slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
FIZIKA uvod

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

FIZIKA uvod - PowerPoint PPT Presentation


 • 275 Views
 • Uploaded on

FIZIKA uvod. Dr. Željko Andreić , docent Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilište u Zagrebu [email protected] http://www.rgn.hr/~zandreic/studenti/fizika/fizika.html. kratki sadržaj:. 1. uvod 2. pravila kolegija 3. kratki pregled podjele fizike

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FIZIKA uvod' - dennis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
FIZIKA

uvod

Dr. Željko Andreić, docent

Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Sveučilište u Zagrebu

[email protected]

http://www.rgn.hr/~zandreic/studenti/fizika/fizika.html

slide2
kratki sadržaj:

1. uvod

2. pravila kolegija

3. kratki pregled podjele fizike

4. osnovne fizikalne veličine i jedinice

5. Znanstveni zapis brojeva

6. Koordinatni sustavi

7. Grafičko prikazivanje fizikalnih veličina

slide3
Pravila kolegija 1

Studenti su dužni prisustvovati predavanjima i izlaziti na kolokvije! Gradivo je podijeljeno u 7 cjelina:

F1. Uvod. SI sustav jedinica. Pretvatranje fizikalnih jedinica. Znanstveni zapis veličina, prefiksi. Koordinatni sustavi. Prikazivanje fizikalnih podataka.

F2. Pravocrtno gibanje. Inverzni problem. Početni uvjeti. Newton-ovi aksiomi. Impuls sile i količina gibanja. Gibanje u ravnini. Sila trenja. Kosina. Gibanje po krivulji i kružnici. Rad sile. Snaga. Kinetička energija. Potencijalna energija.

slide4
Pravila kolegija 2

F3. Centar mase. Kruto tijelo. Rotaciona kinetička energija i momenti inercije. Moment sile. Rotacioni rad i snaga. Kutna količina gibanja. Rotaciona ravnoteža. Precesija. Coriolis-ova sila. Elastičnost krutih tijela. Newton-ov zakon gravitacije.

F4. Fizikalna svojstva tekućina i plinova.Tekućina u mirovanju. Laminarni i turbulentni tok. Jednadžba kontinuiteta i Bernoulli-jeva jednadžba za idealni fluid. Realni fluidi.

slide5
Pravila kolegija 3

F5. Električni naboji. Gibanje nabijene čestice u električnom polju. Električna struja i otpor. Magnetsko polje. Lorentz-ova sila. Gibanje nabijene čestice u magnetskom polju. Ukrštena električna i magnetska polja. Izvori magnetskog polja. Biot-Savart-ov i Amper-ov zakon. Elektromagnetska indukcija. Elektromotorna sila gibanja.

F6. Uteg na opruzi. Prigušeno titranje. Slaganje titranja. Jednadžba vala. Lom i refleksija valova. Energija vala. Vrste valova.

slide6
Pravila kolegija 4

F7. Fermat-ov princip. Snell-ov zakon loma. Totalna reflesija. Zrcala i leće u Gauss-ovoj asproksimaciji. Disperzija svjetlosti. Realni optički sistemi. Optički instrumenti. Valna priroda svjetla. Ogib. Interferencija. Polarizacija svjetla. Dvolom.

Kolokviji:

Kolokviji su pismeni a sastoje se od teoretskih pitanja i 2-3 računska zadatka, a pišu se 45 minuta.

slide7
Pravila kolegija 5

Prvi kolokvij: SI sustav jedinica. Pretvatranje fizikalnih jedinica. Znanstveni zapis brojeva, prefiksi. Prikazivanje fizikalnih podataka.

Ovaj kolokvij uvjet je za pristupanje ispitu iz Fizike. Zbog toga će u toku semestra biti ponovljen dva ili tri puta. Ostali kolokviji neće biti ponavljani!

Drugi kolokvij: pokriva gradivo cjelina F2, F3 i F4 i održat će se negdje sredinom semestra.

