xml a jeho aplikace n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
XML a jeho aplikace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

XML a jeho aplikace - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

XML a jeho aplikace. Magdalena Raszková Ústav informatiky PEF MZLU v Brně xraszkov @pef.mendelu.cz. Značkovací jazyk. Značkovací jazyk (markup language) je formálně definovaný jazyk zavádějící množinu speciálních symbolů (značky, tagy)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'XML a jeho aplikace' - dorie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
xml a jeho aplikace

XMLa jeho aplikace

Magdalena Raszková

Ústav informatiky PEF MZLU v Brně

xraszkov@pef.mendelu.cz

zna kovac jazyk
Značkovací jazyk
 • Značkovací jazyk (markup language) je formálně definovaný jazyk zavádějící množinu speciálních symbolů (značky, tagy)
 • Značkovací jazyky jsou určeny k vyznačování částí textu podle určitých pravidel, pomocí vyhrazené množiny znaků či sekvencí znaků
 • Značkování (markup) je proces, kdy je určitý text (dokument) obohacen o nový význam prostřednictvím značek
 • Značkování může probíhat manuálně či automatizovaně
 • Důvody značkování
  • datová nezávislost
  • životnost označkovaného dokumentu
  • přehlednost
  • zjednodušení zpracování dokumentu
zna kovac jazyky
Značkovací jazyky
 • CSV
 • LaTeX
 • HTML
 • XML
 • a další
xml extensible markup language
XML (eXtensible Markup Language)
 • Rozšiřitelný značkovací jazyk
 • Standard konsorcia W3C
 • Je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování dokumentů
 • Meta-značkovací jazyk pro textové dokumenty, nedefinuje tedy pevně danou množinu značek
 • Je možné definovat si vlastní elementy, tak jak je potřeba
trocha historie nikoho nazabije
Trocha historie nikoho nazabije
 • V roce 1986 byl jako norma ISO přijat značkovací jazyk SGML

(Standard Generalized Markup Language)

 • SGML je velmi obecný a poměrně složitý
 • Ze SGML vychází jazyk
  • HTML
  • XML
sch ma a obsah xml elementu
Elementy

<osoba>

<jmeno>Magda</jmeno>

<prijmeni>Raszková</prijmeni>

</osoba>

Znaková data

<osoba>Magda Raszková</osoba>

Smíšený obsah

<odstavec>

<pojem>XML</pojem>je značkovací…

</odstavec>

Prázdný element

<cara /> nebo

<cara></cara>

Schéma a obsah XML elementu

Element

<jméno_značky atribut="hodnota"> obsah </jméno_značky>

počáteční značka

(počáteční tag)

koncová značka

(koncový tag)

logick struktura xml
Logická struktura XML
 • Na XML data lze nahlížet jako na strom
 • Jednotlivé části stromu jsou tvořeny elementy a případně dalšími součástmi XML dat
 • Vztahy mezi prvky vycházejí z terminologie rodokmenů
    • předek
    • rodič
    • sourozenec
    • dítě
    • potomek (následník)
syntaktick pravidla jazyka xml
Syntaktická pravidla jazyka XML
 • výhodou jazyka XML je jeho flexibilitaa rozšiřitelnost
 • na druhou stranu XML dokumenty musí splňovat syntaktická pravidla určující umístění značek, atributů, dovolené způsoby tvoření názvů apod.
 • Každý XML dokument, který striktně dodržuje dále uvedená syntaktická pravidla (pravidla správné formulace) je označován jako dobře strukturovaný (well-formed)
syntaktick pravidla jazyka xml1
Syntaktická pravidla jazyka XML
 • XML dokument obsahuje alespoň jeden element
   • může být i prázdný
 • Názvy XML elementů odpovídají pravidlům
   • jména elementů by měla popisovat a blíže specifikovat, jaké informace jsou v daném elementu obsaženy
   • názvy elementů musí začínat písmenem nebo podtržítkem
   • další znaky smí být písmena, číslice, podtržítka, pomlčky, tečky
   • jiné znaky nejsou povoleny
syntaktick pravidla jazyka xml2
Syntaktická pravidla jazyka XML
 • XML dokument obsahuje kořenový element
   • element na nejvyšší úrovni
   • „obal“ všech ostatních elementů
 • XML je case-sensitive
   • rozlišujeme malá a velká písmena v názvech elementů
 • XML elementy se nesmí křížit
   • pokud nějaký element obsahuje počáteční značku jiného elementu, musí obsahovat i příslušnou koncovou značku
syntaktick pravidla jazyka xml3
Syntaktická pravidla jazyka XML
 • XML atributy odpovídají pravidlům
   • pro názvy atributů platí stejná pravidla jako pro názvy elementů
   • hodnota atributu musí být zapsána mezi uvozovky nebo apostrofy
   • element nesmí mít dva stejně pojmenované atributy
 • XML dokument neobsahuje zakázané znaky
   • v XML existují znaky, které mají svůj specifický význam
   • tyto znaky nemůžeme zapsat přímo, ale musíme pro ně použít tzv. vestavěné znakové entity
     • znak < nahrazuje entita &lt;
     • znak > nahrazuje entita &gt;
     • znak & nahrazuje entita &amp;
     • znak " nahrazuje entita &quot;
     • znak ' nahrazuje entita &apos;
xml hlavi ka
XML hlavička
 • XML hlavička je deklarací XML dokumentu
 • Je-li hlavička dokumentu uváděna, pak se musí vyskytnout na úplném začátku dokumentu, nesmí se před ní vyskytnou žádné jiné (ani bílé) znaky
 • Hlavička je nepovinná (jen v případě použití UTF-8 apod.)

