ÎNTÂLNIREA DE LUCRU A
Download
1 / 53

ÎNTÂLNIREA DE LUCRU A PROFESORILOR DE BIOLOGIE 12 septembrie 2014 P LOIE ȘTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

ÎNTÂLNIREA DE LUCRU A PROFESORILOR DE BIOLOGIE 12 septembrie 2014 P LOIE ȘTI. Structura anului ş colar 201 4-2 01 5, aprobată prin OMEN nr. 3637 / 19.06. 201 4. Semestrul I Cursuri – luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19 decembrie 2014 .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ÎNTÂLNIREA DE LUCRU A PROFESORILOR DE BIOLOGIE 12 septembrie 2014 P LOIE ȘTI' - drake-stokes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ÎNTÂLNIREA DE LUCRU A PROFESORILOR DE BIOLOGIE12 septembrie 2014PLOIEȘTI


Structura anului colar 201 4 2 01 5 aprobat prin omen nr 3637 19 06 201 4
Structura anului şcolar 2014-2015, aprobată prin OMENnr. 3637/19.06.2014

Semestrul I

 • Cursuri – luni, 15 septembrie 2014 – vineri, 19 decembrie 2014.

  În perioada 1 - 9 noiembrie 2014, clasele din învăţământul

  primarşi grupele din învăţământul preşcolar sunt

  învacanţă.

 • Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 20 decembrie 2014 –

  duminică, 4 ianuarie 2015

 • Cursuri – luni, 5 ianuarie 2015 – vineri, 30 ianuarie

  2015

 • Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 31 ianuarie 2015

  – duminică, 8 februarie 2015


 • Semestrul al II-lea

 • Cursuri – luni, 9 februarie 2015 – vineri, 10 aprilie 2015

 • Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 11 aprilie 2015 – duminică, 19 aprilie 2015

 • Cursuri – luni, 20 aprilie 2015 – vineri, 19 iunie 2015

 • Vacanţa de vară – sâmbătă, 20 iunie 2015 – duminică, 13 septembrie 2015

 • Art.3 (1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

 • (2) Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și ziua de 5 iunie – Ziua învățătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar.

 • Art.4 (1) Săptămâna 6–10 aprilie 2015 din semestrul al doilea - dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific.

 • (2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin.

 • Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 19 decembrie 2014. (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015 se susţin, de regulă, până la data de 22 mai 2015.


Diagnoza procesului educaţional

Inspecţia unităţilor de învăţământ preuniversitar

REGULAMENTUL DE INSPECŢIE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Poate fi accesat la adresa:

http://www.edu.ro/index.php/articles/16313

Inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Inspecţia despecialitate

Inspecţia tematică

4


Inspec ia de specialitate
Inspecţia despecialitate

În evaluarea şi consilierea cadrelor didactice în cadrul inspecţiei de

specialitate se va urmări cu precădere:

Cunoaşterea programei şcolare

Gradul în care demersul didactic este conceput din perspectiva

atingerii competenţelor specifice incluse în cadrul programei şcolare

Asocierea în cadrul planificării şi proiectării didactice a

conţinuturilor în funcţie de competenţele specifice

Utilizarea unor strategii didactice bazate pe metode moderne şi

alternarea formelor de activitate

Integrarea elementelor de evaluare în cadrul strategiilor didactice

prin utilizarea unor forme şi metode diversificate:

-evaluare inițială, evaluare formativă, evaluare sumativă;

metode tradiţionale şi metode alternative şi complementare, inclusiv

evaluarea digitală

Gradul de adecvare al strategiei didactice la particularităţile claselor

de elevi

Realizarea unor conexiuni inter şi trans-disciplinare

Evaluarea activităţii didactice din perspectiva eficienţei învăţării

5


Competențele și codul de conduită al inspectorilor

 • Inspectorii au dreptul de a intra în orice instituție de educație în vederea îndeplinirii sarcinilor profesionale. Indiferent de tipul de inspecție pe care îl realizează în cadrul instituțiilor de educație, inspectorii vor respecta următoarele prevederi:

 • vor acționa în unitățile de învățământ, respectând normele prezentului regulament;

 • vor respecta personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea școlară inspectată;

 • vor respecta elevii în calitate de participanți la procesul educațional;

 • vor comunica deschis, asigurând în același timp confidențialitatea datelor care se referă la unitatea școlară și la personalul ei;

 • vor evalua obiectiv personalul unității școlare;

 • se vor asigura că datele și probele sunt colectate în mod corespunzător și sunt analizate corect;

 • vor fi flexibili în evaluări și în aplicarea procedurilor de inspecție, pentru a se putea adapta situațiilor concrete întâlnite.