Treći kolokvij: pokriva gradivo cjelina F5, F6 i F7 a održat će se nakon završetka predavanja.

slide8
Pravila kolegija 6

Na kolokvijima je dozvoljeno imati pribor za pisanje, kalkulator (bez grafičkog ekrana i mogućnosti upisivanja teksta) i literaturu u štampanom obliku (knjige, tablice, memento i sl.), osim zbirki zadataka. Upotreba mobitela umjesto kalkulatora je strogo zabranjena!

Svaki student MORA imati svoj pribor za crtanje i računanje. Posuđivanje pribora za vrijeme kolokvija nije dozvoljeno.

slide9
Pravila kolegija 7

Zadaci na kolokviju rješavaju se na tzv. košuljicama.

Košuljica je A3 list papira presavinut na pola. Papir može biti čist, sa crtama ili kvadratićima (trgovački papir).

Na vrh prednje stranice košuljice obavezno napisati prezime, ime i matični broj studenta, zajedno sa oznakom smjera.

Ako je za rješavanje potrebno više listova papira, oni se umeću u košuljicu, i potrebno ih je potpisati.

slide10
Pravila kolegija 8

Uvjet za potpis (izvršenje obaveza) je prisustvovanje nastavi i kolokvijima. Prisustvo na nastavi će se povremeno provjeravati popisivanjem.

Dozvoljena su najviše tri izostanka u toku semestra!

Uvjet za oslobađanje od ispita je pozitivna ocjena iz sva tri kolokvija.

Ponuđena ocjena može biti manja od prosjeka ocjena sa kolokvija!

Studenti koji žele veću ocjenu od ponuđene, moraju pristupiti usmenom ispitu. Na usmenom ispitu provjerava se poznavanje teorije.

slide11
Pravila kolegija 9

Studenti koji su izvršili svoje obaveze i dobili potpis, a nisu stekli pravo na ocjenu preko kolokvija, pristupaju pismenom ispitu.

Pismeni ispit sastoji se od 6-8 računskih zadataka i piše se 3 sata.

Za pismeni ispit vrijede ista pravila kao i za kolokvije.

Nastavnik može zatražiti pristupanje usmenom ispitu ako smatra da je to potrebno. Studenti također mogu zatražiti usmeni ispit ako žele popraviti ocjenu dobivenu na kolokvijima. Odluka o prihvaćanju ili neprihvaćanju takve zamolbe je u diskreciji nastavnika.

slide12
Pravila kolegija 10

Zadaci za vježbu (domaće zadaće):

Nastavnik može povremeno pripremiti zadatke za vježbanje koje studenti rješavaju samostalno kod kuće a rješene zadatke trebaju predati na idućim vježbama.

Ti zadaci nalazit će se na web stranicama kolegija, odakle ih studenti mogu preuzeti.

Rješavanje ovih zadataka nije obavezno, ali nosi dodatne bodove koji mogu pomoći u slučaju loše riješenih kolokvija (do 20% bodova potrebnih za prolaz odgovarajućeg kolokvija).

slide13
Literatura
 • BILJEŠKE SA PREDAVANJA
 • materijali na web stranicama kolegija: http://www.rgn.hr/~zandreic/studenti/fizika/fizika.html
 • B. Tillery: Physical Science
 • D. Horvat: Fizika za studente RGNa
 • T. Car: Predavanja iz fizike, Visoka elektrotehnička škola Varaždin 2004.
 • Starije knjige iz opće fizike – knjižnica RGN
slide14
Literatura 2
 • zbirke zadataka
 • Mikuličić, Varičak, Vernić: Zbirka zadataka iz fizike, Školska knjiga (žuta zbirka) – za lakše zadatke
 • M. Browne: Physics for engineering and science, Schaum’s Outlines (Algoritam) ili slične zbirke i udžbenici fizike za fakultete tehničkog usmjerenja
slide15
Kratki pregled podjele fizike

