Download
voksne med adhd n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voksne med ADHD PowerPoint Presentation
Download Presentation
Voksne med ADHD

Voksne med ADHD

280 Views Download Presentation
Download Presentation

Voksne med ADHD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Voksne med ADHD Samsø 2. september 2014

 2. Hvem er jeg? Specialsygeplejerske Rikke Gylling Jensen www.ADHDundervisning.dk info@ADHDundervisning.dk Tlf. 20707597

 3. Hvorfor interessere sig for lidelsen • ADHD er hyppigt forekommende. 3-5% hos børn og 50% fortsætter i voksenalderen • Høj arvelighed • Anden psykiatrisk lidelse er hyppigt forekommende og ofte henvisningsårsagen • ADHD medfører store lidelser og samfundsmæssige omkostninger

 4. Hvorfor interessere sig for lidelsen • ADHD patienter er ofte massivt medicinerede og fejlbehandlede • ADHD patienter kræver, på baggrund af deres grundlidelse, en særlig indsats af medarbejdere i sundheds- og socialvæsenet

 5. Årsager • For tidlig født, lav fødselsvægt • Brug af alkohol og tobak under graviditet • Iltmangel under fødsel • Velstrukturede familieforhold reducerer belastning • Støttende forældre, forstående lærere reducerer det negative selvbillede • Kriminalitet, misbrug, disharmoni påvirker udviklingen negativt

 6. Årsager • 75 % er genetisk, men man har endnu ikke kunnet identificere enkelte gener • Både dopamin, serotonin og noradrenalin har været i fokus

 7. Klinisk billede hos voksne • Vanskelighed ved at planlægge og føre planer ud i livet. Ringe overblik og prioriteringsevne • Ringe konsekvenstænkning og gøren brug af erfaringer. Her og nu er altid vigtigst. Impulsiv • Dårlig tidsfornemmelse • Vanskelighed ved konfliktløsning og regulering af emotionelle reaktioner. • Stort igangsætningsbesvær

 8. Klinisk billede hos voksne • Forringet korttids-/arbejdshukommelse • Popcorntanker • Fysisk nedslidthed • Dårlig søvn (75%) • Svært ved at styre temperament • Nedsat koncentration • Motorisk urolig

 9. Klinisk billede hos voksne • Meget talende • Isolerer sig • Manglende tålmodighed • Præget af manglende selvtillid og selvværd • Egoistisk for sine omgivelser • Udviklingsalder 30% lavere end kronologisk alder • Vanskelighederne er uafhængige af intellekt, men god begavelse medfører som oftest bedre mestring

 10. Generelle kriterier • Forstyrrelserne har været til stede i mindst 6 måneder • Symptomerne til stede før 7 års alderen • Forstyrrelserne optræder i flere situationer: arbejde, skole, fritid • Forstyrrelserne forårsager betydelige vanskeligheder socialt, beskæftigelsesmæssigt, uddannelsesmæssigt

 11. Funktionsforstyrrelser hos voksne • Indlæringsproblemer – GAF score ofte på 43 • Kortere skolegang (51% kun afsluttet folkeskole, 20 % generelt. 18% gymnasium eller mellemlang udd, 42% generelt) • Dårligere uddannet • Lavere indkomst (71% < 200.000 kr pr. år) • Mere arbejdsløs og øget sygefravær (38 dage årligt)

 12. Funktionsforstyrrelser hos voksne • Flere jobskift • Mere kriminalitet og flere domme • Flere partnerskift og sociale problemer • Flere trafikulykker (x 4), fartbøder • Teenagegraviditeter, suicidalforsøg • Misbrug

 13. Funktionsforstyrrelser hos voksne • Mennesker gør det godt hvis de kan …. hvis de ikke kan, må vi finde ud af, hvad der kommer i vejen for dem, så vi kan hjælpe dem • Vi må skabe forståelse gennem indsigt i den enkeltes særlige forudsætninger

 14. Komorbiditet • 75% af voksne med ADHD har en eller flere andre psykiske lidelser • 25-45% har misbrug af forskellig art • 40% er rygere • 20-30% lider af angst • 20-55% har periodiske depressioner

 15. Komorbiditet • 10% har bipolær lidelse • 60% har læse og indlæringsvanskeligheder • 6-25% har personlighedsforstyrrelser • 75% har søvnforstyrrelser • Dyssocial personlighedsstruktur • Behandling af ADHD fører til mindre udvikling af affektiv lidelse, angst og PTSD

