hemijska kinetika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HEMIJSKA KINETIKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
HEMIJSKA KINETIKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

HEMIJSKA KINETIKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 325 Views
 • Uploaded on

HEMIJSKA KINETIKA. • Hemijska kinetika je deo hemije koji se bavi proučavanjem brzine odvijanja hemijskih reakcija. •Proučava se: •određivanje brzine hemijske reakcije •uticaj pojedinih faktora na brzinu reakcije mehanizam odvijanja reakcije. ODVIJANJE HEMIJSKE REAKCIJE TEORIJA SUDARA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HEMIJSKA KINETIKA' - dieter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hemijska kinetika
HEMIJSKA KINETIKA
 • •Hemijska kinetika je deo hemije koji se bavi proučavanjem brzine odvijanja hemijskih reakcija.
 • •Proučava se:
 • •određivanje brzine hemijske reakcije
 • •uticaj pojedinih faktora na brzinu reakcije
 • mehanizam odvijanja reakcije
slide3
ODVIJANJE HEMIJSKE REAKCIJE
 • TEORIJA SUDARA
 • •Kada se izmešaju reaktanti da bi došlo do hemijske reakcije to jest do nastajanja proizvoda reakcije potrebno je:
 • 1.Čestice reaktanata se moraju sudariti
 • 2.Čestice treba da imaju dovoljnu energiju
 • 3.Čestice treba da se sudare sa pogodnom orjentacijom
 • Ispunjavanje ovih uslova dodvodi do efikasnog sudara Cl +NOCl -> NO + Cl2
energija aktivacije min e potrebna za po etak hemijske reakcije i nastanak prelaznog stanja
Energija aktivacije-min E potrebna za početak hemijske reakcije i nastanak prelaznog stanja
brzina hemijske reakcije promena koncentracije sa vremenom

BRZINA HEMIJSKE REAKCIJEpromena koncentracije sa vremenom

prirode reaktanata

koncentracije reaktanata

temperature

dodirne površine reaktanata (čvrsta faza)

katalizatora

Zračenja (fotohemijske reakcije)

slide7
aA + bB▬>cC + dD
 • V = - d[A]/ a dt=-d[B]/ b dt
 • brzina nestajanja reaktanata

V = d[C]/ c dt=d[D]/ d dt

brzina nastajanja proizvoda

A + B = C + D

V1 = k [A][B] (brzina direktne reakcije)

slide8
k = konstanta brzine reakcije

zavisi od fizičko-hemijskih osobina reaktanata i temperature (ne zavisi od [A] i [B])

k = v / [A][B]

mol dm-3s-1 = mol dm3 s-1

mol2dm-6

sa porastom t o c za 10 o c brzina poraste 2 3 puta eksponencijalno
sa porastom toC za 10oC, brzina poraste 2-3 puta (eksponencijalno)
 • Sa porastom temperature znatno raste udeo molekula sa energijom koja je veća od Eaktivacije
 • Uticaj dodirne površine
 • •Ako se smanji veličina čestica reaktanata povećava se broj molekula na površini koji mogu reagovati.
 • •Zbog toga reakcija protiče brže.
uticaj katalizatora
Uticaj katalizatora
 • •Katalizatori su supstance čije prisustvo u reakcionoj smeši menja brzinu reakcije (najčešće povećavaju brzinu reakcije).
 • •Karakteristike delovanja katalizatora:
 • •Deluju u maloj količini
 • •Ne učestvuju u hemijskoj reakciji
 • •Ubrzavaju samo termodinamički moguće reakcije
 • •Specifičnost delovanja
 • •Ne utiču na položaj hemijske ravnoteže
slide12
Supstance koje se lako oksiduju i redukuju (NO)
 • •Voda
 • •H+i OH-joni
 • •Metali posebno plemeniti (Ag, Au) i oni iz
 • VIII grupe (Co, Fe, Ni...)
 • •Oksidi metala (Al2O3, V2O5, Fe2O3....)
 • Proces u kome katalizatori deluju na brzinu hemijske reakcije naziva se kataliza.
 • Postoji:
 • •HOMOGENA KATALIZA–reaktanti i katalizator čine jednu fazu (imaju isto agregatno stanje)
 • •HETEROGENA KATALIZA-reaktanti i katalizator su u različitim fazama
mehanizam delovanja katalizatora
Mehanizam delovanja katalizatora

•Katalizatori snižavaju Eahemijske reakcije

uticaj koncentracije reaktanata na brzinu hemijske reakcije
UTICAJ KONCENTRACIJEREAKTANATA NA BRZINU HEMIJSKE REAKCIJE
 • •Povećanjem C reaktanata povećava se broj efikasnih sudara, pa je i brzina reakcije veća.
 • •Za razliku od uticaja toC, brzina hemijske reakcije se povećava srazmerno

povećanju koncentracije reaktanata.

uticaj zra enja
uticaj zračenja
 • na neke hemijske reakcije utiče zračenje
 • (obično UV, može i mikrotalasno)
 • Npr. Cl2 + H2ne reaguju u mraku
 • Na svetlosti inicira se raspadanje Cl..Cl

na Cl. radikale, koji u sudaru sa H..H grade

HCl, nastaje radikal H. koji se sudara sa novim molekulom Cl2 (lančana reakcija)

fotosinteza – takođe ne može bez zračenja

red i molekularnost reakcije
Red i molekularnost reakcije
 • C2H4 (g) + H2(g) ▬> C2H6(hidrogenizacija etena u etan)
 • V = k [C2H4 ]1 [H2]1

reakcija drugog reda

bimolekularna reakcija (sudar 2 čestice)

N2O5 (rastvor u CCl4) ▬> 2NO(g) + O2(g)

V = k [N2O5]1

prvog reda, monomolekularna

slide17
C(č) + O2(g) ▬> CO2 (g)
 • V = k [O2]
 • prvog reda,bimolekularna

(CH3CO)2O(g) + H2O(t) = 2CH3COOH(t)

(anhidrid) prvog reda,bimolekularna

2NO (g) + O2(g) ▬> 2NO2 (g)

trećeg reda, trimolekularna

slide18
red reakcije = zbir eksponenata koncentacije reaktanata (eksperimentalni podaci)
 • molekularnost= broj molekula reaktanata koji učestvuju kao reaktanti u jednom elementarnom procesu (teorijski podatak na osnovu mehanizma reakcije)
slide19
2NO(g) + 2H2 (g) N2(g)+2H2O(g)
 • V = k [NO]2[H2]
 • *2NO(g) +H2(g)  N2O(g) + H2O(g) spora
 • N2O(g) +H2(g) N2(g)+H2O(g) brza
 • _______________________________
 • 2NO +2H2 +N2ON2 +2H2O +N2O
 • međuproizvod
 • * stupanj koji određuje brzinu reakcije redukcije azot(II) oksida vodonikom
 • RED SLOŽENE REAKCIJE ODREĐUJE NAJSPORIJA REAKCIJA ELEMENTARNE REAKCIJE
slide20
HEMIJSKA RAVNOTEŽA
 • Povratne i nepovratne hem. reakcije
 • Hemijske rekacije ne teku uvek do kraja
 • ( to jest do stanja da na kraju reakcije imamo samo proizvodee reakcije)
 • •Hemijske reakcije koje teku do kraja su nepovratnehem. reakcije
 • •Hemijske reakcije koje ne teku do kraja su povratne ili reverzibilnehem. reakcije