Սարգիս
Download
1 / 4

?????? ???????? m- sargis@mskh.am ??? ????? 5-3 ??????? 44-19-89 - PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on

Սարգիս Մինասյան m- sargis@mskh.am Նոր դպրոց 5-3 դասարան 44-19-89 Իմ ընտրած գործունեութÛունը ýǽÏáõÉïáõñ³Ý ¿: ÆÙ áõëáõóãáõÑÇÝ ÁÝÏ»ñ èáõ½³ÝÝ ¿ Ù»Ýù ³ÛÝï»Õ Ù³ñ½íáõÙ » Ýù ¨ ˳ÕáõÙ » Ýù ï³ñ µ»ñ ˳ջñ : î»ËÝáÉá·Ç³

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?????? ???????? m- sargis@mskh.am ??? ????? 5-3 ??????? 44-19-89' - duncan-day


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M sargis mskh am 5 3 44 19 89

ՍարգիսՄինասյանm-sargis@mskh.amՆորդպրոց 5-3 դասարան 44-19-89

ԻմընտրածգործունեութÛունըýǽÏáõÉïáõñ³Ý ¿:

ÆÙáõëáõóãáõÑÇÝÁÝÏ»ñèáõ½³ÝÝ ¿ Ù»Ýù³ÛÝï»ÕÙ³ñ½íáõÙ »Ýù ¨ ˳ÕáõÙ »Ýùï³ñµ»ñ ˳ջñ:

î»ËÝáÉá·Ç³

Ù»Ýùϻݹ³ÝÇÝ»ñÇËݳÙù »Ù »ë ³ÛÝï»Õëáíáñ»É »Ù ³ÉÇù³íáñÃáõóÏÝ»ñÇÙ³ëÇÝÍáí³Ëá½áõÏÝ»ñÇÙ³ëÇÝ

üǽÏáõÉïáõñ³

ºë Ù³ñ½³Ó¨»ñÇóÁÝïñ»É »Ù µ³ëÏ»ïµáÉÁ

²é³íáïÛ³Ýå³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ

Ø»Ýù³Ù»Ý³é³íáïųÙÁ 9-ÇÝÙ³ëݳÏóáõÙ »ÝùÙ»ñ¹åñáóáõÙ³ÝóϳóíáÕ³é³íáïÛ³Ýå³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇÝ. ä³ñ³åÙáõÝùÇÁÝóóùáõÙÙ»Ýùï³ñµ»ñ É»½áõÝ»ñí »ñ·»ñ »Ýù »ñ·áõÙ, å³ñáõÙ »Ýù ¨ ϳï³ñáõÙ³é³íáïÛ³Ýݳ˳í³ñųÝùÁ


M sargis mskh am 5 3 44 19 89

Ø»¹Ç³áõñµ³Ã

Ø»¹Ç³áõñµ³ÃÇÝÙ»Ýùѳ׳˳ÏÇ »ÝùÙ³ëݳÏóáõÙ: ²Û¹ÁÝóóùáõÙ µ³ñÓñ¹³ë³ñ³ÝóÇÝ»ñÁϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ µ»Ù³Ï³Ý³óáõÙÝ»ñ:

բաց թողած դասեր

²ÛëáõëáõÙݳϳÝï³ñí³ÁÝóóùáõÙ »ë ¹³ë»ñÇó µ³ó³Ï³Û»É »Ù 2 ûñ: ²Û¹ÁÝóóùáõÙ »ë ÇÙ ¿É»ÏïñáݳÛÇÝѳëó»ÇÝëï³ó»É »Ù ÇÙ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ ¨ ϳï³ñ»É »Ù ¹ñ³Ýù:

²éó³ÝóùÝݳñÏáõÙ

ºë Ù³ëݳÏó»É »Ù ÐáíѳÝÝ»ëÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÙ³ëÇݳéó³ÝóùÝݳñÏÙ³ÝÁ


M sargis mskh am 5 3 44 19 89

Ø»ñ¹åñáóáõÙϳ½Ù³Ï»ñåí»É »Ý µ³½Ù³ÃÇíáõëáõÙÝ³Ï³Ý ×³Ù÷áñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñª ²Ùµ»ñ¹ª ´³·ñ³ïáõÝÛ³ó¹³Ùµ³ñ³Ý, ²ñï³ß³ï/˳ÕáÕ³ù³ÕÇ/ , ¶³éÝáõï³×³ñ ¨ ¶»Õ³ñ¹Çí³Ýù:

´³ódz۹³Ûëï³ñÇÙ»ÝùÁÝï³ÝÇùáíѳݷëï³ó³Ýùìñ³ëï³ÝáõÙ: ºÕ³ÝùµÇÉÇëÇáõÙ, ´³ÃáõÙÇáõÙ ¨ àõñ»ÏÇáõÙ: ØÇù³ÝÇûñ ¿É ÙݳóÇÝùï³ïÇÏÇëÙáï:

²Ûó»É»É »Ýùݳ¨ ú߳ϳÝǹåñáóÝ»ñÇóÙ»ÏÁ:

Ø»ñ¹åñáóÇßñç³Ï³ÛùáõÙϳï³ñ»É »Ý ѳñóáõÙ, û ׳ݳãáõÙ »Ý ³ñ¹ÛáùÙ»ñ¹åñáóÁ ¨ ÇÝã³Ýí³Ùµ: