بسم الله الرحمن الرحیم
Download
1 / 33

??? ???? ?????? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 191 Views
  • Uploaded on

بسم الله الرحمن الرحیم. گرد آورندگان. حمیدرضا مهرابی 8519413 امیرحسین رحمت 8512053.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??? ???? ?????? ??????' - dixie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

5729728
گرد آورندگان

حمیدرضا مهرابی 8519413

امیرحسین رحمت 8512053


5729728

دنباله فيبوناچي  و دنباله لوكاس نوع ديگري از رشد و تصاعد را نشان مي دهند. بيادآوريد كه در تصاعد حسابي ، جمله بعدي از جمع  يك مقدار ثابت به جمله، كنوني  بدست مي آيد و در تصاعد هندسي، جمله بعدي از ضرب يك مقدار ثابت در جمله كنوني بدست مي آيد  وامادر دنباله فيبوناچي  و دنباله لوكاس  و امثال اينها، جمله بعدي از ضرب مقدار ثابت  1.618033988 در جمله كنوني بدست مي آيد كه  عددي اسرارآميز است.    بررسي اين عدد شگفت انگيز صدهاسال قبل از ميلاد در هند و 1200 سال بعد از ميلاد  توسط  فيبوناچي، شيربچه يِ پيزا در ايتاليا وارد رياضيات شد و نسبت مقدس و نسبت طلائي نام گرفت


5729728

که به این معادله درجه دوم منجر میشود

و با حل آن دو مقدار برای بخش بزرگتر به دست می آید

را کنار می گذاریمX2ولی چون بخش بزرگتر نمی تواند منفی باشد


5729728

دنباله  لوكاس میشود

فرض كنيد فروشگاهي  تاسيس مي كنيد كه در روز اول 1 تومان و در روز دوم 3 تومان مي فروشد ولي  از آنپس، مقدار فروش هر روز باندازه مجموع فروش دو روز قبل از آن است.  با چنين فرضياتي فروش ما چگونه رشد مي كند؟...  1,3,4,7,11,18,29اين دنباله  در ستون LS  نشان داده شده  و دنباله لوكاس ناميده مي شود.در جدول مقابل، اولين ستون از سمت چپ روز را نشان مي دهد و ستون LSميزان فروش روزها و ستون Φ نسبت فروش روز به فروش روز قبل وستونφ نسبت فروش روز به فروش روزبعد است. چنانكه ديده مي شود  Φ و φ  بسوي  مقدار ثابت  1.618033988 و 0.618033988 ميل مي كنند. اين دو مقدار را نسبت فيبوناچي يا نسبت طلائي يا نسبت مقدس   ناميده اند


5729728

دنباله  فيبوناچي میشود

روش بدست آوردن دنباله فيبوناچي نيز مانند دنباله  لوكاس است با اين تفاوت كه مقدار فروش روز اول و دوم بترتيب 0 و 1 مي باشد.  في الواقع  دو مقدار اوليه مي توانندهر عددي باشند بشرطي كه مجموعشان صفر نباشد. بين   Φ و φ اين رابطه بر قرار است:Φ  - φ  =  1

كل هر چيزي را ، ومثلا پاره خط بالا را ‌چگونه  به دو بخش كوچك (b) و بزرگ (a) تقسيم  مي كنيد كه نسبت  بخش كوچك به بخش بزرگ برابر باشد با نسبت بخش بزرگ به كل هر دو بخش؟  اين مساله را ميتوانيد به بيان رياضي  برگردانيد:بخش كوچكتر را برابر با 1 و بخش بزرگتر را برابر با x مي گيريم. در اينصورت :

نسبت مقدس از فرمولي با كسرهاي متداوم و راديكالهاي تودرتو  و توابع مثلثاتي هم  بدست مي آيد