 • Inspectorii vor acționa în școli după cum urmează:

 • vor avea în vedere faptul că, deși au dreptul de a intra în instituția de educație, nu trebuie să perturbe desfășurarea normală a procesului educațional;

 • vor ține cont de faptul că rolul inspecției este unul de evaluare și de sprijin/consiliere, și nu unul de control excesiv birocratic;

 • nu își vor folosi funcția în scopul obținerii de profituri personale;

 • vor avea în vedere faptul că personalul instituției de educație este alcătuit din profesioniști, pe care îi vor trata ca atare. În acest sens, le vor comunica celor inspectați obiectivele urmărite, procedurile de inspecție aplicate și criteriile de apreciere folosite;

 • vor avea o discuție preliminară cu personalul didactic referitoare la activitatea care va fi inspectată, în urma căreia își vor expune cât mai echilibrat opiniile asupra celor observate;

 • nu vor interveni în timpul lecției decât dacă observă că profesorul pune în pericol viața, sănătatea elevilor, a lui sau a asistenței; nu vor solicita personalului didactic date, informații sau lucruri nerelevante;

 • vor discuta cele observate la clasă mai întâi cu profesorii respectivi și, ulterior, și cu alte persoane implicate în procesul educațional


 • Recomandari in urma inspectiilor de specialitate :

 • să se folosească rubrica observaţii a planificărilor calendaristice când apar modificări în succesiunea de parcurgere a temelor prevăzute în planificarea materiei sau pentru personalizarea lor privind tratarea diferenţiată a elevilor

  2. să se respecte modelele de proiectare a unităţilor de învăţare şi a proiectelor didactice prezentate în ghidurile metodologice ale disciplinei, în realizarea propriilor documente.

  3. realizarea portofoliului personal, conform structurii portofoliului cadrului didactic prezentat la consfătuirile cu inspectorii de specialitate 2013 nu numai de cadrele didactice titulare dar şi de cele suplinitoare.

  4. cursuri de formare pentru abilitare curriculară, cu accent pe utilizarea muncii în echipă ca formă de organizare a activității didactice.

  5. organizarea la nivel de catedră a lecțiilor model cu privire la utilizarea metodelor interactive, a platformei AeL și la integrarea elementelor TIC în lecţie


6. întreţinerea aparaturii din dotarea laboratorului de biologie în stare de funcţionare

7. organizarea cu elevii care manifestă interes deosebit pentru studiul biologiei de pregătire suplimentară pentru creşterea rezultatelor la competiţiile naţionale de biologie

8. curs de formare în vederea aprecierii obiective a nivelului atingerii competențelor specifice urmărite la elevi, pe baza evaluării obiectivelor operaţionale ale lecţiei

9. utilizarea la toate orele care permit a mijloacelor de învățământ din dotarea unității de învățământ şi a laboratorului de biologie.

10. formarea la profesori a algoritmilor de autoevaluare a lecțiilor la care sunt asistați

11. completarea si organizarea dosarului catedrei.


Preg tirea cadrelor didactice
Pregătireacadrelordidactice

Direcţii principale de pregătire:

Cunoaşterea documentelor şcolare –Planurile –cadru şi programele şcolare în vigoare

Pregătirea de specialitate şi metodică

Utilizarea manualelor şcolare, a ghidurilor metodologice şi a ghidurilor de evaluare pentrudisciplina biologie

Formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecţiilor de biologie şi ştiinţe

Dotarealaboratorului de biologie şi utilizareaprogramului AELîn predarea lecţiilor de biologie

Utilizarea instrumentelor de evaluare, inclusiv a instrumentelor digitale de evaluare

10


Planificarea si proiectarea didactică- Elaborarea planificării calendaristice (modele de planificare calendaristică anuală) - Proiectarea unităţiilor de învăţare (model)- Proiect de lectie (model)- Schița lecției pentru fiecare oră predată, pentru cei aflați în primii 3 ani de activitate


Portofoliul profesorului de biologie

 • Decizia de numire (suplinire, detaşare, titulaizare - în copie)

 • Fişa postului

 • Curriculum Vitae

 • Încadrare

 • Orarul – inclusiv programul suplimentar

 • Documente curriculare (programe şcolare în uz, metodologii, regulamente, ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare; precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii; programe examene naţionale; programe şcolare pentru discipline opţionale noi; lista manualelor folosite la clasă)

