Die Nyei Hnoi - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Die Nyei Hnoi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Die Nyei Hnoi

play fullscreen
1 / 28
Die Nyei Hnoi
185 Views
Download Presentation
dunn
Download Presentation

Die Nyei Hnoi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Die Nyei Hnoi June 17, 2007

 2. Zoux Die Mienh Nyei Gong-Ginc E^fe^so 6:4

 3. Zoux die nyei mienh aah!Maiv dungx cuoqv meih mbuo nyei fu’jueiv qiex jiez. Oix zuqc ei Ziouv Yesu nyei leiz dorh longx fu’jueiv, njaaux ninh mbuo muangx waac. (E^fe^so 6:4)

 4. Biux Mengh Waac Zinh ndaangc yiem Meiv Guoqv naaiv maaih dauh juqv hnyaangx nyei fu’jueiv sieqv, ninh maaih dauh juv, mbuox heuc Laddy. Weic zuqc nyei die mv maaih ziangh hoc caux ninh, ninh dorh ninh nyei juv daaih diqv ninh nyei die caux ninh zoux doic. Maaih hnoi nor, ninh mingh doqc sou mingh, ninh nyei juv cie zong daic mi’aqv, nqa’haav ninh nzuonx daaih ninh nyei maa gorngv mbuox ninh Laddy cie zong daic mi’aqv, ninh yaac maiv ko lo, cuotv gaengh kau ndau mingh nziaauc, yaac heuc ninh nyei juv, Laddy! Laddy meih yiem haaix?.

 5. Ninh nyei maa haiz ninh heuc lorz ninh nyei juv, ninh nyei maa aengx mingh mbuox ninh Laddy cie zong daic mi’aqv. Ninh ziouc nyiemv jienv gorngv, yie laaic duqv meih gorngv Daddy daic, maiv zeiz Laddy daic. Naaiv bun cing ninh hnamv ninh nyei juv gauh camv ninh nyei die. Weic zuqc ninh nyei die maiv longc ziangh hoc caux ninh zoux doic, jiu tong.

 6. I. Njaaux Fu'jueiv Nyei Jauv Se 1. Fu’jueiv yiem (2-6 hnyaangx) oix zuqc maaih mborqv njaaux nyei jauv. 2. Fu’jueiv yiem (7-9 hnyaangx ) oix zuqc gauh camv mborqv njaaux nyei jauv. 3. Fu’jueiv yiem (10-15 hnyaangx) oix zuqc longc ninh mbuo qiemx zuqc nyei jauv njaaux. 4. Fu’jueiv yiem (16-20 hnyaangx) oix zuqc longc jiu tong caux orn hnyouv nyei jauv njaaux.

 7. A. Mborqv Njaaux Fu'jueiv Nyei Jauv Maiv dungx nyangc maiv mborqv njaaux fu’jueiv. Se gorngv meih longc biaav fitv ninh, ninh maiv daic. Longc biaav fitv ninh, se njoux ninh nyei maengc maiv zuqc daic. (Proverbs 23:13-14)

 8. B. Mborqv Njaaux Nyei Nyungc Zeiv Yiem Ging-Sou “Se gorngv meih mbuo maiv hnangv ninh nyei zuangx dorn zuqc mborqv njaaux, meih mbuo maiv zeiz cien dorn, kungx zoux fu'jueiv-toi hnangv. Aengx maaih diuc, mbuo nyei cien die mborqv njaaux mbuo, mbuo yaac mbuoqc ninh mbuo. Hnangv naaic, mbuo yietc zei oix zuqc mbuoqc mbuo nyei tin-dorngh Diex ziouc duqv ziangh jienv.” (Hebrews 12:8-9)

 9. C. Mborqv Njaaux Fu'jueiv Ziux Horpc Nyei Jauv “Mbuo nyei cien die mborqv njaaux mbuo se ziux ninh mbuo buatc horpc zuqc njaaux nyei, yaac weic dangh baav hnangv. Mv baac Tin-Hungh mborqv njaaux mbuo se weic bun mbuo duqv longx yaac weic bun mbuo hnangv ninh nor, cing-nzengc. Zuqc mborqv njaaux wuov zanc maiv maaih haaix dauh njien-youh, zungv haiz nzauh nyei. Mv baac zuqc mborqv njaaux liuz, hoqc hiuv nyei mienh nqa'haav ziouc zoux duqv horpc yaac maaih baengh orn.” (Hebrews 12:10-11)

 10. D. Njaaux Fu'jueiv Yangh Horpc Nyei Jauv Njaauxfu’jueivganninhhorpczuqcyanghnyeijauv, zuovninhhlodaaih, ninhzioucmaivleihnqoiaqv. (ConghMenghWaac 22:6)

 11. II. Njaaux Fu'jueiv Nyei Jauv Se Oix zuqc ei Ziouv Yesu nyei leiz dorh longx fu’jueiv, njaaux ninh mbuo muangx waac. E^fe^so 6:4

 12. A. Ei Ziouv Nyei Leiz Dorh Fu'jueiv Se • Dorh fu’jueiv mingh zoux leiz-baaix. • Dorh fu’jueiv mingh hoqc Tin-Hungh nyei jauv. • Dorh fu’jueiv mingh camp. • Dorh fu’jueiv mingh doqc Ging-Sou. • Dorh fu’jueiv mingh hoqc nzung. • Dorh fu’jueiv mingh leiz-baaix horqc. • Ndorm muonz dorh fu’jueiv daux gaux.