5729728

توجه: میشوددر اين مقاله نشانه هاي   Φ و φ  بنحو يكسان  و كاملا متمايزي  بجاي نسبت بزرگتر از 1 و نسبت كوچكتر از 1 بكار نرفته  ولي از روي مقدارعددي مي توان بسهولت تشخيص داد كه نشانه به كداميك مربوط است تشخيص دهيم كه مقصود چيست.و گاهي از نشانه هاي  Phi و phi استفاده شده است


5729728

ساختن مستطيل طلائي میشودالف - مربعي به ابعاد 1 بسازيدب - از وسط يكي از اضلاع خطي به يكي از زواياي روبرو  رسم كندج - با شعاعي باندازه اين خط   يك كمان رسم كنيد كه  طول مستطيل را مشخص نمايد


5729728

مثلث طلائي و ستاره پنج پر طلائي میشودمثلث ABC  طلائي است هرگاه  متساوي الساقين باشد و با رسم نيمساز زاويه  C مثلث  CXB بوجود آيد  چنانكه با مثلث اصلي متشابه باشد. ستاره پنچ پر كه Pentagram نام دارد از 5 مثلث طلائي ساخته شده و همه اضلاع يكديگر را به نسبت طلائي تقسيم مي كنند


5729728

قضيه بطلميوس میشود

به ازای هر چهار عدد مختلط

به آسانی می توان تساوی زیر را تحقیق کرد

و با توجه به نابرابری مثلثی خواهیم داشت

اکنون به بررسی حالتی می‌پردازیم که این نابرابری به برابری بدل شود. در حالت نابرابری مثلثی،


5729728

تساوی، فقط و فقط هنگامی برقرار خواهد شد که

یک عدد حقیقی مثبت

باشد.)

(‌ به شرط

پس به جستجوی شرطی می پردازیم که ضامن مثبت و حقیقی بودن عدد


5729728

یعنی خواهد شد که

در دو طرف وتر واصل بین دو نقطه

همدایره هستند .و

قرار دارند،‌ که نتیجه آن به ترتیب الفبایی قرار گرفتن این نقاط

(ساعتسو یا پادساعتسو ) است. پس قضیه زیر را ثابت کردیم.


5729728

قضیه1 خواهد شد که .

در صفحه داریم

به ازای هر چهار نقطه

تساوی هنگامی و فقط هنگامی برقرار می‌شود که این چهار نقطه همدایره ( یا همخط ) باشند و به ترتیب الفبایی ( ساعتسو یا پاد ساعتسو ) قرار گرفته باشند. حالت تساوی توسط ک. بطلیموس ( حدود 85 – 165 ب.م ) کشف گردید، در صورتی که حالت کلی متجاوز از هزار سال بعد توسط ل. اویلر (1707 – 1783) پیدا شد. ولی با استفاده از اعداد مختلط نتایج آن را می‌توان فقط در یک سطر به دست آورد.

عبارت

گویند

را نسبت ناهمساز چهار نقطه


5729728

گویند، این نسبت نقش مهمی در بخشهای مختلف ریاضیات، به خصوص در هندسه تصویری، که مسلماً یکی از زیباترین شاخه های ریاضیات است ایفا می کند.

فرع 1.

چهار نقطه همدایره ( همخط ) اند، اگر و فقط اگر

در مطالب بعد، همخطی، حالت خاص (‌ تباهیده ) همدایرگی در نظر گرفته می‌شود. هنگامی که چهار ضلعی محاطی به مستطیل بدل شود، قضیه بطلیموس به صورت زیر در می آید:

فرع 2.

( فیثاغورس ) در مثلث قائم الزاویه

داریم

، قائمه در راس


5729728

مثال بخشهای مختلف ریاضیات، به خصوص در هندسه تصویری، که مسلماً یکی از زیباترین شاخه های ریاضیات است ایفا می کند.

فرض می‌کنیم

پنج ضلعی منتظمی به ضلع

وسط

محاط در دایره ای به شعاع

طول یک قطر آن باشد. با استفاده از قضیه بطلیموس برای چهار ضلعیهای

خواهیم داشت:

که درآن

شعاع

طول ضلع ده ضلعی منتظم محاط در دایره ای به

است. از اینجا نتیجه می‌شود که

در تساوی

صدق می‌کند.


