SES, SEbe-Spolu o.s. - PowerPoint PPT Presentation

efuru
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SES, SEbe-Spolu o.s. PowerPoint Presentation
Download Presentation
SES, SEbe-Spolu o.s.

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
SES, SEbe-Spolu o.s.
101 Views
Download Presentation

SES, SEbe-Spolu o.s.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SES, SEbe-Spolu o.s. www.sebespolu.net

 2. www.sebespolu.net SES, SEbe-Spolu (SES) je občanské sdružení, které pracuje v oblastech: • vzdělávání a výchovy: kurzy pro školní kolektivy • pomoci mladým lidem v těžkých životních situacích (např. ústavní výchova)‏ • týmové spolupráce a personálního poradenství (coaching, supervize, řešení konfliktů, vyjednávání, team-building…)‏ učíme I pomáháme I tvoříme nasloucháme I spolupracujeme

 3. www.sebespolu.net co děláme?projekty a nabídka služeb • DRUHÁ ŠANCE V PLZEŇSKÉM KRAJI SES,SEbe-Spolu je příjemcem dotace a výhradním realizátorem projektu pro podmíněně propuštěné a odsouzené osoby, kterým pomáháme najít uplatnění na trhu práce a zorientovat se ve společnosti. • ŽIVOT NANEČISTO Ve spolupráci s o.s. Múzy dětem spolupracujeme na projektu pro děti z dětských domovů, jehož cílem je připravit klienty pro samostatný život. SES zajišťuje řízení realizačního týmu, reflexní části programu a individuální práci s dětmi (pedagog, terapeut, psycholog). • projekt ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ S OHLEDEM NA HETEROGENITU TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ Podílíme se na vzdělávání pedagogických pracovníků v systémovém projektu DDM Praha, akreditovaném MŠMT ČR, lektoři SES vedou na školách moduly Týmová spolupráce, Komunikace, Klíčové kompetence, Personální a sociální dovednosti. • projekt PROGRAM ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ Lektoři SES jsou i lektory Kritického myšlení, podílejí se na vzdělávání pedagogů v projektech o.s. Kritické myšlení, členem mezinárodního konsorcia RWCT. Metody užívané v procesu učení na bázi evokace-uvědomění- reflexe (E-U-R), používané v kurzech kritického myšlení, představujeme také v našich zážitkových programech SES TEACHER.

 4. www.sebespolu.net stálá nabídka programů a kurzů • SES CLASS-IK 3-6 denní kurz pro školní třídy, případně sportovní týmy a jiné „stálé“ skupiny. Kurz je zaměřen na seberealizaci každého v rámci skupiny jako týmu a spolupráci mezi členy. Po kurzu si účastníci lépe porozumí, dokáží pojmenovat vztahy ve skupině, uvědomí si svou roli a nutnost spolupráce. SES tyto out-doorové kurzy realizuje již od roku 2001 a jsou vhodné také pro utváření nových kolektivů (6. ročníky ZŠ, primy osmiletých gymnázií, 1. ročníky středních škol) Noví spolužáci se učí být spolu, přijímají vlastní pravidla, respektují se, jdou za společným cílem, stávají se týmem. • SES TEACHER 2-4 denní zážitkové kurzy pro pedagogy a vychovatele, lektory a další zájemce, kteří pracují s lidmi, školí, či učí. Odzkoušeli jsme v posledních letech různé moduly vždy se specifickým zaměřením, např. zážitková pedagogika, využití hry ve školní praxi, výchovné problémy ve škole, moderní metody v praxi, tvorba projektů a projektová výuka, definice cílů a práce s nimi, problematika hodnocení ve škole i v životě, školní vzdělávací program a další. Veškeré aktivity nabízíme formou zprostředkování prožitku, nepřednášíme, ale provázíme. • SES TEAM 2-3 denní kurzy pro organizace, kterým jde především o výkon skupiny, zároveň však chtějí strávit příjemný společný čas a pojmout „školení“ zábavně a netradičně. Pracujeme podle poptávky na interní komunikaci, time-managementu, definování cílů a priorit v přímé vazbě na časové a finanční investice vzhledem k efektům, úspěšně simulujeme procesy hodnocení a plánování. V rámci péče o pracovní kolektivy jsme schopni provádět veškeré aktivity přímo ve firmě (diagnostika, skupinové aktivity, coaching, manažerská supervize.

