1 / 29

Nowe media. Elementarz

Nowe media. Elementarz. Czym są media?. Media to: - środki (narzędzia, instrumenty, itp.) techniczne informacji i komunikacji - ITC - społeczne praktyki używania tych środków (instytucje, osoby, sposoby, etc.) Przykłady: telewizja - technika przekazywania ruchomych obrazów na odległość

dmitri
Download Presentation

Nowe media. Elementarz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nowe media. Elementarz

 2. Czym są media? • Media to: • - środki (narzędzia, instrumenty, itp.) techniczne informacji i komunikacji - ITC • - społeczne praktyki używania tych środków (instytucje, osoby, sposoby, etc.) • Przykłady: • telewizja - technika przekazywania ruchomych obrazów na odległość • Telewizja - instytucja - np. Telewizja Polska S.A., Polsat, TVN

 3. Media analogowe • Dla człowieka - na poziomie makroskopowym - świat jest ciągły, nie zmienia się skokowo, choć ma taką naturę na poziomie mikroskopowym. Tę postrzeganą ciągłość można transponować na sygnały w sposób analogowy, czyli zgodny, podobny, odpowiedni. • . • Sygnały analogowe są związane z typem kanału (zmysłów) przekaźnika, którym są przekazywane, a przeto nie mają ani jednakowej formy, ani rodzaju nośnika. Sygnał dźwiękowy (np. mowa czy muzyka) nie jest przekazywany w tej samej formie i tym samym kanałem co sygnał wizualny (np. obraz). • Komunikowanie analogowe przekazuje całą informację obecną w oryginalnym przekazie w formie stale zmiennych sygnałów, które odpowiadają fluktuacji dźwięków czy fal świetlnych wywoływanych przez źródło informacji. Ludzkie zmysły są systemami analogowymi, tak jak większość współczesnych mass mediów.

 4. Jakie są media? Analogowe (tradycyjne, dawne, stare) • Rysunek, malarstwo, fotografia tradycyjna • Mowa, muzyka, fonografia, radiofonia • Teatr, film, telewizja • Pismo, drukarstwo Cyfrowe (nowe) Internet • www - strona internetowa - • DVD, pendrive • E-book i biblioteka cyfrowa • telewizja cyfrowa (satelitarna, kablowa, naziemna) • wiadomości sms i poczta elektroniczna • gra komputerowa • fotografia cyfrowa • telefonia internetowa

 5. Najnowsze media • Wikipedia • Facebook • Blog • Second Life • YouTube • Twitter • Podcast • Telefon komórkowy 3G

 6. Nowe media cyfrowe • Nowe media (w najszerszym sensie) to media, które korzystają z urządzeń, nośników i systemów elektronicznych, działających w oparciu o informacje przetwarzane w systemie cyfrowym. • Media cyfrowe to dowolny format prezentacji i użytkowania treści (np. tekstowych, graficznych, audiowizualnych), które są zapisywane, odtwarzane, dystrybuowane i edytowane w formie cyfrowej (binarnej).

 7. Media cyfrowe (digitalne) • Media cyfrowe są oparte na kodzie cyfrowym, używanym przez komputer. • Kod cyfrowy składa się z dyskretnych (oddzielnych) jednostek lub znaków. • Komputer operuje systemem dwójkowym (binarnym), który ma zaledwie 2 cyfry: 0 i 1, a zatem zapis „10” oznacza liczbę 2 w systemie dziesiętnym. • Cyfrowy- digitalny (ang. digit(palec) digital‘cyfrowy’) oparty na technice cyfrowej, np. cyfrowym zapisie danych.

 8. Media cyfrowe versus analogowe Tym, co szczególnie odróżnia urządzenia cyfrowe od analogowych mediów audio-wizualnych i drukowanych to przede wszystkim: Łatwość i szybkość zmieniania i aktualizacji treści, łatwa dostępność, zdolność do uzyskania informacji zwrotnej od odbiorców (interaktywność).

 9. Multimedia • Multimedia (z łac. Multum + Medium) to media cyfrowe, które wykorzystują tekst, dźwięk, grafikę, animację, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. • Multimedia posiadają cechy tradycyjnych sztuk pięknych jednak mają szerszy zakres.

 10. Hipermedia Hipertext Struktura łączy • Hipertekst to zasadniczo zwykły tekst, w którym niektóre słowa są specjalnie zaznaczone - podkreśleniem i różnym od reszty znaków kolorem. Stanowią one ŁĄCZA (ang. links) czyli odnośniki do innych dokumentów. Nie są to jednak dokumenty przypadkowe, lecz powiązane kontekstowo ze słowem tworzącym hiperłącze. • Internet jest miejscem, w którym najpełniej realizuje się idea hipertekstu, bowiem hipertekst to miliony stron WWW.

