lfa natura 2000 aeo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LFA, NATURA 2000, AEO PowerPoint Presentation
Download Presentation
LFA, NATURA 2000, AEO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 102

LFA, NATURA 2000, AEO - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

LFA, NATURA 2000, AEO. Konkurenceschopnost a kvalita – cesta k úspěchu zemědělského podniku. Seminář 29.4.2010 8.30 – 14.30 hod. Institutu pro regionální spolupráci – Starobrněnská 20, Brno Ing. Petr Hladký Ing. Martin Kšica Ing. Martin Širůček. LFA. LFA. Less Favoured Areas

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

LFA, NATURA 2000, AEO


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
konkurenceschopnost a kvalita cesta k sp chu zem d lsk ho podniku

Konkurenceschopnost a kvalita – cesta k úspěchu zemědělského podniku

Seminář 29.4.2010

8.30 – 14.30 hod.

Institutu pro regionální spolupráci – Starobrněnská 20, Brno

Ing. Petr Hladký

Ing. Martin Kšica

Ing. Martin Širůček

slide4
LFA
 • Less Favoured Areas
 • méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními
 • podpora zemědělců hospodařících v LFA – dlouhodobé opatření SZP
 • od 1975, pro zachování krajiny v MO
 • svaz marginálních oblastí (SMO), horské, podhorské oblasti
legislativa lfa
Legislativa LFA
 • Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními
 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 • Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
legislativa lfa1
Legislativa LFA
 • Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999, o podporování rozvoje venkova prostřednictvím Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství (EAGGF)
 • Nařízení Komise (ES) č. 817/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999
 • Nařízení Rady (ES) č. 1783/2003
 • Nařízení Komise (ES) č. 2419/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor Společenství zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3508/1992
c le opat en
Cíle opatření
 • zajistit odpovídající příjmy zemědělským podnikům hospodařícím ve ztížených podmínkách
 • přispět k udržitelnému využití zemědělské půdy
 • stabilizace venkovské populace
 • udržet atraktivitu krajiny
 • podpořit systémy hospodaření přátelské k životnímu prostředí
vymezen lfa dle eu
Vymezení LFA dle EU
 • omezené využívání půdy, vysoké náklady na hospodaření
 • horské oblasti
  • klimatické podmínky
  • vysoká svažitost – speciální vybavení
 • jiné než horské oblasti
  • přírodní nevýhody (klima, nízká úrodnost)
  • zvláštní nevýhody
dota n politika
Dotační politika
 • PRV – osa II. – opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy
  • 1.1 Platby za znevýhodnění v oblastech LFA
vyrovn vac p sp vek
Vyrovnávací příspěvek
 • pouze na travní porosty evidované v LPIS
 • pouze pro následující oblasti
  • horské oblasti (HA, HB)
  • ostatní méně příznivé oblasti (OA, OB)
  • oblasti se specifickými omezeními (S, SX)

