ÖZNUR KARAARSLAN 200920106028 - PowerPoint PPT Presentation

znur karaarslan 200920106028 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÖZNUR KARAARSLAN 200920106028 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÖZNUR KARAARSLAN 200920106028

play fullscreen
1 / 51
ÖZNUR KARAARSLAN 200920106028
506 Views
Download Presentation
dougal
Download Presentation

ÖZNUR KARAARSLAN 200920106028

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÖZNUR KARAARSLAN200920106028 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI (SİSTEMATİK)

 2. SİSTEMATİK NEDİR? Canlıları akrabalık dereceleri ile filogenetik gelişimlerine göre sınıflandıran bilim dalına sistematik veya taksonomi denir.

 3. SINIFLANDIRMANIN TARİHÇESİ İlk sınıflandırma Aristo tarafından yapılmıştır.Aristo canlıları yaşadıkları ortama ve dış görünüşlerine göre sınıflandırmıştır. Aristo (M.Ö. 384-322)

 4. CANLILAR BİTKİLER HAYVANLAR OTLAR HAVADA SUDA ÇALILAR AĞAÇLAR KARADA YAŞAYANLAR

 5. Daha sonra 4. y.y.’da St. Augustine, hayvanları insanlar için yararlı, zararlı ve gereksiz olarak sınıflandırmıştır.

 6. 17. y.y.’da John Ray ilk olarak tür kavramını ortaya atmış, ortak atadan olan benzer bireyler bütününe tür demiştir.

 7. Sistematik biliminin kurucusu olarak kabul edilir. CARL VON LİNNAEUS 1707-1778

 8. CARL VON LİNNE

 9. Darwin’nin evrim teorisini ortaya atışı ile tüm canlı organizmalarda filogenetik (akrabalık ilişkisi) sınıflandırma yapılmaya başlanmıştır. 1809-1892

 10. Kuvaterner Dönemi’nde Canlılar • 2,5-2 milyon yıl, dik duran insan türü (homoerectus) • 1 milyon yıl, düşünen insan türü (homosapiens) • 200 bin yıl, çağdaş tipte düşünen insan (modern homosapiens)

 11. Mamutlar, yaklaşık olarak son 5,5 milyon yılda yeryüzünde var olmuşlardır.

 12. KuvaternerDönemi’nde yayılım gösteren diğer canlılar ise, yünlü mamut (Mammuthusprimigenius) , yünlü gergedan (Coelodontaantiquitatis), ren geyiği (Rangifertarandus) ve arktik tilki (Alopexlagopus) gibi soğuk iklime uyum sağlamış hayvanlardır.

 13. Kuvaterner Dönemi’nde daha önce kurak olan alanların yağışlı ve nemli bir hale gelmesiyle çiçekli bitkiler ve özellikle otlar için çok geniş alanlar ortaya çıkmıştır.

 14. Canlıların Sınıflandırılmasında Ölçüt Alınan Faktörler • Hücresel organizasyon • Embriyonik benzerlik • Embriyo tabakalarının sayısı • Vücutta segmentlerin (benzer parça) bulunuşu • İskeletin bulunuşu • Azotlu boşaltım maddelerinin benzerliği

 15. Sinir, sindirim, dolaşım gibi sistemlerin yapıları • DNA’ daki baz dizilişi • Protein benzerliği • Vücut sıcaklığı • Vücut simetrisi • Yüzgeç, kanat, kol, anten gibi yapıların varlığı • Vücut boşluğu tipleri • Homolog organ sayısı

 16. Ortak özellikler artar. • Birey sayısı azalır. • Farklı özellikler azalır. • Ortak özellikler azalır. • Birey sayısı artar. • Farklı özellikler artar.

 17. Canlı türlerinin Latince kelimelerle adlandırılmasının iki önemli yararı olmuştur: • Tüm dünyada canlı türlerinin aynı adla adlandırılmasını sağlamıştır. • Olası karışıklıkları önlemiştir.

 18. Canlılar sınıflandırılırken temelde hücre yapıları göz önüne alınır. Buna göre canlılar iki üst aleme ayrılır. Bunlar: • Basit ilkel canlıların bulunduğu prokaryotlar • İleri yapılı canlıların yer aldığı ökaryotlardır. 

 19. PROKARYOT HÜCRELERBelli bir çekirdekleri olmayan, kalıtım maddesi sitoplazmada dağınık halde bulunan çok basit hücrelerdir.