 5. www.sebespolu.net stálá nabídka programů a kurzů • SES CONSULTING Individuální poradenství pro rodiče, rodiče s dětmi, děti a mládež, osoby se sociálními obtížemi. Poradenství poskytujeme v oblasti pedagogiky (výchovné problémy), psychologie, psychoterapie. Nejsme přednostně zaměřeni na drogovou problematiku, rádi zprostředkujeme kontakt na odbornou organizaci. V rámci SES CONSULTING lze dohodnout i individuální pedagogickou práci (učitelé mezi lektory) v jednotlivých oborech, prohlédněte si zaměření a odbornost našich lektorů. • SES FAMILY 2-3 denní kurz pro rodiče s dětmi. Rodiče jsou a budou vždy vychovateli a učiteli na prvním místě. Nabízíme metodu a příjemnou formu, jak se třeba o víkendu poznat mezi svými v jiných rolích, netradičně. Sdílené zážitky tak dostanou nový rozměr a reflexe může směřovat k otevření nových komunikačních rovin. Kurzy také velmi pozitivně ovlivňují spolupráci školy a rodiny. • SES PLAY 1-4 denní kurzy a programy pro děti se specifickými potřebami, případnými problémy apod. SES PLAY je program, který vyžaduje stálé a pravidelné setkávání účastníků (1-2x měsíčně) s odborným lektorem. Výjezdy (kurz) jsou součástí dlouhodobější práce. V rámci programu SES PLAY. • SES PREV Nabízíme programy postavené na našich zkušenostech v oblasti primární prevence sociálně nežádoucích jevů. Především pro teenagery pořádáme kurzy právní odpovědnosti, prevenci rizik a závislostí. Součástí nabídky jsou i zážitkové kurzy SES PREV SPECIÁL, určené školním třídám či jiným skupinám, které se z různých důvodů jeví jako problematické.

 6. www.sebespolu.net • Mgr. Ondřej Bárta vedoucí, odpovědná osoba, manažer, koordinátor, řízení projektů a metodik aktivit SES, pedagog, lektor • Mgr. Kateřina Bílková zástupce vedoucího, psycholog a poradce, realizátor, lektor • Bc et Bc. Evžen Nový zástupce vedoucího, terapeut, pomáhající profese, ekonom, personální poradce, lektor • Mgr. Tereza Hradecká pedagog, výchovný poradce, lektor • Jitka Šimková koordinátor, produkční, webmaster, vedoucí skladu materiálu, dotahovač, technická podpora • Bc. Vítek Červenka dramatik, terapeut, vychovatel, lektor • Mgr. Vladimír Rozhon pedagog • Jitka Pokludová psycholog, pomáhající profese, dětské programy, lektor, tč. MD SES, SEbe-Spolu Na Kuthence 11 Praha 6, 160 00 mob. tel.: +420 739 073 178 ses@sebespolu.net

 7. www.sebespolu.net SES, SEbe-Spolu (SES) is a civic association working in the fields of: • education • helping young people in difficult situations of life (e.g. institutional care)‏ • team work and personnel counseling (coaching, supervision, conflict resolution, negotiation, team-building…)‏ we teach I we help I we create we listen I we cooperate

 8. www.sebespolu.net What do we do?Projects and services we offer • “SECOND CHANCE” in the Pilsen region SES, SEbe-Spolu receives grants and provides projects for sentenced people and people on parole. We help these people find a job and their place in the society. • ROUGH LIFE (ŽIVOT NANEČISTO) Together with association Múzy dětem we work on the project for children who were brought up in children’s homes. The aim of this project is to prepare our clients for their lives. SES provides management of the team, reflective parts of the program and individual working with children (pedagogue, therapist, and psychologist). • project DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCIES WITH REGARD TO THE HETEROGENITY OF CLASS GROUP We take a share in education of pedagogues in the system project DDM Prague, accredited by MŠMT ČR. SES lectors lecture on the modules of Team Cooperation, Communication, Key Competencies, Personnel and Social Skills. • project READING AND WRITING FOR CRITICAL THINKING SES lectors are also lectors of Critical thinking; they take a share in education of pedagogues in the projects of Critical Thinking association (a member of international partnership RWCT). The methods used in the learning process (evocation – reasoning - reflection), used in the Critical thinking courses as well, are also introduced in our experiential programs SES TEACHER.