 • Planificarea calendaristică anuală; proiectarea unităţilor didactice;

 • Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă

 • Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi in învăţare

 • Instrumente de lucru şi de evaluare (teste inițiale, sumative, predictive şi altele); rezultate la examene naţionale; rezultatele evaluărilor periodice

 • Cursuri opţionale – suport de curs, materiale auxiliare

 • Lista mijloacelor didactice în dotare

 • Evidenţa elevilor înscrişi la examenele naţionale

 • Documente privind calitatea de mentor, formator local/ judeţean/ naţional; coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ; îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate; evaluator manuale; membru în comisii ştiinţifice

 • Calificativul acordat de către C A (copie)


Priorități ale educației

pentru anul școlar 2014-2015

 • propuneri de activități de monitorizare șiconsiliere,la nivel județean,în scopul îmbunătățirii calității educației

 • măsuri privind asigurarea calității procesului instructiv-educativ la nivelul unității de învățământ cu accent pe aspectele vizând reducerea absenteismului, evaluarea continuă a elevilor și planificarea activității de predare-învățare-evaluare


Planurile cadru valabile n anul colar 2014 2015
Planurile –cadru valabile în anul şcolar 2014-2015

Planurile-cadru pentru clasele V-VIII, aprobate prin OM Nr. 3638/11.04.2001

Planurile-cadru deînvăţământ pentru clasele IX-XII, filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi, aprobate prin OM Nr. 3410/16.03.2009

Planurile-cadru pentru învățământul liceal seral, filiera teoretică, aprobate prin OM Nr. 4051/24.05.2006

Planurilor-cadru de învăţământ pentru:clasele a XI-a / a şia XII-a ciclul superior al liceului, filiera tehnologică,cursuri de zi , aprobate prin OM Nr. 3412/16.03.2009


Planurile-cadru deînvăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral, aprobate prin OM Nr. 3411/16.03.2009

Planurile-cadru deînvăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral, aprobate prin OM Nr. 3081/27.01.2010

Planurile cadru de învățământ peentru clasele a IX-a -

a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic aprobate prin OM Nr. 5347/07.09.2011

Planurile cadru de învățământ peentru clasele a IX-a -

a XII-a, filiera vocațională, profilul teologic, specializarea ghid turism religios aprobate prin OM Nr. 3641/03.02.2011

Planurile-cadru de învățământ aprobate prin OM Nr. 3168/3.02.2012 privind organizarea și funcționarea învațământului profesional cu durata de doi ani, valabile în anul şcolar 2014-2015 numai pentru anul al II-lea al şcolii profesionale.


Pentru învăţământul seral, filiera tehnologică a liceului, prevederile OM nr.4051/2006cu privire la aprobarea planurilor-cadru, rămân valabile pentru clasele a XI-a şi a XII-a, a XIII-a, liceu tehnologic,

Noutate!

-Invatamantul profesional-

OMEN 3152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de invăţământ pentru învatamantul profesional de 3 ani, valabile în anul şcolar 2014-2015 începând cu clasa a IX-a

OMEN 3218/2014 privind aprobarea planului-cadru de inv pentru invatamantul profesional special.

TOATE PLANURILE–CADRU VALABILE pot fi accesate la adresa: http://programe.ise.ro/Actuale.aspx


Programe şcolare valabile în anul şcolar 2014-2015 liceului

Învăţămînt gimnazial –

Programele şcolare de biologie, cls. a V-a - a VIII-a, aprobate prinOMECI nr. 5097/09.09.2009


Învăţământ liceal liceului –

Programa de Biologie, cls a IX-a, aprobată prin O.M. Nr. 3358/09.03.2004

Programa de Biologie, cls a X-a, aprobată prin O.M. Nr. 4598/31.08.2004

Programa de Biologie, cls a XI-a, ciclul superior al liceului, aprobată prin O.M. Nr. 3252/13.02.2006

Programa de Biologie, cls a XII-a, aprobată prin O.M. Nr. 5959/22.12.2006

Programele pentru Ştiinţe, cls a XI-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare, filiera vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic specializările: bibliotecar- documentarist, instructor-animator, pedagog şcolar, aprobate prin O.M.Nr. 3252/13.02.2006

Programele pentru Ştiinţe, cls a XII-a, filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare, filiera vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic specializările: bibliotecar- documentarist, instructor-animator, pedagog şcolar, aprobate prin O.M.Nr. 5959/22.12.2006

