ty oikeus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TYÖOIKEUS PowerPoint Presentation
Download Presentation
TYÖOIKEUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

TYÖOIKEUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 339 Views
 • Uploaded on

TYÖOIKEUS. - työsuhteeseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä - Kristiina Kavén. Työsuhteen aloittaminen. Työsuhteen tunnusmerkit. 1. Työntekijä (ihminen) tekee työtä 2. työtä tehdään työnantajalle (eikä itselle, kuten yrittäjät). Työsuhteen tunnusmerkit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TYÖOIKEUS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ty oikeus
TYÖOIKEUS

- työsuhteeseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä -

Kristiina Kavén

ty suhteen tunnusmerkit
Työsuhteen tunnusmerkit
 • 1. Työntekijä (ihminen) tekee työtä
 • 2. työtä tehdään työnantajalle (eikä itselle, kuten yrittäjät)
ty suhteen tunnusmerkit1
Työsuhteentunnusmerkit
 • 3. työntekijä saa työstään vastiketta (talkootyö tai hyväntekeväisyystyö ei ole työsuhteessa tehtävää työtä)
 • 4. työtä tehdään työnantajan direktio-oikeuden alaisuudessa

(Direktio-oikeus tarkoittaa sitä, että työnantaja päättää mitä, miten, missä, mihin aikaan ja ketkä työtä tekevät)

ty suhteen tunnusmerkit2
Työsuhteen tunnusmerkit
 • Kotona tehdystä työstä (ns. etätyö) puuttuu osin työnteon valvonta.
 • Pelkästään se, että työ tehdään kotityönä, ei

kuitenkaan estä työsuhteen olemassaoloa.

ty suhteen tunnusmerkit3
Työsuhteen tunnusmerkit

Työvoiman vuokraus

 • Työvoiman vuokranantajalla ja työntekijällä on sopimus, jonka perusteella tämän tulee myös huolehtia työntekijän palkan ja siihen liittyvien sivukustannusten maksamisesta.
ty suhteen tunnusmerkit4
Työsuhteen tunnusmerkit
 • Työvoimaa käyttöönsä vuokraavalla yrityksellä on työvoiman käyttöoikeus ja siihen liittyvä työnjohto- ja valvontaoikeus.
ty sopimus
Työsopimus

Työsopimuksen solmiminen tuo mukanaan monia yksilölle merkittäviä asioita:

 • kartuttaa mm. sairausvakuutus-, työttömyys-, tapaturmavakuutus-, ryhmähenkivakuutus- ja palkkaturvaa
ty sopimus1
Työsopimus
 • mahdollisuus äitiys-, isyys- ja vanhempainlomaan, hoitovapaaseen, erorahaan ja aikuiskoulutuslisään ja
 • eläketurvaan
ty sopimus2
Työsopimus
 • kirjallinen
 • suullinen
 • ns. hiljainen (ilman kirjallista tai suullista sopimusta osapuolet tietävät tietyn sisältöisen sopimuksen syntyneen.
ty sopimus3
Työsopimus
 • Voi tapahtua esim. "lyömällä kättä päälle" tai nyökkäämällä hyväksyvästi, tms.
 • sähköinen sopiminen
ty sopimuksen tekeminen
Työsopimuksen tekeminen

Työsopimus voidaan solmia kestoltaan joko:

 • 1. toistaiseksi voimassa olevaksi tai
ty sopimuksen tekeminen1
Työsopimuksen tekeminen
 • 2. määräajan voimassa olevaksi

(TSL 1 luku 3 §), jolloin vaaditaan perusteltu ja todellinen syy työsuhteen määräaikaisuudelle.

alaik inen ty ntekij
Alaikäinen työntekijä

(Työsopimuslaki 26.1.2001/55 ja L nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998)

 • Vajaavaltaisella (alaikäisellä) työntekijällä tarkoitetaan alle 15-vuotiata henkilöitä ja niitä, jotka eivät ole suorittaneet oppivelvollisuuttaan.
alaik inen ty ntekij1
Alaikäinen työntekijä
 • Vajaavaltaisen edunvalvojalla (vanhan lain mukaan "holhoojan") on oikeus saada tieto työsopimuksesta ja oikeus työsopimuksen purkamiseen.
 • Tietyt työt ovat kokonaan nuorilta kiellettyjä
ty sopimuksen ehtojen muuttaminen
Työsopimuksen ehtojen muuttaminen
 • Työnantaja ei voi direktio-oikeutensa perusteella siirtää työntekijää sellaisiin tehtäviin, jotka olennaisesti poikkeavat työsopimuksessa sovituista.
koeaika
Koeaika
 • Koeajasta on mahdollista sopia työsopimusta tehtäessä.
 • Sen enimmäispituus on normaalisti neljä kuukautta
ty sopimuksen irtisanominen
Työsopimuksen irtisanominen
 • Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan päättää puolin ja toisin irtisanomiseen
 • Noudatettava sopimuksessa mainittuja irtisanomisaikoja
ty suhteen p tt minen1
Työsuhteen päättäminen
 • voidaan toteuttaa myös osittaisena niin, että päivittäistä tai viikottaista työaikaa lyhennetään.
lomautus
Lomautus
 • Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon ja palkan maksamisen keskeyttämistä toistaiseksi tai määräajaksi lakkauttamatta kuitenkaan työsuhdetta.
lomautus1
Lomautus
 • Työntekijä voidaan lomauttaa enintään 90 päiväksi, jos työ on tilapäisesti vähentynyt
 • Työntekijää ei saa lomauttaa lainkaan, jos työntekijälle voitaisiin järjestää muita töitä,
lomautus2
Lomautus
 • tai jos hänelle voidaan tarjota sopivaa koulutusta.
 • Lomautuksen aloittaminen edellyttää, että asiasta neuvotellaan YT-lain mukaan.
ty nantajan irtisanoessa
Työnantajan irtisanoessa

