mana ersk rozhodov n l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 88

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. KIP/MR Katedra managementu, inovací a projektů doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D . 2. Racionální postup řešení rozhodovacích problémů. KROKY ŘEŠENÍ. situační analýza analýza a formulace problémů, identifikace příčin problémů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mana ersk rozhodov n

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ

KIP/MR

Katedra managementu, inovací a projektů

doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

kroky e en
KROKY ŘEŠENÍ
 • situační analýza
 • analýza a formulace problémů, identifikace příčin problémů
 • rozhodovací analýza: výběr kritérií, tvorba variant, hodnocení a volba varianty určené k realizaci
 • retrospektivní analýzy a hodnocení

KIP/MR - 2

situa n anal za
Cíl:

poznat situace, které vyžadují řídící zásah

dekomponovat do určitých úloh nejasné a vzájemně se překrývající aspekty

stanovit priority řešení jednotlivých úloh

přispět k efektivnímu řízení a simultánní realizaci většího počtu aktivit

Soustředit se na řešení nejdůležitějších úloh ve správném pořadí a správnými metodami

SITUAČNÍ ANALÝZA

KIP/MR - 2

f ze situa n anal zy
FÁZE SITUAČNÍ ANALÝZY
 • Rozpoznání problémových situací
 • Dekompozice identifikovaných problémových situací do jasněji definovaných a strukturovaných komponent
 • Posouzení důležitosti dílčích problémů, určení pořadí jejich řešení
 • Stanovení plánu řešení
  • určení vhodného postupu řešení dílčích úloh,
  • určení řešitele,
  • časový plán řešení.

KIP/MR - 2

identifikace probl mov ch situac
Identifikace problémových situací
 • Problémová situace: vyžaduje řídící zásah
 • Manažer za ni nese zodpovědnost (zcela nebo dílčí)
  • Jednoznačné – splnění termínovaného úkolu, náhrada chybějícího pracovníka, …
  • Ne jednoznačné co do obsahu či pravomoci a zodpovědnosti – hrozby a příležitosti

KIP/MR - 2

rozpozn n a identifikace
Rozpoznání a identifikace
 • stanovení cílů v oblasti zodpovědnosti manažera
 • zpracování přehledu odchylek, hrozeb a příležitostí
 • sledování vývoje vzhledem ke stanoveným cílům
 • vnímání hrozeb a příležitostí
 • hledání možných zlepšení

KIP/MR - 2

zeptejte se
Zeptejte se …
 • V jakých oblastech se neplní stanovené cíle?
 • Které problémy zůstávají nevyřešeny?
 • Na jakých řešeních pracujeme nebo budeme pracovat v blízké budoucnosti?
 • Jaká rozhodnutí je nyní třeba učinit?
 • Jaká rozhodnutí jsme již učinili? Musí být realizována?
 • Které významnější projekty, procesy, plány je třeba realizovat?

KIP/MR - 2

poruchy hrozby a p le itosti
Poruchy, hrozby a příležitosti
 • poruchy, krize: jednoduchá identifikace, nutné rychlé řešení (ohrožují chod organizace)
 • hrozby: potenciální problémy, mohly by ohrozit chod organizace v budoucnosti
 • příležitosti: problémy inovačního charakteru; identifikace vyžaduje tvůrčí přístup, intuici, dlouhodobé manažerské zkušenosti. Nevyužívání příležitostí ohrožuje budoucí prosperitu organizace

KIP/MR - 2

dekompozice
Dekompozice
 • rozklad komplexních problémových situací do dílčích problémů; odpovědi na otázky typu:
  • může danou situaci vyřešit jediné opatření?
  • můžeme ji vysvětlit pomocí jediné příčiny?
  • mluvíme o jedné nebo více věcech?
  • o co ve skutečnosti jde v dané situaci?
  • co myslíme tím, že …?
  • co nás skutečně znepokojuje na dané situaci?
 • přesun důrazu od pouhého názoru k verifikovatelným informacím

KIP/MR - 2

stanoven priorit
Stanovení priorit
 • kritéria odrážející aspekty významnosti jednotlivých problémů:
  • velikost zdrojů ovlivněných problémem
  • vážnost negativních dopadů
  • časová naléhavost řešení problému
  • odhad trendů budoucího vývoje problému (stagnace, zeslabování, zesilování)
 • číselné hodnocení, preferenční uspořádání
 • dodržet stanovené priority

KIP/MR - 2

vyu it priorit
Využití priorit
 • pořadí řešení problémů
 • portfolio produktů
 • přidělování zdrojů
 • Priority neměnit, pokud nedojde k významné změně podmínek