Fizika

Kvantna fizika

Mehanika

Toplina i termodinamika

Relativnost

Elektricitet i magnetizam

Nuklearna fizika

Valovi

Fizika čvrstog stanja

Optika

Fizika plazme

slide16
Pokusi i modeli

Složene objekte i događaje iz stvarnosti zamjenjujemo jednostavnijim modelima. Npr. automobil zamišljamo kao materijalnu točku:

slide17
Pokusi i modeli 2

Osim direktnog opažanja pojava oko nas vrlo često se koristimo pokusima. Pokus je maksimalno pojednostavljen slijed događaja u koji mnogo puta ponavljamo na isti način. Iz ponašanja tijela u pokusima izvodimo pretpostavke (teorije) koje primijenjujemo na stvarne situacije. Pretpostavke koji se nakon duge i svestrane primjene pokažu točnima postaju fizikalni zakoni.

slide18
Pokusi i modeli 3

U opisivanju fizikalnih modela i procesa služimo se različitim varijablama, koje u fizici općenito nazivamo fizikalne veličine. Za razliku od matematičkih varijabli čiji iznos je u danom slučaju potpuno određen samo njihovom brojčanom vrijednošću, fizikalne veličine uz brojčanu vrijednost posjeduju i fizikalnu dimenziju koja nam govori na što se ta fizikalna veličina odnosi. Npr. prevaljeni put ima dimenziju dužine, trajanje neke pojave dimenziju vremena itd.

slide19
Pokusi i modeli 4

Određivanje iznosa neke fizikalne veličine vrši se postupkom mjerenja u kojem se ta fizikalna veličina uspoređuje sa odgovarajućom standardnom veličinom. Npr. kod mjerenja dužina služimo se mjernom trakom na koju su nanesene standardne jedinice za dužinu: metri i njihovi dijelovi, kod određivanja mase koristimo utege i sl.

Posljedica toga je da je iznos fizikalne veličine potpuno određen samo ako se uz brojčanu vrijednost navede i fizikalna jedinica (jedinica mjere) u kojoj je njena brojčana vrijednost izražena.

slide20
Pokusi i modeli 5

Matematika: x = 5

Fizika x = 5 m

iznos fizikalne veličine

fizikalna jedinica

fizikalna veličina

brojčana vrijednost

ovo implicira fizikalnu dimenziju dužine. Dimenzije se uglavnom ne navode eksplicito jer se vide iz fizikalnih jedinica.

da se izbjegne miješanje simbola, simboli dimenzija pišu se u uglatim zagradama: [x] = [l] (l je simbol za dužinu)

slide21
Osnovne fizikalne veličine i njihove jedinice

veličina [dim.]

simbol

jedinica

duljina [ l ]

l

metar (m)

vrijeme [ t ]

t

sekunda (s)

masa [ m ]

m

kilogram (kg)

el. struja [ I ]

I

amper (A)

temperatura [ T ]

T

st. kelvina (K)

količina tvari [ 1 ]

N

mol (mol)

jakost izvora svjetla [ 1 ]

ES

sviječa (kandela) (cd)

kut [ 1 ]

radijan (rad)

prostorni kut [ 1 ]

steradijan (sr)

slide22
Izvedene fizikalne veličine

su sve fizikalne veličine koje se mogu izraziti kao umnožak ili kvocijent osnovnih jedinica. Npr:

jedinica za rad je Džul (Joule) što je jednako kgm2s-2

dimenzija Džula je [ lm2t-2 ]

brzina nema svoju posebnu jednicu i izražava se kao ms-1

dimenzija brzine je [ lt-1 ]

slide23
Znanstveni zapis brojeva

Brojčani iznosi fizikalnih veličina često su jako veliki ili jako mali,

npr. Srednja udaljenost Zemlje od Sunca iznosi:

150000000000 m

U fizici se koristi modificirani eksponencijalni zapis. Standardni (matematički) eksponencijalni zapis je:

1,5·1011m

modificirani zapis:

1,500·1011 m

slide24
Znanstveni zapis brojeva 2

1: mantisa se uvijek piše sa jednim cijelim mjestom čija znamenka je različita od0, i potrebnim brojem decimala. ( mantise su između 1i 9,99...).

