algoritmit ja laskennan vaativuus l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Algoritmit ja laskennan vaativuus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Algoritmit ja laskennan vaativuus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Algoritmit ja laskennan vaativuus - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Algoritmit ja laskennan vaativuus. Tietotekniikan perusteet 10.11.1998 Pekka Orponen. Algoritmit ja ohjelmat. Algoritmi: täsmällinen kuvaus jonkin (laskenta)tehtävän suoritustavasta. Ohjelma: Algoritmin esitys jollakin tietokoneella suoritettavissa olevalla ohjelmointikielellä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Algoritmit ja laskennan vaativuus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
algoritmit ja laskennan vaativuus

Algoritmit ja laskennan vaativuus

Tietotekniikan perusteet 10.11.1998

Pekka Orponen

algoritmit ja ohjelmat
Algoritmit ja ohjelmat
 • Algoritmi: täsmällinen kuvaus jonkin (laskenta)tehtävän suoritustavasta.
 • Ohjelma: Algoritmin esitys jollakin tietokoneella suoritettavissa olevalla ohjelmointikielellä.
 • Esim. Valintalajittelualgoritmi lukujoukon järjestämiseksi suuruusjärjestykseen:

Olkoot lajiteltavat luvut talletettu taulukon A alkioiksi A[1] ... A[n].

1. Aseta i ¬ 1.

2. Etsi taulukon alkioista A[i] ... A[n] pienin. Olkoon tämän indeksi imin.

3. Vaihda alkiot A[i] ja A[imin] keskenään.

4. Aseta i ¬ i+1; jos i < n, palaa riville 2.

5. Kun i = n, taulukon alkiot ovat suuruusjärjestyksessä.

 • Algoritmin esitys C-ohjelmointikielellä:

int A[nmax+1];

void selectsort(int n)

{ int i, j, amin, imin, atmp;

for (i = 1; i < n; i++)

{ amin = A[i]; imin = i;

for (j = i+1; j <= n; j++)

if (A[j] < amin)

{ amin = A[j]; imin = j;}

A[imin] = A[i]; A[i] = amin;

}

}

valintalajitteluohjelma
Valintalajitteluohjelma

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

#define nmax 1000000

int A[nmax+1];

void selectsort(int n)

{...}

main()

{ int n, i;

float t0, t1;

printf("Number of items = ");

while (scanf("%i", &n))

{

if (n > nmax) {printf("Number too large. Try again: ");

continue;}

printf("Generating %d random numbers in the range

0..%d.\n", n, RAND_MAX);

for (i = 1; i <= n; i++) A[i] = rand();

printf("Beginning selection sort of %d items\n", n);

t0 = ((float) clock())/((float) CLOCKS_PER_SEC);

selectsort(n);

t1 = ((float) clock())/((float) CLOCKS_PER_SEC);

printf("Done. Time = %.2f seconds.\n", t1-t0);

printf("Number of items = ");

}

}

valintalajitteluohjelman suoritusaika
Valintalajitteluohjelman suoritusaika
 • Käännetään ja suoritetaan edellinen ohjelma:

tukki% cc -o selectsort.out selectsort.c

tukki% selectsort.out

Number of items = 1000

Generating 1000 random numbers in the range 0..32767.

Beginning selection sort of 1000 items

Done. Time = 0.04 seconds.

Number of items = 2000

Generating 2000 random numbers in the range 0..32767.

Beginning selection sort of 2000 items

Done. Time = 0.16 seconds.

Number of items = 3000

Generating 3000 random numbers in the range 0..32767.

Beginning selection sort of 3000 items

Done. Time = 0.36 seconds.

Number of items = 10000

Generating 10000 random numbers in the range 0..32767.

Beginning selection sort of 10000 items

Done. Time = 4.14 seconds.

valintalajitteluohjelman suoritusaika jatkuu
Valintalajitteluohjelman suoritusaika (jatkuu)
 • Ohjelman suoritusaika-arvot kaaviona (x-aks. lukujen määrä/1000, y-aks. aika sekunteina):
 • Ohjelman suoritusaika näyttää kasvavan kuten lajiteltavien lukujen määrän neliö. Sanotaan, että suoritusaika on kertaluokkaa n2, tai lyhyesti O(n2) (engl. ”order of”), missä n on lajiteltavien lukujen määrä.
valintalajittelualgoritmin analyysi
Valintalajittelualgoritmin analyysi
 • Valintalajitteluohjelman neliöllinen suoritusaika olisi voitu ennustaa myös suoraan käytettyä algoritmia analysoimalla.
 • Algoritmi aiempaa täsmällisemmässä ”pseudokoodimuodossa”:

1. toista i:n arvoilla 1..n-1:

2. imin ¬ i

3. toista j:n arvoilla i+1 .. n:

4. jos A[j] < A[imin], niin imin ¬ j

5. vaihda alkiot A[i] ja A[imin] keskenään.