KIP/MR - 2

stanoven pl nu e en
Stanovení plánu řešení
 • známe příčinu problému?
 • pokud ne, je její znalost podstatná pro řešení problému?
 • analýza potenciálních problémů, možnost eliminace nebo snížení nepříznivých dopadů
 • stanovení časového plánu, zdrojů, kontrolních opatření

KIP/MR - 2

anal za a formulace probl mu

ANALÝZA A FORMULACE PROBLÉMU

Popis a počáteční formulace problému

Stanovení cílů řešení

Určení příčin, které problém vyvolávají

1 popis a formulace probl mu
1. Popis a formulace problému
 • soustředění informací o problému a jeho specifikace z hlediska 5 základních charakteristik:
  • CO? identifikace objektu, který je nositelem problému: na jakém objektu byla zjištěna odchylka od žádoucího stavu, v čem spočívá?
  • KDE? lokalizace objektu nebo jeho části
  • KDY? časové určení: kdy byla porucha zjištěna, v jaké fázi životního cyklu, projevuje se stále nebo jen občas, kdy se neprojevuje?
  • KDO? jakých osob se problém týká?
  • KOLIK? stanovení rozsahu: jaká část objektu nebo kolik objektů je vadných, jaký je trend?

KIP/MR - 2

shodn a odli n rysy probl m
Shodné a odlišné rysy problémů
 • dva možné způsoby vymezení problému:
  • identifikace shodných rysů - RP lze řešit podobně, úspora času a finančních prostředků
  • identifikace odlišných rysů – RP je třeba řešit odlišně
 • Nalezení rozdílů: gap analýza, analýza rozdílů

KIP/MR - 2

gap anal za p klad
Gap analýza - příklad
 • hledání faktorů, které způsobily záplavy v r. 1997, 2002, 2006: byly povodně způsobeny
  • dlouhodobými dešti
  • pozdním odpouštěním přehrad
  • zanesením koryt řek
  • napřimováním toků řek
  • rychlým táním sněhu a ledu
  • nesprávným rozhodnutím
 • Možné odpovědi: ano, ne, netýká se
 • Př.: Prazdroj – zkušenosti z minulých záplav

KIP/MR - 2

formulace rp
Formulace RP
 • pochopit vazby daného RP k ostatním problémům
  • jaká další rozhodnutí mohou náš problém ovlivnit
  • které jiné problémy mohou ovlivnit řešení našeho problému
  • zvážit účelnost zahrnutí závislých rozhodnutí do širšího řešení našeho problému
  • ideální řešení příliš úzce vymezeného problému může být špatným řešením širšího, správně definovaného problému

KIP/MR - 2

formulace rp 2
Formulace RP - 2
 • určit podstatné stránky a faktory problému a jejich vzájemné vazby
  • vyloučit nevýznamné faktory
  • významné faktory se mohou vztahovat
   • k cílům problému
   • k omezujícím podmínkám (zdroje, legislativa, …)
   • příliš mnoho omezení může nadměrně zúžit prostor přípustných řešení

KIP/MR - 2

formulace rp 3
Formulace RP - 3
 • identifikovat faktory rizika a nejistoty
  • faktory, které významně ovlivňují výsledky řešení (úspěšnost VaV, dostupnost zdrojů, ceny a poptávka), ale rozhodovatel je nemá zcela nebo vůbec pod kontrolou
  • prognózy jejich vývoje jsou značně nejisté
 • posoudit vývojové tendence problému a jeho organizačního kontextu
  • důležitý je historický přístup

KIP/MR - 2

formulace rp 4
Formulace RP - 4
 • vymezit okruh zainteresovaných stran (stakeholders)
  • další pracovníci a útvary organizace, dodavatelé, odběratelé, státní správa apod.), jejichž zájmy by mohly být řešením problému dotčeny
  • brát v úvahu cíle a zájmy těchto subjektů
  • jejich nerespektování by mohlo ohrozit úspěch realizace řešení
  • mohou působit jako zdroj inspirace při generování variant řešení

KIP/MR - 2

formulace rp 5
Formulace RP - 5
 • činnosti neprobíhají čistě sekvenčně, vzájemně se prolínají
 • dochází k postupnému upřesňování počáteční formulace problému (zpětné vazby)
 • využít názory dalších subjektů – nové pohledy, zpochybnění omezení, upozornění na opomenuté faktory, odhalení nových příležitostí

KIP/MR - 2

formulace rp 6
Formulace RP - 6
 • nepodlehnout snaze o rychlou formulaci problému
  • může být jednostranná a vést k řešení nesprávně formulovaného problému
  • postupné objasňování problému potřebuje určitou inkubační dobu
  • vycházet z pružné formulace
  • vyvarovat se jednostrannosti a předpojatosti
  • být citliví k novým informacím
  • dívat se na problém z různých stran
  • ověřovat uplatnění odlišných předpokladů