 13. B. Njaaux Fu'jueiv Nyei Jauv Zoux die zoux maa nyei dauh dauh mienh, oix zuqc hnamv fu’jueiv, yaac oix zuqc goux longx ninh mbuo. Goux fu’jueiv oix zuqc longc hnyouv mangc longx, maiv horpc zuqc la’guaih guangc jueiv fu’jueiv hnangv guangc maiv lamh Longc nyei ga’naaiv nor. Weic zuqc, “Fu’jueiv Se Tin-Hungh nyei fuqv, Tin-Hungh ceix bun nyei zingh nyeic, fu’jueiv se yiem Tin-Hungh wuov daaih.” (Singx Nzung 127:3)

 14. C. Njaaux Fu'jueiv Nyei Jauv Njaaux fu’jueiv oix zuqc longc longx nyei waac njaaux, maiv horpc zuqc gorngv waac-zaanc fai hemx waac- doqc, fai zioux. Weic zuqc fu’jueiv se Tin-Hungh nyei fuqv, Tin-Hungh nyei zingh nyeic bun mbuo daaih. Fu’jueiv oix zuqc bangc-faix njaaux ninh yangh horpc nyei jauv, zuov ninh hlo daaih, ninh ziouv maiv mingh pien, Congh Mengh fin-saeng hnangv naaiv nor gorngv, “Njaaux fu’jueiv yangh dongh ninh horpc zuqc mingh nyei jauv, zuov ninh gox daaih, ninh ziouc maiv leih nqoi.”(Congh Mengh Waac 22:6 – Proverbs 22:6)

 15. D. Njaaux Fu'jueiv Hnamv Tin-Hungh “O I^saa^laa^en Mienh aac, muangx longx oc. Mbuo nyei Ziouv, Tin-Hungh, se nduqc dauh Ziouv hnangv. Oix zuqc longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix, longc nzengc qaqv hnamv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh. (Deuteronomy 6:4-7).

 16. Yie ih hnoi jiu bun meih mbuo naaiv deix leiz oix zuqc longc hnyouv jangx jienv. Oix zuqc jienh njaaux meih mbuo nyei fu'jueiv hiuv duqv naaiv deix leiz. Maiv gunv yiem biauv fai yiem Jauv zangc, bueix njiec fai jiez sin, zungv oix zuqc buih jienv yiem. Yie ih hnoi jiu bun meih mbuo naaiv deix leiz oix zuqc longc hnyouv jangx jienv. Oix zuqc jienh njaaux meih mbuo nyei fu'jueiv hiuv duqv naaiv deix leiz. Maiv gunv yiem biauv fai yiem jauv zangc, bueix njiec fai jiez sin, zungv oix zuqc buih jienv yiem. (Deuteronomy 6:4-7).

 17. E. Discipline Children According To The Need “Mbuo nyei cien die mborqv njaaux mbuo se ziux ninh mbuo buatc horpc zuqc njaaux nyei, yaac weic dangh baav hnangv.” (Hebrews 12:10) “Oix zuqc bun meih nyei diex maac a’hneiv, bun yungz meih wuov dauh maaih njien-youh” (Proverbs 23:25)

 18. III. Father's Discipline “Se gorngv meih mbuo maiv hnangv zuangx dorn zuqc mborqv njaaux, meih mbuo maiv zeiz cien dorn, se kungx zoux fu’jueiv-toi hnangv.” (Heb. 12:8) Yiem naaiv yiemc Ging-Sou biux mengh se gorngv haaix dauh maiv njaaux ganh nyei fu’jueiv se bun cing ninh maiv hnamv ninh nyei fu’jueiv taux daauh.

 19. Discipline Children Mbuo mborqv njaaux fai hatc njaaux fu’jueiv nyei jauv se maiv zeiz gorngv mbuo maiv hnamv ninh mbuo. Weic zuqc mbuo hnamv ninh mbuo, mbuo maiv oix bun ninh mbuo buangh zuqc gouv nyei jauv fai haih hoic ninh mbuo nyei jauv, mbuo cingx daaih njaaux ninh mbuo, mbuo mborqv se weic zuqc ninh mbuo maiv muangx mbuo njaaux ninh mbuo.

