1 / 10

FIZIKA 1

donkor
Download Presentation

FIZIKA 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. FIZIKA 1FER, Grupa P7, ljet. sem., ak. god. 2013./14.PREDAVANJA (4 sata tjedno)Prof. dr. sc. Tomislav PetkovićVježbe (1 sat tjedno): asistentRobert Slunjski, dipl. inž. fizikePrisutnost na predavanjima je obvezatna.Auditorne vježbe (tzv. peti sat, asistent) su sastavni dio predavanja.Laboratorijske vježbe su obavezne.Konzultacije se odvijaju prema rasporedu dogovorenom s nastavnikom i asistentom.

  2. FIZIKA 1 Literatura: Osnovna: • P. Kulišić: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb 2005. • D. Horvat: Fizika 1- Mehanika i toplina, Hinus Zagreb 2005. • T. Petković: Uvod u znanost o toplini i termodinamici, Element, Zagreb, 1997. • P. Kulišić, L. Bistričić, D. Horvat, Z. Narančić, T. Petković, D. Pevec: Riješeni zadaci iz mehanike i topline, VIII promijenjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb 2007. Dopunska:  D.E. Rutherford: Classical Mechanics, 3rd edition, Oliver and Boyd, Edinburgh, 1960. • D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics, J. Wiley, 1993. • F.J. Keller, W.E. Gettys, M. J. Skove: Physics, Mc Graw-Hill, 1993. • T. Petković,Eksperimentalna fizika i spoznajna teorija, 3. promijenjeno izdanje, uključuje Tumač akronima i glosarij, sažeci na hrvatskom i engleskom jeziku, Školska knjiga, Zagreb, 2011.

  3. Tomislav PetkovićFIZIKA 1PREDAVANJA IZ MEHANIKE I MEHANIKE TEKUĆINAskripta dopunjeno izdanje, lj. sem., ak. god. 2013./2014.

  4. FIZIKA 1 Laboratorijske vježbe Laboratorijske vježbe su obavezne! - Izrada vježbi u laboratoriju pod nadzorom dežurnih asistenata, uz nadzor njihovih nastavnika. - Predaja referata asistentu zaduženom za grupu studenata, odmah nakon vježbe. - Izrada i obrada rezultata svih vježbi: preduvjet su završnome pismenom kolokviju iz svih vježbi, na kraju semestra. Kolokvij donosi 10 bodova. Ukupno: 10 bodova

  5. FIZIKA 1  Kontinuirano praćenje i sudjelovanje studenata u nastavi  u predavanjima  provodi se po grupama individualno. Lokalni uvjeti i stil domaćih zadaća za P7 grupu: Lepezu čine 4 “mješovite zadaće” u semestru, koje donose 2 odnosno 3boda po zadaći. Zadaću zadaje nastavnik, ovisno o dinamici i težini gradiva. Studenti je primaju na početku (ponedjeljak) i predaju (srijeda) u istome tjednu nastave (u terminu predavanja). Vrijeme studentskog odgovara jest dva dana! “Mješovita” znači da zadaci u zadaći mogu biti numerički, pojmotvorni (tzv. blicevi) ili teorijsko (opisno) pitanje u duhu predavanja. Ukupno: 10 bodova

  6. FIZIKA 1 ISPITI: ispiti su pismeni; na ispitu se smiju koristiti “žute” formule (skriptarnica FER-a), papir i pribor za pisanje, obični (nesofisticirani) kalkulator; na ispit treba donijeti e-indeks; nije dopušteno korištenje mobitela tijekom ispita. Međuispit (MI,pismeni) trajanje: 120 minuta ispit je pismeni i sastoji se od 4računska zadatka i 2teorijska pitanja 4 računska zadatka ukupno donose 24 boda (pojedini zadatak će se bodovati ovisno o težini; numeričke zadatke pregledavaju i boduju asistenti) 2 teorijska pitanja donose 2 x 8 = 16 bodova (odgovore na teorijska pitanja će pregledavati i bodovati predmetni nastavnici) Ukupno: 40 bodova

  7. FIZIKA 1 Završni ispit (ZI, pismeni) trajanje: 120 minuta ispit je pismeni i sastoji se od 4računska zadatka i 2teorijska pitanja 4 računska zadatka ukupno donose 24 boda (pojedini zadatak će se bodovati ovisno o težini; numeričke zadatke pregledavaju i boduju asistenti) 2 teorijska pitanja donose 2 x 8 = 16 bodova (odgovore na teorijska pitanja će pregledavati i bodovati predmetni nastavnici) u ispit ulazi gradivo koje se predavalo u drugom ciklusu Ukupno: 40 bodova

  8. FIZIKA 1 1. uvjet: na svakoj provjeri znanja (međuispitu i završnome ispitu) potrebno je potpuno točno riješiti barem 1 računski zadatak (od četiri zadana). Ako na provjeri znanja barem jedan zadatak nije točno riješen, ukupan broj bodova na toj provjeri se svodi na nulu – 0 bodova (neovisno o broju bodova na ostalim zadacima i teorijskim pitanjima). 2. uvjet: za konačni prolaz treba ostvariti  50 bodova

  9. FIZIKA 1 Ponovljeni spit: zbog nedovoljnog broja bodova sakupljenih na MI ili ZI Pismeni ispit se sastoji od 6 zadataka (cijelo gradivo). Traje 120 minuta. Studentima koji pristupaju ponovljenom ispitu brišu se bodovi iz MI i ZI, a ostali bodovi vrijede. Ponovljenome ispitu mogu pristupiti i studenti koji žele podići ocjenu – pod istim prethodnim uvjetom. Prolaz (prag) na pismenome dijelu ispita: dva (od šest) računskih zadataka moraju biti u cijelosti točno riješena. Na usmenome dijelu ispita: teorija se odgovara usmeno kod svog predmetnog nastavnika. Ukupno: 80 bodova(pismeni 40 bodova, usmeni 40 bodova)

  10. FIZIKA 1 Ocjena: Dovoljan (2) 50 Dobar (3) 60 Vrlo dobar (4) 75 Izvrstan (5) 85

More Related