1 / 24

Hlavní nástroje managementu RaA

Hlavní nástroje managementu RaA. TEZE: Související zákony, druhy dokumentace k výstavbě a provozu vodních děl Kompetence při správě majetku ve vodním hospodářství Související dotační tituly ( Mze , MŽP). 12.lekce.

edda
Download Presentation

Hlavní nástroje managementu RaA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hlavní nástroje managementu RaA TEZE: Související zákony, druhy dokumentace k výstavbě a provozu vodních děl Kompetence při správě majetku ve vodním hospodářství Související dotační tituly (Mze, MŽP) 12.lekce

 2. Zákon o vodácha o změně některých zákonů(vodní zákon) č. 254/2001 Sb. Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl, přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů

 3. Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) ve znění účinném od 1. 1. 2013 Zákon upravuje povolovánístaveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. Upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů.

 4. Stavební zákon Působnost vykonávají: • Orgány obcí (Obecní úřad obce s rozšířenou působností, Obecní úřad, Stavební úřad, Zastupitelstva a Rady obcí) • Orgány krajů (Krajský úřad v přenesené působnosti, Zastupitelstvo kraje, Rada kraje) • Příslušná ministerstva.

 5. Definice • Novostavba • Údržba je souhrn prací zabezpečující požadovanou funkci stavebních objektů. • Rekonstrukce stavby je konstrukční a technologická úprava stavby nebo její části, která má obvykle za následek změnu technických parametrů, popřípadě změnu její funkce a účelu. • Modernizace stavby představuje takovou změnu stavby, kterou se při uplatňování prvků technického pokroku zvyšují užitné vlastnosti stavby, aniž se mění její účel. • Sanace představuje ve stavebnictví ozdravění, zlepšení hygienických a životních podmínek stavby.

 6. Rozdělení kompetencí • majitel/vlastník/nájemce pozemku • vlastník/uživatel/správce stavby • kontrolní orgány Související instituce • Podniky povodí, s.p. • SPÚ (geneze: Pozemkový úřad, Pozemkový fond, Zemědělská vodohospodářská správa) • Lesy ČR • Pověřené obce

 7. Pozemek • Vlastnické vztahy k pozemku jsou vymezeny zápisem v katastru nemovitostí a ve vlastnických listech. • Převážná část vlastníků pozemků však právo užívání zemědělského pozemku postupuje zemědělským subjektům - nájemní smlouvy. Stavba • Vlastnické vztahy ke stavbě jsou jednoznačnější, ve VH je častým vlastníkem stát nebo obec.

 8. Informaceo pozemku Je-li potok ve vlastnictví státu (ve správě Povodí, Lesů ČR nebo SPÚ), je stát v majetkoprávních záležitostech zastupován "Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových" (ÚZSVM).

 9. Počet parcel (vlastníků), dotčených stavbou odvodnění, přepočtený na jednotku plochy

 10. Druhy dokumentace HM staveb • Studie proveditelnosti • Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí • Dokumentace pro vydání stavebního povolení • Dokumentace souborného řešení projektu • Dokumentace pro provádění stavby • Dokumentace skutečného provedení stavby • Dokumentace pro vyzkoušení provozu • Manipulační a provozní řády • Povodňový plán

 11. Manipulační a provozní řády • mají charakter závazné instrukce • musí být jednoznačné a stručné • musí být definovány pro konkrétní stavby viz Vyhláška č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl V opodstatněných případech může provozní dokumentace zahrnovat i povodňový plán, který je souhrnem informací, úkolů a činností potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních. Řeší ochranu určitého území, obcí, objektů nebo stavby.

 12. Manipulační řád VD • Titulní list (platnost, data schválení) • Základní údaje o stavbě • Účel a popis stavby • Podklady pro vypracování manipulačního řádu • Manipulace s vodou • Bezpečnostní opatření a manipulace v krizových situacích • Pozorování a měření

 13. Provozní řád VD • Titulní list (zodpovědnosti, platnost) • Úvodní ustanovení • Podklady pro vypracování provozního řádu • Vlastní provozní řád: • Základní údaje • Provozní ukazatelé • Pokyny pro provoz a údržbu • Provoz za mimořádných podmínek • Spolupráce mezi uživateli • Pozorování a měření • Technickobezpečnostní dohled • Přílohy • Závěrečná ustanovení a doplňky

 14. Čerpání podpory na výstavbu ve VH

 15. Čerpání podpory na výstavbu ve VH

More Related