Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GI O DC BO V M I TRUNG PowerPoint Presentation
Download Presentation
GI O DC BO V M I TRUNG

GI O DC BO V M I TRUNG

217 Views Download Presentation
Download Presentation

GI O DC BO V M I TRUNG

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. GIO D?C B?O V? MI TRU?NG

  2. Bi 1: M?t s? nh?n th?c chung v? mi tru?ng Bi 2: M?c tiu, n?i dung, phuong php GDBVMT trong tru?ng m?m non. Bi 3: Hu?ng d?n tch h?p n?i dung gio d?c b?o v? mi tru?ng trong qu trnh CSGD.

  3. Hu?ng d?n tch h?p n?i dung gio d?c b?o v? mi tr?ong trong qu trnh cham sc, gio d?c

  4. M?c tiu Nguyn t?c tch h?p. Bi?t tch h?p n?i dung GDBVMT theo ch? d?. Bi?t tch h?p n?i dung GDBVMT thng qua ch? d? sinh ho?t c?a tr? trong m?t ngy ? tru?ng m?m non

  5. Nguyn t?c dua n?i dung GDBVMT vo cc ho?t d?ng CS,GD tr? N?i dung gio d?c b?o v? mi tru?ng, g?n gui v ph h?p v?i kh? nang c?a tr?. Tch h?p n?i dung GDBVMT ph h?p v t? nhin trong t?ng ch? d?, trnh gu?ng p T?n d?ng cc tnh hu?ng c? th? hng ngy d? GD tr? BVMT.

  6. Chia nhm th?o lu?n M?i nhm 1 ch? d?: L?a ch?n cc n?i dung v cc ho?t d?ng GDBVMT cho tr? 1. Tru?ng MN 6. Cc hi?n tu?ng thin nhin 2. Gia dnh 7. Ngh? nghi?p 3. B?n thn 8. Phuong ti?n v lu?t giao thng 4. Tru?ng ti?u h?c 9. Th? gi?i d?ng v?t v th?c v?t 5. T?t v Ma xun 10.Qu huong, d?t nu?c- Bc H?

  7. Ch? d?:

  8. Ch? d?: Tru?ng MN

  9. Ch? d?: M?t s? ngh?

  10. Ch? d?:T?t v ma xun

  11. G?i dua n?i dung GDBVMT trong 1 ngy ? tru?ng m?m non Cc ho?t d?ng GD tr? di?n ra trong m?t ngy t?i tru?ng m?m non du?c b?t d?u t? khi dn tr? cho d?n lc tr? tr? Can c? vo di?u ki?n, n?i dung c?a t?ng ho?t d?ng c? th? m GV l?a ch?n n?i dung GDBVMT ph h?p d? tch h?p.

  12. 1.n tr?- choi t? ch?n: Gio vin d?n s?m m? c?a thng thong, ch khng d? tr? b? gi la. Gio vin quan st v nh?c tr? c?t d? dng c nhn vo noi quy d?nh m?t cch ngay ng?n, g?n gng. B? rc dng noi quy d?nh

  13. 2.Tr chuy?n sng - C v tr? to? dm v d?: Nhi?u phuong ti?n giao thng c?n d?ng co d? ho?t d?ng, do v?y khi t, xe my, xe d?p my ch?y trn du?ng thu?ng x? ra kh th?i/ khi- khng kh b? nhi?m, con ngu?i c?n lm gi d? khng ph?i ht th? khi xe x? ra?(di du?ng ph?i deo kh?u trang, nn di xe but...)

  14. 3.Ho?t d?ng h?c: Ti?t ki?m trong s? d? cc nguyn v?t li?u (s? d?ng gi?y c? 2 m?t, s? d?ng l?i, s? d?ng v?a d? h? dn .... Trnh gy ti?ng ?n (khng ni to, khng ko l bn, gh? trnh gy ra ti?ng ?n v lm cho gh?, bn chng h?ng. C?t d? dng v v?t li?u g?n gng, dng ch?.