<?xml version= "1.0" encoding="iso-8859-2" standalone="no"?>

 • Atributy:
   • version – verze xml
   • encoding – kódování dokumentu
   • standalone – povinnost číst definice z externí podmnožiny DTD
editace xml dokumentu
Editace XML dokumentu
 • jde o čistě textový formát
  • jakýkoliv textový editor (Notepad, Emacs, …)
  • XML editory
   • XMetaL
   • Epic
   • XMLSpy
   • XMLwriter
   • XMLmind
   • Stylus Studio XML Enterprise Suite
   • Cooktop
   • a další
dtd document type definition
DTD (Document Type Definition)
 • DTD – definice typu dokumentu, obsahuje pravidla zápisu XML dat a jejich definici
 • Jazyk pro popis struktury XML, ale i (X)HTML
 • Deklarace typu dokumentu obsahuje DTD (interní podmnožinu) nebo odkaz na DTD (externí podmnožinu)
 • Deklarace se uvádí před kořenovým elementem:
  • <!DOCTYPE nazev_koren_elementu [interní podmnožina DTD]>
  • <!DOCTYPE nazev_koren_elementu SYSTEM "URI externí podmnožiny">
deklarace a definice obsahu element
Deklarace a definice obsahu elementů
 • Elementový obsah

<!ELEMENT osoba (jmeno+, prijmeni)>

 • Znaková data

<!ELEMENT odstavec (#PCDATA)>

 • Prázdný element

<!ELEMENT cara EMPTY>

 • Libovolný obsah

<!ELEMENT smeti ANY>

 • Smíšený obsah

<!ELEMENT popis (#PCDATA|tucne|kurziva)*>

v hody a nev hody dtd
Výhody a nevýhody DTD
 • Široce rozšířený, jednoduchý princip popisu obsahui struktury dokumentů
 • Nižší flexibilita popisu, těžkopádnost
 • Pouze minimálně podpora rozlišení různých datových typů
 • Další jazyky pro popis struktury XML
   • XML Schema
   • RELAX NG
   • Schematron
   • DSD
validn xml
Validní XML
 • Pokud dokument odpovídá určitému DTD (případně jinak popsané definici struktury), pak je validní (valid)
  • Každý validní dokument je dobře strukturovaný
  • Dobře strukturovaný dokument nemusí být validní
  • Pokud je dokument validní existuje k němu příslušný popis struktury (DTD, XML Schema, ...)
  • XML dokument nemusí být validní ani dobře strukturovaný (Je to ještě XML?)
 • Pomocí parseru lze zkontrolovat, zda dokument danému DTD vyhovuje (tzn. je validní).
xml aplikace
XML aplikace
 • Termín XML aplikace představuje konkrétní množinu značek a pravidel jejich použití
 • Existuje mnoho běžně používaných formátů dat založených na XML
 • Většina XML aplikací vznikla pod záštitou konsorciem W3C