 • Jos oletetaan, että kunkin ”alkeisoperaation” suoritusaika on 1 aikayksikkö, niin kullakin i:n arvolla (i = 1 .. n-1) on:
  • rivin 2 suoritusaika 1 yksikkö
  • rivien 3-4 suoritusaika n-i yksikköä
  • rivin 5 suoritusaika 1 yksikkö
 • Kaikkiaan algoritmin suoritusaika n alkion syötetaulukolla saadaan tästä summaamalla yli kaikkien i:n arvojen:

time(n) = åin= 1 ((n-i)+2) = 1/2n2 + 3/2n - 2

= O(n2).

lomituslajittelualgoritmi
Lomituslajittelualgoritmi
 • Toinen menetelmä lukujoukon järjestämiseen on seuraava ”rekursiivinen” (osittava) algoritmi:

Olkoot lajiteltavat luvut talletettu taulukon A alkioiksi A[1] ... A[n]. Oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi että luku n on muotoa 2k jollakin k = 0,1,2,...

1. Jos n = 1, taulukossa A on vain yksi alkio, eikä mitään tarvitse tehdä.

2. Jos n ³ 1, jaa taulukko A kahteen yhtäsuureen puolikastalukkoon,

A’ = A[1..n/2] ja A’’ = A[n/2+1..n] ja käytä tässä kuvattua menetelmää

ensin kummankin puolikkaan lajitteluun.

3. Kun puolikastaulukot A’ ja A’’ on lajiteltu, lomita niiden alkiot yhteen

taulukkoon A poimimalla alkioita kummastakin vuorollaan suuruus-

järjestyksessä.

 • Esimerkiksi taulukon A = [3 1 4 2] lajittelu tällä menetelmällä sujuu seuraavasti:

[3 1 4 2]

ositus

[3 1]

[4 2]

ositus

[3]

[1]

[4]

[2]

lomitus

[1 3]

[2 4]

lomitus

[1 2 3 4]

lomituslajittelu c ohjelmana
Lomituslajittelu C-ohjelmana
 • Algoritmin toteutus C-ohjelmana (valintalajittelu- ohjelman kanssa yhteiset osat poistettu):

int A[nmax+1], B[nmax+1];

void merge(int m, int h, int n)

/* Lomittaa taulukon A järjestetyt osataulukot */

/* A[m..h], A[h+1..n] yhteen taulukoksi A[m..n]. */

{ int i, j, k, l;

i = m; j = h+1; k = 0;

while ((i <= h) && (j <= n))

if (A[i] <= A[j])

{ B[k] = A[i]; i++; k++; }

else

{ B[k] = A[j]; j++; k++; };

while (i <= h)

{ B[k] = A[i]; i++; k++; };

while (j <= n)

{ B[k] = A[j]; j++; k++; };

k--;

for (l = 0; l <= k; l++) A[m+l] = B[l];

}

void mergesort(int m, int n)

{ int h;

if (m == n) return;

h = (m+n)/2;

mergesort(m,h);

mergesort(h+1,n);

merge(m,h,n);

}

main() { int n,i;

...

mergesort(1,n);

...}

lomituslajitteluohjelman suoritusaika
Lomituslajitteluohjelman suoritusaika
 • Lomituslajittelu on huomattavasti tehokkaampi algoritmi kuin valintalajittelu. Seuraavassa C-toteutuksen suoritusaikakaavio (x-aks. lukujen määrä/1000, y-aks. aika sekunteina; huom. eri mittakaava kuin aiemmin):
 • Ohjelman suoritusaika näyttää nyt kasvavan lähes lineaarisesti lajiteltavien lukujen määrän suhteen. Onko näin?
lomituslajittelualgoritmin analyysi
Lomituslajittelualgoritmin analyysi
 • Merkitään lomituslajittelualgoritmin n alkion taulukon A[1..n] lajitteluun tarvitsemaa aikaa T(n):llä. Oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että n on jokin kakkosen potenssi ja että kunkin ”alkeisoperaation” kesto on 1 aikayksikkö.
 • Helposti nähdään, että taulukon A[1..n] puolittamiseen ja lajiteltujen puolikastaulukoiden yhdistämiseen kuluva aika on O(n) yksikköä. Ajatellaan yksinkertaisuuden vuoksi, että tämä aika on tasan n yksikköä.
 • Koko algoritmin suoritusaikaa kuvaa tällöin rekursioyhtälö

T(1) = 1,

T(n) = 2T(n/2) + n, kun n = 2k, k ³ 1.