KIP/MR - 2

formulace rp 7
Formulace RP - 7
 • formulace problému ovlivňuje konečné rozhodnutí
  • ověřit po určité době správnost zvolené definice
  • ptát se, zda řešíme správný problém
 • formulace problému může být příliš úzká
  • rozšíření problému může zvýšit jeho variantnost
 • tvůrčí přístup k řešení může problém transformovat v příležitost

KIP/MR - 2

formulace rp 8
Formulace RP - 8
 • vymezit dílčí aspekty problému

KIP/MR - 2

formulace rp 9
Formulace RP - 9
 • výsledky analýzy a formulace problému zpracovat písemně
 • náklady vyvolané chybným řešením nebo řešením nesprávného problému rostou s časem  odhalit chyby co nejdříve

KIP/MR - 2

2 stanoven c l
2. STANOVENÍ CÍLŮ
 • v praxi se vyskytující nedostatky:
  • soubor cílů příliš stručný a neúplný, neobsahuje některé významné cíle, které se stanou zřejmé až po realizaci rozhodnutí
  • rozhodovatelé se soustřeďují na snadno kvantifikovatelné cíle
 • doporučený postup pro zkvalitnění procesu specifikace cílů – 5 kroků

KIP/MR - 2

stanoven c l 2
Stanovení cílů - 2
 • Zpracujte seznam zájmů, které mohou být rozhodnutím ovlivněny:
  • seznam přání a očekávání
  • jaké jsou nejhorší možné výsledky, čemu se chceme vyhnout?
  • možné dopady na ostatní
  • využít zkušeností jiných s řešením podobných problémů
  • zpracovat optimistickou a pesimistickou variantu, ptát se, proč je tak dobrá, resp. špatná
  • jak vysvětlíte, zdůvodníte možné rozhodnutí?

KIP/MR - 2

stanoven c l 3
Stanovení cílů - 3
 • transformujte seznam zájmů do podoby stručných a výstižných cílů
  • spojení sloveso – podstatné jméno (snížit náklady, zvýšit obrat, …)
 • oddělte konečné (základní) cíle od dílčích, které mají charakter prostředků
  • dílčí cíle mohou sloužit jako podnět při tvorbě variant
  • k hodnocení a srovnávání variant by měly sloužit pouze základní cíle

KIP/MR - 2

stanoven c l 4
Stanovení cílů - 4
 • vyjasněte náplň základních cílů  lepší pochopení komponent cílů, přesnější formulace cílů
 • testujte soubor základnách cílů u hlediska sledovaných zájmů
  • zkušební ohodnocení několika potenciálních variant řešení
  • mohou zvolené cíle pomoci vysvětlit rozhodnutí jiným subjektům?

KIP/MR - 2

stanoven c l 5
Stanovení cílů - 5
 • cíle řešení problému: explicitní, konkrétní; jasná a přesná formulace zvyšuje motivaci a usnadňuje komunikovatelnost
 • cíle mají v mnoha případech osobní charakter (různí lidé – různé cíle)
 • odlišné rozhodovací problémy mají odlišné cíle
 • cíle by neměly být omezeny dostupností informací
 • pokud nedojde k výrazným změnám podmínek, měl by být soubor základních cílů pro obdobné problémy v čase relativně stabilní
 • u skupinového rozhodování by každý člen skupiny měl formulovat cíle individuálně a teprve pak by měl být v diskusi formulován společný soubor cílů

KIP/MR - 2

3 ur en p in rp
3. URČENÍ PŘÍČIN RP
 • Někdy příčiny známé – hledání, příprava a realizace opatření vedoucích k eliminaci či oslabení těchto příčin
 • Častější situace: příčiny neznámé
  • Metoda pokusů a omylů – není příliš efektivní
  • Využití postupů, které se osvědčily v minulosti při řešení podobných problémů
  • Efektivnější přístup: kauzální analýza

KIP/MR - 2

symptomy kauz ln vztahy
Symptomy, kauzální vztahy
 • Symptomy: příznaky, viditelná špička ledovce
 • Problém nelze vyřešit působením na symptomy, musíme nalézt příčiny a ty odstranit; poté zmizí i symptomy
 • Příčiny a následky se mohou řetězit (kauzální řetěz)
 • Lidé přeceňují svoji schopnost chápat kauzální vztahy, častá tendence považovat časovou následnost za kauzální vztah

KIP/MR - 2

typy p in
Početnost (počet příčin)

Ovlivnitelnost

Zjistitelnost

Latentnost (zjevné – skryté)

