qu s el dret n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Què és el dret?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 100

Què és el dret? - PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on

Què és el dret? . a) La suma de normes jurídiques b) l’aplicació de les lleis c) Un conjunt de normes ordenades per unes regles determinades d) l’aplicació de la constitució espanyola c) Un conjunt de normes ordenades per unes regles determinades.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Què és el dret?' - dorothy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
qu s el dret

Què és el dret?

a) La suma de normes jurídiques b) l’aplicació de les lleis c) Un conjunt de normes ordenades per unes regles determinades d) l’aplicació de la constitució espanyola

c) Un conjunt de normes ordenades per unes regles determinades

com es troben les normes jur diques en un determinat estat

Com es troben les normes jurídiques en un determinat Estat?

a) aïllades

b) Ordenades per ordre alfabètic

c) numerades

d) Interrelacionades les unes amb les altres

d) Interrelacionades les unes amb les altres

qu formen les normes jur diques interrelacionades les unes amb les altres

Què formen les normes jurídiques interrelacionades les unes amb les altres?

a) Sistema jurídic

b) Sistema judicial

c) Conjunt ordenat jurídic

d) Ordenament jurídic

d) Ordenament jurídic

qu encap ala l ordenament jur dic espanyol

Què encapçala l’ordenament jurídic espanyol?

a) El codi penal

b) El codi civil

c) La Constitució

d) Els estatuts d’autonomia

c) La constitució

quines caracter stiques t l ordenament jur dic espanyol

Quines característiques té l’ordenament jurídic espanyol?

a) rigidesa, verticalitat i pluralitat

b) dinamisme, rigidesa, antiguitat i severitat

c) unitat, coherència, plenitud, dinamisme i pluralitat

d) lentitud, feblesa, coherència i complicitat

c) unitat, coherència, plenitud, dinamisme i pluralitat

qu significa la caracter stica d unitat

Què significa la característica d’unitat?

a) Possibilita les transformacions internes mantenint la unitat estructural

b) No permet cap tipus de transformació

c) Permet transformacions però no canvis

d) Són unides per un reglament específic

a) Possibilita les transformacions internes mantenint la unitat estructural

qu significa la caracter stica de coher ncia

Què significa la característica de coherència?

a) La constitució obliga a ser coherent amb les determinacions a prendre

b) El codi penal no por contradir a l’ordenament jurídic

c) l’ordenament jurídic es dota d’unes regles per resoldre contradiccions normatives

d) No es pot aprovar una llei contrària a un altre en vigor

c) l’ordenament jurídic es dota d’unes regles per resoldre contradiccions normatives

qu significa la caracter stica de plenitud

Què significa la característica de plenitud?

a) Que l’ordenament jurídic, és el més important?

b) Que té plenitud de poders sobre l’estat

c) Que preveu regles per resoldre llacunes normatives

d) Que és plena i sobirana com la Constitució

c) Que preveu regles per resoldre llacunes normatives

qu significa la caracter stica de dinamisme

Què significa la característica de dinamisme?

a) Que les normes jurídiques no són immutables

b) Que preveu mecanismes tant per a la modificació de normes com per a adaptar continguts sense alterar-ne els enunciats

c) Que facilita mecanismes de reforma, derogació, modificació, interpretació i mutació

d) a. b. i c. són correctes

d) a. b. i c. són correctes

qu significa la caracter stica de pluralitat

Què significa la característica de pluralitat?

a) Que les expressions normatives són el reflex d’una pluralitat de centres de producció jurídica

b) Que parteix de l’Estat, les comunitats i la Comunitat Europea

c) Que participen els espanyols i els estrangers

d) Que és conformat per molta gent

a) Que les expressions normatives són el reflex d’una pluralitat de centres de producció jurídica

qu vol dir les regles de relaci entre normes i entre ordenaments

Què vol dir les regles de relació entre normes i entre ordenaments?

a) Les competències entre diferents lleis i decrets lleis i les lleis de les comunitats autònomes

b) Són les normes de jerarquia entre normes i lleis estatals i autonòmiques

c) Dictamina la relació de les diferents normes existents en un mateix ordenament jurídic i com es solucionen els conflictes entre elles.

d) Dicta prioritats de les normes estatals per sobre les autonòmiques.

