1 / 21

Riiklik pensionikindlustus

Riiklik pensionikindlustus. 2013. 2013.aasta pension. Indeks 1,050. ► 1. aprillist: Rahvapensioni määr eurodes 140, 81 Aastahinne eurodes 4, 718 Baasosa eurodes 126, 8183.

dinesh
Download Presentation

Riiklik pensionikindlustus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Riiklik pensionikindlustus 2013

 2. 2013.aasta pension Indeks 1,050 ► 1. aprillist: Rahvapensioni määr eurodes 140, 81 Aastahinne eurodes 4, 718 Baasosa eurodes 126, 8183

 3. Vanaduspensionäride pensionistaaž(sealhulgas soodustingimustel-, ennetähtaegne- ja edasilükatud vanaduspension) • Keskmine pensionistaaž (pensioniõiguslik + kindlustusstaaž) 44,35 aastat sealhulgas: • keskmine pensioniõiguslik staaž 39,35 aastat • keskmine pensionikindlustusstaaž 5,00 aastat

 4. Keskmised pensionid 2013.a

 5. Pensionäride arv, kelle pensioni suurus ei ole tõusnud alates riikliku pensionikindlustuse seaduse jõustumisest

 6. Pensionäride arv, kelle pension ületab maksuvaba tulu

 7. Isikustatud sotsiaalmaksu riikliku pensionikindlustuse osa (ISM RP) seos pensioni suurusega ISM RP ► Aastakoefitsient = ———————————— ISM RP keskmine suurus ISM RP 2012. aasta koefitsient = ———————————— 1 902,60 (eurot) ► Pensioni suurus sõltub pensionikindlustatu aastakoefitsientide summast. ► Pensioni kindlustusosaku arvutamisel korrutatakse pensionikindlustatu aastakoefitsientide summat aastahindega (01.04.2013 – 4, 718 eurot). ► Aastakoefitsiendi 1 saab 2012.a eest isik, kelle sotsiaalmaksuga maksustatav sissetulek 2012.a oli keskmiselt 792, 75 eurot kuus (kui ei olnud ühinenud pensioni II sambaga).

 8. Pensionikindlustatute jaotus aastakoefitsientide järgi2009 – 2012 (1.)

 9. Pensionikindlustatute jaotus aastakoefitsientide järgi 2009 – 2012 (2.)

 10. Pensionikindlustatute jaotus maakondade järgi

 11. Keskmised aastakoefitsiendid maakondade järgi

 12. 2012. aastal töötanud pensionäride jaotus pensioniliigiti ja keskmised pensionikindlustuse koefitsiendid

 13. 2012. aastal töötanud pensionäride jaotus pensioniliigiti võrdluses sama liigi pensionäride üldarvuga

 14. 2012. aastal töötanud pensionäride jaotus pensioniliigiti meeste ja naiste võrdluses

 15. 2012. aastal töötanud pensionäride jaotus maakonniti

 16. Sotsiaalkindlustusameti eelarve 2013

 17. Pensionikindlustusstaaž • Ühe aasta pensionikindlustusstaaži saab isik, kelle isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa (ISM P) oli vähemalt võrdne miinimumpalga aastasummalt makstavaga: 2012. aastal (12 kuud x 290 x 20%) = 696eurot • Isikule, kelle eest maksis sotsiaalmaksu riik, vald või linn sotsiaalmaksuseaduse §6 alusel (278,02eurolt kuus), arvestatakse üks aasta pensionikindlustusstaaži, kui isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa oli: 2012.aastal (12 kuud x 278,02 x 20%) = 667,25eurot • Ühe kalendriaasta eest on võimalik saada maksimaalselt üks pensionikindlustusstaaži aasta. • Pensionikindlustusstaaži aasta arvutatakse kümnendmurruna, kolm kohta pärast koma. • Pensionikindlustusstaaž on oluline pensioniõiguse kindlakstegemisel, aga seda ei kasutata pensioni arvutamisel. Pensioni suurus sellest eisõltu.

 18. Kuidas saan teatise kätte? 1. Kasuta internetti, vaata e-teatist X-tee kodanikuportaalis, soovi korral trüki see ka välja. Selleks on vaja: • omada ID-kaarti ja juurdepääsu arvutile ID-kaardi lugejaga või • olla mõne internetipanga klient 2. Mine Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse ja palu teatis välja trükkida. 3. Esita Sotsiaalkindlustusametile taotlusteatise saamiseks kirja teel. Sel juhul saadetakse teatis rahvastikuregistris näidatud aadressil.

 19. E-teatis – kuidas leian? • Juurdepääs e-teatisele internetipanga kliendi jaoks: • Sisene Kodanikuportaali eesti.ee • Seejärel vali teenuste alt X-tee teenused kodanikule • Vali internetipankade loendist sobiv, autendi ennast, sisestades internetipanga koodid • Vali Kodanikuportaali päringute loendist pensionikindlustuse registri teatis • Vali aasta, mille kohta soovid andmeid detailsemalt näha (1999...2012) ning kuupäev, mille seisuga andmeid soovid • Vajuta Päring

 20. Juurdepääs e-teatisele ID-kaardi abil(vajalik on ID-kaardi lugejaga varustatud arvuti!): • Sisesta ID-kaart ID kaardi lugejasse • Sisene Kodanikuportaali eesti.ee • Vali teenuste alt X-tee teenused kodanikule • Sisesta oma ID kaardi kood (PIN 1) • Vali Kodanikuportaali päringute loendist pensionikindlustuse registri teatis • Vali aasta, mille kohta kohta soovid andmeid detailsemalt näha (1999...2012) ning kuupäev, millise seisuga andmeid soovid. • Vajuta Päring

More Related