 16. Misbrug • Tobak; mindre rastløs, mindre sur og irriteret • Hash; mindre rastløs, angst og aggressiv. Nedsat hukommelse, sløv. Varer 5 dage før hjernen ikke længere er påvirket • Alkohol; bliver mere glad i starten af rus. Lettere aggressiv, trist, nedsat korttidshukommelse • Amf/ecstasy; glad under påvirkning. Tænker mere klart og handleorienteret. Minus søvn, trist, aggressiv efter rus. Mere impulsiv

 17. Arbejdskrav • For 20 år siden: loyal, pligtopfyldende, arbejdsom, stabil • Nu: omstillingsparat, fleksibel, mange bolde i luften, selvstyrende, teamplayer; selv stillingsannoncer for ufaglærte indeholder disse krav

 18. Begrænsninger i arbejdsliv • Koncentrationsproblemer, afledelighed, kaos • Kommer for sent, forlægger ting, glemmer • Ustrukturerede, gør ting på sin egen måde, ufleksibel • Dårligt overblik og organisationsevne • Mangler tidsfornemmelse, arbejdsnarkomani, manglende pauser • Underpræsterer i uddannelse og arbejde

 19. Begrænsninger i arbejdsliv • Bliver fyret eller siger op / udebliver da de mister interessen • Sociale problemer pga uopmærksomhed • Konflikter pga. vredesudbrud og opposition til leder • Svært ved at huske flere beskeder • Forstyrres let af ydre uro • Humørsvingninger giver problemer

 20. Begrænsninger i arbejdsliv • Brugsanvisning = brugsforvirring • Mange har særlige færdigheder og kompetencer, men uden eksamen

 21. Medicinsk behandling • Methylphenidat: Ritalin, Medikinet, Motiron, Ritalin Uno, Concerta • Strattera • Dexamfetamin • Elvanse

 22. Psykosocial intervention • Personen med ADHD skal tage ejerskab og ansvar for sin lidelse • Kun det personen er motiveret for vil lykkes • Sæt realistiske mål, små sikre sejre • Aflæring af års nederlag og identitet som taber tager lang tid • Undervisning til faggrupper, pårørende, patient (psykoedukation)

 23. Psykosocial intervention • Kognitiv terapi hos nogle • Adfærdsregulering • Udvikling af kompenserende strategier og aflæring af destruktive mestringsstrategier • Tage hånd om sekundære følelsesmæssige symptomer: sorg, vrede, skyld • Tilpasning af fysiske omgivelser i hjem, uddannelse, arbejdsplads

 24. Psykosicial intervention • Tilpasning af sociale omgivelser • Vurdere kontakt til det kommunale • Vær opmærksom på, at en person med ADHD ikke kan navigere i det kommunale system på baggrund af sine kernesymptomer

 25. Det kommunale system • For at få hjælp kræves det: overblik, vide hvilken hjælp man har brug for, udfylde skema, deltage i langvarige møder. Følge op på møder, overholde aftaler, indsende div. materialer, organisere, planlægge, holde orden, få tingene gjort, opfatte, handle på instrukser, fuldføre arbejdsprøvninger …... • Sagsbehandlerskifte x mange

 26. Kommunikation

 27. Kommunikation • Den voksne med ADHD skal føle sig hørt • Lyt uden at validere – vurdere det du hører, vær nysgerrig og spørg ind • Undgå at springe i samtalen, bevar roen • Gå ikke i diskussion • Undlad at argumentere / overbevise • Vær åben for alternative løsninger • Pas på alt for mange ord

 28. Kommunikation • Vær konkret, sorter overflødigt fra • Pas på ”small-talk” - det fylder • Vær tydelig, undgå vage ord: måske, det kan godt være • Ironi / sarkasme bruges varsomt • Hvad mener vi med det vi siger • Pak ikke budskabet ind

 29. Kommunikation • Skriv aftaler ned • Giv få overskuelige valgmuligheder, undgå store og åbne spørgsmål som ”Hvad vil du med dit liv” • Inviter den voksne med ADHD til at komme med løsningsforslag • Opsummer samtalen og aftaler

 30. Litteratur • Thomsen, Per Hove. ”Et liv i kaos – om voksne med ADHD”. København, Hans Reitzels forlag 2011 • Steinhausen, Hans-Christoph. ”ADHD – livslange perspektiver og særlige behov”. Dansk psykologisk forlag, 2011 • Barkley, Russell. ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Adults – the latest assesment and treatment strategies”. USA, Jones and Bartlett publishers, 2010

 31. Litteratur • Foredrag med Barkley. ADHD foreningens kongres september 2012 • Egne erfaringer :-)