1 / 12

Rol Nedir?

Rol Nedir?. Rol; bir işte veya ortamda bir kimsenin üzerine düşen görevdir.

eagan-best
Download Presentation

Rol Nedir?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Rol Nedir? Rol; bir işte veya ortamda bir kimsenin üzerine düşen görevdir. İnsanlar bulundukları grup ve kurumlarda birden fazla role sahip olabilirler. Bir kimse hem baba, hem doktor, hem yardım derneğinde başkan, hem apartmanda yönetici hem de futbol takımında kaleci olabilir. Önemli olan üstlenilen role uygun davranmak ve üzerine düşen görevleri yerine getirmektir.

  2. Benim rolüm gün içinde bulunduğum gruba ve kuruma göre değişiyor. Farklı farklı roller üstleniyorum. Aynı sinema sanatçıları gibi… Nasıl mı? İsterseniz aşağıdaki rollerimi inceleyin. Eminim ki sizlerin de benimkilere benzer birçok rolünüz vardır. Saat yedide uyanırım. Ailemle kahvaltı yaparız. Kardeşimin ekmeğine yağ sürerim. Bu sıradaki rolüm “ağabeylik”tir. Saat sekizde okul servisi gelir. Minibüse binerim. Bu sıradaki rolüm “yolcu”dur. Saat dokuzda okulda olurum. Zil çalar, ders başlar. Bu sırada “öğrenci” rolüm başlar. Öğleden sonra voleybol takımımızın antrenmanlarına katılırım. Bu sırada “takım kaptanlığı” rolünü üstlenirim. Akşam saat altıda herkes evde olur. Artık “evin büyük oğlu” rolündeyimdir.

  3. Sosyal Kulüp Nedir? Sosyal Kulüpler (eğitsel kollar) okulda demokrasiyi uygulamak için yani çocuklara demokrasi kavramını öğretmek için kullanılır. Eğitsel kollar çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, çocuklara paylaştırılır. Bu ilgi ve yeteneklere göre kollar dağıtılır. Böylece ilgilerinin ortaya çıkartılması ve geliştirilmesi amaçlanır.

  4. İzcilik Nedir? Okullarda kurulan sosyal kulüplerden birisi de İzcilik Kulübüdür İzcilik, kaynağı, kültürü, dini, ırkı ne olursa olsun; uluslara ve toplumlara barış sağlama amacını güderek çalışmalarını eşitlik prensibi ve ruhu içinde gerçekleştiren gençlik kulübüdür.

  5. İzcilik Kulübü Seçimleri Nasıl Yapılır? İstekler ve seçimler sonucunda gelinen kulüplerde öğrenciler yine seçimlerle yönetim kurulu oluşturarak kulübün faaliyetlerini yürütür. Kulüplerin yapacak olduğu faaliyetler belirli bir plana göre hazırlanır ve oy çokluğu ile kararlar alınır.

  6. İzcilik Selamı ve Arması Nedir? İzciliğin kendine özel selamı, arması, fuları ve andı vardır. Tanrıya, vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.

  7. İzciliğin Amacı Nedir? İzciliğin amacı, karakterli, iyi vasıflı ve toplum içinde yapıcı bir ruha sahip, kurallara saygılı, disiplinli, topluma hizmet etmekten zevk duyan, yurduna, ulusuna, tüm insanlara karşı dürüst kendine güvenen sorumluluk almaya istekli, doğa ve kültür eserlerini koruyan nitelikli bir yurttaş yetiştirmektir.

  8. İzcilik Hakkında Atatürk’ün Görüşleri Nedir? Yurt savunması bakımından bu derece ehemmiyetli olan izcilik, ferdi ve milli eğitim bakımından da o nispette önemlidir. Bütün hükümetlerde izcilik teşkilatları birbiri ile adeta yarışırcasına yayılmakta, genişlemekte ve mensuplarını fikren, ahlaken, ilmen ve bedenen yetiştirmektedir.”

  9. Sonuç olarak;

More Related