Atkritumu apsaimnieko ana
Download
1 / 35

Atkritumu apsaimniekošana - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

Atkritumu apsaimniekošana. Nedēļas laikā viens Latvijas iedzīvotājs rada ~5 kg atkritumu, mēneša laikā ~20 kg, bet gadā ~240 kg atkritumu. Ik gadu Latvijā no jauna tiek saražoti apmēram 600-700 tūkstoši tonnu sadzīves atkritumu. ES Atkritumu struktūrdirektīva 75/442/EEC.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Atkritumu apsaimniekošana' - dixie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nedēļas laikā viens Latvijas iedzīvotājs rada ~5 kg atkritumu,

mēneša laikā ~20 kg,

bet gadā ~240 kg atkritumu.

Ik gadu Latvijā no jauna tiek saražoti apmēram 600-700 tūkstoši tonnu sadzīves atkritumu.


 • Veidot administratīvu sistēmu valsts,

 • visu veidu atkritumu veidu savākšanai,

 • šķirošanai,

 • pārvietošanai,

 • pārstrādei,

 • materiālu un enerģijas ieguvei un

 • uzglabāšanai.


 • Jāievēro ES atkritumu klasifikācija. atkritumu,

 • Jārada atbildīgās valsts iestādes, kuras kontrolē atkritumu saimniecību.

 • Nepieciešami atkritumu saimniecības plāni.

 • Jāizveido atkritumu pārstrādes un iznīcināšanas darbu un to veicēju atļauju un kontroles sistēmas.

 • Konsultācijas un sadarbība – rūpniecība, patērētāji un NGO.

 • Jāsamazina atkritumu rašanās – ekonomiskās metodes (nodokļi, maksājumi un ieguldījumi)


ES direktīvas atkritumu jomā atkritumu,

 • Īpašie atkritumi

 • Titānu dioksīda ražošanas atkritumi

 • Iepakojuma atkritumi

 • Eļļas

 • Baterijas un akumulatori

 • Polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu atkritumi (PCB, PCT)

 • Notekūdeņu dūņas


 • Bīstamo atkritumu sadedzināšana

 • Sadzīves atkritumi sadedzināšana

 • Atkritumu novietnēm

 • Integrētā piesārņojuma novēršana un kontrole


 • Kontrolēt atkritumu transportu

 • Pārobežu transports

 • Bāzeles konvencija (1989) regulē pārrobežu transportu ar bīstamiem atkritumiem (atļauts pārstrādei)


 • Lielo ķīmisko avāriju novēršana un riska vadība (Sevesko direktīva)

  1. Kurš atbildīgs un par ko?

  2. Procedūras negadījumu novēršanai un seku ierobežošanai. Darba drošības atskaites.

  3. Civilās aizsardzības plāns

  4. Izplatīt informāciju par negadījumiem un bīstamām situācijām.

  5. Pārbaudes


 • 1. Licenzēšana, kontrole, klasifikācija

 • 2. Pārstrāde un glabāšana

 • 3. Datu bāze.


 • Latvijas likumdošana atkritumu saimniecības jomā (Sevesko direktīva)

  ļoti strauji attīstās – 2004. gadā pieņemti 9 likumdošanas akti un 2005. gadā – 5, 2006. gadā – 8, 2007. gadā - 5


  Situ cijas raksturojums
  Situācijas raksturojums (Sevesko direktīva)


  Sadz ves atkritumi
  Sadzīves atkritumi (Sevesko direktīva)


  2001. gadā, apglabāja 911000 tonnu atkritumu – 40% Getliņa poligonā

  99% atkritumi apglabāti

  50% bioloģiski noārdāms

  60% iedzīvotāji izmanto atkritumu savākšanas pakalpojumus


  1998. gadā – 558 izgāztuves Getliņa poligonā

  2001. gadā – 252 izgāztuves

  Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas stratēģija Latvijā, 500-

  izveidos 10-12 jaunu sadzīves atkritumu poligonu.

  Rīga

  Ziemeļvidzeme

  Ventspils

  Liepāja

  Maliena

  Dienvidlatgale

  Austrumlatgale

  Vidusdaugava

  Zemgale

  Viduskurzeme

  Piejūra


  B stamie atkritumi
  Bīstamie atkritumi Getliņa poligonā

  Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra

  2001. gadā radīts 82000 tonnas (70% metālapstrādes rezultāts)

  uzkrāts 1 410 000 tonnas

  Bīstamo atkritumu apglabāšanas poligoni – Gardene, Tume un Kņava

  Bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārta – Olaine, jauda 2000 tonnas gadā


  Izlietotais iepakojums
  Izlietotais iepakojums Getliņa poligonā

  2000. g. 128000 tonnas (trūkst dati, cik dedzina, aprok??????)

  ap 30% no kopējā atkritumu daudzuma (180000-210000 tonnas)

  Strauji pieaug?


  PET - Getliņa poligonāPolietilēnteraftalāts

  PET Baltija – 180000 t gadā


  Iepakojumu apsaimnieko ana
  Iepakojumu apsaimniekošana Getliņa poligonā

  Likums “Par dabas resursu nodokli”1996,

  Ar nodokli tiek aplikts preču un produktu iepakojums.