SX pouze pro žadatele, kterým byl poskytnut příspěvek v letech 2004 - 2006

krit ria pro vymezen lfa
Kritéria pro vymezení LFA
 • horská oblast HA
 • horská oblast HB
 • ostatní méně příznivá oblast OA
 • ostatní méně příznivá oblast OB
 • specifická oblast S
 • oblast s ekologickými omezeními E
horsk oblast h a
Horská oblast HA
 • obec nebo k.ú.
 • nadmořská výška > 600 m.n.m
 • nadmořská výška 500 – 600 m.n.m + svažitost > 7º na min. 50 % území
horsk oblast h b
Horská oblast HB
 • obce nebo k.ú. nesplňující kritéria HA
 • z důvodu celistvosti horské oblasti jsou do této oblasti zařazeny
ostatn m n p zniv oblast o a
Ostatní méně příznivá oblast OA
 • obce nebo k.ú.
 • výnosnost zemědělské půdy < 34 b.
 • nepatří do horské oblasti
 • hustota obyvatel < 75 obyv./km2
 • podíl pracujících v zemědělství > 6 % z celkového práceschopného obyvatelstva
ostatn m n p zniv oblast o b
Ostatní méně příznivá oblast OB
 • obce
 • výnosnost zemědělské půdy 34 – 38 b.
specifick oblast s
Specifická oblast S
 • obce nebo k.ú.
 • výnosnost zemědělské půdy < 34 b.
 • nebo výnosnost 34 – 38 b. a svažitostí > 7º na 50 % území
oblast s ekologick mi omezen mi e
Oblast s ekologickými omezeními E
 • NATURA 2000
 • tzn. ptačí oblasti, oblasti ochrany rostlin a volně žijících živočichů
 • I. zóny NP
 • CHKO
 • vyrovnávací příspěvek od 2005
sazba vyrovn vac ho p sp vku
Sazba vyrovnávacího příspěvku
 • v oblasti typu HA 4 680 Kč na 1 ha TP
 • v oblasti typu HB 4 014 Kč na 1 ha TP
 • v oblasti typu OA 3 490 Kč na 1 ha TP
 • v oblasti typu OB 2 820 Kč na 1 ha TP
 • v oblasti typu S  3 420 Kč na 1 ha TP
 • v oblasti typu E 2 800 Kč na 1 ha TP
podm nky poskytnut vyrovn vac ho p sp vku
Podmínky poskytnutí vyrovnávacího příspěvku
 • FO nebo PO, která má v LPIS evidováno alespoň:
  • 5 ha zemědělské půdy v LFA
  • 1 ha zemědělské půdy v LFA v sys. eko. zem.
  • 2 ha zemědělské půdy v LFA v sys. NP nebo CHKO
  • nesmí být v konkursu nebo likvidaci

Žadatel nemusí být podnikatelem (obce, FO, školy).

z vazky adatele
Závazky žadatele
 • hospodařit nejméně po dobu následujících 5 let po roce kdy byla poskytnuta podpora
 • v posledním roce do 31.12.
 • TP alespoň 1 x ročně spaseny nebo 2 x ročně posečeny
 • po 31. 10. výška porostu max. 30 cm
 • 0,15 – 1,5 VDJ/ha půdy v LPIS, skot, ovce, kozy, koně
dost o vyrovn vac p sp vek
Žádost o vyrovnávací příspěvek
 • Místo podání žádosti: místně příslušná ZA-PÚ MZe
 • Termín podání žádosti:

řádný termín - do 15.5.

po řádném termínu – dalších 25 kalendářních dnů

(spojené se sankcí 1 %)

p lohy dosti
Přílohy žádosti
 • deklarace užívání půdy – součást žádosti
 • právní subjektivita – výpis z OR, pouze PO
 • doklad vodoprávního úřadu – výměra pozemků v ochranných pásmech vodních zdrojů 1. stupně
 • čestné prohlášení chovatelů koní – stav VDJ k 20 dni leden - srpen
min v m ry pro n rok na platbu
Min. výměry pro nárok na platbu