5729728

به طول ضلع ده ضلعی منتظم محاطی، بخشهای مختلف ریاضیات، به خصوص در هندسه تصویری، که مسلماً یکی از زیباترین شاخه های ریاضیات است ایفا می کند

بنابراین نسبت شعاع

، نسبت زرین معروف را می‌دهد:


5729728

ارتباط مثلث خيام /پاسكال و  دنباله فيبوناچي

مثلث خيام را در سمت چپ مي بينيد كه هر عدد آن از جمع دو عدد بالايش بدست آمده استهرگاه آنرا به شكل يك مثلث قائم الزاويه بچينيم چنانكه در تصوير سمت راست ديده مي شود، آنگاه ارتباطش با دنباله فيبوناچي ديده خواهد شداين ارتباط در رديف زير با رنگ نشان داده شده است


5729728

اين مثلث قائم الزاويه  را كه از روي مثلث خيام پاسكال ساختيممي توانيم بجاي آنكه افقي يا عمودي نگاه كنيم، بطور قطري بنگريم و اين نگرش با رنگ نشان داده شده استحاصل جمع هر قطر را در ستون سمت چپ با همان رنگ قطر مي نويسيماگر به اعداد اين ستون دقت كنيم مي بينيم كه همان اعداد دنباله فيبوناچي  است

ترتيبي ديگر از مثلث خيام پاسكال


5729728

در امتداد قطر ماتريس كه در آن نيز مجموع اعداد عر ستون برابر  اعداد در دنباله فيبوناچي خوهد شد


5729728

يكي از ارتباطات عجيب بين اعداد فيبوناچي و كسر گوياي  يك هشتاد ونهم است 89/1 كه هرچند گويا است ولي اگر تقسيم كنيم عدد اعشاري حاصله هرگز تمام نمي شود.  قسمتي ازآن عدد اعشاري اينست: 

0.011235955056179775280898876404494

حال اگر اعداد دنباله فيبوناچي را بنحوي كه در شكل روبرو ديده مي شود بچينيم و از سمت راست، ستون به ستون جمع كنيم  ديده مي شود كه همان عدد اعشاري بدست مي آيد

يك نكته اضافي كه از مطلب اين رديف و دو رديف بالا مي توانيم نتيجه بگيريم اينست كه ترتيب مي تواند بسيار پرمعنا و نتيجه بخش باشدآنچه كه در يك چيدمان خاص پنهان است، در چيدمان ديگري مي تواند عيان و آشكار شود

بنا بر اين ما حق داريم ترتيبات موجود را قابل تغيير بشماريم


5729728

- براي يادآوري ذكر مي شود كه رابطه  يا معادله خطي آن است كه متغيرهايش از درجه يك باشند يعني توان دوم و سوم و...راديكال و   غيره نداشته باشند و همچنين

متغيرها در يكديگر ضرب نشده باشند.  مثلا x.y=5  يا x2-3x+1=yخطي نيستند .


5729728

2- علائم   رابطه  يا معادله Lو F    در تصوير روبرو بترتيب نشانه عدد لوكاس و عدد فيبوناچي است

3 - همچنين  (F(n نشانه عدد امn  در دنباله فيبوناچي است  و  (F(n+2  نشانه  دومين عدد سمت راست آن و  (F(n-2  نشانه دومين عدد سمت چپ آن است

با اين ترتيب فرمول نخستين را براي   n=6  از دنباله فيبوناچي   و دو عدد سمت چپ و راستش رامي آزمائيم 

كه درست است زيرا3+ 8 + 21 = 4 x 8

32 = 32              


5729728

مجموع فیبوناچی و لوکاس رابطه  يا معادله


5729728
با تشکر از توجه شما رابطه  يا معادله


ad