sebe reflexe sebe hodnocen v uky na souvisl pedagogick praxi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
(Sebe) reflexe (Sebe)hodnocení výuky na souvislé pedagogické praxi PowerPoint Presentation
Download Presentation
(Sebe) reflexe (Sebe)hodnocení výuky na souvislé pedagogické praxi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

(Sebe) reflexe (Sebe)hodnocení výuky na souvislé pedagogické praxi - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

(Sebe) reflexe (Sebe)hodnocení výuky na souvislé pedagogické praxi. KPP PdF MU, 2013. Vytvořeno pro souvislou pedagogickou praxi studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy v rámci projektu FRVŠ 2013 Tematický okruh G. Co si představíme pod danými pojmy?. = PROCES =.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '(Sebe) reflexe (Sebe)hodnocení výuky na souvislé pedagogické praxi' - dory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sebe reflexe sebe hodnocen v uky na souvisl pedagogick praxi

(Sebe) reflexe(Sebe)hodnocení výuky na souvislé pedagogické praxi

KPP PdF MU, 2013

slide2

Vytvořeno pro souvislou pedagogickou praxi

studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy

v rámci projektu FRVŠ 2013

Tematický okruh G

co si p edstav me pod dan mi pojmy
Co si představíme pod danými pojmy?

=PROCES =

Sebereflexe

 • Sebereflexe učitele: sebereflexe pedagogické činnosti, pedagogického rozhodování. Zahrnuje opětovné vybavení, popis a rozbor klíčových prvků, hodnocení či přehodnocení, způsoby vysvětlení, přijetí rozhodnutí, další strategie. Cílem je zhodnotit sebe sama, rozhodnout co a jak změnit, zvolit strategii pro budoucnost

(Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. (2009).

Autodiagnostika

 • „V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní pedagogické činnosti a jejích výsledků z různých hledisek.“ (Hrabal, 1998)
 • SebehodnoceníSTAV
 • Zhodnocení výsledků učitelova pedagogického působení v různých oblastech: vyučovacího procesu,

výsledků žáků a podmínek pro realizaci výuky (Kratochvílová, 2013).

sebehodnocen v uky
Sebehodnocení výuky
 • Součást sebereflektivního procesu
 • Součást pravidelného dlouhodobějšího hodnocení, tj. autoevaluační činnosti učitele.
pro prov d t sebereflexi a sebehodnocen v uky
Proč provádět sebereflexi a sebehodnocení výuky?

Jedna z nezbytných rolí profesionála: „učitel diagnostik“.

 • Podporuje odborný profesní růst – sebereflexe, porozumění profesi, zdokonalování se.
 • Podporuje osobnostní růst – rozvoj osobnosti, poznávání svých silných i slabých stránek (učitele i žáků).
 • Přispívá ke kvalitě výuky.
 • Hledání odpovědi na otázku: Jaký jsem učitel?
v chodiska pro sebereflexi a sebehodnocen v uky v prim rn m vzd l v n
Východiska pro sebereflexi a sebehodnocení výuky v primárním vzdělávání
 • Inkluzivní škola

začleňuje všechny děti/žáky/studenty dané komunity do běžných škol hlavního vzdělávacího proudu, v nichž jsou jim pracovníky škol ve spolupráci s danou komunitou vytvářeny takové podmínky pro kvalitní vzdělávání, které v maximální míře respektují jejich odlišnosti, podporují jejich rozvoj a přispívají k jejich individuaci ve všech oblastech kvalit života žáka, tj. zdraví somatického, psychického, sociálního, duchovního rozvoje a seberozvoje (Kratochvílová, 2013).

v chodiska pro sebereflexi a sebehodnocen v uky v prim rn m vzd l v n v inkluzivn kole
Východiska pro sebereflexi a sebehodnocení výuky v primárním vzdělávání v inkluzivní škole
 • Kvalita školy: vstupy (podmínky), procesy na úrovni školního i třídního managementu, výstupy vzdělávání.

Kvalita výuky

Třídní management: plánování, řízení, osobní rozvoj žáků, sebereflexe, sebehodnocení a autoevaluace.

oblast podm nky vzd l v n
Oblast: podmínky vzdělávání

Ne všechny můžete jako studenti ovlivnit. Nahlédneme na ně z hlediska vašich možností.

podm nky organiza n indik tory sebereflexe a sebehodnocen
Podmínky organizačníIndikátory sebereflexe a sebehodnocení
 • V hodině střídám hromadnou, skupinovou (kooperativní) a individuální výuku
 • Zadávám úkoly, při nichž mohou žáci spolupracovat
 • Promyšleně využívám homogenních i heterogenních skupin při vnitřní diferenciaci výuky ve prospěch rozvoje žáků
 • Spolupracuji a vhodně zapojuji do výuky pedagogické asistenty
 • Zadávám jasné organizační pokyny, které zprostředkovávám vhodným způsobem pro všechny žáky
 • Promyšleně organizuji a zadávám samostatnou práci, včetně její zpětné vazby
podm nky obsahov indik tory sebereflexe a sebehodnocen
Podmínky obsahovéIndikátory sebereflexe a sebehodnocení
 • Znám požadavky na úpravu vzdělávacího obsahu dle specifických potřeb žáků (IVP), požadavky konzultuji s cvičným učitelem
 • Dle individuálních potřeb žáků modifikuji obsah a rozsah učiva a volím vhodnou formu jeho zprostředkování (kurikulum orientované na žáka)
 • Pojmenovávám cíle, k nimž žák, žáci ve výuce směřují
indik tory sebereflexe a sebehodnocen
Indikátory sebereflexe a sebehodnocení