Pravděpodobnost

Doba působení (trvalé – dočasné)

Charakter působení (systematické – náhodné)

Rozsah působení (globální – lokální)

Místo působení (interní – externí)

Účinnost působení (velikost, závažnost)

Typy příčin

KIP/MR - 2

metody anal zy rp
METODY ANALÝZY RP
 • Metody kauzální analýzy
 • Další metody analýzy RP
 • Metody analýzy struktury RP

KIP/MR - 2

metody kauz ln anal zy
Metody kauzální analýzy
 • Kepner – Tregoe: problém se projevuje odchylkou skutečného stavu (výkonnosti) od stavu plánovaného
 • Př.: došlo k poklesu výkonnosti  musela nastat změna, která ovlivnila výkonnost

KIP/MR - 2

p klad sn en v konnosti
Příklad – snížení výkonnosti

výkonnost

změna

plánovaná výkonnost

nepříznivá odchylka

skutečná výkonnost

čas

KIP/MR - 2

deduktivn kauz ln anal za
Deduktivní kauzální analýza
 • příčiny a následky tvoří články řetězu, od symptomů postupujeme k primárním příčinám
 • proces hledání a identifikace příčin problému:
  • popis problému (identita, lokalizace, čas, rozsah)
  • vydělení jedinečných rysů problému
  • specifikace pravděpodobných příčin problému
  • testování příčin a jejich verifikace

KIP/MR - 2

popis probl mu
Popis problému
 • CO? - identita, nositel problému
 • KDE? – lokalizace objektu nebo jeho části
 • KDY? – čas, kdy došlo k poruše, v jaké části životního cyklu, …
 • KOLIK? – rozsah: podíl zmetků, počet reklamací, trendy, …

KIP/MR - 2

vyd len jedine n ch rys
Vydělení jedinečných rysů
 • srovnání s jinými objekty, kde by se problém mohl projevit, ale neprojevuje se:
  • CO? na jakém objektu by bylo možné očekávat poruchu, k jaké konkrétní poruše by mohlo dojít (ale nedošlo)?
  • KDE? kde by mohlo dojít k poruše (ale nedošlo)?
  • KDY? kdy mohla porucha nastat (ale nenastala), v jakém sledu se mohla projevit?
  • KOLIK? V jaké míře by mohl být objekt defektní (ale nebyl)?
 • výsledek: stanovení, co je a není problém, izolace specifických rysů problému

KIP/MR - 2

specifikace pravd podobn ch p in
Specifikace pravděpodobných příčin
 • prověření jednotlivých odlišností a rozdílů, zjištění, zda představují změnu
 • které relevantní změny nastaly před identifikací problému?
 • výsledek: seznam změn, mezi kterými by měla(y) být příčina(y) problému; jak by mohla vést daná změna ke vzniku problému? 
 • vytvoření seznamu pravděpodobných příčin
  • pozor: někdy může být příčinou problému současný výskyt dvou či více změn

KIP/MR - 2

testov n a verifikace p in
Testování a verifikace příčin
 • Testování: porovnávání detailů prověřované příčiny s detaily pozorovaného následku a zvažování, zda by daná příčina mohla k tomuto následku vést
  • riziko: přání je otcem myšlenky – preferování informací podporujících subjektivně preferovanou příčinu, potlačování odporujících informací

KIP/MR - 2

testov n a verifikace p in43
Testování a verifikace příčin
 • Verifikace: prokázání, že příčina vede k pozorovaným následkům
 • experiment v pracovním prostředí, realizace akce, která by prokazovala vztah příčiny a následku:
  • realizace stejné změny, zjištění, zda vede ke vzniku problému
  • odstranění změny a zjištění, zda se tím problém odstraní

KIP/MR - 2

sp nost kauz ln anal zy
Úspěšnost kauzální analýzy
 • Možné příčiny neúspěchu kauzální analýzy:
  • nedostatečné informace  neuspokojivý popis problému, neúplnost zjištěných změn coby potenciálních příčin problému
  • nadměrné doplňující předpoklady ve fázi testování  příčina nepřežije fázi verifikace
 • Úspěšnost může zvýšit týmová realizace

KIP/MR - 2

induktivn kauz ln anal za
Induktivní kauzální analýza
 • jsou známé příčiny, cílem je odhalit jejich možné následky
  • prověrka jasnosti určení příčiny: nevyhnutelnost následků, přesnost formulace příčiny
  • konkretizace očekávaného následku: co? kde? kdy? kolik?
  • verifikace očekávaného následku
   • projeví se  připravit korekční akci
   • není zjištěn  hledat kompenzační faktor
   • projeví se, ale ne v předpokládané míře  hledat spolupůsobící faktory