  Ieņēmumi tiek ieskaitīti LVAF.

  Komercsabiedrības saņem subsīdijas no LVAF.

  arī iespējas saņemt nodokļa atvieglojumus, ja komercsabiedrība realizē brīvprātīgas izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas programmas – Latvijas Zaļais punkts.


  Automa nas
  Automašīnas Getliņa poligonā

  Vidējais vecums 13 gadi, > 50 auto kapsētas

  Kurš atbildīgs par to apglabāšanu, pārstrādi?

  Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums ( spēkā esošs no 2004.05.01 ) nosaka, ka transportlīdzekļa īpašnieks nodrošina, lai jebkurš tā īpašumā esošs nolietots transportlīdzeklis tiktu nodots apstrādes uzņēmumam.


  Izlietotie naftas produkti
  Izlietotie naftas produkti Getliņa poligonā

  Brocēni – mēnesī pārstrādā 400-700 tonnas naftu produktu

  Trīs firmas nodarbojās ar kuģu radītiem atkritumiem


  Medic nas atkritumi
  Medicīnas atkritumi Getliņa poligonā

  1100 tonnas infekciozie atkritumi gadā

  50% sadedzina speciālās iekārtās

  10% sadedzina slimnīcās

  40% izgāztuvēs


  Cik tas viss izmaks s
  Cik tas viss izmaksās???? Getliņa poligonā

  Izmaksu komponents Izmaksas(milj.EUR/milj.LVL) Komentāri

  Poligoni 155 / 91,5 Jauda 380 – 530 000 t/gadā

  Savākšanas sistēma 65 / 38,4 Jauda 380 – 530 000t/gadā

  Kompostēšana 32,5 / 19,2 Jauda 120 – 160 000t/gadā

  Esošo izgāztuvju slēgšana

  un pēcaprūpe 87,5 / 51,6 500 – 600 izgāztuves

  Kopā 340 / 200,7 Jauda 500 – 690 ‘000 t/gadā


  Kas maks s
  Kas maksās??? Getliņa poligonā

  Finansējuma avoti Investīciju sadalījums(%)

  Valsts pamatbudžets un speciālais budžets 12%

  Kredīti 13%

  Dāvinājumi (piemēram, ISPA) 65%

  Pašu resursi* 10%

  Kopā 100%


  Atkritumu apsaimnieko anas valsts pl ns 2003 2012 gadam
  Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns Getliņa poligonā2003.-2012.gadam

  jānovērš atkritumu rašanās cēloņi, jāattīsta tīrās tehnoloģijas;

  jāsamazina atkritumu daudzums un bīstamība;

  atkritumi jāpārstrādā, jāiegūst atkārtoti izmantojami materiāli un enerģija;

  atkritumi jāapglabā tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vide,

  jāslēdz izgāztuves saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas plāniem, kā arī jānodrošina slēgto izgāztuvju un poligonu rekultivācija.


  • Galvenās rīcības jomas atkritumu apsaimniekošanas jomā plānā minētajā laika periodā būs saistītas ar sekojošu atkritumu veidu apsaimniekošanu:

   • sadzīves atkritumi;

   • izlietotais iepakojums;

   • bīstamie atkritumi;

   • izlietotās baterijas un akumulatori;

   • PCB/PCT;

   • naftas produktu atkritumi;

   • nolietotās automašīnas;

   • medicīnas atkritumi un

   • elektronisko iekārtu atkritumu pārstrādi.


  Atkritumu veids/plūsma plānā minētajā laika periodā būs saistītas ar sekojošu atkritumu veidu apsaimniekošanu:

  bioloģiski noārdāmie atkritumi

  samazināšana līdz 75% no 1995.gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma - 2010.

  Izlietotais iepakojums

  Izlietotā iepakojuma reģenerācija ne mazāk kā 50% apmērā no saimnieciskajā apritē esošā iepakojuma apjoma - 2007.

  Baterijas un akumulatori

  Dalītas vākšanas efektīva darbība - 2004.

  PCB/PCT atkritumi

  Inventarizācija - 2004,

  Esošo materiālu iznīcināšana - 2010.

  Nolietotas automašīnas

  Pārstrāde vai atkārtota izmantošana vismaz 70% - 2006.


  500- plānā minētajā laika periodā būs saistītas ar sekojošu atkritumu veidu apsaimniekošanu:

  Jaunie poligoni:

  • necaurlaidīgu poligona pamatni,

  • obligātu atkritumu reģistrāciju un svēršanu,

  • infiltrāta un biogāzes savākšana iekārtas,

  • regulāru atkritumu pārklāšanu,

  • atkritumu šķirošanas laukumu,

  • kompostēšanu


  Esošo izgāztuvju slēgšana plānā minētajā laika periodā būs saistītas ar sekojošu atkritumu veidu apsaimniekošanu: līdz 2009.gadam un to pilnīga rekultivācija līdz 2012.gadam

  Automašīnas

  pēdējais lietotājs maksās par pārstrādi


  ad