n sibov nicat n fizikadan praktik i i
Download
Skip this Video
Download Presentation
N əsibov Nicatın Fizikadan praktik işi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

N əsibov Nicatın Fizikadan praktik işi - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

N əsibov Nicatın Fizikadan praktik işi. Ətalət Qüvvə Cazibə. Isaak Nyuton. Ingilis Riyaziyyatçı , Fizik İ.Nyuton 1642-ci ildə İngiltərənin Linkolnşir qraflığında , kiçik kənddə anadan olmuşdur . Onun atası fermer idi və Nyuton anadan olmamış vəfat etmişdir .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'N əsibov Nicatın Fizikadan praktik işi' - duaa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Ətalət

Qüvvə

Cazibə

slide3
IsaakNyuton
 • IngilisRiyaziyyatçı , Fizikİ.Nyuton 1642-ci ildəİngiltərəninLinkolnşirqraflığında, kiçikkənddəanadanolmuşdur. OnunatasıfermeridivəNyutonanadanolmamışvəfatetmişdir.
 • MəktəbdənsonraNyutonKembricuniversitetindəriyaziyyatıöyrənmişvə 1665-ci ildəelmidərəcəalmışdır. Sonradantaunxəstəliyitəhlükəsiüzündənuniversitetbağlanmışdır.
 • Nyuton 3 böyükkəşfetmişdir
 • 1) Defferensialhesablama
 • 2) Ağişığıntəbiəti
 • 3) Ümumdünyacazibəqüvvəsi
 • Qanunları:
 • 1-ci qanun "düzxətlibərabərsürətlihərəkətedəncisməkənardanheçbirtəsirgöstəmədikdə o özsürətinisaxlayır"
 • 2-ci qanun F=ma,
 • 3cu qanun F=-F "təsirəkstəsirəbərabərdir"
nyutonun birinci qanunu
Nyutonunbirinciqanunu
 • Birinciqanunətalətprinsipinəaiddir. Bu yalnızətalətlisistemlərdəmövcuddurvə ilk dəfəolaraq 1638-ci ildəQalileoQalileytərəfindəntərtibedilmişdir: Əgərcisməheçbirqüvvətəsiretmirsə, yasükutvəziyyətindəqalır, yadaözsürətinisaxlayır.
 • Nyutonunlatındilindəyazdığıorijinalmətni:
 • Lex prima: Corpus omneperseverare in statusuoquiescendivelmovendiuniformiter in directum, nisi quatenusillud a viribusimpressiscogiturstatumsuummutare''
 • Sürətyalnızverilmişşərtlərdaxilindəözqiymətinivəistiqamətinisabitsaxlayır. Hərkətinvəziyyətinidəyişməküçünkənardanqüvvətəsiretməlidir. Çoxhallardabuyerincazibəqüvvəsidir.
 • Klassikmexanikadabutarazlıqşərtlərinəuyğungəlir.
nyutonun ikinci qanunu
Nyutonunikinciqanunu
 • Nyutonunikinciqanunu – hərəkətindifferensialqanunumaddinöqtəyəqoyulanqüvvəvəonuntəciliarasındakıəəlaqənigöstərir.
 • Bu qanunaəsasənətalətlisistemdəmaddinöqtəninaldığıtəcilverilənqüvvəilədüz, onunkütləsiiləisətərsmütənasibdir.
 • Nyutonunikinciqanunubeləifadəolunur:
 • a = F/m
 • burada,  — cismintəcili,  — cismətəsiredənqüvvə, m — cisminkütləsidir.
nyutonun nc qanunu
Nyutonunüçüncü qanunu

Üçüncüprinsipqarşılıqlıtəsirəəsaslanır:

Qüvvələrcür-cüttəsiredirlər. ƏgərAcismibaşqabir B cisminəqüvvəilətəsiredərsə, onda A cisminədə B cismitərəfindəneyniqiymətdə, ancaqəkstərəfəyönəlmişqüvvətəsiredəcək. Yəni, qüvvəəksqüvvəyaradır.

isaak nyutondan hikm tli s zl r
IsaakNyutondanhikmətli sözlər

Əgərdahairəlinigördümsə, nəhənglərinçiyinlərindədayandığımüçünolmuşdur. Ulduzlarınhərəkətlərinihesablayabilərəmancaqinsanlarındəliliklərinideyil.Tanrıhərşeyiölçüyləyaratmışdır. Ağırlıq, ədədvəuzunluq. Sağlambirtəxminolmadan, heçbirböyüknəticəəldəedilməmişdir. Biz düşüncələrimizdeyilik, biz düşüncələrimizindüşüncəsiyik. Mən, məndənəvvəlkilərinçiyinlərinədırmaşdığımüçünonlardanbirazdahairəlisinigörəbildim. Əgərdigərinsanlardanmənimüçünbirşeyləretmələrinigözləsəydimheçbirşeyedəbilməzdim. Eşqkörpüqurmaqdır. İnsanlarkörpüquracaqlarıyerdə, divarhördükləriüçüntəkqalarlar. DigərbütündəlilləribirtərəfəburaxsaqbaşbarmaqbeləmənimTanrınınvarlığınainanmamüçünkifayətdir. İnsanlarədədlərkimidir, o insanındəyəriisə o ədədiniçindəolduğuədədiləölçülər.PlatonvəAristotelmənimdotlarımdırancaqmənimənböyükyoldaşımdüzgünlük.Necəyənisəhv ? Mənmi? Dünyayanecəgöründüyümübilmirəm ; ammamənözümü, hələkəşfedilməmişgerçəklərlədolubirokeanınsahilindəoynayan, düzbirçaxıldaşıyadagözəlbirbalıqqulağıtapdığındasevinənbiruşaqkimigörürəm. 

slide8
Nyutonağacaltındaoturubistirahəteləyir. Onunbaşınabir alma düşür. Zərbədənbaşınınqaşıya-qaşıya o, almanyerdənqaldırır. Almanıniçindənbirsoxulcançıxıbdeyir:— Əlauçduq!Nyutonsoxulcanıtorpağaqoyaraqalmanıonunüstündəqaldırıbsonrayerəburaxır.— İndisəndəYerincazibəqüvvəsininbütünkefiniözüstündə hiss elə!!!
ad