Programa Metodica predării Ştiinţelor Naturii, cls a XII-a, filiera vocaţională, profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare aprobată prin O.M.Nr. 5959/22.12.2006


Predarea biologiei în: liceului

învățământul liceal, forma cu frecvență, cursuri de zi, filiera vocațională, profil artistic, specializarea coregrafie,

învățământul liceal, forma cu frecvență, cursuri seral, filiera teoretică și filiera tehnologică,

învățământul profesional cu durata de doi ani

se face în conformitate cu precizările din notificarea nr.39562/ 11.09.2007 și din adresa DGEÎTPV nr. 58771/20.09.2012

La clasa a IX-a a înv. profesional de stat de 3 ani, biologia se predă 2 ore/saptămână. În semestrul I se predă biologia după programa de biologie pentru cl. a IX-aaprobată prin O.M. Nr. 3358/09.03.2004, iar în semestrul al II-lea după programa pentru clasa a X-a aprobată prin O.M. Nr. 4598/31.08.2004

Predarea științelor:

pentru specializarile instructor de educație extraşcolară, mediator școlar si educator-puericultor se realizeaza dupa programele pentru clasele a XI-a și a XII-a, filiera vocaţională, profil teologic şi profil pedagogic specializările: bibliotecar- documentarist, instructor-animator, pedagog şcolar

TOATE PROGRAMELE SCOLARE POT FI ACCESATE LA ADRESA:

http://programe.ise.ro/


Curriculum la decizia colii pe teme de biologie oferta na ional
Curriculum la decizia şcolii pe liceului teme de biologie, oferta naţională

Curriculum la decizia şcolii pentru învăţământul primar şi gimnazial

Programa şcolară pentru disciplina opţională Educaţie pentru sănătate, aprobată prin OMEdC Nr. 4496/11.08.2004

Curriculum la decizia şcolii pentru liceu

Programa şcolară pentru disciplina opţională Educaţie pentru sănătate, programa aprobată prin OMEdC Nr. 4496/11.08.2004

PROGRAME ŞCOLARE OPŢIONALE CU CARACTER NAŢIONAL pot fi accesate la adresa: http://www.edu.ro>Învăţământ preuniversitar > Învaţământ primar sau Învaţământ gimnazial sau Învaţământ liceal >Programe scolare >Curriculum la decizia scolii

Programa școlară pentru disciplina opțională Educație ecologică și protecția mediului, programa aprobată prin OM 1862/30.08.2007 poate fi accesată la adresa www.edu.ro/învățământ preuniversitar/auxiliare curriculare


Manuale şcolare valabile liceului

în anul şcolar 2014-2015

sunt cele prezentate în catalogul manualelor şcolare care urmează a fi postat la adresa: http://www.edu.ro/index.php/articles/18999


Examene na ionale
Examene naţionale liceului

Aprecieri privind examenele naţionale 2014:

Bacalaureat

Definitivat

Titularizare

Evaluare natională clasa a VI-a

Examenul naţional de bacalaureat 2015

22


BACALAUREAT liceului

2014

sesiunea iunie-iulie

Situaţia statistică, pe ţară, a candidaţilor la examenul de bacalaureat

BIOLOGIE

Candidaţi înscrişi60.524 (36.253 la Bio_veg+24.271 la Anat_fiz_um)

Număr de candidaţi prezenţi 55.797 (32.361+23.436)

Număr de candidaţi neprezentaţi4.727 (3.892+835)

Număr de candidaţi eliminaţi 42 (27+15)

Număr de candidaţi reuşiţi 35.987 (19.902+16.085)


Comparaţie Bacalaureat 2008 – 201 liceului4

BIOLOGIE

An Inscrişi Reuşiţi Eliminaţi Promovabilitate

2008 2393622486 13 93,94%

2009 40928 39103 13 95,54%

2010 82032 72045 23 87,82%

2011 78615 53269 10870,86%

2012 70449 46702 71 70,34%

2013 68058 42100 64 66,66%

2014 6052435987 42 64,54%


Promovabilitatea, la nivel naţional, pe filiere liceului

BIOLOGIE

FilieraProcent de promovabilitate

2010 20112012 2013 2014

Teoretică 82,93% 85,78% 87,78% 88,90% 87,17%

Tehnologică 93,96% 53,30% 55,13% 46,96% 39,83%

Vocaţională 100% 100% 100% 100% 99,01%


DEFINITIVAT liceului


TITULARIZARE liceului


 • INSPEC liceuluiȚII 2013-2014:

