Základná škola, M. Rázusa 1672/3 - PowerPoint PPT Presentation

devon
kvalita zdravie pr a livos n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základná škola, M. Rázusa 1672/3 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základná škola, M. Rázusa 1672/3

play fullscreen
1 / 44
Download Presentation
Presentation Description
176 Views
Download Presentation

Základná škola, M. Rázusa 1672/3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kvalita – zdravie - príťažlivosť Základná škola, M. Rázusa 1672/3

 2. Základné údaje o škole Škola: 30 tried/613 žiakov I. stupeň ZŠ: 15 tried/302 žiakov II. stupeň ZŠ: 15 tried/311 žiakov Pedagogický zbor: • Vedenie školy: • riaditeľ ZŠ: Mgr. Ondrej Kanka • ZRŠ I.: PaedDr. Jana Harazinová • ZRŠ II.: Mgr. Helena Jambrichová Mgr. Ľudmila Markovičová • I. stupeň: 15 PGZ • II. stupeň: 22 PGZ • Asistenti učiteľa: 2 PGZ • Vychovávatelia: 7 PGZ Odborní zamestnanci: • Školský špeciálny pedagóg • Školský psychológ

 3. Spolupráca s MŠ – úspešný vstup do ZŠ Partnerské MŠ: • MŠ, Centrum 2496/29 • MŠ, Prachatická 2421/45 • Súkromná MŠ Slniečko • Kultúrno-spoločenské aktivity • Športové aktivity • Náučné aktivity • Otvorené vyučovanie v 1. ročníkoch • Návšteva ZŠ

 4. Čo by ste mali vedieť o zápise do 1. ročníka§ 20 ods. 2 Zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon) • Povinná školská dochádzka začína začiatkom šk. roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne šk. spôsobilosť. 01.09.2006 – 31.08.2007 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. • Miesto a čas zápisu určí obec všeobecne záväzným nariadením. (VZN č. 116) • Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“ ), ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. • Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy. (VZN č. 133)

 5. Školská spôsobilosť • Ak dieťa po dovŕšení 6. roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rokalebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. (žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky) • Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. (žiadosť o predčasné zaškolenie) • Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast možno do školy zapísať aj žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka s nadaním.

 6. Čo potrebujete k úspešnému zapísaniu dieťaťa do 1. ročníka ZŠ • ZŠ pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje: • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, • meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov. • Zákonný zástupca dieťaťa vypisuje záznam o zápise podľa občianskeho preukazu rodiča a rodného listu dieťaťa; prihláška na ETV/NBV • Údaje skontroluje zapisovateľka podľa občianskeho preukazu rodiča a rodného listu dieťaťa. • V prípade, že uvažujete o možnosti požiadať RŠ o odklad povinnej školskej dochádzky, upozornite zapisovateľku – ZŠ . • Rozhodnutie RŠ o prijatí sa vydáva do 31. mája príslušného kalendárneho roka. • Rozhodnutie RŠ o odklade PŠD sa vydáva po predložení žiadosti a príslušných vyjadrení lekára a CPPPaP.

 7. Priebeh zápisu • Orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu • Pani učiteľky hravou formou pracujú s dieťaťom • Deti sprevádzané rodičmi plnia zábavné úlohy • Vypĺňajú pracovný list • Pamätný list, darček • Informácie pre rodičov • Konzultácie s pg. pracovníkmi • Konzultácie s odbornými zamestnancami: Mgr. Zlatica Michálková – školský špeciálny pedagóg PhDr. Jarmila Stančíková – školský psychológ

 8. Aktivity na chodbe • Fotografovanie pri žirafe • Poznávanie farieb • Čísla do 10 • Pomenovanie geometrických tvarov • Triafanie loptičkou do koša; kruhov na tyče • Skákanie na lopte

 9. Aktivity v učebni • uviazanie mašličky na krk žirafy • vyhľadávanie správneho tvaru • rozprávanie podľa obrázkov • ovocie/zelenina/zvieratá • hra na rytmické nástroje • vypracovanie pracovného listu • podpis dieťaťa - odtlačok ruky

 10. Prvácke desatoro 1.  Poznám svoje meno a priezvisko, viem, ako sa volajú moji rodičia. 2.  Viem sa rýchlo obliecť a prezliecť do cvičebného úboru a zaviazať si šnúrky. 3.  Viem si upratať knižky, pastelky a hračky tam, kam patria. 4.   Dokážem kresliť ceruzkou a pastelkami, aj maľovať farbami. 5.   Poznám farbu červenú, zelenú, modrú, žltú, hnedú, čiernu a bielu. 6.   Viem vystrihnúť obrázok nožnicami s okrúhlym zakončením. 7.   Dokážem si pripraviť desiatu a pred jedlom i po ňom si umyť ruky. 8.   Dokážem počúvať maminkino/oteckovo rozprávanie v pokoji a so záujmom. 9.   Pozorne sledujem vhodné televízne rozprávky, filmy a pesničky a rozprávam sa o nich s rodičmi. 10.  Do školskej tašky si viem sám uložiť veci.

