Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2012-2013ուսումնական տարի Ա ռաջին կիսամյակ Ղ եկավարի հաշվետվություն PowerPoint Presentation
Download Presentation
2012-2013ուսումնական տարի Ա ռաջին կիսամյակ Ղ եկավարի հաշվետվություն

2012-2013ուսումնական տարի Ա ռաջին կիսամյակ Ղ եկավարի հաշվետվություն

192 Views Download Presentation
Download Presentation

2012-2013ուսումնական տարի Ա ռաջին կիսամյակ Ղ եկավարի հաշվետվություն

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2012-2013ուսումնական տարի Առաջին կիսամյակ Ղեկավարի հաշվետվություն qolej.mskh.am Հասցե Հ/Ա, Բ-1Բաբաջանյան-25, հեռ. 74.00.42 Ղեկավար` 095.20.84.40nikonar@mskh.am Նառա Նիկողոսյան

 2. Ընդունելություն • Քոլեջում իրականացվում են միջինմասնագիտական և նախնականմասնագիտական (արհեստագործական) մեկամյաուսուցմանկրթականծրագրեր:

 3. Մասնագիտություններ • 0313- Նախադպրոցականկրթություն • 0310 – երաժշտականկրթություն • 0515- Զարդային-կիրառականարվեստ և ժողովրդականարհեստներ • միջինմասնագիտական

 4. Սովորողներն ըստ կուրսերի ու մասնագիտությունների

 5. Ուսումնականփաթեթ • Ուսումնականպլան • Ժամանակացույց • Դասացուցակ • Մոդուլայինգնահատում • Կիսամյակայինքննություն • Ստուգարք • Հրամանագիրք • Արձանագրություններիմատյան • Մոդուլներ • Մասնագիտականկրթությանգրասենյակ. Նարինե Պողոսյանի հաշվետվություն

 6. Մասնագիտական փորձառություն • Փորձառությունը իրականացվում է կրթահամալիրի դպրոցներում • Փորձառությանօրագրերըհրապարակվածենսովորողներիբլոգներում

 7. ՄիջինմասնագիտականկրթությաննորմասնագիտություններիլիցենզավորումՄիջինմասնագիտականկրթությաննորմասնագիտություններիլիցենզավորում • 0313 «Նախադպրոցական կրթություն» հիմնական,միջնակարգկրթությանհիմքով • 0515 «Զարդային-կիրառական արվեստ ևժողարհեստներ» միջնակարգկրթությանհիմքով • 0307 «Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ»միջնակարգկրթությանհիմքով • 0310 «Երաժշտական կրթություն»միջնակարգկրթությանհիմքով • 0316 «Տնայինկրթությանդաստիարակ»հիմնական,միջնակարգկրթությանհիմքով • 2305 «Լուսանկարչականգործ» հիմնական,միջնակարգկրթությանհիմքով • 0206 «Հրատարակչականգործ»միջնակարգկրթությանհիմքով • 2014 Ռադիոէլեկտրոնայինտեխնիկայիտեխնիկականսպասարկում և նորոգումհիմնական,միջնակարգկրթությանհիմքով • 0207 Թարգմանություն և գործավարությունհիմնական,միջնակարգկրթությանհիմքով • 0517 Գրադարանյաինգործմիջնակարգկրթությանհիմքով ԿԳՆ նախարարիհրամանը

 8. Լրացուցիչ կրթություն

 9. Դասավանդողների մասնագիտական կրթություն • Ամենշաբաթյա սեմինարներ, որոնք յուրաքանչյուր ամիս հրապարակվել են կայքում • Դասավանդողների աշնանային դպրոց «Նեթբուքն ինձ դասընկեր» վերապատրաստման մոդուլներ -Արցախի դասվարների համար - Երևանի 78 դպրոց • Դասավանդողների ձմեռային դպրոց

 10. Այլ ուսումնական հաստատության սովորողների մասնագիտական փորձառության կազմակերպում կրթահամալիրում • «ՀՀ զբաղվածության պետական ծառայություն» եռամսյա մասնագիտական փորձառություն (3 մասնակից՝ 2 հոգեբան, 1 դաստիարակ) • Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան17 սովորողի մասնագիտական փորձառության կազմակերպում կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցներում Մասնակիցները փորձառության մասին հրապարակումներ ունեն կայքում

 11. Սովորողների լրացուցիչ կրթություն

 12. 2-րդ կիսամյակի նախապատրաստում • Աշխատողների աշխատաժամանակ • Ժամանակացույց • Դասացուցակ • Մասնագիտական փորձառություն • Մասնագիտական որակավորման պետական հանձնաժողովներ • Մասնագիտական կրթության դիպլոմային նախագծեր, ղեկավարներ • Ընդունելություն