 • preinspecţii: 14 (6 –înscriere la gradul II, 8 înscriere la gradul I)

 • inspectii curente: 22 (5 - grad I, 1 - grad II, 16 definitivat)

 • inspectii speciale: 5 (2 – grad I, 3 grad II)

 • inspecţii tematice: 5 - Colegiul Naţional «Nichita Stănescu« Ploieşti, ŞcoalaPostliceală «Thoma Ionescu« Ploieşti, Liceul Teoretic Azuga, Scoala gimnaziala Maneciu Pamanteni, Școala gimnazială Bătrâni

 • inspecții monitorizare unități școlare care au obținut rezultate slabe la simularea examenului de bacalaureat (22 unități școlare);

 • inspecții monitorizare exanen de Evaluare Natională la clasa a VIII-a: Colegiul Național ”N.Iorga” Vălenii de Munte, Șc.gimnazială ”Ing. Gh.Pănculescu” Vălenii de Munte, Șc.gimnazială ”Mănăstireanu Mihai”, com.Predeal-Sărari, Șc.gimnazială, sat Poseștii-Pământeni, comuna Posești, Liceul Tehnologic Agromontan ”Romeo Constantinescu” Vălenii de Munte, Liceul Tehnologic, comuna Starchiojd, Școala gimnazială ”Platon Mocanu”, sat Drajna de Jos, comuna Drajna, Școala gimnazială, comuna Bătrâni, Școala gimnazială, comuna Gura Vitioarei.

 • inspecție monitorizare pentru aplicarea itemilor TIMSS/PILS - Școala gimnazială ”Mihai Vodă” Pleașa, prof. Ion Chiță.

 • ISGEI: 5 : Liceul Tehnologic ”1 Mai” Ploiești (prof. Paula Dima, Gheorghiu Manuela), Liceul Tehnologic Cioranii de Jos (prof. Dănculoaia Mihai), Scoala gimnazială Mărginenii de Jos (prof. Ioan Elisabeta), Școala gimnazială Gornet (prof. Toma Aurelia), Școala gimnazială Cocorăștii Colț (prof. Stenate Andreea).


Olimpiade i concursuri colare na ionale care implic biologia 2014 2015
Olimpiade și concursuri şcolare naţionale care implică biologia, 2014 -2015

Olimpiadele și concursurile naţionale, în anul şcolar 2014-2015:

Olimpiada Naţională de Biologie, 2015:

Faza pe şcoală: decembrie 2014

Faza locală (comuna, oraş, sector): ianuarie 2015

Faza judeţeană/a municipiului Bucureşti: 7 martie 2015

Faza naţională: 5-10 aprilie 2015, jud. Hunedoara

Olimpiada națională de Ştiinţe pentru Juniori, 2015:

Faza judeţeană/a municipiului Bucureşti: 16 mai 2015

Faza naţională: 2 – 6 august 2015, jud. Brăila

Olimpiada naţionalăŞtiinţelePământului, 2015,

Faza judeţeană/a municipiului Bucureşti: 14 martie 2015

Faza naţională: 15- 18 aprilie 2015, jud. Braşov?

Concursul de comunicări ştiinţifice ale elevilor de liceu la biologie, 2015:

Faza judeţeană: până la 15 martie 2015

Faza naţională: 7-10 mai 2015, jud. Ilfov


Olimpiadele interna ionale care implic biologi a 2013 2014
OLIMPIADELE INTERNAŢIONALE biologia, 2014 -2015CARE IMPLICĂ BIOLOGIA, 2013-2014

Rezultate:

 • Olimpiada Internaţională de Biologie, Indonesia, Bali, iulie 2014. Elevii români au obținut 4 medalii de bronz:

  Moldoveanu Andrei- LiceulTeoretic ,,N. Bălcescu”, Cluj-Napoca, jud. Cluj,

  Ilie Maria – Teodora - ColegiulNaţional ,,MirceacelBatrân”, Constanţa, jud. Constanţa,

  Constantin Theodora Alexandra - ColegiulNaţional ,,EmilRacoviţă”, Iaşi, jud. Iaşi

  Mirea Dan Mircea - ColegiulNaţional ,,FraţiiBuzeşti”, Craiova, jud. Dolj

 • Olimpiada Internaţională de Ştiinţe a Uniunii Europene (EUSO), Grecia, martie 2014. Pentru disciplina biologie au participat elevii:

  Șișcă Jippa Bogdan Ionuţ - Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" Bucureşti, medalie de aur,

  Zancă Alexandru –Colegiul Național "Mihai Viteazul" Ploiești, jud. Prahova, medalie de aur.


 • Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori biologia, 2014 -2015, India, decembrie 2013

  Râclea Robert Cristian – argint, C. N. "Vasile Alecsandri", Galaţi

  jud. Galați,

  Araujo Regado Goncalo – bronz, C. N. ,,Ştefan Cel Mare",Suceava, jud. Suceava,

  Zancă  Alexandru – argint, C. N.  “Mihai Viteazul”,Ploiești, jud. Prahova,

  Axenie Theodor – argint, C. N. de Informatica"Tudor Vianu“, București,

  Işfan Ioana Patricia – bronz, C. N. ”TudorVladimirescu”, Tg. Jiu, jud. Gorj,

  Zoican Mihnea Daniel – bronz, C.N."Sfantul Sava“, București

 • Olimpiada InternaţionalăŞtiinţelePământului, India, septembrie 2013

  Posa Ioan Marius – aur, C.N. „C.D.Loga” Timisoara, jud. Timiş,

  Mirea Dan Mircea – aur, C. N. ,,FraţiiBuzeşti”, Craiova, jud. Dolj,

  Iliescu Andrei- argint,LiceulInternaţional de Informatică, Bucureşti,

  VoinicuIonutBogdan– argint, C.N. “Ion Minulescu,” Slatina, jud. Olt


 • OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE biologia, 2014 -2015

 • Olimpiada Naţionala de Biologie - Drobeta Turnu Severin - prof. Miricel Florina, C. N.”M.Viteazul”

 • Olimpiada Națională de Biologie - Premiul special: Zancă Alexandru (CN ”M.Viteazul” Ploiesti) cls.a X-a.

 • Olimpiade Naționale și Internaționale:

 • Olimpiada de Științe a UniuniiEuropene (EUSO - Grecia)- medalia de aur– ZANCĂ ALEXANDRU, x - (Biologie)

 • OlimpiadaInternațională de ȘtiințepentruJuniori (India) - medalie de argint – ZANCĂ ALEXANDRU

 • OlimpiadaInternațională de ȘtiințelePământului - mențiuneșicalificareînlotulrestrânspentru -ZANCĂ ALEXANDRU.

 • Olimpiada de ȘtiințepentruJuniori - mențiuneșicalificareînlotullărgit – eleva ALEXIU ALEXANDRA, cls. a VIII-a.

 • OlimpiadaNațională de ȘtiințepentruJuniori - mențiunispeciale - elevii DINU CRISTIAN din clasa a VIII-a și IORDACHE BIANCA din clasa a IX-a.


Concursul biologia, 2014 -2015”George Emil Palade”

 • Cls.a V-a:

 • Premiul II - Cîrstea Andrei Daniel, Liceul Teoretic ”Brâncoveanu Vodă” Urlați, prof. Bălașa Georgeta

 • Cls.a VI-a:

 • Premiul II - Surdu Mara, C.N. ”Mihai Viteazul” Ploiești, prof. Tăbârcă Ana

 • Premiul III – Porlogea Ștefania – C.N. ”Al.I.Cuza” Ploiești, prof. Matei Ozana

 • Mențiune: Bălan Alin Constantin, Șc.gimnazială ”Carol I” Plopeni, prof. Șerban Vasilica

 • LOCATII

 • CN ILC – STIINTE PENTRU JUNIORI

 • CT LAZAR EDELEANU – STIINTELE PAMANTULUI

 • CT TOMA SOCOLESCU – SANITARII PRICEPUTI


 • CONCURSURI NAŢIONALE DE MEDIU biologia, 2014 -2015

 • Concursul national de proiecte de mediu, Muncel, Iaşi – iulie 2014 - 2 echipaje (liceu și gimnaziu) – coordonatori: prof. Neagu Adriana (C.N.„N. Iorga” Vălenii de Munte, Premiul II şi MENŢIUNE;

 • Concurs Național ECOFUN, organizat de editura LVS Crepuscul, 2014: ”Protejează apa, ai grijă de apă” – prof. Iolanda Dumitrescu (CN Jean Monnet, Premiul I – Morar Alina, Voicilă Ana, Tudorache Ruxandra

 • Sesiunea interjudețeană de referate și comunicări științifice, Buzău – iunie 2014 – premiul II (Jumărea Ștefan)

 • Concurs ”Marcian Bleahu”, Cluj – concurs de proiecte pe teme de mediu: Premiul I (Arnăutu Gabriel, Diana Nițu).


