1 / 9

Mitä on fundamentalismi? Fundamentalismin ja uskonnollisen suvaitsevaisuuden rajankäyntiä

Mitä on fundamentalismi? Fundamentalismin ja uskonnollisen suvaitsevaisuuden rajankäyntiä. Kimmo Ketola Kirkon tutkimuskeskus. Esitelmärunko. Käsitteellisiä taustoja Fundamentalismin piirteet Väärinkäsityksiä fundamentalismista Fundamentalististen strategioiden kirjo

eagan-best
Download Presentation

Mitä on fundamentalismi? Fundamentalismin ja uskonnollisen suvaitsevaisuuden rajankäyntiä

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Mitä on fundamentalismi?Fundamentalismin ja uskonnollisen suvaitsevaisuuden rajankäyntiä Kimmo Ketola Kirkon tutkimuskeskus

  2. Esitelmärunko • Käsitteellisiä taustoja • Fundamentalismin piirteet • Väärinkäsityksiä fundamentalismista • Fundamentalististen strategioiden kirjo • Fundamentalismi, liberalismi ja modernisaatio

  3. Fundamentalismin ideologiset piirteet • Reaktiivisuus uskonnon marginalisoitumiseen • Selektiivisyys • Moraalinen dualismi • Absolutismi ja erehtymättömyys • Millennialismi ja messianismi

  4. Fundamentalismin organisatoriset piirteet • ”Valittujen” jäsenyys • Jyrkät rajat • Autoritäärisyys • Käyttäytymisvaatimukset

  5. Fundamentalistinen uskonnollinen järjestelmä

  6. Väärinkäsityksiä • ”Fundamentalismi on välttämättä väkivaltaista.” • ”Fundamentalismi ei ole aidosti uskonnollinen ilmiö.” • ”Fundamentalismi on uskontoa aidoimmillaan.”

  7. Fundamentalistiset strategiat • Maailman valloittaminen • Maailman muuttaminen • Maailman luominen • Maailman kieltäminen

  8. Liberaalit Pyhän tekstin kontekstuaalinen merkitys Inhimillinen tieto Jumalasta rajallista ja vajavaista Tiedon ja uskon ero Usko henkilökohtainen ja yksilöllinen asia ”Hedelmistään puu tunnetaan” Fundamentalistit Pyhän tekstin välittömästi hahmottuva merkitys Ilmoituksessa välittyy täydellinen ja virheetön tieto Jumalasta Usko on tietoa Usko yhteisöllinen ja julkinen asia ”Päämäärä pyhittää keinot” Fundamentalismi ja liberaali uskonnollisuus

More Related