http://www.w3.org/

xml aplikace1
XML aplikace
 • CML (Chemical Markup Language) – popis chemických vzorců
 • DocBook
 • InkML
 • MathML (Mathematic Markup Language)
 • ODF (Open Document Format)
 • RSS (Rich Site Summary / RDF Site Summary)
 • SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language)
 • SVG (Scalable Vector Graphic)
xml aplikace2
XML aplikace
 • XForms
 • XHTML (Extensible HyperText Markup Language) – webové dokumenty, XML reformulace HTML
 • XSD (XML Schema Definition)
 • XSL (eXtensible Stylesheet Language)
 • XUL (XML User Interface Language)
 • VML (Vector Markup Language)
 • WML (Wireless Markup Language)
 • a další
x html
(X)HTML
 • eXtensible Hypertext Markup Language
 • Značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí WWW vyvinutý konsorciem W3C
 • Účelem i významovým rozsahem se jedná o HTML 4.01, řídí se však syntaktickými pravidly XML
 • Původně se předpokládalo, že se stane nástupcem jazyka HTML, jehož vývoj byl verzí 4.01 ukončen
 • V roce 2007 však došlo k založení pracovní skupiny, která má za cíl vytvořit novou verzi HTML 5.0
 • XHTML je stále paralelně vyvíjeno a nyní se pracuje na verzi 2.0 http://www.w3.org/TR/xhtml2/
mathml
MathML
 • Mathematical Markup Language
 • MathML je specifikace konsorcia W3C určená pro reprezentaci matematických výrazů na webu
 • Přímo nebo prostřednictvím pluginů je podporován ve většině moderních prohlížečů (MSIE 5, NN 6.2, Mozilla 0.9.9)
 • MathML je v porovnání se syntaxí TeXu objemnější, XML struktura ovšem dovoluje použití například v zobrazovacích zařízeních jako jsou webové prohlížeče nebo ulehčuje přímou interpretaci v matematických programech
 • Konverze mezi TeXem a MathML
  • itex2mml
 • MathML je také podporováno hlavními kancelářskými programy jako jsou Microsoft Word, OpenOffice.org
mathml1
MathML
 • http://www.w3.org/Math/
 • http://www.w3.org/Math/XSL/csmall2.xml
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/MathML
slide25
SVG
 • SVG (Scalable Vector Graphics) je jazyk pro popis vektorové grafiky a animací
 • Specifikace SVG 1.1 pochází z ledna 2003
 • Přímá implementace v prohlížečích zatím chybí,

k dispozici jsou ale příslušné pluginy

slide26
SVG
 • http://www.w3.org/Graphics/SVG/
 • http://www.croczilla.com/svg/samples/
 • http://www.w3schools.com/svg/svg_examples.asp
stylov jazyk
Stylové jazyk
 • Základní myšlenkou, na které staví většina značkovacích jazyků včetně XML a SGML, je důsledné oddělení obsahu dokumentu od jeho vzhledu
 • Můžeme si však odděleně vytvořit definici vzhledu jednotlivých elementů, které se říká styl
 • Stylové jazyky:
  • XSL – stylový jazyk navržený speciálně pro XML
  • DSSSL – stylový jazyk původně navržený pro SGML,

umí však zpracovat i XML dokumenty

  • CSS (kaskádové styly)
  • FOSI – stylový jazyk používaný v některých komerčních aplikacích
pro v bec pou vat styly
Proč vůbec používat styly?
 • XML umožňuje strukturovat data uložená v dokumentu, neříká nám však nic o jejich vzhledu
 • princip oddělení obsahu dokumentu od jeho vzhledu
 • potřeba převodu XML dokumentu do formátu vhodného pro vlastní prezentaci
  • můžeme vytvořit vlastní program pro zpracování dat v XML ...
  • použít modul nějakého programovacího jazyka
  • využijeme technologie XSL
pro v bec pou vat styly1
Proč vůbec používat styly?
 • připojení různých stylů k jednomu XML dokumentu
   • Výhoda při aktualizaci
   • Přizpůsobení různým koncovým zařízením (monitor, tisk, PDA, mobil, …)
pro v bec pou vat styly2
Proč vůbec používat styly?
 • připojení jednoho stylu k různým XML dokumentům
   • Dosažení jednotného vzhledu
   • Změna vzhledu úpravou jednoho stylu
slide31
XSL
 • eXtensible Stylesheet Language
 • stylový jazyk speciálně vyvinutý pro XML

http://www.w3.org/Style/XSL/

 • původně jedna specifikace, která zajišťovala jak transformaci dokumentů, tak i jejich formátování
 • později vymezeny 2 samostatné části, které spolu ale úzce souvisí:
  • transformační část: XSLT (Transformation)
  • formátovací část: XSL-FO (Formatting Objects)
   • definuje vizuální vlastnosti objektů a dokumentu – formátování výstupu
   • transformace do formátu PDF, PS
transforma n st xslt
Transformační část – XSLT
 • výkonný jazyk pro přímou manipulaci s obsahem dokumentů XML
 • pomocí XSLT lze jednoduchým způsobem transformovat vstupní XML dokument na rozličné výstupní formáty
 • umožňuje definovat transformaci XML dokumentu na jiný dokument XML s odlišnou strukturou a značkami
 • převod na další typy dokumentů:
   • HTML, XHTML
   • RTF
   • obyčejný textový soubor
   • kód v jazyku JavaScript
   • sekvence SQL příkazů
   • zdrojový kód pro TeX
   • dokumenty XSL-FO…
 • verze XSLT
  • XSLT 1.0 – doporučení (recommendation)
  • XSLT 2.0 – od 23. ledna 2007 také ve formě doporučení
realizace transformac
Realizace transformací
 • uvnitř klientského programu
  • transformace pomocí prohlížeče (nejlépe Mozilla FireFox)
  • styl se připojuje ke XML dokumentu pomocí instrukce <?xml-stylesheet?> uvedené za hlavičkou XML dokumentu

<?xml version="1.0"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="styl.xsl"?>

<knihovna>

...

