1 / 25

Erik Holst

Erik Holst. Sandsli vgs.: Lærer i matematikk og fysikk. UiB, Skolelaboratoriet i realfag: Fagansvarlig i matematikk NKI – Forlaget: Lærebokforfatter i matematikk Paralleller. Program. Den nye læreplanen – Oversikt Læreplanen for VG1T – Hva er nytt? Læreplanen for VG1P – Hva er nytt?

dyani
Download Presentation

Erik Holst

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Erik Holst • Sandsli vgs.: Lærer i matematikk og fysikk. • UiB, Skolelaboratoriet i realfag: Fagansvarlig i matematikk • NKI – Forlaget: Lærebokforfatter i matematikk Paralleller Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 2. Program • Den nye læreplanen – Oversikt • Læreplanen for VG1T – Hva er nytt? • Læreplanen for VG1P – Hva er nytt? • Elevenes valg (og feilvalg) • Løsning fra NKI – Forlaget • Konklusjoner Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 3. Den nye læreplanen • To separate løp – VgT og VgP, Obligatorisk: 5 timer + 3 timer • VG1T og VG1P (5 timer) • VG2T og VG2P (3 timer) • Programfag: Matematikk S og R: 5 timer + 5 timer • MatR1 og MatS1 (5 timer) • MatR2 og MatS2 (5 timer) Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 4. Grunnleggende ferdigheter: • Å kunne uttrykke seg muntlig • Å kunne uttrykke seg skriftlig • Å kunne lese • Å kunne regne • Å kunne bruke digitale verktøy Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 5. Kompetansemål etter Vg1TTall og Algebra - Hva er nytt? • tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i ulike tekster • bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder • regne med potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk, rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver og bruke kvadratsetningene til å faktorisere algebraiske uttrykk Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 6. Kompetansemål etter Vg1TTall og Algebra - Hva er nytt? • løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad og enkle likninger med eksponential- og logaritmefunksjoner både ved regning og med digitale hjelpemidler • omforme en praktisk problemstilling til en likning, ulikhet eller et likningssystem, løse dette og vurdere gyldigheten av løsningen Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 7. Kompetansemål etter Vg1TGeometri - Hva er nytt? • gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og areal i vilkårlige trekanter • bruke geometri i planet til å analysere og løse sammensatte teoretiske og praktiske problemer knyttet til lengder, vinkler og areal Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 8. Kompetansemål etter Vg1TSannsynlighet - Hva er nytt? • formulere, eksperimentere med og drøfte enkle uniforme og ikke-uniforme sannsynlighetsmodeller • beregne sannsynligheter ved hjelp av systematiske oppstillinger og bruke addisjonssetningen og produktsetningen • bruke begrepene uavhengighet og betinget sannsynlighet i enkle situasjoner • lage binomiske sannsynlighetsmodeller ut fra praktiske eksempler og beregne binomiske sannsynligheter ved hjelp av formler og digitale hjelpemidler Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 9. Kompetansemål etter Vg1TFunksjoner - Hva er nytt? • gjøre rede for funksjonsbegrepet og tegne grafer ved å analysere funksjonsbegrepet • beregne nullpunkter, skjæringspunkter og gjennomsnittlig veksthastighet, finne tilnærmede verdier for momentan veksthastighet og gi noen praktiske tolkninger ved disse aspektene • gjøre rede for definisjonen av den deriverte, bruke definisjonen til å utlede en derivasjonsregel for polynomfunksjoner og anvende denne regelen til funksjonsdrøfting Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 10. Kompetansemål etter Vg1TFunksjoner - Hva er nytt? • lage og tolke funksjoner som beskriver praktiske problemstillinger, analysere empiriske funksjoner og finne uttrykk for en tilnærmet, lineær funksjon • bruke digitale hjelpemidler til å drøfte polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 11. Kompetansemål etter Vg1TDette var mye nytt – Hva har gått ut? • Prosentregning og indekser • Volum • Kjeglesnitt • Datering av historiske funn • Areal under en kurve • Mine kommentarer: • Dette er fint lite og til dels gammelt nytt fra trinn 10 • De kan fremdeles få prosent, volum og datering • Det nye stoffet er hentet fra 2mx – altså vanskeligere Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 12. Kompetansemål etter Vg1PTall og algebra - Hva er nytt? • anslå svar, regne med og uten tekniske hjelpemidler i praktiske oppgaver og vurdere rimeligheten av resultatene • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innholdet i skriftlige, muntlige og grafiske framstillinger Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 13. Kompetansemål etter Vg1PTall og algebra - Hva er nytt? • tolke