 11. Sieci medialne • Media sieciowe pojawiły się wcześniej niż media w pełni cyfrowe. Był bowiem medium sieciowym telegraf, a także telefon (analogowy), czy radio CB. • Jednak obecnie sieci medialne są podstawą dla nowych mediów sieciowych, przy czym sieci te mogą mieć charakter fizyczny, jak szerokopasmowy kabel, ale mogą być bezprzewodowe, jak satelity czy telefonia komórkowa, przy czym muszą przenosić ogromne ilości danych do licznych powiązanych węzłów. • Sieci są oparte na pełnej interoperatywności i interkonektywności, więc mogą być do niej podłączane różne urządzenia .

 12. Media sieciowe • Media sieciowe (czasem określane jako sieciowe systemy medialne) odnoszą się do mediów połączonych w sieci komputerowe, takich jak Internet. • Media sieciowe są dynamicznie rozwijane przez postęp technologii i i oprogramowania • Następujące cechy wyróżniają media sieciowe: • Media sieciowe są demokratyczne i zdecentralizowane. Odbiorcy mogą być również twórcami przekazów. • Media sieciowe wymagają wykorzystania komputerów jako urządzeń wejścia / wyjścia do sieci telekomunikacyjnej • Media sieciowe wymają istnienia społeczności użytkowników

 13. Sieć użytkowników

 14. Prawo Metcalfe'a • Użyteczność sieci telekomunikacyjnej lub innego systemu teleinformatycznego rośnie proporcjonalnie do kwadratu liczby urządzeń (użytkowników) do niej podłączonych.

 15. Peer-to-Peer • P2P (od ang. peer-to-peer – równy z równym) – model komunikacji w sieci komputerowej, który gwarantuje obydwu stronom równorzędne prawa (w przeciwieństwie do modelu klient-serwer). • Pierwotnie idea Internetu była zbliżona do sieci P2P – wszystkie hosty pełniły równorzędną rolę w procesie wymiany informacji. W wyniku gwałtownego rozwoju, symetria Internetu została złamana. • Scentralizowany Internet ułatwiał kontrolę nad elektronicznym rozpowszechnianiem materiałów chronionych prawem autorskim. • Internet rozumiany jako sieć witryn WWW i serwerów FTP nie nadaje się do tego, czego pragnęli zwykli użytkownicy, czyli wymieniania się posiadanymi plikami z muzyką. Tim Berners-Lee projektował World Wide Web w formie zbliżonej do sieci P2P, ponieważ zakładał iż każdy użytkownik internetu będzie aktywnym i współautorem tworzenia i łączenia treści przez powiązanie „pajęczyny ", linków. To przeciwieństwo obecnego nadawczo-podobnej struktury sieci. W 1999 pojawiła wykorzystywana do pobierania plików multimedialnych sieć P2P – Napster, założony przez Shawna Fanninga, który umożliwiał każdemu, kto pobrał i zainstalował aplikację, na udostępnienie wybranych zasobów swojego komputera innym użytkownikom w Internecie. Na komputerze należało zainstalować specjalne oprogramowanie, które łączyło się z serwerem, wysyłało mu listę udostępnianych plików (w tym przypadku tylko muzyki, lecz nowsze sieci oparte na systemie Napstera – takie jak OpenNap – umożliwiają udostępnianie również innych typów plików), i stanowiło jednocześnie interfejs użytkownika sieci P2P. Serwery Napstera umożliwiały wyszukiwanie plików. Użytkownik na podstawie listy pasujących plików wybierał, co i od kogo chce ściągać, po czym program łączył się z komputerem udostępniającym plik i ściągał go "Sky peer-to-peer„ - Scape-r), Gnutella,

 16. Inne usługi wymiany plików • BitTorrent – protokół wymiany i dystrybucji plików przez Internet • klient protokołu BitTorrent, który także nosi nazwę BitTorrent

 17. Media społeczne - przykłady • Blogs: Blogger, LiveJournal, Open Diary, TypePad, WordPress, Vox, ExpressionEngine, Xanga • Micro-blogging / Presence applications: Twitter, Plurk, Tumblr, Jaiku, fmylife • Social networking: Bebo, BigTent, Facebook, LinkedIn, MySpace, Orkut, Skyrock, Hi5, Ning, Elgg, Drupal • Social network aggregation: NutshellMail, FriendFeed • Events: Upcoming, Eventful, Meetup.com