Počet žádostí o vyrovnávací příspěvek na LFA

natura 20001
NATURA 2000
 • soustava chráněných území evropského významu
 • vytvářejí všechny státy EU
 • ochrana biologické rozmanitosti
 • zodpovídá MZe, AOPK ČR
r v eu
ČR v EU
 • po vstupu ČR do EU závazek k vyhlášení oblastí NATURA 2000
 • vyhlásit nejcennější přírodní lokality
 • směrnice o ptácích
 • směrnice o stanovištích
slide33
Cíle
 • zabezpečení ochrany živočichů, rostlin, přírodních stanovišť
 • pro nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné, omezené výskytem (endemické)
 • způsob ochrany si určuje členský stát
legislativa
Legislativa
 • směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
 • směrnice 92/43/EHS o ochraně stanovišť, volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin
 • směrnice o ptácích, směrnice o stanovištích
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
natura 20002
NATURA 2000
 • směrnice o ptácích → ptačí oblasti
 • směrnice o stanovištích → evropsky významné lokality
pta oblasti v jmk
Ptačí oblasti v JMK
 • Jaroslavické rybníky (rozloha: 357,6 ha)
 • Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny (rozloha: 1050 ha)
 • Pálava (rozloha: 8535,7 ha)
 • Lednické rybníky (rozloha: 705,9 ha)
 • Hovoransko – Čejkovicko (rozloha: 1338,8 ha)
 • Soutok – Tvrdonicko (rozloha: 9660,5 ha)
 • Bzenecká Doubrava- Strážnické Pomoraví (rozloha : 11 910 ha)
 • Podyjí (rozloha: 7 564 ha)
natura 2000 v r
NATURA 2000 v ČR
 • 41 ptačích oblastí → 705 389 ha → 8,94 % rozlohy ČR
 • 1 087 EVL → 785 582 ha → 9,96 % rozlohy ČR
dota n politika1
Dotační politika
 • PRV – osa II. – opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy
  • 1.2 Platby v rámci NATURA 2000
 • PRV – osa II. – opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy
  • 2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích
 • OPŽP – osa 6 – zlepšování stavu přírody a krajiny
  • 6.1 Implementace a péče o území soustavy NATURA 2000
1 2 platby v natura 2000
1.2 Platby v NATURA 2000
 • pouze na travní porosty v Evidenci (LPIS)
 • ptačí oblasti na území 1. zóny NP nebo 1. zóny CHKO
 • evropsky významné lokality na území 1. zóny NP nebo 1. zóny CHKO
adatel
Žadatel
 • FO nebo PO vedená v Evidenci
 • obhospodařuje alespoň 1 ha TP v oblasti NATURA 2000
 • specifické podmínky pro dusík (max. 30 kg na 1 ha)
 • předložit evidenci hnojení
z vazky adatele1
Závazky žadatele
 • hospodařit nejméně po dobu následujících 5 let po roce kdy byla poskytnuta podpora
 • v posledním roce do 31.12.
 • TP alespoň 1 x ročně spaseny nebo 2 x ročně posečeny
 • po 31. 10. výška porostu max. 30 cm
vyrovn vac p sp vek1
Vyrovnávací příspěvek
 • 112 EUR na 1 ha TP
 • 3 004,40 Kč na 1 ha TP (2009)
sankce a vylou en platby
Sankce a vyloučení platby
 • pozdní podání žádosti – 1 %/den, max. 25 dní
 • půdní bloky/díly nejsou evidovány v Evidenci
 • rozdíl mezi deklarovanou a skutečnou výměrou
 • nedodržení podmínky 5 let
 • nedodržení termínu seče/výšky porostu
 • intenzita chovu
 • překročení přívodu dusíku
2 2 platby v natura 2000 v les ch
2.2 Platby v NATURA 2000 v lesích
 • kompenzace za snížení hospodářského využití lesů
 • na zachování hospodářského souboru lesního porostu
 • na zachování optimální druhové skladby
adatel1
Žadatel