og bruke formler knyttet til dagligliv, yrkesliv og programområde • regne med forholdstall, prosent, prosentpoengog vekstfaktor • behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 14. Kompetansemål etter Vg1PGeometri - Hva er nytt? • bruke formlikhet og Pytagoras’ setning til beregninger og i praktisk arbeid • løse praktiske problemer knyttet til lengde, vinkel, areal og volum • bruke varierte måleenheter og måleredskaper,analysere og drøfte presisjon og målenøyaktighet • tolke og framstille arbeidstegninger, kart, skisser og perspektivtegninger knyttet til yrkesliv, kunst og arkitektur • lage og gjenkjenne mønstre av like eller ulike former som kan fylle hele planet Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 15. Kompetansemål etter Vg1PØkonomi - Hva er nytt? • regne med prisindeks, kroneverdi, reallønn og nominell lønn • utføre lønnsberegninger, budsjettering og regnskap ved hjelp av ulike verktøy • beregne skatt og avgifter • undersøke og vurdere ulike forbruks-, låne- og sparemuligheter ved hjelp av nettbaserte forbrukerkalkulatorer Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 16. Kompetansemål etter Vg1PSannsynlighet - Hva er nytt? • lage eksempler og simuleringer av tilfeldige begivenheter og gjøre rede for sannsynlighetsbegrepet • beregne sannsynligheter ved å telle opp alle gunstige og alle mulige utfall fra tabeller og ved å systematisere opptellinger samt bruke addisjonssetningen og produktsetningen i praktiske sammenhenger Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 17. Kompetansemål etter Vg1PFunksjoner - Hva er nytt? • undersøke funksjoner som beskriver praktiske situasjoner ved å bestemme skjæringspunkter, nullpunkter, ekstremalpunkter og stigning og tolke den praktiske betydningen av resultatene • oversette mellom ulike representasjoner av funksjoner • gjøre rede for begrepet lineær vekst, beskrive et slikt vekstforløp og anvende på praktiske eksempler, også digitalt Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 18. Kompetansemål etter Vg1PDette var mye nytt – Hva har gått ut? • Trigonometri og kjeglesnitt • Andregradslikninger • Potenser og røtter • Potens- og brøkfunksjoner • Eksponentialfunksjoner og logaritmer • Eksponentiell regresjon og datering av historiske funn • Det gylne snitt, spiraler og fraktaler • Mine kommentarer: • Det som går ut tilsvarer omtrent tre kapitler (i Paralleller) • Det som kommer inn tilsvarer omtrent to kapitler (i Paralleller). • Påstand: Det nye er enklere enn det gamle som har gått ut!! • Mye av det gamle stoffet som fremdeles er med, er tonet ned: • likninger og brøk, sannsynlighetsregning, rette linjer med mer. Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 19. Elevene må velge T eller P ved skolestart:Hva gjør NKI - Forlaget? (paralleller.no) • P eller T? Store variasjoner fra skole til skole • Vi legger ut kapittel 1 fra VG1T og VG1P på nettet som pdf – filer. Fritt for elever og lærere som bruker Paralleller. • Vi har startet med de samme temaene i VG1T og VG1P, men forskjellen er slik at elevene skal merke om de har valgt feil. • Diagnoseprøve 1 og 2 Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 20. Tall og tallregning Tall og tallinja Regningsarter og fortegnsregler Regnerekkefølge Brøk og desimaltall Titallsystem Moro med tall Tall og tallregning Moro med tall Tall og tallinja Regnearter Negative tall Standardform Regnerekkefølge Kapittel 1.1Vg1P Vg1T Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 21. Grafer og diagrammer Kurvediagram Søylediagram Sektordiagram Regning med brøk Forkorting og utviding Addisjon og subtraksjon Multiplikasjon og divisjon Brøk på tallinja Intervall Brøker med bokstavuttrykk Kapittel 1.2Vg1P Vg1T Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 22. Hverdagsmatematikk Blandingsforhold Valuta Overslagsregning Tid og tidssoner Fremmede målenheter Likninger og ulikheter Forholdslikninger Likninger med brøk Regneregler for ulikheter Kapittel 1.3Vg1P Vg1T Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 23. Geometri I 2.1 Lengder, areal og volum 2.2 Formlikhet 2.3 Pytagoras’ setning Geometri 2.1 Lengder og areal 2.2 Formlikhet 2.3 Pytagoras’ setning Kapittel 2Vg1P Vg1T Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 24. Oppsummering: • Vg1T og Vg1P er to ulike kurs (to bøker) • VG1T har stor arbeidsmengde • Vg1P har nye og ukjente emner • Hvorfor ikke ta et kurs i regi av Skolelaboratoriet? • For eks. Perspektivtegning og Tesselering • Kontakt: skolelab.uib.no • Noen elever vil bytte kurs – hva da? Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

 25. Konklusjon: • Elevene bør starte med P eller T tidligst mulig • Det er ingen tid å miste • Lykke til med arbeidet! Læreplan VG1T og VG1P - Hva er nytt?

More Related