Lite förvaltningsrätt - PowerPoint PPT Presentation

dinesh
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lite förvaltningsrätt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lite förvaltningsrätt

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
Lite förvaltningsrätt
274 Views
Download Presentation

Lite förvaltningsrätt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lite förvaltningsrätt

 2. Lagar och förordningar • Grundlagar • Lagar • Förordningar • Föreskrifter • Anvisningar • Stiftas av riksdag • Med ett val mellan besluten • Stiftas av riksdag • Dagligen • Stiftas av regering eller myndighet • Stiftas av regering eller myndighet • Stiftas av myndighet

 3. Grundlagar • Regeringsformen (RF) (1974:152) • Tryckfrihetsförordningen (TF) (1949:105) • Yttrandefrihetsgrundlag (YGL) (1991:1469) • Successionsordning (1810:0926)

 4. Regeringsformen 1 kap 1 § 3 stycket • ”Den offentliga makten utövas under lagarna.” • Detta betyder att en myndighet bara får göra det som lagar och förordningar tillåter, allt annat är förbjudet! • För andra än myndigheter är allt tillåtet om inte lag förbjuder det. • Fallet med studentradion • Umeå universitet • Anmälan mot studentkårens studentradiosändningar • Hur handlägger UmU det? • Inte alls, fel myndighet! Granskningsnämnden för radio och TV är rätt myndighet. Ärendet avvisades.

 5. Myndighet / Juridisk person • BTH är både • Myndighet • Myndighetsutövning. Ensidigt ställningstagande gentemot enskild som antingen är gynnande eller betungande. Här styrs vi hårt av lagarna. • Och juridisk person • Som annan juridisk person har vi rätt att i vissa fall ingå avtal.

 6. Vilka lagar och förordningar styr ett lärosäte som myndighet? • Regeringsformen • Tryckfrihetsförordningen • Yttrandefrihetsgrundlagen • Lagen om offentlig anställning • Anställningsförordningen • Offentlighet och sekretesslagen • Personuppgiftslag • Högskolelag • Högskoleförordning • Förvaltningslag • BTH får bara göra det som lag tillåter. • BTH ska främja demokratin • Ansvaret som åligger personer anställda vid statlig myndighet • Vad får vi säga och när? • Styr vår specifika verksamhet • Styr vår allmänna verksamhet

 7. Vilka lagar och förordningar styr ett lärosäte som myndighet? forts • Myndighetsförordning • Personuppgiftslag • Förvaltningsprocesslag • Avgiftsförordningen • Styr den interna arbetet hos myndigheten • Hur vi behandla personuppgifter • I de fall annan lag eller förordning ej täcker en process kan man ta hjälp av denna lag • Myndigheten är skyldig att ta betalt…

 8. Fallet med adresslistor • Utlämnande av adresslistor från ladok • Personen hade försökt hitta lämpligt lagrum • Personuppgiftslagen, Tryckfrihetsförordningen • För att en myndighet ska få föra register måste det finnas en lag/förordning som tillåter det. I detta fall är det Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor som gäller.

 9. Författningssamling • Sveriges författningssamling • Riksarkivets författningssamling • Försvarets författningssamling • Rikspolisstyrelsens författningssamling • Socialstyrelsens författningssamling • Högskoleverkets författningssamling • SFS (Årtal:Löpnummer) • RA-FS (Årtal:Löpnummer) • FFS (Årtal:Löpnummer) • RPSFS (Årtal:Löpnummer) • SOSFS (Årtal:Löpnummer) • HSVFS (Årtal:Löpnummer)

 10. Varför så lika uppbyggd? • Därför att det finns en förordning som styr hur myndigheter får ordna sina författningar • Författningssamlingsförordning • 

 11. Begrepp • De tre ”A” • Avvisa –> Fel myndighet eller ”fel ärende” • Avskriva –> Ärendet är inte längre aktuellt • Avslå –> Ett beslut som är ”betungande” eller inte gynnsamt för den enskilde • Beslut – är antingen gynnande eller betungande för den enskilde. • Subsidiär – En lag som underordnad en annan lag. Går in där den andra lagen inte täcker upp. • Speciallag – Speciallagar har företräde gentemot allmänna lagar. • Remiss – Inhämtande av uppgift eller åsikt av annan

 12. Överinstanser • Överklagandenämnden för högskolan • Kammarrätten • Här prövas ärenden som överklagats i enlighet högskolelag/högskoleförordning samt anställningsärenden • Här hamnar överklagningar som gäller utlämnande av allmänna handlingar

 13. Inspekterande myndigheter • Riksdagens ombudsmän (JO) • Justitiekanslern (JK) • Riksrevisionen • Högskoleverket (HSV) • Riksarkivet (RA) • Diskrimineringsombudsmannen (DO) • Datainspektionen (DI) • Inspektion kan ske genom anmälan eller genom eget initiativ. • Eget initiativ • Inspektion kan ske genom anmälan eller genom eget initiativ. • Inspektion kan ske genom anmälan eller genom eget initiativ. • Inspektion kan ske genom anmälan eller genom eget initiativ. • Inspektion kan ske genom anmälan eller genom eget initiativ.

 14. Ärendehandläggning

 15. Ärendehandläggning • Förvaltningsspråket är SVENSKA! • Språket ska vara artigt och korrekt. • Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas: • så enkelt, • snabbt och • billigt som möjligt • utan att säkerheten eftersätts. • Det slutgiltiga beslutet ska ha en viss struktur • För varje beslut i ett ärende skall det upprättas en handling som visar • 1. dagen för beslutet, • 2. beslutets innehåll, • 3. vem som har fattat beslutet, • 4. vem som har varit föredragande och • 5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. • Kan beslutet överklagas ska en överklagandehänvisning medfölja. • Kan inte beslutet överklagas ska det anges samt hänvisning till aktuellt lagrum.

 16. Ärendehandläggning Anhängiggörande Beredning Remittering Kommunicering Beslut Omprövning Överprövning

 17. Frågor?

 18. Grupparbete • Häfte med olika frågeställningar. • De är konstruerade utifrån de frågor som kommit studerandeavdelningen. • De bygger på riktiga fall från andra lärosäten.