Hybnou silou siete sú vyškolení EURES poradcovia
 • Financovaný z ročného grantu (pre SR na rozp. obdobie 2006/2007: 200.292,75 EUR)
eures2
EURES

Služby siete EURES

 • Informácie a poradenstvo o rôznych aspektoch mobility:
  • pracovné príležitosti
  • životné a pracovné podmienky
  • životopisy
  • potreby trhu práce na regionálnej a národnej úrovni
 • Asistovanie zamestnávateľom – pri získavaní pracovníkov z iných krajín
 • Špeciálne poradenstvo – pre zamestnávateľov a pracovníkov v prihraničných regiónoch
eures3
EURES

Spôsoby podpory cezhraničnej spolupráce

 • Národný grant EURES

- Financuje uskutočnenie aktivít schválených EK pre danú krajinu

- Obsahuje aj aktivity prihraničného a cezhraničného charakteru

- Nie je limitovaný špecifickým regiónom

 • Grant pre oficiálne partnerstvo EURES - T

- Financuje len spoločné cezhraničné aktivity konkrétneho, EK schváleného cezhraničného partnerstva

- Je limitovaný územným rozsahom schváleného partnerstva

eures t
EURES - T
 • T – cezhraničný
 • Cca. 50% celkových zdrojov EURES je smerovaných do EURES – T parnerstiev (7 mil. EUR)
 • 21 existujúcich EURES – T partnerstiev
 • Samostatný grant a samostatné spravovanie partnerstva
 • Kľúčovým pri posudzovaní vzniku partnerstva je stupeň cezhraničnej mobility
eures t1
EURES - T

Minimálne požiadavky pre vznik EURES – T partnerstva

 • Hlavné požiadavky spočívajú v reálnej potrebe lokálnych trhov práce dvoch susedných štátov a spočívajú taktiež v potrebe individuálnych klientov, ktorí dochádzajú do práce do susedného štátu.
 • V súlade s tým, aby sa táto potreba dokázala, EK hodnotí:

a.) Hodnotiace kritéria

(...podiel cezhraničných pracovníkov na celkovom počte, existencia cezhraničného trhu práce, počet sezónnych cezhraničných pracovníkov, počet podnikov s pobočkami na druhej strane hranice, stupeň spoločného cezhraničného obchodu...)

eures t2
EURES - T

Minimálne požiadavky pre vznik EURES – T partnerstva

b.) Indikátory potrieb služieb EURES v regióne

(Analýza potrieb, uskutočnená medzi potenciálnymi klientmi, ktorá by mala identifikovať ich aktuálne potreby, ktoré sa týkajú informácií, poradenstva, podpory pri umiestňovaní, atď. Druhým krokom by malo byť načrtnutie riešenia týchto portieb prostredníctvom cezhraničného partnerstva - PRIDANÁ HODNOTA)

c.) Zhodnotenie výsledkov doterajšej spolupráce v regióne

(Pri posudzovaní partnerstva sa berie do úvahy aj história spoločných aktivít, výsledky, ktoré sa dosiahli a „lessons learned“)

cezhrani n spolupr ca eures na slovensku
Cezhraničná spolupráca EURES na Slovensku
 • Spolupráca (na úrovni EURES) so všetkými susednými čl. štátmi EÚ od vstupu SR do EÚ
 • Na cezhraničné aktivity EK schválila pre SR v tomto rozpočtovom období 41 000 EUR
 • Cieľové oblasti cezhraničnej podpory EURES sú: “Danubius“, “Beskydy“ a “Zamagurie“
 • Podporované aktivity zahŕňajú:
  • Financovanie stretnutí pracovných a riadiacich skupín
  • Organizovanie konferencii
  • Tlač informačných materiálov
  • Preklady a tlmočenie
  • Financovanie štúdie uskutočniteľnosti
  • Financovanie účasti na cezhraničných burzách práce a ich organizovanie
cezhrani n spolupr ca eures na slovensku1
Cezhraničná spolupráca EURES na Slovensku

Česká republ./Poľsko

Poľsko

6000

2000

Maďarsko

+5000 týždenne

10000

cezhrani n spolupr ca eures na slovensku2
Cezhraničná spolupráca EURES na Slovensku

