Undervisning – att låta den lärande skapa mening - PowerPoint PPT Presentation

dinesh
undervisning att l ta den l rande skapa mening n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Undervisning – att låta den lärande skapa mening PowerPoint Presentation
Download Presentation
Undervisning – att låta den lärande skapa mening

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
Undervisning – att låta den lärande skapa mening
159 Views
Download Presentation

Undervisning – att låta den lärande skapa mening

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Till Vem? Varför? Vad/innehåll?Hur? Hälsoupplysning Komplexa sjukdomstillstånd Skola Barn/föräldrar Projekt Undervisning – att låta den lärande skapa mening Kost/diet råd!! Söka evidens Tolka evidens Kommunicera evidens Patient rådgivning Motion?!

  2. Tänk i Helheter! Bakgrunds research – tex. Söker data/kunskap via litteraturen om VAD VI VET idag. Problemområde: En Ram kring det fenomen/fråga man vill undervisa om. Tex. Diabetes och kost/diet/egenansvar Frågeställning och delfrågor – avgränsning av fenomenet: Tex Barn och diabetes.

  3. Vad och Vem… sedan kommer Hur vi lär och hur vi undervisar • VAD;Vilket innehåll –VAD – Diabetes (i vårt exempel) • VEM; • Till vem riktar vi oss – VEM – (i vårt exempel; barn i viss ålder?) • HUR; • Hur lär den lärande sig innehållet och • Hur vill vi presentera vår data/innehåll – anv. någon didaktisk modell • Varför är innehållet relevant för den valda målgruppen, och; • Varför anv. just den valda didaktiska modellen (som i sig grundar sig på en viss syn på hur vi skapar kunskap/förståelse)? • - ni bör reflektera över vilken människosyn och kunskapssyn som ligger till grund för den didaktiska modellen. • - ni bör reflektera över synen på lärande – hur vi lär (enligt den valda modellens syn).

  4. Reflektion – kritisk bedömning av den valda undervisningsmodellen och metoden • Ni bör reflektera över; • Varför ni menar att denna modell skulle fungera? • Vilka argument kan framhållas som talar för den valda modellen? • Skulle någon annan modell också fungera? Varför eller varför inte? • Varför är den valda metoden (dvs. hur innehållet presenteras . PowerPoint – föreläsning – poster – film – gruppaktivitet m m.)