1) Oltava joko ns. taloudellinen ja tuotannollinen peruste

2) tai työntekijästä johtuva asiallinen ja painava syy

ty nantajan irtisanoessa1
Työnantajan irtisanoessa

TALOUDELLINEN irtisanomisperuste on mahdollista esim.

 • kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi
 • liikkeen luovutuksen yhteydessä
 • työnantajan kuoleman tai konkurssin ja saneerausmenettelyn yhteydessä
ty nantajan irtisanoessa2
Työnantajan irtisanoessa

Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos

 • työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin laissa säädetyllä tavalla.
ty nantajan irtisanoessa3
Työnantajan irtisanoessa
 • työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet; tai
 • töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä.
irtisanomisperusteita
Irtisanomisperusteita

TYÖNTTEKIJÄSTÄ johtuvia irtisanomisperusteita ovat mm. työntekijän:

 • töiden laiminlyönti
 • perusteeton työstä kieltäytyminen
 • selvä (ja jatkuva) huolimattomuus
 • sopeutumattomuus ammattiin
 • epäasiallinen käyttäytyminen työnantajaa tai asiakkaita kohtaan
irtisanomisperusteita1
Irtisanomisperusteita

Sekä….

 • työehtojen rikkominen
 • perusteeton poissaolo sekä
 • vahingon aiheuttaminen työnantajalle
 • sellainen vapaa-ajalla tapahtuva toiminta, joka vakavasti horjuttaa osapuolten välistä luottamusta
ty nantajan irtisanoessa4
Työnantajan irtisanoessa

Työntekijästä johtuva asiallinen ja painava syy

EI OLE ainakaan työntekijän

 • sairaus
 • lailliseen lakkoon osallistuminen
 • poliittiset tai uskonnolliset mielipiteet
 • yhdistystoiminta
 • sukupuoli eikä raskaus
ty nantajan irtisanoessa5
Työnantajan irtisanoessa

Myöskään painava syy EI OLE ainakaan työntekijän

 • äitiys-, isyys tai
 • vanhempainloman eikä hoitovapaan aikana työntekijää ei saa irtisanoa
irtisanomisperusteita2
Irtisanomisperusteita

Luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun irtisanomissuoja on laaja.

Työnantajan suorittama irtisanominen vaatii normaaliedellytysten lisäksi sen, että

irtisanomisperusteita3
Irtisanomisperusteita
 • työntekijät, joiden luottamushenkilönä hän on antavat suostumuksensa irtisanomiseen
ty sopimuksen purkaminen
Työsopimuksen purkaminen

Sekä toistaiseksi voimassa oleva työsopimus että määräaikainen työsopimus on purettavissa, mikäli työsuhteen

 • osapuoli olennaisella tavalla rikkonut työsuhteesta johtuvia velvollisuuksiaan.
ty sopimuksen purkaminen1
Työsopimuksen purkaminen
 • Vaatii kumman tahansa osapuolen toimesta toteutettuna lain mukaan ns. "erittäin painavan syyn" olemassaoloa.
ty nantajan purkuperusteita
Työnantajan purkuperusteita

Purkuperusteita ovat mm.

 • työnantjan harhaanjohtaminen
 • työturvallisuuden vaarantaminen
 • päihtyneenä esiintyminen työpaikalla
 • törkeä kunnianloukkaus
 • väkivalta
 • liikesalaisuuksien väärinkäyttö
 • lahjusrikos
 • pysyvä työkyvyttömyys
 • työvelvoitteen laiminlyönti
ty nantajan purkuperusteita1
Työnantajan purkuperusteita
 • Mikäli työntekijä on poissa työpaikaltaan vähintään viikon pätevää estettä ilmoittamatta, työnantajalla on oikeus pitää sopimusta purkautuneena.
ty ntekij n purkuperusteita
Työntekijän purkuperusteita