 11. Školské prostredie Vstupom do školského prostredia dieťa preberá na seba ďalšiu rolu - rolu žiaka a bude sa vyrovnávať s novými skutočnosťami: • novým prostredím, • odlišným štýlom práce, • vytváraním nových sociálnych vzťahov, • zmenou každodenného rytmu a režimu, • novým druhom povinností.

 12. 35 rokov skúseností s výchovou a vzdelávaním Cieľom našej školy je vytvárať pre všetky deti podnetné a tvorivé školské prostredie, ktoré • stimuluje najschopnejších, • povzbudzuje menej nadaných, • chráni a podporuje najslabších, • umožňuje, aby sa každé dieťa optimálne vyvíjalo v súlade s vlastnými predpokladmina vzdelávanie.

 13. Škola ako životný priestor Myšlienkovým základom pre nás je napĺňať predstavu o modernej škole, • v ktorej sa deťom páči, • do ktorej rady chodia, • v ktorej pracujú kvalitní pedagogickí a odborní pracovníci, s prácou ktorých sú rodičia žiakov spokojní, • ktorá je v úzkom kontakte so všetkými, ktorí môžu a chcú škole pomôcť pri realizácii jej cieľov a zámerov.

 14. Motto školského vzdelávacieho programu „Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť, človeka do života a sveta pripraviť.“Ľ. Štúr

 15. Profiláciaškoly • kvalitné vzdelávanie zohľadňujúce potreby a možnosti všetkých žiakov ZŠ • výchova a vzdelávanie žiakov s telesným a zdravotným postihnutím formou individuálneho začlenenia v bežných triedach • rozvoj jazykového vzdelávania od 1. ročníka • rozvoj telesnej a psychickej zdatnosti, výchova k zdravému životnému štýlu • rozvoj počítačovej gramotnosti • podpora záujmovej činnosti v mimo vyučovacom čase • pestovanie kladného vzťahu k prírode

 16. Školský vzdelávací program ISCED 1 (primárne vzdelávanie)

 17. Jedinečná špecializácia Od roku 1999 naša škola poskytuje výchovu a vzdelávanie aj deťom s telesným a zdravotným postihnutím. Žiaci sú individuálne integrovaní v bežných triedach. Školský špeciálny pedagóg : Mgr. Zlatica Michálková Školský psychológ: PhDr. Jarmila Stančíková Pedagogické asistentky: Bc. Zuzana Žbirková, Mgr. Slávka Hrončeková Rehabilitačný pracovník: Mária Selecká Logopéd: Mgr. Ivana Švecová(externe)

 18. Priebeh vyučovania – kmeňové učebne

 19. Vyučovanie v odborných učebniach

 20. Dve telocvične, veľký športový areál, posilňovňa, multifunkčné ihrisko

 21. Pestré formy vyučovania

 22. Realizácia projektov, tvorba šk. projektov • Infovek • Školy pre budúcnosť • Školská vedecká konferencia • Škola podporujúca zdravie • Vzdelávacie a komunikačné centrum • Dúhové dni • Správaj sa normálne • Policajt môj kamarát • Dopravná výchova • Otvorená škola – oblasť športu • Brána jazykov otvorená • Škola, do ktorej chodím – ulica, na ktorej bývam • Veolia Voda • Deň Zeme • Deň vody • Propagácia vedy a výskumu v lesníctve • Detská lesnícka univerzita • a mnohé iné

 23. Bohatá záujmová činnosť • V priestoroch školy i mimo nej • Športové, umelecké, jazykové a vzdelávacie záujmové aktivity • Vedúci záujmových útvarov z radov pedagogických zamestnancov • Krúžky podporované prostredníctvom vzdelávacích poukazov

 24. Školský klub detí (6. 15 hod. – 17. 00 hod.) • Maximálny počet žiakov v jednom oddelení je 25. • Poplatok stanovuje mesto ako zriaďovateľ 6 € / mesačne od 01. 09.2010. • Poplatok za dieťa musí byť zaplatený mesiac vopred, do 10. dňa v mesiaci. • Rodič, alebo iný zákonný zástupca prihlasuje svoje dieťa do ŠKD na základe písomnej žiadosti o prijatie. • O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, ktorý informuje rodičov písomne o prijatí do ŠKD. • Vedúca vychovávateľka: Iveta Skučková • prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času detí • orientuje sa na tvorivú aktivitu detí (záujmová činnosť) • plní výchovno-vzdelávaciu činnosť • tvorí medzistupeň medzi vyučovaním v škole a výchovou v rodine

 25. Pobyt v školskom klube detí

 26. Kultúrne podujatia pre ŠKD

 27. Pobyt na školskom dvore počas veľkých prestávok v každom ročnom období

 28. Pobyty v škole v prírode

 29. Plavecký a lyžiarsky výcvik

 30. Výsledky v športovej oblasti

 31. Súťaže a olympiády

 32. Využitie priestorov školy na prezentáciu prác žiakov

 33. Tradičné školské akcieŠarkaniáda, Slávnosť tekvíc, Karneval, ...

 34. Dni žirafy –pasovanie prvákov

 35. Mikulášske a zimné slávnosti, tvorivé dielne

 36. Kultúrno-spoločenské aktivity: koncerty, výstavy, tvorivé dielne, filmové a divadelné predstavenia

 37. Ďakujeme za pozornosť.