2: broj decimala ukazuje na točnost sa kojom jenapisaniiznos poznat:

broj1,5 znaći da je stvarna vrijednost između1,45 i 1,54

broj 1,500 da je stvarna vrijednost između 1,4995 i 1,5004

3: u pravilu se krajnji rezultat izražava sa dvadecimalna mjesta.

slide25
Prefiksi fizikalnih jedinica

U tekstu se umjesto eksponencijalne notacije radi preglednosti često koriste prefiksi. Prefiksi su standarde pokrate (simboli) koji nam govore sa kojom potencijom broja 10 trebamo pomnožiti brojčanu vrijednost da bismo dobili njen iznos izražen u osnovnim jedinicama. Prefiks se piše iza brojčane vrijednosti, ispred oznake fizikalne jedinice. Npr.:

kJ = 103 J pa je 2,83 kJ = 2,83·103 J = 2830 J

Prefiksi u pravilu rastu ili padaju sa faktorom 1000. Izuzetak: faktorima 10 i 100, odnosno 0,1 i 0,01.

mantisa ovdje treba biti u rasponu od 1 od 999,999 sa potrebnim brojem decimalnih mjesta.

slide26
Prefiksi fizikalnih jedinica: uvečanice

PREFIKS

SIMBOL

MULTIPLI.

peta

P

1015

tera

T

1012

giga

G

109

mega

M

106

kilo

k

103

hekta

h

102

deka

da

10

slide27
Prefiksi fizikalnih jedinica 2: umanjenice

deci

d

10-1

centi

c

10-2

mili

m

10-3

mikro

10-6

nano

n

10-9

piko

p

10-12

femto

f

10-15

slide28
Vremenske jedinice

Vremenske jedinice u svakodnevnoj upotrebi nisu dekadske pa su velik problem za računanje. Zato ih se pretvara u decimalni zapis. Npr.

3h 5m 11,6s=3·3600+5·60+11,6 =11111,6 s

slično se postupa i sa danima, mjesecima, godinama...

slide29
Kutne jedinice

Za mjerenje kutova u tehnici se uglavnom koriste stupnjevi. Njih se kao i vremenske jedinice pretvara u decimalni zapis. U fizici se pretežno koriste radijani, pa je potrebno dodatno stupnjeve u decimalnom zapisu prevesti u radijane. Problem:

360o = 2 rad

pa je 1 rad = 57,29578....o i obratno 1o = 0,01745329.... rad

da se izbjegne eksplicitna upotreba iracionalnih brojeva za najčešće kuteve, oni se izražavaju u dijelovima  radijana. Npr. pravi kut je /2 rad.

slide30
Dimenzionalni račun

U fizikane jednadžbe uz iznose ulaze i dimenzije fizikalnih veličina. Npr.: tijelo se 5 s giba konstantnom brzinom od 3 ms-1.

s = vt

v = 3 ms-1; t= 5 s

i

s = 3 ms-1· 5 s = 3·5·ms-1·s = 15 m

radi preglednosti se račun sa jedinicima radi tako da se jedinice prvo pregrupiraju iza brojčanih iznosa. Sa jedinicama se računa kao sa općim brojevima.

slide31
Koordinatni sustavi

Za određivanje položaja tijela koristimo se koordinatnim sustavima koji su uglavnom istovjetni onima koji se koriste u matematici.

Osnovni koordinatni sustav je pravokutni kartezijev sustav.

Izgled i odvijanje fizikalne pojave ne može ovisiti o oordinatnom

sustavu (vrijedi za k. sustave u mirovanju ili jednolikom gibanju), pa ishodište i smjer osi biramo tako da problem bude što je moguće jednostavniji.

fizikalni koordinatni sustavi uvijek su desni!

slide32
Koordinatni sustavi 2

Desni koordinatni sustav je onaj kod kojeg desni vijak koji

stoji u smjeru z osi napreduje u +z smjeru kad se

zakreće od +x-osi prema +y-osi.

Lakše: pravilo desne ruke: ako ispružene prste desne šake

postavimo u smjer +x osi, pa nakon toga prste najkraćim

putem savinemo prema +y osi, ispruženi palac pokazuje

smjer +z osi.