Ovat mm. työntekijän

 • olennainen harhauttaminen
 • maineen tai siveellisyyden vaarantuminen
 • törkeä kunnianloukkaus
 • liian vähäinen työmäärä
 • palkan maksun laiminlyönti
korvaus perusteettomasta sopimuksen p tt misest
Korvaus perusteettomasta sopimuksen päättämisestä
 • Työnantajan on maksettava työntekijälle korvausta perusteettomasta työsopimuksen päättämisestä 3-24 kuukaudenpalkkaa vastaava määrä sekä
 • selvitettävä työsuhteen jatkamisen edellytykset
yhteistoimintamenettely1
Yhteistoimintamenettely
 • määritellään laissa (334/2007)
 • yhteistoimintalaki koskee yrityksiä, joissa on vähintään 20 työntekijää, mutta yhteistoimintaa voidaan suorittaa myös pienemmissä yrityksessä.
yhteistoimintamenettely2
Yhteistoimintamenettely
 • Lain tarkoitus on parantaa työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja vähentää kitkaa työpaikalla.
 • Neuvotteluissa käydään läpi työnantajan esittämien muutosten perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot.
yhteistoimintalaki
Yhteistoimintalaki

Tyypillisiä yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita ovat

 • olennaiset töiden järjestelyyn ja työtehtäviin vaikuttavat päätökset
 • työhönoton periaatteet ja ulkopuolisen työvoiman käyttö
 • työntekijöiden yksityisyyden suojan kysymykset
 • työntekijöiden koulutus ja yrityksen sosiaalitoiminta
 • yrityksen toiminnan lopettaminen tai yrityskaupat
ty paikan pakolliset henkil st suunnitelmat

Työpaikan pakollisethenkilöstösuunnitelmat

VÄH. 20 TYÖNTEKIJÄN YRITYKSET

6 perusl ht kohtaa
6 peruslähtökohtaa
 • Koulutustavoitteet ja ammatillinen kehittyminen
 • Henkilöstön ikä ja rakenne
 • Työsuhdemuodot (osa-aika, etätyö, vuokratyö jne)
 • Arvio ammatillisesta osaamisesta ja koulutustarpeesta
 • Suunnitelmien seurantamenettelyt
koulutuskorvauksen verokannustin
Koulutuskorvauksen verokannustin
 • Laki astunut voimaan 1.1.2014
 • Mahdollisuus verohelpotukseen

(vähennysmahdollisuus elinkeinotoiminnan tulosta)

 • Alle 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä koulutussuunnitelman laatiminen säilyy edelleen vapaaehtoisena, mutta veroedun saamiseksi suunnitelma tulee olla laadittuna.
koulutuskorvaus julkinen sektori
Koulutuskorvaus julkinen sektori
 • Laskennallista koulutuskorvausta voivat saada ne työnantajat, joihin ei sovelleta elinkeinoverolakia.
 • Näitä ovat valtio, kunnat, kirkko ja kolmas sektori.
 • Koulutuskorvauksen suorittaa työttömyysvakuutusrahasto (TVR), poikkeuksena valtion virastot, joille korvauksen myöntää valtiovarainministeriö.
6 perusl ht kohtaa1
6 peruslähtökohtaa

2)Tasa-arvon edistäminen

 • naisten ja miesten sijoittuminen eri tehtäviin
 • palkkaerot
 • esimieskoulutus ja uralla eteneminen
 • työ ja perhe-elämän yhteensovittaminen
6 perusl ht kohtaa2
6 peruslähtökohtaa

3) Työterveyshuolto

 • työhönsijoitustarkastukset
 • terveydenseuranta; päihdeohjelma
 • työkykyä ylläpitävä toiminta
 • rokotukset
6 perusl ht kohtaa3
6 peruslähtökohtaa

4) Työsuojelu

 • Työpaikan työolojen kehittämistarpeet
 • Työturvallisuus ja riskien kartoitus
 • Sähköpostiohjesääntö (poissaoloilmoituksen käyttö)

- Yksityisyyden suoja

- Työnantajan tiedontarve

 • Työsuojeluvaltuutetun valinta
6 perusl ht kohtaa4
6 peruslähtökohtaa

5) Henkilörekisterit

 • Rekisteröidyn suostumus
 • Palkka – ja työaikakirjanpito
 • Soveltuvuusarvioinnit
 • Aikaisemmat työnantajat
6 perusl ht kohtaa5
6 peruslähtökohtaa

Arkaluonteiset KIELLETTY

 • Rotu
 • Poliittinen tai uskonnollinen vakaumus
 • Rikollinen teko
 • Terveydentila
 • Seksuaalinen suuntautuminen
 • Sosiaalihuollon palvelut
6 perusl ht kohtaa6
6 peruslähtökohtaa

6) Yt-menettelyt

 • Neuvottelut käydään työnantajan ja koko

henkilöstön välillä.

 • Työntekijät voivat valita itselleen edustajan.