 18. Media społeczne – dalsze przykłady • Współpraca • Wikis: Wikipedia, PBwiki, wetpaint • Socialbookmarking(orsocialtagging)[6]: Delicious, StumbleUpon, Google Reader, CiteULike • Wiadomości : Digg, Mixx, Reddit, NowPublic • Opinionsites: epinions, Yelp • Multimedia • Zdjęcia Flickr, Zooomr, Photobucket, SmugMug, Picasa • Wideo: YouTube, Viddler, Vimeo, sevenload • Livecasting: Ustream.tv, Justin.tv, Stickam, Skype • Podcasty • Wymiana plików muzycznych • Opinie i przeglądy • Towary epinions.com, MouthShut.com • Business Reviews: yelp.com • Społeczności Q&A: Yahoo! Answers, WikiAnswers, Askville, Google Answers • Rozrywka • Media & Entertainment Platforms: Cisco Eos • Virtualworlds: Second Life, TheSimsOnline, Forterra • Gry onlineMiniclip, Kongregate • Inne • Agreggatory informacji : Netvibes, Twine (website)

 19. Media społeczne • Zbiór aplikacji internetowych zbudowanych na idei i technologii Web 2.0, które umożliwiają tworzenie i wymianę treści przez użytkowników.

 20. YouTube (Twój ekran) • otwarty serwis internetowy, należący do You Tube, LLC umożliwiający prezentację filmów, wideoklipów lub własnych miniprodukcji w Internecie, reklamujący się hasłem "Broadcast Yourself" (ang. dosł. Wyemituj siebie). Powstał w lutym 2005 roku.

 21. Umobilnienie mediów • przesuwanie medium (tablice, księgi) • przenoszenie medium (książka, gazeta, walkman, iPod) • przesyłanie medium (list) • transportowanie medium (aparaty walizkowe) • przychodzenie do medium (do telegrafu, do hot spotu) • noszenie medium (telefony komórkowe)

 22. Jaka mobilność? • Podstawą zakresu definicji jest mobilność - co jest przenoszone? • Który z elementów procesu komunikowania jest mobilny: • przekaz (informacja), • aparat • czy użytkownik? Cztery kategorie mediów przenośnych: • stacjonarne bezprzewodowe (domowe), • nomadyczne bezprzewodowe (hot spot, PDA z Wi-Fi), • transportowane mobilne (radio samochodowe), • mobilne przenośne (komórka, netbook, Kindle).

 23. Komórka telefonii komórkowej

 24. Człowiek i Medium Cyfrowe • Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z mediami cyfrowymi. Aby było to możliwe są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika: • interfejs tekstowy — urządzenie wejściowe to klawiatura, a wyjściowe to drukarka znakowa lub wyświetlacz w trybie znakowym, • interfejs graficzny — wejście to urządzenie wskazujące (np. myszka), a wyjściowe to wyświetlacz graficzny, • interfejs strony internetowej — wejście i wyjście jest realizowane poprzez stronę internetową wyświetlaną w przeglądarce internetowej. • Interfejs haptyczny – np. ekran dotykowy

 25. Media jak ludzie • Media cyfrowe – w szczególności interaktywne jak komputer – ulegają antropomorfizacji • Antropomorfizacja lub antropomorfizm – nadawanie nie będącym ludźmi przedmiotom, pojęciom, zjawiskom, zwierzętom itp. cech ludzkich i ludzkich motywów postępowania. Termin jest kombinacją dwu greckich słów, άνθρωπος (anthrōpos), oznaczających "ludzki", oraz μορφή (morphē), oznaczającego "kształt" lub "formę". • Szczególnym przypadkiem animizacji jest antropomorfizacja w odniesieniu do przedmiotów nieożywionych, gdy przypisuje się im cechy wręcz ludzkie.

 26. Interfejs głosowy • Polega na komunikowaniu się z medium za pomocą głosu (sterowanie i dyktowanie)

 27. Media haptyczne • Haptyczny (gr. Haphe) dotykowy, odnoszący sie do zmysłu dotyku. • Technologia haptyczna to taka, która komunikuje się z użytkownikiem poprzez dotyk • Ostatnio w efektory haptyczne zaczęto wyposażać ekrany dotykowe.

 28. Byron Reeves, badacz relacji media a ludzie: • Nasze interakcje z komputerami, telewizją i nowymi mediami są z zasady społeczne i naturalne, tak jak interakcje z innymi ludźmi. • Stawianie znaku równości między mediami a realnym życiem nie wynika bynajmniej z niewiedzy lub młodego wieku, lecz jest zjawiskiem powszechnym i niezależnym od naszej świadomości. • Traktując media jako istoty społeczne, oczekujemy zatem bezwiednie, że będą one przestrzegać określonych norm i zasad życia społecznego: nasz komputer ma być nie tylko sprawny, ale również "grzeczny"!

More Related