Lederens rolle i systematisk etikkarbeid og noen erfaringer…. - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lederens rolle i systematisk etikkarbeid og noen erfaringer…. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lederens rolle i systematisk etikkarbeid og noen erfaringer….

play fullscreen
1 / 14
Lederens rolle i systematisk etikkarbeid og noen erfaringer….
160 Views
Download Presentation
dinah
Download Presentation

Lederens rolle i systematisk etikkarbeid og noen erfaringer….

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lederens rolle i systematisk etikkarbeid og noen erfaringer…. Sandefjord, Stokke, Larvik Kommune Larvik, 16.09.14 Leni Klakegg, KS

 2. Hvorfor satse på etikk? Etikk har sammenheng med faglig kvalitet og bidrar til faglig utvikling Å satse på etikk kan bedre organisasjonskulturen og omdømmet Å ta opp etiske utfordringer kan øke motivasjonen og kreativiteten i organisasjonen (på sikt effekt på sykefravær og rekruttering) Hovedmål: Bedre tjenester

 3. Etisk refleksjon - systematisk utforsking av en situasjon • Se en sak fra flere sider, få nye perspektiver • Identifisere en verdikonflikt. Hvilke hensyn veier tyngst? Hvilke verdier er sentrale og for hvem? • Ta en begrunnet og informert avgjørelse: Hva er det beste, gitt de rådende omstendigheter? Bidrar til faglig og etisk skjønn fremfor synsing!

 4. Etikk og faglige utfordringer • Etikksatsingene i kommunene knyttes ofte opp mot spesifikke fagområder, f.eks.: • Tvang • omsorg ved livets slutt • brukermedvirkning • samhandling • Ledelse • Velferdsteknologi og innovasjon • Kommunene opplever dette som en god måte å heve både den etiske og den faglige kompetansen. Samt at det har betydning for arbeidsmiljø og sykefravær.

 5. Prosjekt • Nytt • Engasjerende • Prosjektpenger • Hvor er det forankret? • Hvordan er det forankret? Via mail? Via personalmøte? «I forbi farten»?

 6. Prosjekt Prosjektperioden danner grunnlaget for å lykkes i implementeringen i driften: • Hvordan er ansatte involvert og hvilken opplæring har de fått? • Holdninger og motivasjon……eierskap til prosjektet? • Overordnede ledelses engasjement…VIKTIG • Troverdig resultat

 7. Implementering….Drift…… « I vid forstand handler implementering om å iverksette eller gjennomføre planer og beslutninger i praksis, hvordan få tiltak til å virke»

 8. Implementering…Drift…… Hvordan gå fra prosjekt til drift, erfaringer fra etikk arbeid i Songdalen kommune • Forankret hos hvem? Rådmann? Avd. leder? Gulvfolket? • Er dette et oppriktig ønske fra ledelsen? • Satt av penger til vikarutgifter til veiledere og veiledningsgrupper • Satt på dagsplanen i avdelingene

 9. Implementering….Drift • Bedre med få tiltak som fungerer enn mange som mislykkes • Sett opp to gode mål som er forenelig med driften • Leder må være tydelig på rammene for etisk refleksjon: • Fast veileder? Få betalt for planlegging og gjennomføring? • Faste grupper eller når det passer avdelingen? • 15 min? 30 min? • Ansatte som kommer inn på fritiden, avspasere overtiden?

 10. Implementering…..Drift • Må ikke tenke at ansatte skal jobbe dugnad…den tid er forbi • Tal etikkens sak i politiske beslutningsorgan • Etisk refleksjon på/i handlingsplanen • Start etisk refleksjon i ledergruppen på Rådmannsnivå og avdeling/virksomhetsnivå? ANSVARLIG GJØRING

 11. Suksesskriterier • Kunnskap/kompetanse om etikk og etikkarbeid på alle nivå • Leder må være overbevist om at etikk/etisk refleksjon er NØDVENDIG • Leder må avklare: tidsbruk, økonomi…….det koster vikarutgifter • Leder må vise ut til ansatte at de tror på etisk refleksjon som et verktøy i avdelingen. Lederen er «Kulturministeren» • Still krav til veilederne • Etterspør etisk refleksjon og hva dette gjør med ansatte, pasient, pårørende

 12. Suksesskriterier • Evaluer tiltak og målfør dette til politisk og administrativ ledelse • Sørg for at veilederne får ordet på personalmøter til å fortelle små og store suksesser • Sørg for at de som er negative får konkrete oppgaver knyttet til refleksjonen • Sørg for at veilederne for god opplæring • «Heie» på veilederne • Søk økonomisk støtte: Fylkesmannen, Helsedirektoratet, NAV

 13. Erfaringer og resultater – arbeidsmiljø og sykefravær «En masteroppgave i verdibasert ledelse ved Diakonhjemmet Høgskole viser at det er grunn til å anta at systematisk etikkarbeid over tid kan være av betydning for jobbnærværet. Studien handler om hvorvidt etikkarbeid kan bidra til å motivere og stimulere til at man går på jobb, og hvorvidt etikkarbeid kan være ”nærværsdrivende”. (Birgit Aakre, 2011) Evaluering av deltakelse i og effekten av det nasjonale utviklingsprosjektet »Samarbeid om etisk kompetanseheving» i 13 kommuner på Agder i 2012/13 www.omsorgsforskning.no Rapportserie nr 4/2014

 14. TAKK FOR MEG…. «Jeg har ikke oppskriften på suksess, men oppskriften på fiasko er å prøve å gjøre alle til lags» - Bill Cosby -