 • vlastník lesního pozemku
 • sdružení vlastníků lesního pozemku
 • spoluvlastník lesního pozemku (nutný souhlas většiny)
 • lesní pozemek min. z 50 % NATURA 2000
slide51
Žádost
 • doručit na místně příslušnou AZV
 • formulář dle SZIFu
 • do 15. května
sou sti dosti
Součásti žádosti
 • výpis z KN
 • písemný souhlas spoluvlastníků
 • potvrzení MŽP, že porost je z min 50 % NATURA 2000
 • kopie lesnické mapy
sazba dotace
Sazba dotace
 • 60 EUR na 1 ha porostní skupiny na lesním pozemku za kalendářní rok
 • 1 609,50 CZK/1 ha/1 rok (2009)
sankce a vylou en platby1
Sankce a vyloučení platby
 • správná deklarace plochy
 • lesní hospodářská obnova a plán v digitální formě
 • zachování hospodářského souboru
 • každoroční potvrzení o zachování HS
 • při obnově dodrženo zastoupení hlavní dřeviny
 • podat oznámení o obnově
 • označení hranic
6 1 implementace a p e natura 2000
6.1 Implementace a péče NATURA 2000
 • zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny
 • možnost vyhlášení, ochrany a managementu lokalit NATURA 2000
 • ochrana rostlinných a živočišných druhů dle směrnic
 • monitoring
glob ln a specifick c le
Globální a specifické cíle
 • globální – implementace soustavy NATURA 2000
 • specifické – zajištění podkladů pro vyhlášení EVL a pro monitoring stanovišť, volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin
v e podpory
Výše podpory
 • prostředky z ERDF
 • max. 85 % celkových způsobilých výdajů
 • 2007 – 2013, 6.1 ERDF 29,971 mil. EUR
p jemce podpory
Příjemce podpory
 • kraje
 • stát, organizační složky státu
 • AOPK
 • příspěvkové organizace – správy NP
zp sobil v daje
Způsobilé výdaje
 • zpracování podkladů pro plány péče o lokality NATURA 2000
 • geodetické práce
 • označení hranic v terénu
 • náklady spojené s identifikací vlastníků, korespondence
 • nákup majetku (auto →, projekt > 2 mil, max. 750 000 Kč)
slide61
AEO
 • zemědělské činnosti směřující k šetrné péči o ŽP
 • zachování a zvyšování biologické různorodosti na travních porostech a orné půdě
 • údržba travních porostů
 • podpora ekologického zemědělství
pro aeo
Proč AEO?
 • 50. léta – kolektivizace – rozorávání mezí, scelování pozemků
 • úbytek rozptýlené zeleně, remízků, stromů, nivních luk
 • 70. léta – úprava reliéfu krajiny těžkou technikou
 • narušení odtokových poměrů
 • půdní eroze
 • úbytek druhů rostlin a živočichů
c le aeo
Cíle AEO
 • zamezit zrychlenému odtoku vody z krajiny
 • snížit erozi půdy
 • podpořit ekologickou stabilitu krajiny
 • zachovat a zvýšit přírodní rozmanitost na zemědělsky využívané půdě
d vody aeo
Důvody AEO
 • finanční podpora po dobu smluvního závazku
 • úhrada nákladů spojených s opatřením
 • náhrada snížení výnosů
 • zvýšení úrodnosti půdy
 • ochrana před erozí a vysycháním
 • prevence záplav
 • ochrana rostlin a živočichů
dota n tituly
Dotační tituly
 • dotační tituly MZe
 • součástí horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP)
 • přihlášky na pobočkách MZe → Zemědělské agentury – Pozemkové úřady
 • PRV – osa II. – opatření zaměřené na udržitelné využívání zemědělské půdy
  • 1.3 Agroenvironmentální opatření
adatel2
Žadatel
 • soukromě hospodařící rolník s půdou v LPIS
 • firmy podnikající v zemědělství
 • i nepodnikatelé
  • obce, nepodnikající FO, školy

