Download
hlavn n stroje managementu raa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hlavní nástroje managementu RaA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hlavní nástroje managementu RaA

Hlavní nástroje managementu RaA

107 Views Download Presentation
Download Presentation

Hlavní nástroje managementu RaA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hlavní nástroje managementu RaA TEZE: Související zákony, druhy dokumentace k výstavbě a provozu vodních děl Kompetence při správě majetku ve vodním hospodářství Související dotační tituly (Mze, MŽP) 12.lekce

 2. Zákon o vodácha o změně některých zákonů(vodní zákon) č. 254/2001 Sb. Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl, přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů

 3. Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) ve znění účinném od 1. 1. 2013 Zákon upravuje povolovánístaveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. Upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů.

 4. Stavební zákon Působnost vykonávají: • Orgány obcí (Obecní úřad obce s rozšířenou působností, Obecní úřad, Stavební úřad, Zastupitelstva a Rady obcí) • Orgány krajů (Krajský úřad v přenesené působnosti, Zastupitelstvo kraje, Rada kraje) • Příslušná ministerstva.

 5. Definice • Novostavba • Údržba je souhrn prací zabezpečující požadovanou funkci stavebních objektů. • Rekonstrukce stavby je konstrukční a technologická úprava stavby nebo její části, která má obvykle za následek změnu technických parametrů, popřípadě změnu její funkce a účelu. • Modernizace stavby představuje takovou změnu stavby, kterou se při uplatňování prvků technického pokroku zvyšují užitné vlastnosti stavby, aniž se mění její účel. • Sanace představuje ve stavebnictví ozdravění, zlepšení hygienických a životních podmínek stavby.

 6. Rozdělení kompetencí • majitel/vlastník/nájemce pozemku • vlastník/uživatel/správce stavby • kontrolní orgány Související instituce • Podniky povodí, s.p. • SPÚ (geneze: Pozemkový úřad, Pozemkový fond, Zemědělská vodohospodářská správa) • Lesy ČR • Pověřené obce

 7. Pozemek • Vlastnické vztahy k pozemku jsou vymezeny zápisem v katastru nemovitostí a ve vlastnických listech. • Převážná část vlastníků pozemků však právo užívání zemědělského pozemku postupuje zemědělským subjektům - nájemní smlouvy. Stavba • Vlastnické vztahy ke stavbě jsou jednoznačnější, ve VH je častým vlastníkem stát nebo obec.

 8. Informaceo pozemku Je-li potok ve vlastnictví státu (ve správě Povodí, Lesů ČR nebo SPÚ), je stát v majetkoprávních záležitostech zastupován "Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových" (ÚZSVM).

 9. Počet parcel (vlastníků), dotčených stavbou odvodnění, přepočtený na jednotku plochy

 10. Druhy dokumentace HM staveb • Studie proveditelnosti • Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí • Dokumentace pro vydání stavebního povolení • Dokumentace souborného řešení projektu • Dokumentace pro provádění stavby • Dokumentace skutečného provedení stavby • Dokumentace pro vyzkoušení provozu • Manipulační a provozní řády • Povodňový plán

 11. Manipulační a provozní řády • mají charakter závazné instrukce • musí být jednoznačné a stručné • musí být definovány pro konkrétní stavby viz Vyhláška č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl V opodstatněných případech může provozní dokumentace zahrnovat i povodňový plán, který je souhrnem informací, úkolů a činností potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních. Řeší ochranu určitého území, obcí, objektů nebo stavby.

 12. Manipulační řád VD • Titulní list (platnost, data schválení) • Základní údaje o stavbě • Účel a popis stavby • Podklady pro vypracování manipulačního řádu • Manipulace s vodou • Bezpečnostní opatření a manipulace v krizových situacích • Pozorování a měření

 13. Provozní řád VD • Titulní list (zodpovědnosti, platnost) • Úvodní ustanovení • Podklady pro vypracování provozního řádu • Vlastní provozní řád: • Základní údaje • Provozní ukazatelé • Pokyny pro provoz a údržbu • Provoz za mimořádných podmínek • Spolupráce mezi uživateli • Pozorování a měření • Technickobezpečnostní dohled • Přílohy • Závěrečná ustanovení a doplňky

 14. Čerpání podpory na výstavbu ve VH

 15. Čerpání podpory na výstavbu ve VH