  15. 4.D?o choi ? sn tru?ng: V d?: Quan st, m tho?i v?i tr? v? ch?t th?i c?a cc phuong ti?n: Khi t, xe my ch?y trn du?ng, di?u g gy nhi?m mi tru?ng?(kh th?i- khi, xe ch?y lm b?i bay ln, ti?ng ci c?a cc phuong ti?n GT) V sao? Quan st v nh?n xt sn tru?ng hm nay s?ch hay b?n? V sao? M?i b?n c?n lm g d? sn tru?ng s?ch? Phn lo?i rc khi tham gia d?n v? sinh ? sn tru?ng

  16. 5.V? sinh tru?c khi vo l?p: Tru?c khi tr? r?a tay vo l?p - sau khi d?o choi, gio vin h?i tr?, cch lm th? no d? ti?t ki?m nu?c ( v?n vi nu?c v?a ph?i, r?a xong v?n ch?t vi nu?c. R?a g?n gng, khng lm nu?c vung b?n ra ngoi mng nu?c, s? d?ng v?a d? x phng...).

  17. 6.Ho?t d?ng ? cc gc: Nh?c nh? tr? choi v giao ti?p v?i nhau nhung khng ?n o; khng v?t , nm d? choi d? nhi?u b?n du?c choi v choi du?c lu. Quan st v nh?c nh? tr? choi xong bi?t c?t d? choi dng noi quy d?nh. Vi d? nhu: Gc sch: + Ch d?y tr? cch c?m sch xem khng lm h?ng sch (khng cu?n sch khi xem, khng g?ch, t?y xo trong sch, gi? sch nh? nhng t?ng trang m?t. + Cho tr? xem sch tranh v phn bi?t nh?ng hnh vi lm nhi?m mi tru?ng (di xe t, xe my...) v nh?ng hnh vi b?o v? mi tru?ng: di xe d?p, di b?, v?t rc vo noi quy d?nh...

  18. 8. Gi? an com: Nh?c nh? tr? ti?t ki?m th?c an, an h?t su?t, th?c an th?a gom vo 1 ch? d? nh b?p nui l?n, ho?c d? ? lm phn bn cho cy... An xong bi?t x?p bt tha vo noi quy d?nh m?t cch g?n gng. An xong tr? dnh rang, u?ng nu?c: nh?c tr? ti?t ki?m nu?c b?ng cch l?y c?c h?ng nu?c, khng v?n vi nu?c ch?y lin t?c khi dnh rang.L?y nu?c u?ng v?a d?.

  19. 9. Ho?t d?ng chi?u C v tr? trang tr phng nhm (nh?ng v?t li?u ph? th?i thu gom du?c) Tr chuy?n v? ch l?i c?a vi?c s? d?ng cc v?t li?u ph? th?i d? lm d? dng h?c t?p l?i b?o v? MT S?p x?p g?n gng cc d?ng c? v nguyn v?t li?u sau khi lm.

  20. 10. Lao d?ng Cho tr? nh?t l cy ho?c rc c trong sn tru?ng Tu?i cy, cham sc cy x?i d?t, bn cho cy S?n ph?m c?a lao d?ng (tr?ng rau, nui con v?t) trong b?a an c?a tr?

  21. 11. Ho?t d?ng nu guong v tr? tr?: Gio vin v tr? pht hi?n v khen ng?i nh?ng hnh vi t?t c?a tr? d th?c hi?n c nghia b?o v? mi tru?ng: ti?t ki?m nu?c khi r?a tay, r?a chn v ti?t ki?m khi gi? an, nhm tr? nh?t thu d?n d? d?ng g?n... Pht hi?n v nh?c nh? nh? nhng nh?ng hnh vi chua c l?i cho mi tru?ng( v d?: d? d? dng, d? choi chua g?n, r?a tay cn v?y nu?c ra ngoi m?ng nu?c, ni to ...).

  22. K?t lu?n ? gip tr? c nhung ki?n th?c v k? nang th?c hnh b?o v? mi tru?ng ph h?p v?i kh? nang c?a tr?, di?u quan tr?ng, gio vin ph?i lun guong m?u cho tr? lm theo, lun c th?c hu?ng d?n v nh?c nh? tr? kin tr th?c hi?n nh?ng vi?c lm hng ngy c nghia b?o v? mi tru?ng

  23. Xin chn thnh c?m on!