pozn.: LPIS = registr půdních bloků MZe

podm nky aeo
Podmínky AEO
 • min. 5 let plnit podmínky
 • obhospodařovat
  • 5 ha zemědělské půdy
  • 2 ha CHKO nebo NP
  • 1 ha v sys. eko. zem.
  • 1 ha ovocných sadů
  • 0,5 ha vinic
  • 1 ha zemědělské půdy v sys. zatravňování
forma platby
Forma platby
 • příspěvek na ha zemědělské půdy
 • každoročně během 5 let
 • 80 % z EU, 20 % z ČR
 • platby stanoveny v EUR (každý rok jiný kurz)
dota n tituly1
Dotační tituly
 • ekologické zemědělství
 • travní porosty
 • orná půda
 • speciální opatření
ekologick zem d lstv
Ekologické zemědělství
 • NE syntetická hnojiva
 • NE GMO
 • využití statkových hnojiv, osevních postupů, meziplodin, vikvovité rostliny
 • přirozený způsob ustájení, možnost výběhu
 • přirozené krmivo, krmivo z EZ
 • péče o ŽP
ekologick zem d lstv1
Ekologické zemědělství
 • zvyšuje úrodnost půdy, obsah humusu, struktury půdy
 • rozpustné živiny nepronikají do podzemních a povrchových vod
 • zamezení kontaminace vody a půdy pesticidy
 • produkce nutričně a hygienicky kvalitních potravin
 • růst biodiverzity
ekologick zem d lec
Ekologický zemědělec
 • registrovaný pro ekozemědělství u MZe
 • zákaz používání GMO
 • pouze taková hnojiva a krmiva, která jsou povolena
 • dodržovat osevní postup
 • vhodné podmínky pro zvířata
 • vedení předepsané evidence
travn porosty
Travní porosty
 • zvyšují schopnost krajiny udržovat vodu
 • kvalitní potrava hospodářským zvířatům
 • zmírňují zatěžování půdy a vody nadbytkem živin
 • zachování rozmanitosti krajiny
podm nky titulu tp
Podmínky titulu TP
 • pozemky registrované jako travní porosty
 • na veškeré orné půdě max. 170 kg N/ha/rok
 • min. prům. intenzita chovu je 0,2 VDJ/ha TP
travn porosty1
Travní porosty
 • louky
 • extenzivní louky
 • pastviny
 • extenzivní pastviny
 • trvale podmáčené louky a rašelinné louky
 • ptačí lokality na TP – chřástal polní
 • ptačí lokality na TP – bahňáci
louky
Louky
 • přispívají k zadržení vody v krajině
 • snižují zatížení krajiny nadbytkem živin
 • umožňují dalším druhům rostlin a živočichů osídlit luční prostředí
 • obohacení sena o minerály a vitamíny
povinnosti
Povinnosti
 • hnojit max. 40 kg H/ha
 • min. 2 x ročně posekat
 • posekanou hmotu odklidit
 • mulčovat pouze při výšce TP max. 15 cm.
 • neprovádět rychloobnovu (rozorání, přísev, herbicidy)
extenzivn louky
Extenzivní louky
 • vyšší druhové zastoupení rostlin
 • hospodaření zabrání nárůstu bujnějších trav a ochuzení porostu
 • hospodaření sníží zatížení půdy nadbytkem živin
 • podpora druhové rozmanitosti
povinnosti1
Povinnosti
 • nehnojit
 • min. 2 x ročně posekat
 • posekanou hmotu odklidit
 • mulčovat pouze při výšce TP max. 15 cm.
 • neprovádět rychloobnovu (rozorání, přísev, herbicidy)
pastviny
Pastviny
 • nízký hustý drn plazivých druhů rostlin
 • oproti kosení pasení rozruší drn a vytvoří nová místa pro klíčení
 • skupinky trnitých nebo nezajímavých rostlin pro spásání → pokosit před vysemeněním
 • kosení nedopasků → předcházení zaplevelení
 • vhodná lokalita pro hnízdění
povinnosti2
Povinnosti
 • denní intenzita chovu pasených zvířat 0,5 – 1 VDJ/ha
 • hnojiva max. 40 kg N/ha
 • NE kejda
 • sečení nedopasků
 • herbicidy pouze bodově
 • neprovádět rychloobnovu
 • zajistit proti úniku + napájení
extenzivn pastviny
Extenzivní pastviny
 • vyšší druhová skladba rostlin a živočichů
 • heterogenita vegetace – druhově i výškově
 • tvorba příznivých podmínek pro ustupující druhy
 • vstavač, všivec, motýli, mravenci, střevlíci
povinnosti3
Povinnosti
 • nehnojit (zajišťuje atmosférický dusík se srážkami, splachy hnojiv z okolních pozemků)
 • denní intenzita chovu 0,4 – 0,8 VDJ/ha
 • sečení nedopasků
 • herbicidy bodově
 • zajistit proti úniku + napájení
trvale podm en louky a ra elinn louky
Trvale podmáčené louky a rašelinné louky
 • na místech se zvýšenou hladinou podzemních vod
 • luční prameniště, podmáčená místa na okrajích rybníků, podél toků
 • zachování, rozšíření prostoru pro nové druhy