 • 1. SIMPOZIONUL NATIONAL “ECOTERRA”, Ed. a V-a, cu tema „Apa, element primordial, esențial și transcedental” – decembrie 2013 – C. N. „Nichita Stănescu” Ploieşti

 • 5 Decembrie 2014 - Evenimentelemarcante in biologiesimedicina ale secolului XX si XXI

 • Descoperiri, inventiisievenimente ale secolului XX si XXI

 • 2. EXPOZITIA – CONCURS „FLOAREA DE APARTAMENT” – aprilie 2014 – C.N.“Mihai Viteazul” Ploieşti; prof.coordonatori Ploiești: Florina Miricel și Adriana Mihai; din 2014 se organizează și în zona Mizil (coordonatori: prof. Brânzoi Simona și Dănculoaia Florentina)


 • 3. EXPOZITIA – CONCURS „ANIMALE DE CASA”- iunie 2014- C. N. „Al. I. Cuza” Ploieşti; prof. Coord.Ozana Matei

 • 4. PROIECTUL ECOLOGIC „TANARUL ECOLOGIST, OCROTITORUL MEDIULUI”- Coordonatori: prof. Silvia Olteanu și Adriana Mihai

 • 5. CONCURSUL INTERJUDEȚEAN „ȘTIINTE ȘI TEHNOLOGII” – Colegiul Tehnic „ELIE RADU” – aprilie 2014;

 • 6. PROIECTUL INTERDISCIPLINAR „CENTRUL RURAL DE EDUCAȚIE ȘTIINȚIFICĂ ȘI MODULARE EXPERIMENTALĂ”

 • 7. PROIECTUL “PRIMUL AJUTOR SALVEAZĂ VIEŢI” Coordonatori: prof. Florina Miricel (Ploiești), prof. Corina Gheorghe (Câmpina)

 • 8. Proiectul județean ”Târgul de educație pentru sănătate”, C.N. ”I.L.Caragiale”, prof. Coord.: prof. Manuela Ilie, Mariana Mușat.


Cursul de perfec ionare ccd 2014 2015
CURSUL DE PERFECȚIONARE CCD: 2014-2015 C. N. „Al. I. Cuza” Ploieşti; prof. Coord.Ozana Matei

 • „Abordări metodice eficiente în procesul de predare-învățare-evaluare la disciplina biologie”

 • 28.11.2014

 • 30.01.2015

 • 27.02.2015

 • 27.03.2015

 • 24.04.2015

 • 29.05.2015


Cercuri pedagogice 2013 2014
CERCURI PEDAGOGICE: 2013-2014 C. N. „Al. I. Cuza” Ploieşti; prof. Coord.Ozana Matei

 • Sem.I: Colegiul Economic ”V.Madgearu” Ploiești (Amelia Manolache) și Liceul de Artă ”Carmen Sylva” Ploiești (prof. Elena Bica), Scoala gimnazială ”Ienăchiță Văcărescu” Ploiești (prof. Alina Ciobanu), Scoala gimnazială Gura Vitioarei (prof. Aurelia Toma), Scoala gimnazială ”Principesa Maria” Sinaia (prof. Drăcea Mihaela);

 • Sem.II: Liceul Tehnologic ”Tase Dumitrescu” Mizil (prof. Cireșanu Mihaela), Scoala gimnazială ”Laurențiu Fulga”, Fulga de Sus (prof. Dănculoaia Florentina), Școala gimnazială Bertea (prof. Anca Neacșu ), Liceul Teoretic Azuga


Activit i metodico tiin ifice
ACTIVITĂȚI METODICO-ȘTIINȚIFICE C. N. „Al. I. Cuza” Ploieşti; prof. Coord.Ozana Matei

 • I. Utilizarea educației ecologice pentru dezvoltarea capacității analitice și sintetice, a gândirii critice raționale și de rezolvare a problemelor. –

  31 octombrie 2014, ora 9,00

  II.Educația ecogenerațiilor prin implicarea profesorilor de biologie în programe de mediu

  10 aprilie 2015, ora 9,00


Cercuri pedagogice 2014 20 15
CERCURI PEDAGOGICE 2014-20 C. N. „Al. I. Cuza” Ploieşti; prof. Coord.Ozana Matei15

