whistleblower program tla ov konferencia pm sr n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Whistleblower program Tlačová konferencia PMÚ SR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Whistleblower program Tlačová konferencia PMÚ SR

play fullscreen
1 / 6

Whistleblower program Tlačová konferencia PMÚ SR

100 Views Download Presentation
Download Presentation

Whistleblower program Tlačová konferencia PMÚ SR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Whistleblower programTlačová konferencia PMÚ SR Radoslav Tóth Protimonopolný úrad SR Bratislava, 17.06.2014

  2. Odmena pre oznamovateľa • Unikátny inštitút v slovenskom práve (účinnosť od 1.7.2014) • Cieľ - posilnenie boja proti kartelom • Zisk z kartelov ročne celosvetovo až 25 biliónov eur1a spôsobuje zvýšenie cien o cca 30 až 50%2 • Zaužívaný v Maďarsku a Veľkej Británii • Doplňujúci nástroj k leniency programu 1Connor a Helmers (2006) STATISTICS ON MODERN PRIVATE INTERNATIONAL CARTELS, 1990-2005. 2Kwoka, J.E.: (1997).: ThePriceEffectofBiddingConspiracies: EvidencefromRealEstate „Knockouts“, 42 Antitrust Bulletin, 503; OECD, DAF/COMP(2005)40, 30.09.2005, Draft Report on Hardcorecartels

  3. Očakávania úradu • Zvýšenie motivácie ľudí spolupracovať s úradom • Lepšia dostupnosť k dôkazom • Väčšia pravdepodobnosť odhalenia kartelov • Preventívny a odstrašujúci účinok • Lepšia vymožiteľnosť súťažného práva zvýšenie blahobytu pre spotrebiteľa

  4. Podmienky získania odmeny • Oznamovateľ je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a nie je zamestnancom žiadateľa o leniency • Oznamovateľ ako prvý poskytne úradu: • rozhodujúci dôkaz o karteli, alebo • informáciu a dôkaz rozhodujúci pre vykonanie inšpekcie • Úrad na základe uvedeného uloží pokutu • Rozhodnutie úradu sa stane právoplatné, vykonateľné a pokuta bude zaplatená

  5. Výška odmeny a ochrana oznamovateľa • 1 % zo súčtu pokút uložených v jednom rozhodnutí (max. 100 000 eur) • Nezaplatenie pokuty: nárok na odmenu vo výške 50% pôvodnej odmeny (max. 10 000 eur) • Ochrana identity oznamovateľa • Oznámenie kartelu sa nepovažuje za porušenie mlčanlivosti oznamovateľa (zákonnej alebo zmluvnej)

  6. Ďakujem za pozornosť! www.antimon.gov.sk Twitter: @PMUSR_tweetuje radoslav.toth@antimon.gov.sk