slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
ebony-haley

Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji - PowerPoint PPT Presentation

107 Views
Download Presentation
Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prosperita a lidskost- cesta k osobnímu a profesnímu rozvoji Setkání zaměstnanců a doktorandů FP VUT v Brně, 13.11.2009

 2. Program • Přehled činností na FP VUT v kontextu současné situace • Priority pro rok 2010 • Diskuse • Neformální setkání v zasedací místnosti děkanátu

 3. Výdaje na vzdělávání jako % HDP (1995, 2000, 2006)(Investice do vzdělávání jako podíl vzhledem k HDP, výdaje do vzdělávání v soukromých i veřejných institucích z veřejných i soukromých zdrojů.)

 4. Růst počtu studentů v terc.vzdělávání • Růstová dynamika České republiky v podílu poprvé zapsaných po roce 2000 - mezi rozvinutými zeměmi světa vůbec nejvyšší • Průměrné roční tempo růstu podílu poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání v ČR - více než dvojnásobně přesáhlo průměr zemí OECD • V akad.roce 2006/7 zhruba 60 % populace příslušného věku poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání. ČR předstihla několik ekonomicky vyspělejších zemí, v podstatě již dosáhla průměru vyspělých evropských zemí (EU-19) a dostala se zřetelně nad úroveň například Německa, Rakouska a Švýcarska. • Podíl poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání v roce 2008/9 dvě třetiny populace odpovídajícího věku (v tom 7,6 % cizinců na VVŠ) Zdroj: Otázka české vzdělanosti v EvropěSenát Parlamentu České republiky Vlastimil Růžička, MŠMT, 13.10.2009

 5. Zdroj: Otázka české vzdělanosti v Evropě, Senát Parlamentu České republiky • Vlastimil Růžička, MŠMT, 13.10.2009

 6. Vývoj počtu 19ti-letých vletech 1999 až 2020Změna 2009 vs. 2015: propad o 30 %

 7. Rozpočet českých VŠ 20092010 –podle počtu studentů, kteří studují ve standardní době + 1 rok 95 %85 % –zpočtu absolventů za poslední akademický rok 5 %10 % –kvalitativní ukazatel (výsledky VaV, vlastní příjmy, počet doc+prof, podíl vyjíždějících a zahran. studentů) 0 %5 %

 8. Meziroční změna rozpočtovaných prostředků pro VŠ bez výdajů na programové financování a bez výdajů na VaV v porovnání s meziroční změnou počtu studentů

 9. Diverzifikace (typologie funkcí a profilu VŠ) • Diverzifikace (typologie funkcí a profilu VŠ) • Masifikacevysokého školství vyžaduje jeho diverzifikaci (uspokojení různorodé poptávky po vysokoškolském vzdělání) • Podpora excelence v různých segmentech sytému terciárního vzdělávání • Prostupný systém terciárního vzdělávání (de facto i de iure) • Jediná legislativní norma pro všechny instituce terciárního vzdělávání • Srovnávací žebříčky: nevýhoda-tlačí VŠ do činností, které nemusí být efektivní

 10. Počty studentů

 11. Počty studentů

 12. Akreditované obory na Fakultě podnikatelské

 13. Počet a věková struktura učitelů

 14. Pedagogická činnost „Akademický pracovník je osoba v pracovněprávním vztahu k VUT uzavřeném na základě výběrového řízení podle § 77 zákona, která vykonává jak pedagogické, tak vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti podle § 70 odst. 1 a 2 zákona.“ Statut VUT v Brně

 15. Priority v pedagogické činnosti • Kvalitní výuky –vyhodnocování výuky • Snižování přímé výuky- vyžaduje nový přístup • Akreditace studijních oborů s cílem zaměření na užší specializaci • Příprava okruhů SZZ pro mag.st.pr. • Důslednost dodržování termínů ze strany učitelů

 16. Výzkumná činnost • Výzkumné projekty • Specifický výzkum • Motivační program pro učitele a doktorandy • Ocenění nejlepších pracovníků z hlediska V+V • Balíčky profesního rozvoje • Upřesněná pravidla pro H+P řízení • Nová směrnice pro DS • Doktorské a vědecké konference • Časopis - Trendy ekonomiky a managementu

 17. Internacionalizace • Konference GBATA • Doktorská a mezinárodní konference • International Week • Rozvojové projekty • Free Mover • Mezinárodní aktivity v rámci RP

 18. Internacionalizace Mobilita studentů – šk.r. 2009/10

 19. Internacionalizace Mobilita učitelů

 20. Internacionalizace Bilaterální smlouvy • Šk.r. 2009/10 - 55 • Evropa - 50 • Ostatní - 5 • Nové smlouvy • Rusko - 3 • Bělorusko - 1 • Polsko - 1 • USA - 1 • Obnova bilaterálních smluv v rámci programu Erasmus – konec ledna 2010

 21. Internacionalizace Mezinárodní projekty v rámci sítě Prime Networking • Leonardo MAINSTREAM (MeAsuring the Impact of iNternational Short TeRms Events on educAtion’s Modernisation) • Výzkumné projekty • THALIS – účetnictví • EEA grants on GenderEquality - EmpowermentofWomenand Business (ČR, Island)

 22. Internacionalizace Mezinárodní studentské projekty v rámci sítě Prime Networking • Euroweek 2010 – Lille (Francie), 19. – 24.4.2010 • Návrh 4 projektů – studenti bakalářských oborů • Project shopping • ETAP • EuropeanAccountancyWeek • InternationalStudents´ Olympiad • Příprava IP programů • Studenti magisterských oborů • Termín podání: začátek března 2010

 23. Internacionalizace Mezinárodní projekty • Tempus • ČR, Sýrie, Španělsko • Německo, Rusko, ČR • ErasmusMundus - příprava • ČR, Sýrie, Libanon, Jordánsko • IP program - SME′s • Studenti magisterských oborů

 24. Projekty GAČR • Standardní 1 • Postdoktorandské 3 MŠMT – NVP II - 1 EU - 1 Projekty nevýzkumného charakteru podléhají schválení Rady projektů CEZA – podpora v přípravné fázi evidence

 25. Spolupráce s praxí RING Tříkrálové setkání s firmami -6.1.2010 Otevřené semináře Konkrétní spolupráce na konkrétních projektech

 26. Priority pro rok 2010 • Posílení výzkumné činnosti – podle žebříčku RIVu • Kvalitní výuka • Úzká spolupráce s AS FP VUT v Brně • Rozšíření spolupráce s praxí • Vytvoření nadačního fondu

 27. Chceme -li obstát v systému hodnocení VVŠ musíme důsledně naplňovat povinnosti plynoucí z pozice akademických pracovníků

 28. Společenské akce • Vánoční strom -17.12. - setkání s bývalými zaměstnanci - důchodci - 17.12. • Ples 5.3.2010 FP VUT v Brně

 29. Poděkování patří všem,kteří přispívají k dobrému chodu fakulty a k jejímu dobrému jménu