1 / 27

Poválečná situace

Poválečná situace. Dagmar Zemanová.

Download Presentation

Poválečná situace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Poválečná situace Dagmar Zemanová Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Steine_klopfen_janczikowsky.jpg, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-H26013,_Potsdam,_Ruinen_in_einer_Stra%C3%9Fe,_Stra%C3%9Fenbahn.jpg, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-2003-0703-500,_R%C3%BCckf%C3%BChrung_deutscher_Kinder_aus_Polen.jpg

 2. Opakování • Které země patřily po válce k nejsilnějším ve světě (velmoci)? • Které bývalé mocnosti byly válkou oslabeny? • Znamenala válka konec totalitních režimů?

 3. Opakování • Sovětský svaz a USA • Německo, Japonsko, Velká Británie, Francie • Posílila totalitní komunistická ideologie – zejména v zemích osvobozených Rudou armádou

 4. Vznik OSN Opakování: Kterou organizaci připomíná znak a co o ní víš? Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Symbol_of_the_League_of_Nations.svg

 5. Vznik OSN • Společnost národů • vznik po 1.svět.válce • málo akční • chyběly USA, SSSR, Německo, Japonsko • nezabránila novému konfliktu Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Symbol_of_the_League_of_Nations.svg

 6. Poznáš vlajku? Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Nations.svg

 7. Organizace spojených národů • založena 24.října 1945 – San Francisco (USA) • měla být zárukou míru a bezpečnosti • 50 zakládajících států (včetně ČSR) • dnes 193 států Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:United_Nations_HQ_-_New_York_City.jpg, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unpicture.jpg

 8. Potrestání válečných zločinců • Mezinárodní válečný tribunál v Norimberku = tzv. norimberský proces • 20.11.1945 – 1.10.1946 • 12 trestů smrti • další doživotní a dlouholeté tresty vězení Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Defendants_in_the_dock_at_the_Nuremberg_Trials.jpg

 9. Situace v Německu • rozděleno na 4 okupační pásma – SSSR, USA, Francie, Velká Británie • v čele Kontrolní rada velitelů 4 mocností • sídlo v Berlíně • Berlín rozdělen do 4 sektorů Zdroj: http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland_1945_bis_1949

 10. Postupimská konference • 17.7.-2.8.1945 Postupim • USA – Harry S. Truman • VB – Clement Attlee • SSSR – Stalin Opakování: Jak se říkalo třem vedoucím představitelům spojeneckých států? Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clement_Attlee,_Harry_S._Truman,_Joseph_Stalin_and_their_principal_advisors_-_Potsdam_Conference_1945.jpg

 11. Velká trojkanaposled Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-R86965,_Potsdamer_Konferenz,_Gruppenbild.jpg

 12. Postupimská dohoda V učebnici na str.84 vyhledej hlavní body Postupimské dohody. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Potsdam_big_three.jpg

 13. Postupimská dohoda • čtyři D – denacifikace, demokratizace, demilitarizace, demonopolizace Vysvětli jednotlivé body. Zdroj: http://dejiny.wz.cz/studena/bitvy/postupim/postupim.html

 14. Postupimská dohoda • denacifikace – zákaz nacistické strany, odstranění nacistického právního řádu, potrestání válečných zločinců • demokratizace – státní správa demokratická • demilitarizace – odzbrojení Německa • demonopolizace (dekartelizace) – likvidace německého válečného průmyslu, omezení moci velkých monopolů

 15. Postupimská dohoda Opakování: • Vysvětli slovo válečné reparace. • Jaká byla situace Německa po 1.světové válce? • Jaké důsledky přinesla?

 16. Postupimská dohoda Opakování: • Peněžní či jiné hmotné náhrady za válečné škody. • Neúměrně vysoké válečné reparace působily hospodářský rozvrat a hyperinflaci. • Nenávist k vítězným mocnostem, touha po pomstě, vzestup extremistických stran (komunisté, nacisté), vyústilo do rozpoutání nového konfliktu

 17. Postupimská dohoda • reparace – první rozpory mezi velmocemi • SSSR žádá náhradu za obrovské škody • Západ se obává opakování situace po WW1 • kompromis – SSSR dostal část náhrady (strojní zařízení ap.)

 18. HraniceSrovnej mapy Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutschland_1939.png, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map-Germany-1945.svg

 19. Hranice • východní část Německa – součást Polska • východní Polsko – součást SSSR • Východní Prusko – součást SSSR Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map-Germany-1945.svg

 20. Podkarpatská Rus – 1945 součást SSSR (dnes Ukrajina) 1928 1945 1938-39 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_Ukraine_political_simple_Oblast_Transkarpatien.png, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Czechoslovakia01.png, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Druh%C3%A1_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A1_republika_1938_podkarp._rus.png ,

 21. Vysídlení německého obyvatelstva • rozhodnutí Postupimské konference • Němci z Polska, ČSR a Maďarska • zpočátku i tzv. divoké odsuny Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vertreibung.jpg, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1985-021-09,_Fl%C3%BCchtlinge.jpg

 22. Rozpory mezi velmocemi • budoucnost Německa (a Evropy) – území okupovaná SSSR stále více směřovala ke komunistickému systému X západní země – demokracie • 1947/48 – sloučeny západní okupační pásma – základ pro budoucí demokratický stát SRN – ekonomický rozvoj, měnová reforma • východní část – sovětizace, budoucí NDR (Německá demokratická republika)

 23. Blokáda Berlína • červen 1948 – květen 1949 • sovětská armáda bránila zásobování západních sektorů města • vytvořen letecký most – dovoz veškerého zboží, surovin, potravin do západního Berlína Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berliner_Luftbruecke1.jpg

 24. Letecký mostZajímavosti • dováželo se např. uhlí, benzín, pšenice, léky, stavební materiál • rekord 12840 t za 1 den • letadla přistávala v minutových intervalech • celkem 277 000 letů • celkem 2,2 mil t zboží • zahynulo 39 Britů, 31 Američanů, 6 Němců Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BerlinerBlockadeLuftwege.png

 25. Letecký mostZajímavosti • tzv. rozinkový bombardér • americký pilot Halvorsen vyhodil dětem balíčky sladkostí • později napodobili i ostatní Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:C-54landingattemplehof.jpg

 26. Vznik SRN a NDR • 1949 – květen - vznik Spolkové republiky Německo – hlavní město Bonn • říjen 1949 – vznik Německé demokratické republiky – hlavní město Berlín (východní část) • západní Berlín zvláštní status • 1961 – rozdělení Berlína zdí • rozdělení trvalo do r.1989 Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutschland_Bundeslaender_1957.png

 27. Poválečná situaceZápis • 1945 – Postupimská konference (Velká trojka) – poválečné uspořádání Německa (4 D, okupační zóny, vysídlení Němců, změna hranic...) • 1945 – vznik OSN • narůstání rozporů mezi SSSR a Západem • směřování k rozdělení Evropy na Z a V • symbol Německo – blokáda Berlína (letecký most), vznik SRN a NDR (1949)

More Related