c) Dictamina la relació entre les diferents normes existents en un mateix ordenament jurídic i com es solucionen els conflictes entre elles

quins s n els principis rectors de l ordenament jur dic

Quins són els principis rectors de l’ordenament jurídic?

a) De jerarquia, de lleialtat, de prioritat i d’especialitat

b) De jerarquia, de temporalitat, d’especialitat i de competència

c) De rigidesa, de competència, de superioritat i de jerarquia

d) De jerarquia, de competència de superioritat i d’especialitat

b) De jerarquia, de temporalitat, d’especialitat i de competència

qu expressa el principi de jerarquia

Què expressa el principi de jerarquia?

a) Que s’ordenen d’acord a una estructura jeràrquica piramidal

b) Que les estatals són més importants que les autonòmiques

c) Que les autonòmiques són més importants que les estatals

d) Que el poder judicial té jerarquia per sobre les comunitats autònomes

a) Que s’ordenen d’acord a una estructura jeràrquica piramidal

qu indica el principi de temporalitat

Què indica el principi de temporalitat?

a) Que les normes tenen una vigència determinada

b) Que la norma posterior en el temps deroga l’antiga

c) Que les normes s’han de renovar cada deu anys

d) Que cada any s’han de revisar les normes i revalidar-les

b) Que la norma posterior en el temps deroga l’antiga

quan la norma nova diu exactament aquelles normes que est modificant es diu derogaci

Quan la norma nova diu exactament aquelles normes que està modificant es diu derogació...

a) explícita

b) directa

c) expressa

d) determinada

c) expressa

quan de la nova norma es despr n l exist ncia d una contradicci amb l antiga es diu derogaci

Quan de la nova norma es desprèn l’existència d’una contradicció amb l’antiga es diu derogació...

a) indirecta

b) tàcita

c) vinculant

d) suprema

b) tàcita

qu indica el principi d especialitat

Què indica el principi d’especialitat?

a) Que les normes especials són més importants que les generals

b) Que les normes especials són exclusives a l’Estat

c) Que s’estableix una preferència en l’aplicació d’aquella norma especial i concreta sobre la general i abstracta

d) Que la norma especial és més important que les europees

c) Que s’estableix una preferència en l’aplicació d’aquella norma especial i concreta sobre la general i abstracta

qu indica el principi de compet ncia

Què indica el principi de competència?

a) Que la norma ha d’haver estat aprovada per l’òrgan competent

b) Que una vegada aprovada té competència estatal

c) Que competeix amb la resta de normes aprovades

d) Que té competència autonòmica i estatal

a) Que la norma ha d’haver estat aprovada per l’òrgan competent

qu article de la constituci preveu les regles per aplicar el principi de compet ncia

Què article de la Constitució preveu les regles per aplicar el principi de competència?

a) 143.3

b) 147.3

c) 149.3

d) 145.3

c) 149.3

quines s n les regles d aplicaci de l article 149 3 de la c e

Quines són les regles d’aplicació de l’article 149.3 de la C.E.

a) La clàusula de supletorietat del dret estatal i la clàusula d’antiguitat

b) La clàusula de supletorietat del dret estatal i la clàusula constitucional

c) La clàusula de supletorietat del dret estatal i la clàusula de dret civil

d) La clàusula de supletorietat del dret estatal i la clàusula de prevalença

d) La clàusula de supletorietat del dret estatal i la clàusula de prevalença

slide21

En cas que una comunitat autònoma no faci ús de les seves competències normatives, quina clàusula s’ha d’aplicar?

a) La de prevalença

b) La de superioritat

c) La d’antiguitat

d) La de supletorietat

d) La de supletorietat

slide22

Quan les normes estatals prevalen sobre les de les comunitats autònomes en cas de conflicte, està aplicant-se la clàusula de...

a) ...estatalitat

b) ...superioritat

c) ...supletorietat

d) ...supremacia estatal

c) ...supletorietat

slide23

Si les comunitats autònomes no tenen atribuïda la competència exclusiva sobre una matèria, seria d’aplicació la clàusula de...

a) eatatalitat

b) supletorietat

c) prevalença

d) constitucionalitat

c) prevalença

quants articles t el t tol preliminar de la constituci espanyola

Quants articles té el Títol Preliminar de la Constitució Espanyola?