 9. www.sebespolu.net Programs and courses we regularly offer: • SES CLASS-IK 3-6 day course for school classes, in case of need also for sport teams and other “stable” groups. The course focuses on self-fulfillment of all participants of the course and cooperation among the members of the group. At the end of the course, participants more understand each other, are able to name the relationships in the group, are aware of their roles and necessity of cooperation. SES has provided these out-door courses since 2001. These courses are also valuable for forming new groups (sixth class of primary school, first year of eight-year grammar school, first year of secondary school). New classmates learn how to spend time together and accept their own rules. They also respect each other, try to reach the same goal and become a team finally. • SES TEACHER 2-4 day experiential courses for pedagogues and educators, lectors and other interested people working with people, schooling and teaching. We have practised various modules in recent years, each of them focused on something specific, e.g. experiential pedagogy, using games at school, education problems at school, modern methods in practice, making of projects and project teaching, defining the goals and working with them, evaluation at school and in life, school educational system etc. We try to experience the activities, not just lecture on them. • SES TEAM 2-3 day courses (e.g. during the weekends) for organizations who want to achieve great results at work and have a great time as well. We work according to run for internal communication, time-management and defining the goals and priorities. We also consider time and financial investments and successfully stimulate the processes of evaluation and planning. We care for working groups and so we are able to provide all activities right in your company (diagnostics, group activities, coaching, and manager supervision).

 10. www.sebespolu.net Programs and courses we regularly offer: • SES CONSULTING Individual counseling for parents, parents with children, children and youth, people with social problems. We provide counseling in pedagogy, psychology and psychotherapy. We do not focus on drug problems but can help you find and contact the specialized agency. Within SES Consulting, it is also possible to provide individual pedagogical work (teachers among lectors) in particular branches. Look at the specialization and proficiency of our lectors. • SES FAMILY 2-3 day course for parents with children. Parents are and always will be the most important teachers and educators. This pleasant method enables you to see your relatives and close friends in different roles. Experiences you share will get a new dimension and their reflection may lead to new communicative levels. These courses also positively influence the cooperation between school and family. • SES PLAY 1-4 day courses and programs for children with special needs, problems etc. SES PLAY program is specific in the sense that all participants regularly meet (once or twice a month) with a skilled lector. Departures (course) are a part of a long-term work. Within the SES PLAY program. • SES PREV We provide programs based on our experience in the area of primary prevention of socially undesirable features. Especially for teenagers, we organize courses of legal liability, prevention of hazards and addiction. The part of the programs are also experiential courses.

 11. www.sebespolu.net Who are we? Our team consists of ten skilled lectors who have been working together since 2001. We all have university education in various branches of working with people, particularly in pedagogy, psychology and psychotherapy. Together with association Múzy dětem, we work on the project for children who were brought up in children’s homes. The aim of this project is to prepare our clients for their lives. SES provides management of the team, reflective parts of the program and individual working with children (pedagogue, therapist, and psychologist). The main methods of our work are: experiential pedagogy, group activities, individual work, training and practice activities, drama therapy, art techniques. We regularly educate our pedagogic staff; SES lectors support the idea of teamwork. We school communicative skills for a number of primary and secondary schools and free-time centers. For companies and organizations, including schools, we provide programs in the form of several-day out-door stays outside the city. Moreover, to improve team working in commercial and non-commercial organizations, we are also able to provide diagnostics and intervention right in the workplace. Working with children and teenagers is an important part of our activities. For groups of children and young people we organize experiential courses and intensive workshops. Not only we provide long-term programs for students and young people with special needs but also counseling and supervision for teams working with these groups. We focus on programs in the area of primary prevention of socially undesirable features, mainly for students of lower and upper primary schools. We help schools and other organizations prepare and carry out projects concerning teaching and education. We are successful in applying, carrying out and supplying the projects financed by the European Union. For more information, please visit our website www.sebespolu.net.