Download
etick v chova ve kol ch projekt 2010 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Etická výchova ve školách – projekt 2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Etická výchova ve školách – projekt 2010

Etická výchova ve školách – projekt 2010

119 Views Download Presentation
Download Presentation

Etická výchova ve školách – projekt 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Etická výchova ve školách – projekt 2010 Začínáme u mladé generace

 2. Východiska etické výchovy • Sokratův elenchický přístup • Výchova charakteru • Prosociálnost jako základní kategorie

 3. Pohledy na etickou výchovu • Prolínání celou školou • Samostatný předmět – důvody: • „ukotvení“ etické výchovy na školách • systematický postup implementace • vytvoření konkrétního časového prostoru • speciální forma výuky • zkušenosti ze zahraničí

 4. Předmět etická výchova jako doplněk vzdělávacích dokumentů • V otázce cílů • V oblasti sociálního rozměru etiky • V oblasti rozvoje pozitivních citů ve škole • V otázce vzorů a jejich volby • V tématu iniciativnost • V tématu duchovní složka osobnosti

 5. Cíl etické výchovy - prosociálnost • Ve prospěch druhého • Není povinností • Nečekám protislužbu

 6. 1. Komunikace a mezilidské vztahy 2. Pozitivní sebepojetí 3. Pozitivní hodnocení druhého 4. Tvořivost 5. Komunikace citů 6. Empatie 7. Asertivita 8. Reálné a zobrazené vzory 9. Elementární prosociálnost 10. Komplexní prosociálnost Obsah předmětu etická výchova

 7. Aplikační témata etické výchovy • Rodina, ve které žiji • Zdraví • Ekonomické hodnoty • Ekologie • Etické hodnoty • Duchovní rozměr člověka

 8. Výchovný styl • Vytvořit výchovné společenství • Atribuce • Induktivní disciplína • Akceptace dítěte • Vybízení k prosociálnosti • Stanovme jasná pravidla • Odměny a tresty používejme opatrně • Do výchovy zapojit rodiče • Radostná atmosféra

 9. Postup nácviku sociální dovednosti • Kognitivní senzibilizace • Hodnotová reflexe • Nácvik ve třídě • Transfer do reálného života

 10. Etická výchova v ČR – současná situace • Doplňující vzdělávací obor • Otevřenost novým inovacím • Pracovní skupina MŠMT • cca 1000 učitelů a 100 škol • Financování • Nutno vytvořit společnou platformu pro ty, kteří chtějí participovat na vytváření a implementaci etické výchovy do škol.

 11. Ilustrativní pohled „zdola“ „Během tří let jsem se seznámila s tímto docela novým předmětem a snad i trochu nakoukla pod pokličku smyslu této výchovy. Osobně si myslím, že má etika za úkol pomoci studentům z různých životních podmínek, prostředí i názorů růst v nikoliv poslušné členy společnosti, kteří slepě půjdou za vedoucím, nýbrž v originální osobnosti, které samy dokážou zvážit situaci, vytvořit si na ni názor a zaujmout k ní postoj založený na zvnitřnělých morálních hodnotách. Největší hodnotu má však etika pro mě v tom, že pomáhá lidem nalézat sebe a pracovat na sobě.“ (Hanka, 19 let)

 12. Děkuji za pozornost. Mgr. et Mgr. Pavel Motyčka PavelMotycka@seznam.cz www.etickeforumcr.cz