a) té 6 articles b) Té 8 articles c) Té 10 articles d) Té 9 articles

d) té 8 articles

com es va constituir espanya en l article 1 de la constituci

Com es va constituir espanya en l’article 1 de la Constitució?

a) en una república b) en un estat social i democràtic de dret c) en una monarquia absoluta d) en un estat europeu

b) En un estat Social i democràtic de dret.

quals s n els quatres valors superiors del ordenament jur dic de la constituci espanyola

Quals són els quatres valors superiors del ordenament jurídic de la Constitució espanyola?

a) la llibertat, la igualtat, la seguretat social i l’estat democràtic b) el pluralisme polític, la igualtat, la democràcia, a llibre expressió c) la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític d) la justícia, la llibertat, la seguretat social i el pluralisme polític

c) la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític

on resideix la sobirania nacional segon la constituci espanyola

On resideix la sobirania nacional segon la Constitució Espanyola?

a) al Govern b) a les Corts Generals c) als partits polítics d) al poble espanyol

d) al poble espanyol

com s la forma pol tica del estat espanyol

Com és la forma política del Estat Espanyol?

a) monarquia absoluta b) monarquia parlamentària c) república d) estat federal

b) monarquia parlamentària

slide29

En quin article es reconeix i garanteix el dret a l’autonomia de les nacionalitats i regions d’espanya?

a) a l’article 1 b) a l’article 2 c) a l’article 5 d) a l’article 8

b) a l’article 2

quina llengua s la oficial de l estat espanyol

Quina llengua és la oficial de l’Estat espanyol?

a) totes les oficials de les comunitats autònomes b) el català i el gallec c) El castellà d) el català

c) el castellà

quina s la capital de l estat espanyol segon la constituci

Quina és la capital de l’Estat espanyol segon la Constitució?

a) La ciutat de Madrid b) La vil·la de Madrid c) la comunitat de Madrid d) la província de Madrid

b) la vil·la de Madrid

qu expressen els partits pol tics

Què expressen els partits polítics?

a) el sentiment del poble b) la realitat social c) el pluralisme polític d) la voluntat popular

c) el pluralisme polític

com s la creaci i exercici de la activitat dels partits pol tics

Com és la creació i exercici de la activitat dels partits polítics?

a) sotmeses a les lleis europees b)Llibres dins la Constitució i la llei c) controlades per les Corts Generals d) exercida pel Govern de torn

b) llibres dins la Constitució l la llei

com s l estructura interna i funcionament dels partits pol tics

Com és l’estructura interna i funcionament dels partits polítics?

a) sotmesa al seu consell executiu b)hauran de ser democràtics c) d’acord a la realitat social d) controlada per les Corts Generals

b) hauran de ser democràtics

com estan constitu des les forces armades

Com estan constituïdes les forces armades?

a) per la guàrdia civil i l’exèrcit de terra b)per la policia nacional, l’armada i l’exèrcit de l’aire c)per l’exèrcit de terra, l’armada i l’exèrcit de l’aire d) per totes les forces de seguretat autònomes i de l’Estat

c) per l’exèrcit de terra, l’armada i l’exèrcit de l’aire

slide36

Quins tenen la missió de garantir la sobirania i independència d’espanya i defensar la seva integritat territorial i l’ordenament constitucional?

a) la guàrdia civil b) les policies autònomes c) les forces armades d) les Corts Generals

c) les forces armades

a quina cosa est n subjectes els ciutadans i els poders p blics

A quina cosa estén subjectes els ciutadans i els poders públics?

a) a les lleis estatals b) a la Constitució espanyola c) a la Constitució espanyola i els estatuts d’autonomia d) la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic

d) la Constitució i a la resta de l’ordenament jurídic

de qui tracte el t tol i de la constituci

De qui tracte el Títol I de la Constitució?

a) de l’ordenament jurídic de l’Estat b) de les Comunitats Autònomes c) dels drets i deures fonamentals d) de la Corona

c) dels drets i deures fonamentals

de qui tracte el cap tol primer del t tol i de la constituci

De qui tracte el Capítol Primer del Títol I de la Constitució?

a) dels drets dels estrangers b) dels espanyols i els estrangers c) dels drets autonòmics d) dels drets dels nacionalitzats espanyols

b) dels espanyols i els estrangers

slide40

Què article de la CE diu que la nacionalitat espanyola s’adquireix, es conserva i es perd d’acord amb l’establert per la llei?