Podmínky materiální

 • Ve výuce využívám dostupné materiální vybavení (třídní knihovničky, vystavené materiály, pomůcky…)
 • Dbám na používání doporučených pomůcek pro žáky se SVP

Podmínky prostorové

 • Pracovní prostředí třídy přizpůsobuji cílům výuky a individuálním potřebám žáků
oblast proces pr b h v uky krit ria sebereflexe a sebehodnocen
Oblast: Proces – průběh výukyKritéria sebereflexe a sebehodnocení
 • Způsob řízení výuky, její organizace a průběh vzhledem k plánu výuky
 • Způsob komunikace s žáky: zadávání učebních úloh, pokyny, komentáře, neverbální komunikace…
 • Atmosféra, klima ve výuce
 • Činnosti žáků ve výuce: diferenciace, relevantnost vzhledem k učebním společným i individuálním cílům

Indikátory kvality

krit ria procesu v uky
Kritéria procesu výuky
 • Realizuji výuku tak, aby žáci viděli smysluplnost učení a jeho dopady do praktického života
 • Ve výuce využívám konstruktivistického přístupu – práce s prekoncepty, konstruování pojmů, evokace
 • Zařazuji metody, při nichž žáci sami docházejí k objevům, závěrům
 • K danému cíli zvolím vhodné metody s akcentem na aktivitu dětí;
 • Prezentuji učivo věcně správně
 • Zadávám úkoly, při nichž žáci kombinují zpracování z různých zdrojů
 • Žákům poskytuji možnost svobodné volby (úkolu, času, způsobu řešení, zpracování…)
 • Zohledňuji rozdíly ve schopnostech, dovednostech, poznatcích a pracovním tempu žáků - provádím individualizaci a vnitřní diferenciaci výuky; čas rychlejších žáků je efektivně využit
kriteria procesu v uky
Kriteria procesu výuky
 • Do výuky zařazuji sebehodnocení žáků a reflexi mé výuky prostřednictvím žáků
 • V průběhu hodiny používám formativní hodnocení, které je motivační, informativní a korektivní
 • Ve třídě navozuji a udržuji pracovní atmosféru
 • Vytvářím prostor pro řešení problémových úloh
 • Při definování učebních úloh kognitivního charakteru používám rozmanité roviny Bloomovy taxonomie
 • Pracuji s pravidly komunikace
 • Vedu žáky k prezentování získaných informací a diskusi
zji ov n sp nosti vlastn ho pedagogick ho p soben
Zjišťování úspěšnosti vlastního pedagogického působení

lze zjistit i z výkonů jeho žáků (Hrabal. 1988, s. 23)

 • Pojem výkon zahrnuje v inkluzivní pedagogice všechny dimenze lidského bytí (hlavu, srdce a ruku). Výkon je realizace možného vývojového potenciálu jedince a každý pokrok ve vývoji se hodnotí jako výkon. Kognitivní výkon nemá přednost před afektivním, sociálním, nebo psychomotorickým výkonem...(Wilhelm, Bintinger, & Eichelberger, 2002).
 • Obdobně vzdělávací výsledky definuje Lukášová (2003, s.123) jako změny v kvalitách života žáka dosažené výukou.
 • Výkon žáka není jen produktem působení učitele, ale je závislý na řadě vnějších i vnitřních činitelů.
zji ov n sp nosti vlastn ho pedagogick ho p soben1
Zjišťování úspěšnosti vlastního pedagogického působení
 • Musím mít k dispozici vstupní úroveň třídy
 • Musím mít k dispozici úroveň třídy v určitém čase se znalostí podmínek
 • Mohu provést komparaci vstupní a výstupní úrovně
krit ria hodnocen v sledk k
Kritéria hodnocení výsledků žáků
 • Hodnocení práce žáka provádím ve spolupráci s žákem a používám ho pro jeho další učení
 • V průběhu procesu učení hojně využívám formativní hodnocení
 • Hodnotím úspěch žáka v porovnání s jeho individuálními možnostmi
 • Nepoužívám nálepky k vyjádření výkonu žáka
 • Umožňuji žákům oceňování výsledků ostatních (peer-assessment)
 • Znalosti a dovednosti sumativně ověřuji, jsou-li žáci dostatečně připraveni
metody sebereflexe a sebehodnocen
Metody sebereflexe a sebehodnocení
 • Pozorování sebe sama – sledování a uvědomování si svých otázek, pokynů, pohybu, reakcí…přímo v „akci“ (přímé introspektivní pozorování)
 • Pozorování sebe sama – videozáznam (nepřímé introspektivní pozorování)
 • Obsahová analýza dokumentace – příprav, plánů (cílů, učebních úloh, metod práce, použití pomůcek, domácích úkolů…)
 • Pozorování reakcí žáků – odpovědi, jednání ve třídě…(přímé extrospektivní pozorování)
 • Autodiagnostika a diagnostika klimatu třídy
 • Zpětná vazba žáků – rozhovor, dotazník, obsahová analýza textu, analýza kresby, projektivní techniky
 • Zpětná vazba jiné osoby
literatura
Literatura:
 • Hrabal, V. Jaký jsem učitel? Praha: SPN, 1998.
 • Kratochvílová, J. (2013). Kvalita inkluzivní školy: její hodnotová dimenze a podmínky. Brno: MU.
 • Lukášová, H. (2010). Kvalita života dětí a didaktika. Praha: Portál.
 • Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2009). Pedagogický slovník. Praha: Portál.