 • zadržují vody v krajině + přirozený odtok
 • specifický ekosystém
povinnosti4
Povinnosti
 • označení v terénu
 • NE hnojiva, vápno, odvodnění
 • sečení lehkou mechanizací min. 1 x ročně (15.5. – 15.6., 15.6. – 25.7., 26.7.- 31.8.)
 • neprovádět obnovu louky
 • válet a smykovat pouze po dohodě s org. OP
pta lokality na tp ch stal poln
Ptačí lokality na TP – chřástal polní
 • ohrožený ptačí druh
 • obhospodařovat s ohledem na jeho potřeby
 • vytvořit vhodné podmínky pro hnízdění
 • zabránit ničení hnízd zemědělskou činností
 • udržení/zvýšení populace
povinnosti5
Povinnosti
 • NE hnojiva (ani statková)
 • první seč nejdříve 15.8, potom pastva
 • seč od středu ke kraji + odklizení
 • seč NE skupinovým nasazením sekaček
 • válet a smykovat 15.3. – 30.6.
pta lokality na tp bah ci
Ptačí lokality na TP - bahňáci
 • tvorba vhodných podmínek pro hnízdění (čejka chocholatá)
 • udržení populace v krajině
 • zabránit ničení hnízd (válení, smykování)
povinnosti6
Povinnosti
 • NE hnojiva
 • první seč nejdříve 15.8, potom pastva
 • poslední seč 30.9. – 15.11. + odklizení
 • válení a smykování 15.3 – 30.6.
 • seč NE skupinově
orn p da
Orná půda
 • zatravňování orné půdy
 • tvorba travnatých pásů na svažitých půdách
 • pěstování meziplodin
 • biopásy
zatrav ov n orn p dy
Zatravňování orné půdy
 • zpomaluje odtok vody z krajiny
 • zvýšení schopnosti půdy uchovat vlhkost
 • zabránit erozi (vodou, větrem)
 • ochrana vodních toků před znečištěním
 • snižují riziko záplav
povinnosti7
Povinnosti
 • pouze půdy: svažité nad 12°, mělké, písčité, podmáčené, extrémně těžké, OP v 1. zóně NP a 1. zóně CHKO
 • pouze uznané osivo do 31.5.
 • NE podsev
 • NE dusíkatá hnojiva
 • po prvním roce nepást, min. 2 x ročně posekat + odklidit
 • herbicidy jen první 2 roky + bodově
 • od druhého roku sečení (min. 2 x ročně) nebo pasení
tvorba travnat ch p s na sva it ch p d ch
Tvorba travnatých pásů na svažitých půdách
 • rozdělení svahu na kratší úseky → zbrždění odtékající vody
 • zachycení většího množství vody na pozemku
 • zpomalení odnosu ornice
 • ostrůvky příznivé pro živočichy a rostliny
 • zvýšení pestrosti krajiny
povinnosti8
Povinnosti
 • svažitost 3 - 12°, zatravnit pásy po vrstevnici o šíři 45 – 55 m, vzdálenost mezi pásy 50 – 200 m
 • mezi pásy nepěstovat širokořádkové plodiny
 • pěstovat více než jednu plodinu (ozimé a jarní obilniny)
 • min. 2 x ročně posekat + odklidit
 • herbicidy pouze první 2 roky + bodově
p stov n meziplodin
Pěstování meziplodin
 • ochrana půdy před erozí (vodní, větrná)
 • zadržení půdní vláhy a živin
 • ochrana půdy struktury půdy před slunečním zářením
 • obohacení půdy humusem
 • ukryt a potrava živočichů
povinnosti9
Povinnosti
 • výsev meziplodin nejpozději do 10.10.
 • možnost přezimujících i vymrzajících plodin
 • meziplodiny min. na 3 % OP
 • na jaře zapravit do půdy a vysét hlavní plodinu
biop sy
Biopásy
 • růst pestrosti a rozmanitosti krajiny
 • dostatek semen pro živočichy
 • potrava přes zimu
 • prostor pro hmyz kterým se živí ptáci
povinnosti10
Povinnosti
 • pásy 6 – 12 m, na okraji nebo uvnitř (ve směru orby) orné půdy
 • 15.4. – 31.5. osev.
  • pohanka, min. 24 kg/ha
  • proso, min. 6 kg/ha
  • krmná kapusta, min kg/ha
  • lupina, min. kg/ha
 • do 31.3. dalšího roku nechat bez obhospodaření
 • neaplikovat pesticidy
speci ln opat en
Speciální opatření
 • osevní postup v ochranných zónách jeskyní
osevn postup v ochrann ch z n ch jeskyn
Osevní postup v ochranných zónách jeskyní
 • snížení splachování orné půdy do jeskyní
 • omezení změny chemického složení vody → ochrana minerální výplně jeskyní
 • pouze pro oblast CHKO Moravský kras
povinnosti11
Povinnosti
 • na pozemcích v CHKO Moravský kras vyloučit z osevního postupu širokořádkové plodiny
 • podíl obilovin na těchto pozemcích max. 50 % plochy
d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Institut pro regionální spolupráci

Starobrněnská 20

602 00 BRNO

Tel : 420 542 211 083

Fax : 420 542 210 383

www.irs-eu.com