a) l’article 9 b) l’article 10 c) l’article 11 d) l’article 12

c) l’article 11

qu passa amb la nacionalitat dels espanyols d origen

Què passa amb la nacionalitat dels espanyols d’origen?

a) que poden perdre la nacionalitat si marxen cap altre país b) que si obtenen un altre nacionalitat perden l’espanyola c) que podran ser privats ocasionalment de la seva nacionalitat d) que cap d’ells podrà ser privat de la seva nacionalitat

d) que cap d’ells podrà ser privat de la seva nacionalitat

a quina edat s n majors d edat els espanyols

A quina edat són majors d’edat els espanyols?

a) als 16 anys b) als 18 anys c) als 19 anys d) als 21 anys

b) als 18 anys

de quina cosa tracta el cap tol segon del t tol primer de la constituci

De quina cosa tracta el Capítol Segon del Títol Primer de la Constitució?

a) dels drets civils dels ciutadans b) dels drets i llibertats c) dels drets dels poders públics d) de la privació dels drets i llibertats

b) dels drets i llibertats

qu diu l article 14 de la ce en quant a la discriminaci

Què diu l’article 14 de la CE en quant a la discriminació?

a) que els espanyols són iguals que els estrangers davant la llei b) que alguns espanyols tenen privilegis davant de la llei c) que els espanyols són iguals davant de la llei d) que els estrangers gaudeixen de privilegis comparats als espanyols davant de la llei

c) que els espanyols són iguals davant de la llei

slide45

Pot imposar-se discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altre condició o circumstància personal o social?

a) no per raó de naixement i raça però sí per religió i opinió b) segon l’article 14 de la Constitució, no pot imposar-se cap tipus de discriminació c) no per opinió o sexe però sí per raó de naixement d) sí, per raça, sexe i religió

b) segon l’article 14 de la Constitució, no pot imposar-se cap tipus de discriminació

a qu tenen dret tots segon la secci 1 del cap tol segon del t tol primer de la constituci

A què tenen dret tots segon la Secció 1ª del Capítol Segon del Títol Primer de la Constitució?

a) a la vida i a una mort digna b) a la vida i a la integritat física i moral c) a la vida i a un treball digne d) al treball i a la seguretat social

a) a la vida i a la integritat física i moral.

slide47

Podran ser sotmesos a tortures, a penes o tractaments inhumans o degradants els ciutadans espanyols, segon la Constitució?

a) no, en cap cas b) si, en cas d’exercir el terrorisme c) si, dins de l’exèrcit d) no, si té nacionalitat espanyola

a) No, en cap cas.

qu passa amb la pena de mort segon la constituci

Què passa amb la pena de mort segon la Constitució?

a) queda abolida, excepte en cas de terrorisme b) queda abolida, excepte el que disposi el Govern en casos excepcionals c) queda autoritzada solament en cas de guerra pels desertors d) queda abolida, excepte el que puguin disposar les lleis militars per temps de guerra

d) queda abolida, excepte el que puguin disposar les lleis militars per temps de guerra.

slide49

Què passa amb la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les comunitats, segon la Constitució?

a) queden condicionades al que disposi el Govern estatal b) queden supeditades a cada estatut d’autonomia c) queden expressament garantides d) queden garantides per les persones amb nacionalitat espanyola

c) queden expressament garantides.

podr alguna persona ser obligat a declarar sobre la seva ideologia religi o creences

Podrà alguna persona ser obligat a declarar sobre la seva ideologia, religió o creences?

a) sí, si és investigat per un delit b) sí, si és sospitós de terrorisme c) sí, si és estranger d) no, no podrà

d) no, no podrà.

on est garantit que ning pot ser obligat a declarar sobre la seva ideologia religi o creences

On està garantit que ningú pot ser obligat a declarar sobre la seva ideologia, religió o creences?

a) per l’article 16 de la Constitució b) per l’article 15 de la Constitució c) per l’article 14 de la Constitució d) per l’article 17 de la Constitució

a) per l’article 16 de la Constitució

quant pot durar la detenci preventiva

Quant pot durar la detenció preventiva?