 20. Bakteriler Bakteriler tek hücreli mikroorganizma grubudur. Tipik olarak birkaç mikrometre uzunluğunda olan bakterilerin çeşitli şekilleri vardır.

 21. Arkeler Arkeler, çekirdeği olmayan tek hücreli canlılardır.

 22. ÖKARYOT HÜCRELERBelli bir çekirdek yapısına sahiptirler. Çekirdek içinde DNA, RNA, özel çekirdek sıvısı ve çekirdekçik gibi yapılar bulunur.

 23. Protista Ayrışık bir canlı grubudur ve hayvan, bitki ya da mantar olarak değerlendirilemeyen ökaryot canlılardan oluşur.

 24. Kamçılılar • Kök Ayaklılar • Sporlular • Silliler • Algler • Cıvık Mantarlar

 25. Mantarlar Çok hücreli ve tek hücreli olabilen ökaryotik canlılardır.

 26. Bitkiler Fotosentez yapan, ökaryotik, ağaçlar, çiçekler, otlar, eğreltiotları, yosunlar ve benzeri organizmaları içinde bulunduran çok büyük bir canlılar alemidir.

 27. Bitkiler

 28. Damarsız Bitkiler Su Yosunu Kara Yosunu

 29. Damarlı Bitkiler Eğrelti Otu

 30. At Kuyruğu Kibrit Otu

 31. Hayvanlar

 32. Hayvan, canlılar dünyasının ökaryotlar üst alemindeki hayvanlar (Animalia) aleminde sınıflanan canlıların ortak adıdır.

 33. Omurgasızlar • Süngerler • Su diplerinde, kayalar, hayvan kabukları veya zemin üzerine yapışarak yaşayan basit yapılı canlıları kapsayan omurgasız hayvanlar şubesidir.

 34. Sölenterler Büyük çoğunluğu denizlerde, birkaç türü tatlı sularda yaşayan, doku içeren bir hayvanlar alemişubesidir.

 35. Solucanlar Bazı omurgasız  hayvan türlerinin adıdır. Dünyada yaklaşık 2000 tür solucan çeşidi bulunmaktadır.  Türkiye'de 3,5 m'lik dev solucanlar olduğu gibi, en çok karşılaşılan 10 cm’lik solucan türleridir.

 36. Yumuşakçalar Vücutları yumuşak ve kabukludur. Kabuklarının altında manto adı verilen ince bir doku tabakasından oluşan vücut örtüleri vardır. Ahtapot

 37. Eklem Bacaklılar Omurgasızların en büyük şubesidir. Vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölgeden meydana gelir.

 38. Derisi Dikenliler Su hayvanlarının bir kolu olan ve okyanusun tüm derinliklerinde bulunan omurgasız hayvanlar şubesidir. Sürünerek hareket ederler. Deniz Yıldızı

 39. Kordalılar Hayvanların en iyi bilinen grubudur. Yaklaşık 45.000 türü bulunmaktadır. Sırtiplikliler veya Kordatlar olarak da bilinir. Sırt tarafında ortası boş sinir şeridine ve kuyruğa sahip hayvanlardır. İlkel kordalılar ve omurgalılar olarak iki gruba ayrılır.

 40. Omurgalılar Hayvanlar aleminin kordalılar (Chordata)  şubesine ait bir alt şubedir. • Balıklar • Kurbağalar • Sürüngenler • Kuşlar • Memeliler

 41. Canlıların Sınıflandırılmasında İnsanın Yeri • Alem :Hayvanlar • Alt alem :Çokhücreliler • Şube :Kordata • Altşube : Omurgalılar • Sınıf : Memeliler • Altsınıf : Plasentalı Memeliler • Takım : Primat • Alttakım :Antropoid • Üst aile : İnsanımsı • Aile : İnsansı • Cins : Homo • Tür :Sapiens

 42. Referanslar • Prof. Dr. Bayram YILDIZ, Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Ana Bilim Dalı. • Afyon A., 2005, Kaya M., ve Yağız D., Canlılar Bilimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. • Ateş A., 2005, Genel Biyoloji, Palme Yayıncılık, Ankara. • Efe R., 2010, Biyoğrafya, Mkm Yayıncılık, İstanbul. • Güneş T., 2006, Genel Biyoloji, Anı Yayıncılık, Ankara. • Campbell ve Reece, 2006, Biyoloji, Palme Yayıncılık, Ankara.