1 / 12

2012-2013ուսումնական տարի Ա ռաջին կիսամյակ Ղ եկավարի հաշվետվություն

2012-2013ուսումնական տարի Ա ռաջին կիսամյակ Ղ եկավարի հաշվետվություն qolej.mskh.am Հասցե Հ/Ա, Բ-1Բաբաջանյան-25, հեռ. 74.00.42 Ղ եկավար` 095.20.84.40 nikonar@mskh.am Նառա Նիկողոսյան. Ընդունելություն.

ina
Download Presentation

2012-2013ուսումնական տարի Ա ռաջին կիսամյակ Ղ եկավարի հաշվետվություն

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. 2012-2013ուսումնական տարի Առաջին կիսամյակ Ղեկավարի հաշվետվություն qolej.mskh.am Հասցե Հ/Ա, Բ-1Բաբաջանյան-25, հեռ. 74.00.42 Ղեկավար` 095.20.84.40nikonar@mskh.am Նառա Նիկողոսյան

 2. Ընդունելություն • Քոլեջում իրականացվում են միջինմասնագիտական և նախնականմասնագիտական (արհեստագործական) մեկամյաուսուցմանկրթականծրագրեր:

 3. Մասնագիտություններ • 0313- Նախադպրոցականկրթություն • 0310 – երաժշտականկրթություն • 0515- Զարդային-կիրառականարվեստ և ժողովրդականարհեստներ • միջինմասնագիտական

 4. Սովորողներն ըստ կուրսերի ու մասնագիտությունների

 5. Ուսումնականփաթեթ • Ուսումնականպլան • Ժամանակացույց • Դասացուցակ • Մոդուլայինգնահատում • Կիսամյակայինքննություն • Ստուգարք • Հրամանագիրք • Արձանագրություններիմատյան • Մոդուլներ • Մասնագիտականկրթությանգրասենյակ. Նարինե Պողոսյանի հաշվետվություն

 6. Մասնագիտական փորձառություն • Փորձառությունը իրականացվում է կրթահամալիրի դպրոցներում • Փորձառությանօրագրերըհրապարակվածենսովորողներիբլոգներում

 7. ՄիջինմասնագիտականկրթությաննորմասնագիտություններիլիցենզավորումՄիջինմասնագիտականկրթությաննորմասնագիտություններիլիցենզավորում • 0313 «Նախադպրոցական կրթություն» հիմնական,միջնակարգկրթությանհիմքով • 0515 «Զարդային-կիրառական արվեստ ևժողարհեստներ» միջնակարգկրթությանհիմքով • 0307 «Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ»միջնակարգկրթությանհիմքով • 0310 «Երաժշտական կրթություն»միջնակարգկրթությանհիմքով • 0316 «Տնայինկրթությանդաստիարակ»հիմնական,միջնակարգկրթությանհիմքով • 2305 «Լուսանկարչականգործ» հիմնական,միջնակարգկրթությանհիմքով • 0206 «Հրատարակչականգործ»միջնակարգկրթությանհիմքով • 2014 Ռադիոէլեկտրոնայինտեխնիկայիտեխնիկականսպասարկում և նորոգումհիմնական,միջնակարգկրթությանհիմքով • 0207 Թարգմանություն և գործավարությունհիմնական,միջնակարգկրթությանհիմքով • 0517 Գրադարանյաինգործմիջնակարգկրթությանհիմքով ԿԳՆ նախարարիհրամանը

 8. Լրացուցիչ կրթություն

 9. Դասավանդողների մասնագիտական կրթություն • Ամենշաբաթյա սեմինարներ, որոնք յուրաքանչյուր ամիս հրապարակվել են կայքում • Դասավանդողների աշնանային դպրոց «Նեթբուքն ինձ դասընկեր» վերապատրաստման մոդուլներ -Արցախի դասվարների համար - Երևանի 78 դպրոց • Դասավանդողների ձմեռային դպրոց

 10. Այլ ուսումնական հաստատության սովորողների մասնագիտական փորձառության կազմակերպում կրթահամալիրում • «ՀՀ զբաղվածության պետական ծառայություն» եռամսյա մասնագիտական փորձառություն (3 մասնակից՝ 2 հոգեբան, 1 դաստիարակ) • Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան17 սովորողի մասնագիտական փորձառության կազմակերպում կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցներում Մասնակիցները փորձառության մասին հրապարակումներ ունեն կայքում

 11. Սովորողների լրացուցիչ կրթություն

 12. 2-րդ կիսամյակի նախապատրաստում • Աշխատողների աշխատաժամանակ • Ժամանակացույց • Դասացուցակ • Մասնագիտական փորձառություն • Մասնագիտական որակավորման պետական հանձնաժողովներ • Մասնագիտական կրթության դիպլոմային նախագծեր, ղեկավարներ • Ընդունելություն

More Related