Danubius

 • Ohraničené okresmi Dunajská Streda, Nové Zámky, Komárno a Levice
 • Hĺbka partnerstva: 70 km do vnútrozemia oboch štátov
 • Bilinguálna oblasť (maďarská menšina)
 • 10000 migrantov za prácou (takmer jednostranný tok zo SR do MR)
 • Budovanie za účasti sociálnych partnerov a expertov z partnerstva EURES – T P.E.D.
 • Vytvorené dve skupiny (riadiaca skupina, pracovná skupina)
 • Práca v priemyselných parkoch severného Maďarska – Nokia, Phillips, Suzuki, atď.
cezhrani n spolupr ca eures na slovensku3
Cezhraničná spolupráca EURES na Slovensku

Danubius

Spoločné aktivity v aktuálnom rozpočtovom období:

 • Publikovanie praktickej príručky „Žijem na Slovensku, pracujem v Maďarsku“
 • Publikovanie skladačky o kontaktoch
 • Tréningové dni
 • Študijný pobyt
 • Pravidelné stretnutia

+ FEASIBILITY STUDY

cezhrani n spolupr ca eures na slovensku4
Cezhraničná spolupráca EURES na Slovensku

Beskydy

 • Územie vymedzené zo slovenskej strany okresmi Čadca, Námestovo, sčasti Žilina a Dolný Kubín
 • Mobilita: podľa hrubých odhadov (ÚPSVR Čadca) cca. 6000 Slovákov dochádzajúcich za prácou do ČR, ostatná mobilita nevýrazná
 • Spolupráca na úrovni služieb zamestnanosti partnerských štátov
 • Vytvorená riadiaca a pracovná skupina, ktoré už pracujú takmer rok
cezhrani n spolupr ca eures na slovensku5
Cezhraničná spolupráca EURES na Slovensku

Beskydy

Spoločné aktivity na tomto území:

 • Spoločná konferencia
 • Pravidelné stretnutia (SC a WG)
 • Publikácia komplexnej brožúry o LWC a LMI v tomto regióne
 • Publikácia letákov (porovnávajúcich základné daňové a sociálne otázky v dotknutom regióne)
 • Prieskum trhu práce (zacielený na najmenenej 1% populácie
 • Príprava Feasibility study
cezhrani n spolupr ca eures na slovensku6
Cezhraničná spolupráca EURES na Slovensku

Zamagurie

 • Ohraničený zo slovenskej strany okresmi Stará Ľubovňa, Bardejov a Svidník a z poľskej strany Malopoľským vojvodstvom
 • Charakterizovaný nižšou mobilitou ale vysokou angažovanosťou partnerských úradov práce
 • Spoločné aktivity: - miestne burzy práce,

- prieskum trhu práce,

- tlač letákov

- pravidelné stretnutia

mobilita medzi po skom a slovenskom
Mobilita medzi Poľskom a Slovenskom
 • Slováci pracujúci v PR – 120 (tento údaj nezahŕňa veľké množstvo cezhraničných pracovníkov, ktorí nie sú v PR evidovaní)
 • Poľskí občania pracujúci v SR – 366 (rok 2005, z toho 5 prostredníctvom agentúr SZÚ)

Najviac v (podľa OKEČ):

   • Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov
   • Letecká a kozmická doprava
   • Stavebníctvo
mobilita medzi po skom a slovenskom1
Mobilita medzi Poľskom a Slovenskom

Dôvody nízkej pracovnej mobility medzi SR a PR:

 • Vyššia nezamestnanosť a nízky počet VPM v prihraničnom regióne
 • Finančné ohodnotenie nie je dostatočne motivujúce, aby motivovalo občanov za dochádzaním za prácou
 • Nedostatočne rozvinutá dopravná infraštruktúra
 • Nižšia rozvinutosť priemyslu v prihraničnom regióne
 • Nie je tu tradícia dochádzania za prácou medzi našimi krajinami ako napr. do ČR, MR
mobilita medzi po skom a slovenskom2
Mobilita medzi Poľskom a Slovenskom

Očakávaný vývoj/trend:

 • S rastom ekonomiky a poklesom nezamestnanosti očakávame väčší rozvoj prihraničných trhov práce

výroba motorových vozidiel, stavebníctvo,

vysokokvalifikovaní pracovníci (napr. IT

špecialisti)

 • Založenie EURES – T Beskydy

zlepšenie informovanosti, poradenstva

a pomoc pri umiestňovaní