KIP/MR - 2

kauz ln et zec
Kauzální řetězec

od posuzovaného následku k primární příčině

  • zákazník zrušil kontrakt
  • zboží nebylo dodáno
  • v prodejním oddělení není objednávka
  • prodejce nezaslal písemnou objednávku
  • prodejce neznal svoje povinnosti
  • prodejce je špatně seznámen s náplní své funkce
  • prodejce je synovcem ředitele podniku
 • Viz též př. R-2-2 v Hrůza, Richter, Švecová: Manažerské rozhodování – cvičebnice s řešenými příklady

KIP/MR - 2

strom kauz ln ch vztah
Strom kauzálních vztahů
 • Finanční analýza: pyramidový rozklad
 • Deduktivní: situační analýza
 • Induktivní: tvorba strategie

KIP/MR - 2

strom kauz ln ch vztah p klad
Strom kauzálních vztahů - příklad
 • Snížení tržeb je způsobeno:
  • Nižší prodejností výrobků
   • Vstup konkurence
   • Změna preferencí zákazníků
   • Nedostatečná kvalita
  • Omezením výrobní kapacity
   • Odstávka výrobního zařízení způsobená poruchou; výrobní zařízení zastaralé, není pravidelná údržba
  • Legislativní úpravou (změna hygienických předpisů) – externí, neovlivnitelná  dále neanalyzujeme

KIP/MR - 2

slide49

Pokles tržeb

Pokles poptávky

Snížení produkce

Nová konkurence

Změna preferencí zákazníků

Nižší kvalita produktu

Snížení výrobní kapacity

Odstávka zařízení

Změna hygienických předpisů

Poruchová technologie

KIP/MR - 2

strom kauz ln ch vztah z v ry
Strom kauzálních vztahů - závěry
 • Možná řešení:
  • Výroba: pořízení nového zařízení, zavedení efektivního systému údržby
  • Marketing: nabídka výrobku, který bude lépe vyhovovat preferencím zákazníků
  • Strategie: zvýšení konkurenceschopnosti, zvýšení podílu na trhu

KIP/MR - 2

diagram p in a n sledk
Diagram příčin a následků
 • Ishikawův diagram, Cause-Effect diagram, metoda rybí kostry
 • Nalezení vztahu mezi následkem a jeho příčinami

KIP/MR - 2

diagram p in a n sledk p klad
Diagram příčin a následků - příklad

okolí

zaměstnanci

dodavatelé

Nízká kvalita

Nasycený trh

Malá motivace

Kupní síla

Nespolehlivost

Nedodržování prac. postupů

Lepší technologie

Vysoké ceny

Nedostatečná kvalifikace

Pokles tržeb

Špatné skladování

Kvalitnější výrobky i služby

Kontrola kvality

Nižší ceny

Špatná manipulace

Širší sortiment

Špatné prac. podmínky

Komplexnější služby

org. práce

konkurence

KIP/MR - 2

diagram p in a n sledk koment
Diagram příčin a následků - komentář
 • IT firma rozšířila služby a vstoupila do sousedního regionu
 • Vzrostl počet reklamací a přes rozšíření výrobní kapacity nevzrostly tržby
 • Nejdůležitější příčina: nekvalitní dodávky dílů
 • Nejméně důležitá: kupní síla v regionu
 • Rozhodnutí:
  • jednat s dodavateli o zvýšení kvality
  • zvýšení kvalifikace zaměstnanců, motivační plány
  • zlepšení organizace práce, důslednější kontrola
  • výhledově: nákup lepší technologie

KIP/MR - 2

kauz ln diagn za
Kauzální diagnóza
 • pro každý jev zjišťujeme, zda je či není příčinou dalších jevů; je-li jev zaznamenaný v řádku příčinou jevu zaznamenaného ve sloupci, zapíšeme do příslušného políčka matice 1.
 • P = počet příčinností jevu = řádkový součet
 • N = počet následností jevu = sloupcový součet
 • K = ukazatel kauzality = N - P
 • C = ukazatel centrality = N + P
 • nejvyšší hodnota centrality: nejvýznamnější

KIP/MR - 2

kauz ln diagn za p klad
Kauzální diagnóza - příklad
 • proč došlo k přesunu zákazníků z malých obchodů a samoobsluh do super- a hypermarketů?
 • viz analýza
 • mezi hlavní důvody nepatří nízké ceny (jev 5) – jsou přesně ve středu, tj. ve stejné míře příčinou jako následkem