 20. Buo Setv Domh Mienh Njaaux Fu'jueiv Nyei Jauv 1. AUTOCRATIC PARENTS: Naaiv nyungc domh mienh gorngv haaix nyungc fu’jueiv oix zuqcmuangx nzengc. Fu’jueiv maiv maaih leiz gorngv taux ninh mbuo fai maiv oix nyei jauv. 2. PERMISSIVE PARENTS:Naaiv nyungc domh mienh gamh nziex fu’jueivqiex jiezninh mbuo, ninh mbuo maiv oix gorngv haaix daaih bun fu’jueiv butv qiex, fai nouz ninh mbuo, ninh mbuo sueih binc fu’jueiv oix zoux haaix nyungc yaac duqv nzengc.

 21. 3. DEMOCRATIC PARENTS: Naaiv nyungc domh mienh bun qangx fu’jueiv caux jienv ninh mbuo caangh laangh. Mv baac ninh mbuo mangc jienv, mangc gaax fu’jueiv gorngv daaih fai zoux daaih nyei jauv zuqc longc nyei fai, horpc nyei fai maiv horpc. Se gorngv haaix nyungc buatc fu’jueiv zoux daaih horpc nyei, longc duqv nyei, ninh mbuo sueih fu’jueiv zoux, mv baac buatc haaix nyungc fu’jueiv zoux daaih maiv zuqc nor, ninh mbuo njaauxfu’jueiv hnangv haaix zoux, yaac tengx jienv fu’jueiv daav za’eix caangh laangh.

 22. 1. Fu’jueiv se oix zuqc bangh faix njaaux, njaaux ninh mbuo yangh horpc nyei jauv, zuovninhmbuo hlo daaih ziouc maiv haih la’kuqv ninhmbuo yangh nyei jauv. (Congh Mengh 22:6) 2. Maiv dungx simv jienv maiv hatc njaaux meih mbuo nyei fu’jueiv yiem faix nyei ziangh hoc. (Congh Mengh Sou 23:13-14). 3. Hatc njaaux meih nyei dorn, dongh corc maaih lamh hnamv nyei ziangh hoc (Congh Mengh Sou 19:18).

 23. 4. Hatc njaaux meih nyei dorn, nor ninh ziouc oix bun meih maaih baengh orn (Congh Mengh Sou 29:17). 5. Haiv dauh mienh hnamv ninh nyei dorn nor, ninh fai fim nyei hatc njaaux ninh (Congh Mengh Sou 13:24). 6. Longc biaa hatc njaaux meih nyei dorn–jueiv se haih zunc cuotv hngongx nyei jauv (Congh Mengh Sou 22:15).

 24. 7. Zoux diex maac nyei mienh oix zuqc ei Ziouv Yesu nyei leiz dorh longx ganh nyei fu’jueiv yaac njaaux ninh mbuo muangx waac (E^fe^so 6:4). 8. Zoux die zoux maa nyei mienh maiv dungx cuoqv fu’jueiv qiex jiez (Ko^lo^si 3:21). 9. Se gorngv mbuo maiv bangh faix njaaux fu’jueiv nor, fu’jueiv hlo daaih maiv benx mbuo ganh oix zuqc ndaam-dorng ninh mbuo zoux nyei sic (I Samuel 3:11-14).

 25. 10. Zoux die zoux maa nyei mienh oix zuqc ndorm muangz jienv njaaux mbuo nyei fu’jueiv, Tin-Hungh gorngv, “Oix zuqc jienh njaaux meih mbuo nyei fu’jueiv hiuv duqv naaiv deix leiz. Maiv gunv yiem biauv fai yiem jauv zangc, bueix njiec fai jiez sin, zungv oix zuqc buih jienv yiem.” (Deuteronomy 6:7). 11. Mbuo Giduc Mienh njaaux fu’jueiv nyei jauv se oix zuqc ei Ziouv Yesu nyei leiz njaaux. Njaaux Tin-Hungh nyei bun ninh mbuo hiuv, dorh ninh mbuo mingh lorz Tin-Hungh nyei jauv.

 26. 12. Njaaux fu’jueiv nyei jauv se oix zuqc maaih biauv zong nyei leiz gunv njaaux fu’jueiv, fu’jueiv cingx daaih haih muangx, haih ei jienv zoux. 13. Se gorngv mbuo oix fu’jueiv muangx mbuo nyei waac, mbuo oix zuqc longc ziangh hoc caux ninh mbuo. 14. Njaaux fu’jueiv nyei jauv se, mbuo maiv haih ei loz-hnoi mbuo yiem Aa^sie deic-bung nyei jauv njaaux.

 27. Heavenly Father Discipline Tin-Dorngh Diex Yaac Mborqv Njaaux Ninh Nyei Mienh Meih mbuo zuqc diev nyei kouv naanc se weic mborqv njaaux. Tin-Hungh zoux bun meih mbuo se hnangv zoux bun ninh nyei dorn-jueiv nor. ( Hebrews 12:7-8)

 28. CONCLUSION 1. Zoux die mienh nyei gong se oix zuqc liuc leiz ziux goux hmuangv doic. 2. Longc ziangh hoc caux fu’jueiv jiu tong dorh fu’jueiv lorz Tin-Hungh nyei jauv. 3. Zoux hmuangv doic nyei ziouv caux bieiv.