a) un màxim de setanta i dues hores b) un màxim de vint i quatre hores c) un màxim de trenta i sis hores d) un màxim de quaranta-vuit hores

a) Un màxim de setanta i dues hores.

un persona detinguda pot ser obligada a declarar

Un persona detinguda pot ser obligada a declarar?

a) sí b) no c) sí, en cas de terrorisme d) no, excepte en cas de assassinat

b) no

de qu ha de ser informada una persona immediatament des de la seva detenci

De què ha de ser informada una persona immediatament des de la seva detenció?

a) del dret a trucar a un advocat b) del dret a escollir la comissaria c) del dret a restar en silenci d) dels seus drets i les raons de la seva detenció

d) Dels seus drets i les raons de la seva detenció

quals s n els deu drets enumerats a la secci dels drets fonamentals

Quals són els deu drets enumerats a la secció dels drets fonamentals?

Llibertat

Seguretat

Honor

Intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge

Secret de les comunicacions

Escollir lliurement la seva residència

Circular pel territori de l’Estat

Entrar i sortir lliurement d’espanya

La associació

L’educació.

slide56

Quins garanteixen el dret als pares per que els seus fills reben la formació religiosa i moral que estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions?

a) el govern estatal b) les Corts Generals c) els estatuts d’autonomia d) els poders públics

d) els poders públics

qu passa amb la ensenyan a p blica segons la constituci

Què passa amb la ensenyança pública, segons la Constitució?

a) és opcional b) està condicionada a la nacionalitat de l’alumnat c) està supeditada als estatuts d’autonomia d) és obligatòria i gratuïta

d) és obligatòria i gratuïta.

les persones poden sindicar se segon la constituci

Les persones poden sindicar-se segon la Constitució?

a) sí, amb l’autorització del govern b) Sí, lliurement c) sí, abans dels 40 anys d) no, queda prohibit sindicar-se

b) sí lliurement

es obligatori sindicar se segon la constituci

Es obligatori sindicar-se, segon la Constitució?

a) no, cap persona podrà ser obligada a sindicar-se b) si, tothom ha de sindicar-se c) únicament els treballadors homes d) sí, si és autònom

a) No, cap persona podrà ser obligat a sindicar-se.

quins s n els sis drets que s enumeren en la secci 2 del t tol primer de la constituci

Quins són els sis drets que s’enumeren en la Secció 2ª del Títol Primer de la Constitució?

Dret i deure a defensar a espanya

A esposar-se amb plena igualtat jurídica

A la propietat privada

A l’herència

A treballar

Al treball

slide61

Quin article de la constitució determina que una llei orgànica regularà la institució del “Defensor del Pueblo” com comissionat de les Corts Generals?

a) L’article 54 b) L’article 55 c) L’article 56 d) L’article 57

a) L’article 54.

qu tracta el t tol ii de la constituci

Què tracta el Títol II de la Constitució?

a) De les Corts Generals

b) De la Corona

c) Del Govern d) De les Comunitats Autònomes

b) De la Corona

qui s el cap de l estat espanyol segon la constituci

Qui és el cap de l’Estat espanyol segon la Constitució?

a) El rei

b) El President del Govern

c) El President del Congrés d) El President del Senat

a) El rei

qui assumeix la m s alta representaci de l estat espanyol en les relacions internacionals

Qui assumeix la més alta representació de l’Estat espanyol en les relacions internacionals?

a) El rei

b) El President del Govern

c) El President del Congrés d) El President del Senat

a) El rei

qual s el t tol del rei

Qual és el títol del rei?

a) rei d’espanya b) rei de l’Estat espanyol

c) Cap del regne d’espanya d) Cap de l’Estat espanyol

a) rei d’espanya

pot utilitzar la resta de t tols que corresponen a la corona

Pot utilitzar la resta de títols que corresponen a la Corona?

a) Solament fora de l’Estat espanyol

b) Sí, sempre

c) Solament quan no tingui fills majors d’edat d) No, solament el de rei d’espanya

b) Sí, sempre

a quina responsabilitat est subjecte el rei

A quina responsabilitat està subjecte el rei?

a) A totes les del seu càrrec

b) A les del reglament de les Corts

c) A les que la Constitució li exigeix d) A cap responsabilitat

d) A cap responsabilitat.

