Projekt edukacyjny w gimnazjum - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt edukacyjny w gimnazjum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt edukacyjny w gimnazjum

play fullscreen
1 / 14
Projekt edukacyjny w gimnazjum
178 Views
Download Presentation
Download Presentation

Projekt edukacyjny w gimnazjum

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Projekt edukacyjny Praca metodą projektu edukacyjnego Gimnazjum 33 w Poznaniu opracowanie M. Kordy Projekt edukacyjny w gimnazjum

 2. Podstawa prawna realizacji projektów edukacyjnych Rozporządzenie MEN z 20 sierpnia 2010 roku (Dz. U. Nr 156 poz. 1046 § 21a) wprowadza do gimnazjum obligatoryjną realizację projektu edukacyjnego.

 3. Definicja projektuRozporządzenie MEN z 20 sierpnia 2010 r. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

 4. Informowanie o projekcie Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów,podczas lekcji wychowawczych oraz ich rodziców (prawnych opiekunów),podczas organizowanych spotkań, o warunkach realizacji projektu edukacyjnego. (najpóźniej do 30 września ) Wychowawca sporządza listę deklaracji uczniów co do udziału w projekcie i przekazuje koordynatorowi najpóźniej 15 października danego roku szkolnego

 5. Projekt a zasady oceniania wewnątrzszkolnego Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym (WSO)uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

 6. Wpis na świadectwieRozporządzenie MEN z 20 sierpnia 2010 r. Informację o udziale ucznia w projekcie przechowuje się w arkuszu ocen. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. Informacja zawiera tytuł projektu i rok jego realizacji.

 7. Zwolnienie z projektu W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.Na wniosek wychowawcy lub rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. W takich przypadkach, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscuprzeznaczonym na wpisanie informacji o udzialeucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisujesię „zwolniony” albo „zwolniona”.

 8. Zakres tematyczny projektu Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Zakresy tematyczne projektów realizowane w Gimnazjum 33 prezentowane są na stronie internetowej szkoły (www.33.poznan.pl) najpóźniej od 15 września danego roku szkolnego.

 9. Warunki realizacji projektu Szczegółowe warunki realizacji projektuedukacyjnego określa dyrektor Gimnazjum nr 33 w porozumieniu z radą pedagogiczną. • Projekty edukacyjne realizowane będą w oparciu o projekty przedmiotowe głównie w klasach II. • Uczniowie kl II (ew III) po zapoznaniu się z zakresami tematycznymi, zgłaszają się do nauczyciela opiekuna wybranego przez siebie projektu najpóźniej do 15 października danego roku szkolnego. • Podział na grupy projektowe (3-6 osób) dokonuje się poprzez zatwierdzenie zgłoszeń lub przydziału uczniów u nauczyciela - opiekuna projektu, i zgłoszenie przez niego grupy najpóźniej do 15 października danego roku szkolnego u koordynatora. • Nauczyciel opiekun - prowadzi zajęcia wprowadzające do pracy metodą projektu. • Warunki, sposób realizacji, terminarz,sposób prezentacji i formę oceny uczniowie uzgadniają z opiekunem projektu w kontrakcie.

 10. Etapy realizacji projektu Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania: • Wybranie tematu projektu edukacyjnego; • Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; • Wykonanie zaplanowanych działań; • Publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 11. Wybranie tematu projektu edukacyjnego Przykładowo na podstawie zakresu tematycznego podanego przez nauczyciela np 1. „Kobieta w literaturze” 2. „Problemy młodzieży” Uczniowie i nauczycielkonkretyzują temat i problem do rozwiązaniaformie pytania lub zadania np.: 1Temat:„Kobieta w literaturze polskiej” problem - „Czym różni się obraz kobiety w polskiej literaturze romantycznej i pozytywistycznej?” zadanie - „Jak ukazać te dwie wizje kobiety wszkolnym przedstawieniu?” 2.: Temat: Problemy młodych ludzi w Polsce problem - „Jakie problemy ma młodzież wnaszej szkole?” zadanie - „Jakie podjąć działania by rozwiązaćnajważniejszy problem rówieśnikóww naszej szkole?”

 12. Określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji • Uczniowie określają cele projektu. Uczniowie odpowiadają na pytania: Czego chcemy się dowiedzieć? Co chcemy osiągnąć? Jaki ma być efekt końcowy? • Wybierany zostaje rodzaj projektu (w zależności od przyjętych celów) • Uczniowie planują działania i zadania: określają czas ich realizacji, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie, ( powstaje terminarz),a także formę i termin prezentacji końcowej.

 13. Wykonanie zaplanowanych działań • Uczniowie wykonują zadania zapisane w harmonogramie, prowadzą dokumentację swojego projektu (karta projektu, karta działania, film, blog, teczka, zeszyt projektu itp.) • Podczas konsultacji nauczyciel udziela uczniom informacji, motywuje do działania, sprawdza, jak udało im się zrealizować zaplanowane zadania, pomaga radzić sobie z trudnościami, zachęca do samooceny: Co i jak zrobili do tej pory? Co stanowiło dla nich trudność i jak ją pokonywali? Czego się nauczyli? • Na bieżąco uzupełniana jest Karta Projektu

 14. Publiczne przedstawienie rezultatówprojektu edukacyjnego. • Na podstawie przygotowanego sprawozdaniaz projektu uczniowie przygotowują prezentację uwzględniając: • Datę i miejsce • Ile mają czasu na wystąpienie? • Jaką formę ma mieć prezentacja? • Co i jak prezentować? • Jakie środki wizualne wykorzystać? • Kto będzie odbiorcą prezentacji? • Uczniowie prezentują swoją pracę wg ustalonych kryteriów • Nauczyciel dokonuje ocenyiprzygotowuje pisemną informację o udziale ucznia w projekcie przy pomocy zatwierdzonego druku.