 • Cercul pedagogic nr.1 – prof. A. Mihai

 • Sem.I -Stimularea învățării prin cooperare utilizând metodele activ-participative - 24.10.2014 – C.T. “ElieRadu”, Ploieşti

 • Sem.II - Rolul științelor biologice în stimularea creativității elevilor - 08.05.2015 - Colegiul ”M.Cantacuzino”, Sinaia

 • Cercul pedagogic nr.2 – prof. I.Chiță

 • Sem.I -Stimularea învățării prin cooperare utilizând metodele activ-participative - 31.10.2014 - Şcoala gimnazială “G.Moisil”, Ploieşti

 • Sem.II - Rolul științelor biologice în stimularea creativității elevilor - 15.05.2015 - Sc.gimn. “N.Iorga” Ploiesti


 • Cercul pedagogic nr.3 – prof. N.Nițescu C. N. „Al. I. Cuza” Ploieşti; prof. Coord.Ozana Matei

 • Sem.I -Stimularea învățării prin cooperare utilizând metodele activ-participative - 07.11.2014 – Școala gimnazială „Mihai Viteazul” Boldești Scaieni

 • Sem.II - Rolul științelor biologice în stimularea creativității elevilor - 22.05.2015 - Școala gimnazială „Platon Mocanu” Drajna

 • Cercul pedagogic nr.4 – prof. C.Pădure

 • Sem.I -Stimularea învățării prin cooperare utilizând metodele activ-participative - 14.11.2014 - Şcoala gimnazială Cocorăștii Mislii

 • Sem.II - Rolul științelor biologice în stimularea creativității elevilor - 29.05.2015 - Liceul Tehnologic ”C.Cantacuzino”, Băicoi


Olimpiadele interna ionale care implic biologi a 201 4 201 5
OLIMPIADELE INTERNAŢIONALE C. N. „Al. I. Cuza” Ploieşti; prof. Coord.Ozana MateiCARE IMPLICĂ BIOLOGIA, 2014-2015

Olimpiada Internaţională de biologie – Danemarca,

Aarhus, iulie 2015,

Olimpiada internaţională de Ştiinţe pentru juniori,

Argentina, decembrie 2014 și ………..,decembrie 2015,

Olimpiada Internațională de Științe a Uniunii Europene

(EUSO), Austria, martie-aprilie 2015,

Olimpiada Internațională de Științele Pamântului, USA,

septembrie 2014şi ……….. septembrie 2015


Recunoastere si echivalare a creditelor profesionale transferabile rezultate din obtinerea/ absolvirea în anul scolar 2013-2014 a formelor de organizare a formarii continue enumerate mai jos (cf. O.M. 5562/ 7.X.2011, art. 8 si 9): - diplomelor/ adeverintelor care atesta participarea la formele de organizare a formarii continue pentru care solicita echivalarea în credite profesionale transferabile (termen limita de depunere a dosarelor la secretariatele scolare – 15 septembrie 2014).a) Se echivaleaza cu 90 de credite profesionale transferabile urmatoarele forme de organizare a formarii continue:• obtinerea gradului didactic II sau I• absolvirea masterului în specialitate sau în domeniul Stiintele educatiei (pentru personalul didactic din educatia anteprescolara, prescolara si din învatamântul general obligatoriu)• absolvirea studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Stiintele educatiei• absolvirea unor programe de conversie profesionala în învatamânt prin studii postuniversitare• obtinerea (în intervalul precizat) a unei alte specializari, care atesta obtinerea de competente de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenta;b) Se echivaleaza cu 60 de credite profesionale transferabile absolvirea în intervalul respectiv a unui curs postuniversitar didactic.


Prezentare general
Prezentare transferabile rezultate din obtinerea/ absolvirea în anul scolar 2013-2014 a formelor de organizare a formarii continue enumerate mai jos (cf. O.M. 5562/ 7.X.2011, art. 8 si 9): - diplomelor/ adeverintelor care atesta participarea la formele de organizare a formarii continue pentru care solicita echivalarea în credite profesionale transferabile (termen limita de depunere a dosarelor la secretariatele scolare – 15 septembrie 2014). Generală

 • Programe/proiecte naţionale şi internaţionale aflate in implementare la nivel naţional/regional/judeţean diseminarea exemplelor de bună practica

 • Diverse


“A instrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap o mulţime de cuvinte, fraze, expresiuni şi opiniuni din diferiţi autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile”

John Amos Comenius

Un an şcolar liniştit, cu sănătate şi CU realizări!


ad