 • Voidaan osoittaa (tai tarkastaa esim. induktiolla), että tämän rekursioyhtälön ratkaisu on

T(n) = n log2 n + n.

 • Lomituslajittelun aikavaativuus ei siis ole aivan lineaarinen, vaan kertaluokkaa O(n log2 n). Kuten nähtiin, tämä on kuitenkin huomattavasti parempi saavutus kuin valintalajittelun O(n2).
lyhimpien reittien laskeminen
Lyhimpien reittien laskeminen
 • Toisentyyppisenä esimerkkinä tarkastellaan seuraavaa laskentatehtävää: on annettu etäisyystaulukko D[1..n,1..n], joka kuvaa n kaupungin pareittaisia etäisyyksiä. Taulukkoon on kuitenkin talletettu tiedot vain suorista tieyhteyk-sistä kaupunkien välillä; etäisempien kaupunki-parien kohdalla taulukossa on tyhjää. Tehtävänä on täydentää taulukon puuttuvat etäisyydet kaupunkien välisten lyhimpien reittien mukaan.
lyhimpien reittien laskeminen jatkuu
Lyhimpien reittien laskeminen (jatkuu)
 • Esimerkiksi syötetaulukko voisi sisältää seuraavat eräiden Suomen kaupunkien etäisyystiedot:

Jkl Vaa Jsu Tre Hln Lti Lrt Tku Hki

Jkl 0 283 244 151 170 220

Vaa 238 0 244 332

Jsu 244 0 236

Tre 151 244 0 75 153

Hln 75 0 80 139 98

Lti 170 80 0 113 110

Lrt 220 236 113 0

Tku 332 153 139 0 165

Hki 98 110 165 0

 • Taulukko pitäisi tällöin täydentää muotoon:

Jkl Vaa Jsu Tre Hln Lti Lrt Tku Hki

Jkl0 283 244 151 226 170 220 304 280

Vaa 238 0 482 244 319 399 458 332 417

Jsu 244 527 0 395 429 349 236 548 459

Tre 151 244 395 0 75 155 268 153 173

Hln 226 319 429 75 0 80 193 139 98

Lti 170 399 349 155 80 0 113 219 110

Lrt 220 503 236 268 193 113 0 332 223

Tku 304 332 548 153 139 219 332 0 165

Hki 280 417 459 173 98 110 223 165 0

floydin algoritmi
Floydin algoritmi
 • Tehtävä ratkeaa tyylikkäästi seuraavalla ns. Floydin algoritmilla:
  • talletetaan taulukon D tyhjiin paikkoihin jokin hyvin suuri luku dmax (”ääretön”, esim. kaikkien D:n epätyhjien alkioiden summa)
  • suoritetaan seuraavat kolme sisäkkäistä silmukkaa:

toista k:n arvoilla 1..n:

toista i:n arvoilla 1..n:

toista j:n arvoilla 1..n:

jos D[i,k] + D[k,j] < D[i,j],

niin aseta D[i,j] ¬ D[i,k] + D[k,j]

 • Algoritmin idea (lyhyesti kuvattuna) on, että kullakin silmukkamuuttujan k arvolla määritetään lyhimmät sellaiset kaupunkiparien i, j väliset reitit, jotka kulkevat enintään kaupunkien 1..k kautta.
 • Algoritmin aikavaativuus on selvästi luokkaa O(n3): kolme sisäkkäistä silmukkaa, kukin silmukka-muuttujan arvoilla 1..n.
kauppamatkustajan ongelma
Kauppamatkustajan ongelma
 • Annettu n kaupungin (täydellinen) etäisyystaulukko D[1..n, 1..n]. Tehtävänä on löytää lyhin sellainen kaupunkikierros, joka kulkee täsmälleen kerran kunkin kaupungin kautta -- siis sellainen lukujen 1,…,n permutaatio p(1),…,p(n), joka minimoi kustannuksen

c(p) = å1n-1D[p(i), p(i+1)] + D[p(n), p(1)].