quina dignitat tindr el pr ncep hereu
Quina dignitat tindrà el príncep hereu?

a) La de Príncep hereu b) La de Príncep de Girona c) La de Príncep d’Astúries d) què potser la corona té alguna?

c) La de Príncep d’Astúries

la reina pot assumir funcions constitucionals

La reina pot assumir funcions constitucionals?

a) No, llevat el disposat per la Regència

b) No, mai

c) Sí, fins que el Príncep sigui major d’edat d) Sí, per què és la primera hereva

c) No, llevat el disposat per la Regència.

quan assumiria la reina la reg ncia del regne

Quan assumiria la reina la Regència del regne?

a) Mai, per que la corona és per homes

b) Sempre c) Quan el rei fos menor d’edat d) Quan no tingui fills

c) Quan el rei fos menor d’edat.

qu passa si el rei s inhabilit s per l exercici del c rrec

Què passa si el rei s’inhabilités per l’exercici del càrrec?

a) Es dissoldrà la corona

b) S’escollirà l’hereu mitjançant votació de les Corts

c) Automàticament entrarà a exercir la Regència la reina hereva d) Automàticament entrarà a exercir la Regència el Príncep hereu

d) Automàticament entrarà a exercir la Regència el Príncep hereu.

qu passa no hi ha pr ncep hereu

Què passa no hi ha príncep hereu?

a) Es dissoldrà la corona

b) S’escollirà la Regència per part de Corts Generals

c) Automàticament entrarà a exercir la Regència la reina hereva d) Automàticament entrarà a exercir la Regència el familiar més directe del rei

b) S’escollirà la Regència per part de Corts Generals

qu requisit es prec s per exercir la reg ncia

Què requisit es precís per exercir la Regència?

a) Ser espanyol i major d’edat b) Ser membre del Govern c) Ser membre de les Corts Generals d) Tenir vincles familiars amb la corona

a) Ser espanyol i major d’edat

qui refrena els actes del rei

Qui refrena els actes del rei?

a) El President del Congrés b) El President del Senat c) El President del Govern d) El poble espanyol

c) El president del govern

qui refrena el anomenament del president del govern

Qui refrena el anomenament del president del govern?

a) El President del Congrés b) El President del Senat c) El President del Govern d) El poble espanyol

a) El president del Congrés.

quin s n els responsables dels actes del rei

Quin són els responsables dels actes del rei?

a) El President del Congrés b) El President del Senat c) Les persones que refrenen aquests actes d) Les respostes a) i b) són correctes

c) Les persones que refrenen aquests actes

qui tracte el t tol iii de la constituci

Qui tracte el Títol III de la Constitució?

a) De l’Administració b) De les Corts Generals c) De la corona d) De les Comunitats Autònomes

b) De les Corts Generals

a qui representen les corts generals

A qui representen les Corts Generals?

a) Als partits polítics b) Als seus votants c) Als ciutadans espanyols d) Al poble espanyol

d) Al poble espanyol

com es composa el congr s

Com es composa el Congrés?

a) D’un mínim de 250 i un màxim de 500 b) D’un mínim de 300 i un màxim de 400 c) D’un mínim de 350 i un màxim de 400 d) D’un mínim de 300 i un màxim de 450

b) D’un mínim de 300 i un màxim de 400

quina s la circumscripci electoral

Quina és la circumscripció electoral?

a) L’Estat b) La Comunitat Autònoma c) La Província d) La Comarca

c) La Província

per quin estan representades les poblacions de ceuta i melilla al congr s

Per quin estan representades les poblacions de Ceuta i Melilla al Congrés?

a) Cadascuna d’elles per un Diputat b) Cadascuna d’elles per dos Diputats c) No tenen representació al Congrés d) Un diputats representa a totes dues

a) Cadascuna d’elles per un Diputat.

quina durada t el mandat del congr s

Quina durada té el mandat del Congrés?

a) Dos anys b) Tres anys c) Quatre anys d) Cinc anys

c) Quatre anys.

quants senadors escolliran cada prov ncia

Quants Senadors escolliran cada Província?

a) Dos Senadors b) Tres Senadors c) Quatre Senadors d) Cinc Senadors

c) Quatre senadors.

quants senadors li correspon a gran can ria mallorca i tenerife

Quants Senadors li correspon a Gran Canària, Mallorca i Tenerife?