</knihovna>

Pozn.: Internet Explorer je schopen provést transformaci pouze pokud je jako typ uveden text/xslmísto text/xml, který by tam měl správně být. FF zvládá obojí.

realizace transformac1
Realizace transformací
 • pomocí procesoru jazyka XSLT
  • samostatný program, která dovede aplikovat styly na základní XML dokument a provést jeho transformaci
   • XT, Saxon, MSXML, Xalan
  • příklad transformace pomocí procesoru XT

java -cp xt.jar com.jclark.xsl.sax.Driver kurz.xml kurz.xsl kurz.html

zdrojový XML dokument

XSL styl

název cílového dokumentu

docbook
DocBook
 • DocBook je dnes asi druhá nejpoužívanější aplikace SGML/XML, hned za jazykem HTML
 • DocBook vznikl v roce 1991 jako formát založený na SGML, určený především pro výměnu unixové dokumentace
 • DocBooku s označením V4.5 existuje ve dvou verzích pro SGML i pro XML
 • Samotný DocBook není nic jiného než DTD, které definuje jaké elementy a atributy můžeme v dokumentech používat
 • Volně k dispozici jsou XSL a DSSSL styly, které lze použít pro formátování dokumentů v DocBooku
 • DocBooku s označením V5.0 je reimplementací DocBooku ve formátu RELAX NG
docbook1
DocBook
 • DocBook obsahuje elementy, které umožňují členit dokumenty do kapitol, podkapitol, označovat názvy programů, obrázky, snímky, obrazovky, klávesové zkratky apod.
 • DocBook se vyvinul do podoby systému, který se hodí zejména pro tvorbu počítačové dokumentace, lze ho však použít pro zápis libovolných knih a článků
 • Dokumentace k mnoha programům je vytvářena v DocBooku (např. Linux a FreeBSD, ke skriptovacímu jazyku PHP)
 • DocBook používají i velká počítačové nakladatelství (O'Reilly)
 • Výhodou DocBooku je, že mnoho editorů a nástrojů pro práci s XML v sobě přímo zahrnuje jeho podporu
docbook2
DocBook
 • http://docbook.cz/
 • http://www.oasis-open.org/docbook/
 • http://docbook.sourceforge.net
 • http://www.docbook.org
slide38
SMIL
 • Synchronized Multimedia Integration Language
 • SMIL [čti smajl]je určen pro tvorbu synchronizovaných multimediálních webových prezentací
 • Pomocí SMIL lze například vložit do prezentaces videozáznamem synchronizované titulky
slide39
SMIL
 • http://www.w3.org/AudioVideo/
 • http://www.w3schools.com/smil/
 • http://www.w3schools.com/smil/tryit.asp?filename=trysmil_parallel
 • http://www.w3schools.com/smil/tryit.asp?filename=trysmil_trans
 • http://interval.cz/serialy/synchronized-multimedia-integration-language/
slide40
WML
 • Wireless Markup Language
 • značkovací jazyk umožňující tvorbu online dokumentů pro mobilní zařízení
 • Struktura WML dokumentu je podobná jako v HTML, XHTML apod.

Má však určitá specifika, vycházející z jeho změření na mobilní přístroje, především a mimo jiné:

   • Nepodporuje barvy
   • Podporuje vnořené dokumenty (card) v jednom souboru
   • Definuje některé ovládací prvky koncového prohlížeče
   • Podporuje pouze černobílé obrázky ve formátu WBMP
   • Prohlížeči bývá vyžadována jeho striktní validita
   • Definice vstupních formulářů podporuje primitivní validace hodnot
slide41
WML
 • http://www.w3schools.com/wap/wml_examples.asp
transformace xml do pdf
Transformace XML do PDF
 • XSL-FO
   • Formátovací objekty
 • TeX
   • definujeme vlastní transformace na TeXovské příkazy v XSL stylu
   • PassiveTeX (procesor FO postavený nad TeXem)
   • TeXML
   • xmltex (parser XML v TeXu )

Základní přehled zde

kde se dozv te v ce
Kde se dozvíte více?
 • Stránky konsorcia W3C

http://www.w3.org/

 • www.google.com
 • www.wikipedia.com
kde se dozv te v ce1
Kde se dozvíte více?
 • Volitelný předmět E-technologie
   • Garant: Ing. Roman Malo, Ph.D.
   • Vhodný pro neinformatiky
 • Volitelný předmět XML aplikace
   • Garant: Ing. Roman Malo, Ph.D.
   • Vhodný pro informatiky

a odvážné neinformatiky 

slide45
Dotazy?

Děkuji za pozornost