 • Tämä ”kauppamatkustajan ongelma” (engl. TSP = ”traveling salesman problem”) esiintyy jossain muodossa lukuisissa käytännön sovelluksissa: jakeluautojen reittisuunnittelussa, piirilevyjen porauksessa, rinnakkaistietokoneiden töiden-järjestelyssä, DNA-jonojen sekvenoinnissa jne.
 • Vaikka ongelma päällisin puolin hieman muistuttaa lyhimpien reittien määritysongelmaa, se on huomattavasti vaikeampi.
tsp ongelman ratkaisuyritelmi
TSP-ongelman ratkaisuyritelmiä
 • Triviaaliratkaisu: Kokeillaan n kaupungin kartalla kaikki n! mahdollista reittiä ja valitaan niistä lyhin.
 • Ei onnistu käytännössä: jos esim. n = 22, niin n! on noin 1021. Jos pystyttäisiin tutkimaan esim. 1 reitti millisekunnissa, vaatisi kaikkien reittien tutkiminen noin 36 miljardia vuotta. (Nykykäsityksen mukaan on maailmankaikkeuden tähänastinen ikä 10-20 miljardia vuotta.)
 • Parannusidea: Ostetaan nopeampi tietokone: esimerkiksi miljoonan prosessorin rinnakkaiskone, jonka kukin prosessori tutkii yhden reitin nano-sekunnissa.
 • Ei auta: 20 mrd vuotta riittää silti vasta 30 kaupungin karttoihin.
 • Parempi idea: keksitään tehokkaampi algoritmi.
  • rajoitusheuristiikat, ”simuloitu jäähdytys”, ”geneettiset algoritmit”
  • auttavat muutamien kymmenien (joskus satojen) kaupunkien tapauksiin asti, mutta eivät pidemmälle
polynominen ja eksponentiaalinen aika
Polynominen ja eksponentiaalinen aika
 • Perusvaikeus TSP-ongelmassa (ja muissa samantapaisissa tehtävissä) on tutkittavien ratkaisuvaihtoehtojen (reittien) määrän n! » nn eksponentiaalinen kasvu (”kombinatorinen räjähdys”):
  • jos ratkaisuvaihtoehtojen määrä kasvaa vain polynomisesti, m £ nk jollakin k, konetehonkin kasvattaminen auttaa: 10 kertaa aiempaa tehok-kaammalla koneella pystytään ratkomaan 101/k kertaa aiempaa suurempia ongelman tapauksia
  • jos ratkaisuvaihtoehtojen määrä kasvaa eksponen-tiaalisesti, m ³ cn jollakin c > 1, konetehon lisää-minen ei auta: tehon 10-kertaistaminen kasvattaa ratkaistavien tapausten kokoa enintään vakiolla logc 10.
 • ”Käytännössä ratkeavina” pidetään ongelmia, joilla on jokin syötteen koon n suhteen polynomisessa ajassa toimiva ratkaisumenetelmä, esim.:
  • lukujoukon järjestäminen (menetelmiä: valintalajittelu O(n2), lomituslajittelu O(n log2 n))
  • lyhimpien reittien laskeminen (menetelmä: Floydin algoritmi O(n3)).
 • Ongelmaluokka P = ”polynomisessa ajassa ratkeavat ongelmat”.
p np ongelma
”P = NP” -ongelma
 • Kauppamatkustajan ongelmalle ei tunneta yhtään kaupunkien määrän n suhteen polynomisessa ajassa toimivaa ratkaisumenetelmää.
 • Tällaisen menetelmän olemassaoloa ei kuitenkaan ole myöskään osattu todistaa mahdottomaksi. Siten on mahdollista, joskin hyvin epäuskottavaa, että olisi TSP Î P.
 • TSP-ongelma kuuluu tiettyyn suureen ”vaikean tuntuisten” ongelmien ekvivalenssiluokkaan, ns. NP-täydellisiin ongelmiin, joilla on se ominaisuus että ne ovat joko kaikki helppoja (luokassa P) tai kaikki vaikeita (luokan P ulkopuolella).
 • Tällä hetkellä ei tiedetä, kumpi vaihtoehto on tosi. Tämä on kuuluisa ratkaisematon kysymys, ns. ”P = NP” -ongelma.