KIP/MR - 2

anal za silov ho pole
Analýza silového pole
 • force field analysis, impact analysis
 • hybné síly: podporují změnu
 • brzdné síly: brání změně
 • cíl: omezit brzdné síly, podpořit hybné síly
 • nástroj: diagram silového pole
  • levý sloupec: brzdné síly
  • pravý sloupec: hybné síly
  • kvantifikace: na stupnici od ±1 do ± 5, ± 1 malý, ± 5 velký vliv (+ hybné, - brzdné síly)

KIP/MR - 2

anal za silov ho pole p klad
Analýza silového pole - příklad
 • Soukromá jazyková škola v okresním městě (cca 40.000 obyvatel)
 • stagnace počtu studentů, rostoucí náklady
 • možné řešení: zavedení kursů pro organizace
 • ŘEŠENÍ
 • důvody podporující zavedení kursů mají větší sílu  vedení školy by mělo vytvořit nový produkt pro nový segment trhu

KIP/MR - 2

estislovn tabulka p klad
Šestislovná tabulka - příklad
 • Nový druh cukrovinek, přes masivní reklamní kampaň se úspěch nedostavil
 • Rozhodnout, zda:
  • Stáhnout nový výrobek a vrátit se k původnímu
  • Pokračovat s prodejem nového výrobku a jak

KIP/MR - 2

estislovn tabulka z v ry
Šestislovná tabulka - závěry
 • Ke snížení tržního podílu došlo chybným strategickým rozhodnutím
 • Velké investice do výrobního zařízení a reklamy vyvolaly zvýšení cen
 • Došlo ke změně preferované chuti
 • Na problému se podílelo vedení a marketing, žádní další zaměstnanci
 • Výrobek zachutnal dětem do 10 let – perspektivní segment trhu

KIP/MR - 2

paretova anal za
Paretova analýza
 • Pravidlo 80:20, ABC analýza
 • Relativně málo příčin vysvětluje většinu následků
 • Provedení: setřídění položek (problémy, příčiny, rizika, výrobky, varianty) podle důležitosti (tj. ve vztahu k vytvářené hodnotě)
 • Cíl: odhalit nejdůležitější položky, těm pak věnovat pozornost a odhlédnout od nedůležitých

KIP/MR - 2

kroky paretovy anal zy
Kroky Paretovy analýzy
 • Sestavte tabulku příčin a jejich důležitosti, stanovte relativní podíl příčin.
 • Seřaďte řádky podle důležitosti příčiny (nejdůležitější příčina na prvním místě)
 • Vypočtěte kumulativní podíl příčin
 • Sestrojte spojnicový graf, na jehož ose x jsou příčiny a na ose y kumulativní podíl
 • S použitím vedlejší osy znázorněte důležitost příčin
 • Určete rozsah skupiny A (80%), stanovte příčinu, při níž je dosažení této kumulativní hodnoty.
 • V případě potřeby pokračujte pro skupinu B
 • Oddělte významné příčiny od méně významných

KIP/MR - 2

paretova anal za skupiny
Paretova analýza - skupiny

Příklad

KIP/MR - 2

paretova anal za p 2
Paretova analýza – př. 2
 • Manažer přebírá servisní středisko, na které je spousta stížností. Nechá provést průzkum, proč jsou zákazníci nespokojeni a dostane následující odpovědi:
  • Telefony se zvedají až po dlouhém vyzvánění.
  • Personál vypadá utrápeně a vystresovaně.
  • Technici nemají dobrou organizaci práce. Často se musejí vracet pro náhradní díly a zákazníci si musí brát další dovolenou na následující návštěvu.
  • Není určena doba příchodu technika a zákazník na něj často musí čekat celý půlden.
  • Zdá se, že personál často neví, co má vlastně dělat.
  • Často se po příchodu technika zjistí, že celou záležitost bylo možné vyřešit telefonicky.

KIP/MR - 2

paretova anal za p 2 e en
Paretova analýza – př. 2, řešení
 • Manažer seřadí příčiny stížností podle počtu stížností:
  • Nedostatečný výcvik personálu: položky 5 a 6: 51 stížností
  • Malý počet zaměstnanců: položky 1, 2 a 4: 21 stížností
  • Špatná organizace práce a příprava: položka 3: 2 stížnosti
 • S použitím Paretovy analýzy se ukazuje, že většinu (69%) problémů lze vyřešit lepším výcvikem zaměstnanců. Poté by bylo vhodné zvýšit jejich počet. Je také možné, že se zaměstnanci naučí řešit více problémů telefonicky a nebude nutné počet zvyšovat.
 • Zdá se, že stížností na organizaci práce je málo a mohou být mimo kontrolu manažera.
 • Závěr: manažer by se měl soustředit na výcvik zaměstnanců.

