Download
historische letterkunde n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Historische letterkunde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Historische letterkunde

Historische letterkunde

202 Views Download Presentation
Download Presentation

Historische letterkunde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Historische letterkunde Van Vroegrenaissance tot Romantiek 1550 - 1800

  2. Vroegrenaissance Overgangstijd van Middeleeuwen naar Renaissance - Het humanisme krijgt meer invloed. [ Erasmus (± 1497-1536) ] 1550-1600 - Invloed van Rederijkers - De reformatie zet door: aanhangers van Luther en Calvijn staan lijnrecht tegenover de behoudende katholieken (bijv. Anna Bijns) - Begin van de Tachtigjarige oorlog: 1568 (Het Wilhelmus 1574) - Het gedrukte boek als wapen

  3. Renaissance Kenmerken: - classicisme: belangstelling voor de Klassieke Oudheid. In Nederland van 1600-1700 - individualisme: zelfbewuste dichters zetten hun naam onder hun werk. - antropocentrisme: men gaat het leven op aarde even belangrijk vinden als het leven na de dood. Niet god, maar de mens wordt het middelpunt van het bestaan. - empirisme: zelf onderzoek doen en niet alles aannemen op gezag van de kerk. - estheticisme: steeds hogere eisen aan de vorm van het literaire werk.

  4. 17e eeuw: de Gouden eeuw - Gerbrand Adriaanszoon Bredero (1585-1618) - Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647) - Joost van den Vondel (1587-1679) Renaissanceliteratuur wordt vooral gedragen door: - Constantijn Huygens (1596-1687) - Jacob Cats (1577-1660)

  5. Renaissance - Classicistisch toneel: tragedies - emblematabundels - liedboeken De genres - herdersspelen - lyriek Amsterdamse Schouwburg 1638

  6. De Verlichting - Tijdperk van de rede (de ratio): rationalisme - Tijdperk van wetenschappelijke ontdekkingen - religie: het deïsme [ God schiep de wereld en liet het verder aan de mensen over ] 1700-1800 - economie: het liberalisme [ het marktmechanisme zijn werk laten doen ] - politiek: trias politica [ scheiding der uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht ]

  7. De Verlichting - Pieter Langendijk (1683-1756) blijspeldichter: “Het wederzijds huwelijksbedrog” - Hubert Corneliszoon Poot (1689-1733) minnepoëzie en bijbelse poëzie - Justus van Effen (1684-1735) Spectatoriale geschriften Auteurs van de verlichting - Hieronymus van Alphen (1746-1803) kindergedichten - Betje Wolf (1738-1804) en Aagje Deken (1741-1804) briefroman “Sara Burgerhart” Hierna gaan we verder met een aparte presentatie over De Romantiek