Lijevi k.s. mijenjaju predzanke u nekim jednadžbama i u fizici se ne koriste!

slide33
Koordinatni sustavi 3

z

z

y

x

x

y

Desni sustav Lijevi sustav

slide34
Cilindrični koordinatni sustav

z

y

x

Ako problem ima rotacionu simetriju, koristi se ovaj sustav jer je u njemu moguće lakše računati.

slide36
Sferni koordinatni sustav

z

r

y

x

Za probleme sa sfernom simetrijom.

slide38
Zemljisni koordinatni sustav

Jedna je vrsta sfernog koordinatnog sustava:

kut  naziva se zemljopisna dužina i mjeri se od početnog (tzv. nultog) meridijana od 0o do 180o u smjeru istoka (E) i od 0o do 180o u smjeru zapada (W). Umjesto E i W često se koriste se predznaci + i - ( +=W, -=E).

Kut  naziva se zemljopisna širina i mjeri se od x-y ravnine (koja se podudara sa zemljinim ekvatorom) od 0o do 90o u smjeru sjevera (N) i od 0o do 90o u smjeru juga (S). Umjesto

N i S često se koriste predznaci + i -, (+=N, -=S).

slide39
Zemljisni koordinatni sustav 2

Udaljenost r najčešće se ne koristi jer su za položaj na zemljinoj površini dovoljne samo dvije koordinate, zemljopisna širina i zemljopisna dužina. Ako je ipak potrebno poznavanje udaljenosti r, ona se naziva nadmorska visina i mjeri se od tzv. srednjeg geoida koji otprilike odgovara morskoj površini, a ne od središta zemljine kugle.

Formule pretvorbe iz kartezijevog koordinatnog sustava

u zemljopisni prilagođene su gornjim definicijama koordinata i razlikuju se od formula koje vrijede za standardizirani sferni koordinatni sustav.

slide40
Grafičko prikazivanje fizikalnih veličina

Rezultati proučavanja fizikalnog modela neke pojave ili procesa uglavnom su brojačane vrijednosti fizikalnih veličina sa kojima opisujemo taj model. One su često izražene kao funkcije

vremena ili neke druge fizikalne veličine.

U prvom koraku te se vrijednosti mogu tabelirati (primjer: vodostaj rijeke).

slide41
Grafičko prikazivanje fizikalnih veličina 2

prostor za graf

papir

Tablice su nepregledne, podaci se prikazuju u grafikonima.

Grafikon je u svom osnovnom obliku kartezijev sustav u ravnini.

x-os se postavlja horizontalno i naziva se osapscisa, a y-os se postavlja vertikalno i naziva se osordinata.

desno: primjer odriđivanja veličine grafikona.

slide42
Grafičko prikazivanje fizikalnih veličina 3

Papir veličine A4: prostor za grafikon 18 cm širine i 15 cm visine.

Ostavit mjesta za nazive osi i oznake podjela na osima!

Podjele na osi ordinata ne moraju biti jednake podjelama na osi apscisa!

Os apscisa uvijek prikazuje nezavisnu fizikalu veličinu!

naslov (ime) grafikona

os ordinata

oznake podjela i naslov osi

os apscisa

oznake podjela i naslov osi

slide43
Grafičko prikazivanje fizikalnih veličina 4

Papir veličine A4: prostor za grafikon 18 cm širine i 15 cm visine.

Ostavit mjesta za nazive osi i oznake podjela na osima!

Podjele na osi ordinata ne moraju biti jednake podjelama na osi apscisa!

Os apscisa uvijek prikazuje nezavisnu fizikalu veličinu!

Vodostaj Save kod Zagreba

200

vodostaj (cm)

160

120

1 2 4 6 8

proteklo vrijeme (dani)

slide44
Grafičko prikazivanje fizikalnih veličina 5

Vodostaj Save kod Zagreba

200

vodostaj (cm)

160

120

1 2 4 6 8

proteklo vrijeme (dani)

slide45
Grafičko prikazivanje fizikalnih veličina 6

Vodostaj Save kod Zagreba

200

vodostaj (cm)

160

120

1 2 4 6 8

proteklo vrijeme (dani)

ad