KIP/MR - 2

rozhodovac anal za

ROZHODOVACÍ ANALÝZA

Výběr kritériíTvorba variantStanovení důsledkůHodnocení variant

v b r krit ri
VÝBĚR KRITÉRIÍ
 • výběr a formulace kritérií má probíhat před tvorbou variant
  • zvolená kritéria určují aspekty variant, které budou hodnoceny, a ovlivní volbu optimální varianty
  • výběr kritérií určuje směry rozpracování variant a zjišťování jejich přímých i nepřímých dopadů a účinků
  • nedostatky nebo opomenutí některých kritérií může vést k zanedbání určitých stránek variant, které v důsledku nejsou hodnoceny a teprve po realizaci zvolené varianty se ukáže její nevhodnost

KIP/MR - 2

stanoven krit ri hodnocen
Stanovení kritérií hodnocení
 • každému dílčímu cíli by mělo odpovídat jedno nebo více kritérií, podle nichž bude posuzováno jeho splnění
 • vzít v úvahu:
  • subjekty, které mohou být řešením dotčeny
  • možné nepříznivé dopady a účinky (i dlouhodobé)
  • odlišnosti a rozdíly variant řešení
 • soubor kritérií by měl být úplný a vyvážený

KIP/MR - 2

po adavky na soubor krit ri 1
Požadavky na soubor kritérií - 1
 • úplnost: posouzení všech přímých i nepřímých důsledků variant (pozitivních i negativních)
 • operacionalita: každé kritérium musí mít jasný a jednoznačný smysl a musí být pro rozhodovatele srozumitelné
  • snadnější pro kvantifikovatelná kritéria
  • kvalitativní kritéria lze často dekomponovat na dílčí, kvantitativně vyjádřená kritéria
  • operacionalita přímo souvisí s měřitelností

KIP/MR - 2

po adavky na soubor krit ri 2
Požadavky na soubor kritérií - 2
 • neredundance: každý aspekt vchází do hodnocení pouze jednou
  • nedochází k částečnému nebo úplnému překrývání, tj. duplicitě, kritérií
  • při duplicitě je témuž aspektu připisována větší váha
 • minimální rozsah souboru kritérií
  • zmenšením rozsahu nesmí být narušena úplnost
  • lze vyloučit ta kritéria, vzhledem k nimž se důsledky variant liší jen málo

KIP/MR - 2

protikladnost po adavk
Protikladnost požadavků
 • minimální rozsah  agregace kritérií  snížení operacionality a měřitelnosti (extrém – jediné syntetické kritérium)
 • operacionalita a měřitelnost  dekompozice kritérií  růst rozsahu, nebezpečí redundance a neúplnosti (při dekompozici může dojít k zanedbání určitého aspektu agregovaného kritéria)

KIP/MR - 2

tvorba variant
TVORBA VARIANT
 • zvětšování souboru variant zvyšuje naději na dosažení skutečně dobrého řešení
 • tvorba dostatečně rozsáhlého souboru variant je jedním z předpokladů kvalitního řešení rozhodovacích problémů
 • Techniky podpory kreativity
  • http://www.innosupport.net – Příručka inovací, kapitola 4
  • http://home.zcu.cz/~vacekj/InnoSkills/WP2_CZ/

KIP/MR - 2

nedostatky tvorby variant 1
Nedostatky tvorby variant - 1
 • nejsou specifikovány všechny cíle (řešitelé se soustředí na jediný cíl a jedinou variantu řešení)
 • proces hledání variant řešení je zjednodušený (hledání v blízkosti symptomů a obvyklých variant  bariéra tvůrčího hledání originálních řešení)
 • odklad volby varianty tak dlouho, až nejlepší už nejsou k dispozici

KIP/MR - 2

nedostatky tvorby variant 2
Nedostatky tvorby variant - 2
 • při hledání variant probíhá současně jejich hodnocení  předčasné odmítnutí některých variant
 • uplatnění principu satisfakce (proces hledání se ukončí po nalezení první varianty, která rozhodovatele uspokojuje)
 • jednostranné zpracování variant  nejsou stanoveny jejich důsledky vzhledem ke všem kritériím hodnocení
 • malý počet zpracovaných variant má negativní dopad na kvalitu řešení

KIP/MR - 2

doporu en pro tvorbu variant
Doporučení pro tvorbu variant
 • uplatnění modelů a výpočetní techniky
 • využití týmové práce, skupinová příprava rozhodnutí (odlišné názory a přístupy k řešení podporují tvorbu více variant)
 • využití metod hledání nových myšlenek, podpora kreativity
 • zvyšování tvůrčího potenciálu organizace (styl řízení, učící se organizace)