a) Un a cadascuna d’elles b) Dos a cadascuna d’elles c) Tres a cadascuna d’elles d) Quatre a cadascuna d’elles

c) Tres a cadascuna d’elles.

slide87

Quants Senadors li correspon a Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i La Palma?

a) Un a cadascuna d’elles b) Dos a cadascuna d’elles c) Tres a cadascuna d’elles d) Quatre a cadascuna d’elles

a) Un a cadascuna d’elles.

quants senadors escolliran ceuta i melilla

Quants Senadors escolliran Ceuta i Melilla?

a) Un cadascuna d’elles b) Dos cadascuna d’elles c) Tres cadascuna d’elles d) Quatre cadascuna d’elles

b) Dos cadascuna d’elles.

quants senadors escollir cada comunitat aut noma

Quants senadors escollirà cada Comunitat Autònoma?

a) Quatre i dos més per cada milió d’habitants del seu territori b) Dos i un altre més per cada milió d’habitants del seu territori c) Dos i dos més per cada milió d’habitants del seu territori d) Quatre i un altre més per cada milió d’habitants del seu territori

d) Quatre i un altre més per cada milió d’habitants del seu territori.

per quan temps s escollit el senat

Per quan temps és escollit el Senat?

a) Dos anys b) Tres anys c) Quatre anys d) Cinc anys

c) Quatre anys

quina majoria fa falta per la aprovaci dels reglaments de les cambres

Quina majoria fa falta per la aprovació dels reglaments de les cambres?

a) Majoria absoluta b) Majoria simple c) 2/3 de cada Cambra d) ¾ de cada Cambra

a) Majoria absoluta

qui presideix les sessions conjuntes del congr s i el senat

Qui presideix les sessions conjuntes del Congrés i el Senat?

a) El President del Govern b) El President del Senat c) El President del Congrés d) El rei

c) El president del Congrés.

com est composta la diputaci permanent

Com està composta la Diputació Permanent?

a) Mínim de 19 b) Mínim de 20 c) Mínim de 18 d) Mínim de 21

c) Mínim de 21 i en proporció a la seva importància numèrica.

qu passa amb les diputacions permanents en cas de dissoluci de les corts generals

Què passa amb les Diputacions permanents en cas de dissolució de les Corts Generals?

a) Es dissoldran b) Continuen fins la constitució de les noves Corts Generals c) Prorroguen per un mes la seva actuació d) Prorroguen per dos mesos la seva actuació

b) Continuen fins la constitució de les noves Corts Generals.

quina majoria fa falta per l aprovaci d una llei org nica

Quina majoria fa falta per l’aprovació d’una llei orgànica?

a) Majoria absoluta del Congrés b) Majoria simple del Congrés c) 2/3 del Congrés d) Majoria simple de cada Cambra

c) Majoria absoluta del Congrés

qu tracta el t tol iv de la constituci

Què tracta el Títol IV de la Constitució?

a) De les Corts Generals b) De la Corona c) Del Govern i l’Administració d) De les Comunitats Autònomes

c) Del Govern i l’Administració

slide97

Davant de qui serà exigible la responsabilitat criminal del President i la resta dels membres del Govern?

a) Del Tribunal Constitucional b) De l’Audiència Nacional c) De la Sala de lo Penal del Tribunal Suprem d) El Govern no té responsabilitat penal

c) De la “Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

qu tracta el t tol v de la constituci

Què tracta el Títol V de la Constitució?

a) De les relacions entre el Govern i les Corts Generals b) De la Corona c) Del Govern i l’Administració d) De les Comunitats Autònomes

a) De les relacions entre el Govern i les Corts Generals.

quina majoria cal per aprovar una q esti de confian a

Quina majoria cal per aprovar una qüestió de confiança?

a) Majoria absoluta dels Diputats b) Majoria simple dels Diputats c) 2/3 del Congrés d) Majoria simple dels Diputats

b) Majoria simple dels Diputats.

quina majoria fa falta per aprovar una moci de censura

Quina majoria fa falta per aprovar una moció de censura?

a) Majoria absoluta del Congrés b) Majoria simple del Congrés c) 2/3 del Congrés d) Majoria simple del Congrés

a) Majoria absoluta del Congrés

ad