nest tn neziskov organizace n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Nestátní neziskové organizace. Politické strany a politická hnutí (PSPH). Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - edward


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
politick strany a politick hnut psph
Politické strany a politická hnutí (PSPH)

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

Občané mají právo se sdružovat v PS a PH. Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účastí na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní samosprávy.

Právnické osoby, podléhá registrací MV ČR.

Návrh na registraci podává přípravný výbor.

n vrh na registraci
Návrh na registraci
 • K návrhu na registraci připojí:
 • petici alespoň 1000 občanů požadujících, aby strana a hnutí vznikly,
 • stanovy,
 • způsob, jakým statutární orgány jednají a podepisují,
 • zásady hospodaření,
 • způsob stanovení členských příspěvků,
 • způsob naložení s majetkovým zůstatkem.
rejst k ps a ph
Rejstřík PS a PH
 • Veřejný seznam.
 • Součástí je sbírka listin - stanovy, usnesení o stanovení orgánů, usnesení o změně stanov, usnesení o zrušení strany a hnutí.
 • Do rejstříku stran a hnutí se zapisuje:
 • název, zkratka a sídlo strany a hnutí s uvedením dne a čísla registrace,
 • den registrace změny stanov,
 • zánik strany a hnutí s uvedením dne právního důvodu výmazu.
hospoda en ps a ph
Hospodaření PS a PH
 • Strany a hnutí odpovídají za své závazky celým svým majetkem. Členové za závazky strany a hnutí ani neodpovídají ani neručí.
 • Příjmy:
  • příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů,
  • příspěvek ze státního rozpočtu na činnost strany a hnutí,
  • členské příspěvky,
  • dary a dědictví,
  • příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku,
  • příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a politických akcí,
  • půjčky a úvěry.

Příspěvek na činnost – Ministerstvo financí ČR.

hospoda en ps a ph1
Hospodaření PS a PH
 • Výdaje:
  • provozní,
  • platy zaměstnancům
  • propagace strany,
  • volební kampaň.

Strany a hnutí nesmějí vlastnit majetek mimo území ČR !

Povinnost předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu.

zru en z nik pozastaven innosti
Zrušení, zánik, pozastavení činnosti
 • Zánik je dnem výmazu ze seznamu PS a PH.
 • Zrušení:
 • vlastním rozhodnutím,
 • pokud nepředloží Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu ve lhůtě stanoveném zákonem,
 • rozhodnutím soudu o jejich rozpuštění.

Pozastavení činnosti – pokud činnost PS a PH je v rozporu se zákony ČR nebo se stanovami, max. jeden rok.

nadace a nada n fondy
Nadace a nadační fondy

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

N a NF jsou účelová sdružení majetku, zřízená a vzniklá pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic, vzdělávání.

N nebo NF je právnickou osobou.

Rozdíl mezi N a NF.

nadace a nada n fondy1
Nadace a nadační fondy
 • Zřízení N a NF
  • FO, PO, dotací majetku.
  • Je založena sepsáním nadační listiny:
   • písemnou smlouvou,
   • zakládací listinou,
   • závětí.

Nadační listina obsahuje:

  • Název a sídlo nadace nebo NF, název, sídlo a identifikační údaje osoby zřizovatele, vymezení účelu, výši majetkového vkladu, počet členů správní rady a jejich identifikace, počet členů dozorčí rady a jejich identifikace, podmínky hospodaření apod.

N nebo NF vzniká dnem zápisu do rejstříku. Rejstřík je veřejným seznamem. Do 30 dnů od vzniku se vydává statut N, NF.

org ny nadace a nada n ho fondu
Orgány nadace a nadačního fondu
 • Správní rada spravuje majetek N nebo NF, řídí činnost a rozhoduje o všech náležitostech N nebo NF. Je statutárním orgánem N nebo NF.
 • Správní rada:
  • vydává statut a rozhoduje o jeho změnách,
  • schvaluje rozpočet a jeho změny,
  • spravuje majetek,
  • rozhoduje o činnostech,
  • stanovuje výši odměny,
  • rozhoduje o zvýšení či snížení nadačních jmění.

Musí mít nejméně 3 členy, počet členů musí být dělitelný třemi.

org ny nadace a nada n ho fondu1
Orgány nadace a nadačního fondu
 • Dozorčí rada je kontrolním orgánem N nebo NF.
 • Dozorčí rada musí být zřízená vždy, jestliže nadační jmění N nebo majetek NF je vyšší než 5 mil. Kč. Jinak pokud tak stanoví nadační listina nebo statut N a NF.
 • Dozorčí rada:
  • kontroluje plnění podmínek pro poskytování nadačních příspěvků, správnost vedení účetnictví,
  • přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu,
  • dohlíží na to, zda N nebo NF vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem N nebo NF,
  • upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění.
pou it majetku n nebo nf
Použití majetku n nebo nf

Majetek smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo ve statutu.

Náklady související se správou N nebo NF musí vést N nebo NF odděleně od nadačních příspěvků.

N nebo NF se nesmí podílet na financování politických stran a politických hnutí.

N nebo NF nesmí vlastním jménem podnikat. S výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, veřejných sbírek…

Peněžní prostředky, které jsou součástí nadačního jmění, není možné půjčovat.

Majetek N nebo NF nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku.

Roční účetní závěrka nadace musí být ověřena auditorem.

Roční účetní závěrka NF musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů nadační jmění převýší 3 mil. Kč nebo pokud majetek NF je vyšší než 3 mil. Kč.

zru en a z nik n a nf
Zrušení a zánik N a NF
 • N a NF zaniká ke dni výmazu z rejstříku.
 • Zrušení:
 • dosažením účelu,
 • rozhodnutím soudu o zrušení N nebo NF,
 • rozhodnutím o úpadku, nebo zaniknutím insolvenčního návrhu.

NF se také zrušuje rozhodnutím správní rady o zrušení NF pro vyčerpání majetku, a to dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady.

ob ansk sdru en
Občanská sdružení
 • Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Stanovy sdružení:
  • Název sdružení,
  • Sídlo,
  • Cíl sdružení,
  • Orgány a způsob jejich ustanovení,
  • Určení orgánů a funkcionářů jednat jménem sdružení,
  • Ustanovení o organizačních jednotkách,
  • Zásady hospodaření.

Likvidace sdružení.

Navrhovaná právní úprava.