KIP/MR - 2

pozitivn ovlivn n tvorby variant
Pozitivní ovlivnění tvorby variant
 • užití cílů řešení jako vodítka pro tvorbu variant
 • zpochybnění některých omezení
 • stanovení vysoce náročných cílů
 • poučení z minulosti
 • využití podnětů jiných subjektů
 • oddělení procesu hodnocení variant od jejich generování
 • požadovat vytvoření minimálního počtu zásadně odlišných variant

KIP/MR - 2

kroky tvorby variant
Kroky tvorby variant
 • určit možné oblasti a charakter variant  omezení prostoru hledání nových řešení, úspora času a nákladů
 • specifikovat typ problému z hlediska jeho opakovatelnosti (zlepšování známých řešení vs. unikátní problémy vyžadující originální řešení)
 • formulovat mezní varianty řešení (optimistická vs. pesimistická)
 • generovat další varianty změnami parametrů mezních variant

KIP/MR - 2

stanoven d sledk variant
STANOVENÍ DŮSLEDKŮ VARIANT
 • stanovit důsledky vzhledem ke všem kritériím
 • nepřesný nebo neúplný popis důsledků může vést k chybné volbě varianty určené k realizaci
 • myšlenkový přenos do budoucnosti pomůže soustředit se na dlouhodobé dopady
 • vytvořit matici důsledků (řádky = kritéria, sloupce = varianty, prvky matice = důsledky)

KIP/MR - 2

hodnocen a v b r variant
HODNOCENÍ A VÝBĚR VARIANT
 • časté chyby:
  • preference určitých variant, potlačování nepreferovaných
  • intuitivní omezení vedoucí k eliminaci tvůrčích variant dříve, než mohou být dále rozpracovány
  • přisuzování vyšší váhy snadno použitelným kritériím
  • přílišná důvěra v prognózy (marketingové výzkumy)
  • podceňování variant, jejichž důsledky byly popsány méně podrobně

KIP/MR - 2

nep pustn varianty
Nepřípustné varianty
 • nesplňují některý z cílů řešení (investice nedosahuje požadované výnosnosti)
 • překračují omezující podmínky (vyšší než disponibilní nároky na zdroje)

KIP/MR - 2

kroky hodnocen
Kroky hodnocení
 • hrubé posouzení variant (metoda váženého pořadí, hodnocení podle několika nejdůležitějších kritérií)  eliminace části variant
 • detailnější hodnocení redukovaného souboru (vícekriteriální hodnocení)

KIP/MR - 2

respektov n rizika variant
Respektování rizika variant
 • posouzení míry rizika variant
  • pravděpodobnost výskytu rizikových faktorů
  • intenzita jejich negativních dopadů
 • rozšíření souboru kritérií hodnocení o identifikované rizikové faktory
 • výsledek: představa o velikosti rizika a volba varianty, která nejlépe splňuje cíle řešení, přičemž její riziko je přijatelné

KIP/MR - 2

asov aspekt v b ru e en
Časový aspekt výběru řešení
 • odklad volby rozhodnutí má pozitivní i negativní dopady
 • pozitivní:
  • větší prostor pro lepší pochopení problému, získání informací, hlubší analýzu  tvorba lepších variant
 • negativní:
  • zúžení prostoru možných řešení, výhoda pro konkurenci

KIP/MR - 2

retrospektivn anal za
RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA
 • stanovení a zhodnocení:
  • shody základních předpokladů se skutečností po realizaci zvolené varianty
  • shody předpokládaných hospodářských výsledků a hodnot ukazatelů efektivnosti se skutečnými
  • příčin potíží a neúspěchů během realizace
  • způsobů řešení krizových situací
  • příčin úspěchů během realizace
  • přínosu varianty k realizaci firemní strategie

KIP/MR - 2

retrospektivn anal za pokra
RETROSPEKTIVNÍ ANALÝZA – pokrač.
 • zdroj poučení pro budoucí řízení firmy, systematické učení z chyb, omylů i úspěchů – management znalostí
 • často se věnuje značné úsilí a zdroje na přípravu a realizaci rozhodnutí, ale málokdy se zpětně analyzují a hodnotí  malé využití zkušeností při přípravě a realizaci dalších projektů

KIP/MR - 2

pou it literatura
Použitá literatura
 • Fotr J., Švecová L., Dědina J., Hrůzová H., Richter J.: Manažerské rozhodování, Ekopress, 2006, ISBN 80-86929-15-9
 • Hrůzová H., Richter J., Švecová L.: Manažerské rozhodování – Cvičebnice s řešenými příklady, Oeconomica, Praha, 2007, ISBN 978-80-245-1175-7

KIP/MR - 2