Download
sp rsm l og svar om a ordningen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spørsmål og svar om a-ordningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spørsmål og svar om a-ordningen

Spørsmål og svar om a-ordningen

203 Views Download Presentation
Download Presentation

Spørsmål og svar om a-ordningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spørsmål og svar om a-ordningen Etatenes fellesforvaltning

 2. Statistikk – antall spørsmål per emne

 3. Årsoppgave - Spørsmål • Jeg er regnskapsfører for en liten bedrift. • Etter hvert år sender vi lønns- og trekkoppgaver til de ansatte. • Hvordan blir dette etter innføringen av a-ordningen?

 4. Årsopppgave - Svar • A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgavene som ble sendt til skatteetaten. • Arbeidsgiver/opplysningspliktige må derfor utarbeide en egen årsoppgave til inntektsmottaker. • Oppgaven bør inneholde en årlig sammenstilling over relevante opplysninger som brutto lønn, forskuddstrekk og feriepengegrunnlag. • Sammenstillingen skal kun sendes til arbeidstaker, ikke til Skatteetaten.

 5. Arbeidsforhold - Spørsmål • Vi har en ansatt i 100% stilling. • Ved en feil rapporterer vi to arbeidsforhold i 50% stilling under samme virksomhet uten arbeidsforholdID eller med kun ènarbeidsforholdsID. • Hvordan blir dette behandlet?

 6. Arbeidsforhold - Svar • Meldingen blir avvist. • Dersom det benyttes to ulike arbeidsforholdsid, vil det behandles som to ulike arbeidsforhold og meldingen blir godkjent. • Innrapporteringen og lønnsstatistikken til SSB blir imidlertid ikke korrekt.

 7. Arbeidsforhold, utbetaling etter sluttdato - Spørsmål • En av våre ansatte slutter og sluttdato er rapportert i siste innsendte a-melding. • I en senere periode utbetales for eksempel feriepenger. • Kan vi rapportere uten å oppgi arbeidsforhold?

 8. Arbeidsforhold, utbetaling etter sluttdato - Svar • Det er ikke krav om å oppgi opplysninger om arbeidsforhold ved utbetalinger etter sluttdato. • Feriepengeutbetaling etter sluttdato rapporteres som vanlig i henhold til kontantprinsippet og oppgis som;

 9. Arbeidsforhold - Spørsmål • Skal en rapportere selv om det ikke har vært endringer i arbeidsforholdet?

 10. Arbeidsforhold - Svar • Aktive arbeidsforhold skal rapporteres hver måned. Husk at i a-meldingen er det status for alle arbeidsforhold i bedriften som skal rapporteres. • Dette gjelder også når det ikke har vært lønnsutbetalinger.

 11. Arbeidsforhold – spørsmål • Vi utbetaler godtgjørelser til styremedlemmer. • Skal vi rapportere yrkeskode?

 12. Arbeidsforhold – svar • Styremedlemmer har normalt ikke arbeidsforhold. • Det rapporteres under arbeidsforhold «Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm». • For denne typen arbeidsforhold kan yrkeskode oppgis, men det er ikke noe krav.

 13. Permisjon - Spørsmål • Permisjon med en varighet på mer enn 14 dager skal rapporteres i a-meldingen. • En ansatt har hatt flere permisjoner som til sammen ikke overstiger 14 dager, kan slike permisjoner rapporteres fortløpende?

 14. Permisjon - Svar • Det er mulig å rapportere kortere permisjoner fortløpende. • Permisjoner skal oppgis dersom en inntektsmottaker har hel eller delvis permisjon fra sitt arbeidsforhold i 14 dager eller mer.

 15. Permisjon - Spørsmål • I en a-melding har man rapportert et arbeidsforhold hvor vedkommende er i permisjon. • Den ansatte sluttet i permisjonstiden. • Hvordan rapportere permisjonen?

 16. Permisjon - Svar • Permisjonen kan ikke vare utover arbeidsforholdets lengde. • Sluttdato for permisjonen kan utelates fordi den blir registrert lik sluttdatoen for arbeidsforholdet.

 17. Kontantprinsippet – 13. lønnskjøringSpørsmål • Når skal det rapporteres for lønn som avsettes i desember, men utbetales i januar?

 18. Kontantprinsippet – 13. lønnskjøringSvar • Lønn utbetalt i januar rapporteres i a-meldingen for januar. • I lønns- og trekkoppgaven for 2014 får man bare med lønn for januar-november 2014, dersom kontantprinsippet ikke har vært fulgt tidligere.

 19. Kontantprinsippet – Overgangen Spørsmål • Hvordan håndtere overgangen fra 2014 til 2015 hvis man tidligere ikke har fulgt kontantprinsippet?

 20. Kontantprinsippet - OvergangenSvar • Arbeidsgivere som tidligere ikke har fulgt kontantprinsippet, bør se på tiltak for å lette konsekvensene for de ansatte. • Er det for eksempel timelønte som får etterskuddslønn, kan man planlegge en ekstra lønnskjøring i desember. • Uansett hvilken løsning du velger, er det viktig at du informerer de ansatte, slik at de er klar over hva som gjøres og hvilke konsekvenser det får.

 21. Etterbetaling av overtid - Spørsmål • Ved innrapportering av overtidsgodtgjørelse skal antall timer som ligger til grunn for utbetalt overtid rapporteres samtidig som du innrapporterer lønn. • Hvordan innrapportere når ansatte har fått etterbetalt overtid?

 22. Etterbetaling av overtid - Svar • Spesifikasjon og tilleggsinformasjon ved for eksempel 20 timer overtid: • Når antall timer er rapportert i en tidligere periode:

 23. Frister - Spørsmål • Hvor lenge før enn hendelse kan vi rapportere inn, for eksempel ved ferie? • Hvor langt tilbake i tid kan vi sende inn a-melding?

 24. Frister - Svar • Det kan rapporteres (fortrinnsvis arbeidsforhold) på forhånd, men ikke lengre enn to måneder frem i tid. • Korrigering som gjelder før 1.1.2015 må sendes inn på de oppgavene som gjaldt da (LTO - RF1015). • Du kan etterhvert sende a-melding for inntil 10 år tilbake i tid, men første måned det kan korrigeres for er januar 2015.

 25. Feriepenger - Spørsmål • Vi har rapportert at feriepenger ikke er trekkpliktige, men får tilbakemelding om at dette ikke er en gyldig inntektskombinasjon. • Hvorfor?

 26. Feriepenger - Svar • Etter hovedregel for trekk er feriepenger trekkpliktig. Det er imidlertid ikke noe krav om å gjennomføre forskuddstrekk i feriepenger som utbetales i ferieåret, og som er beregnet etter bestemmelsene i ferieloven.

 27. Feriepenger – Svarforts.Fra regnearket «gyldige kombinasjoner for inntektsdetaljer»

 28. Siste lønnsendringsdato - Spørsmål • Vi har en nyansatt. • Hva skal vi oppgi som siste lønnsendringsdato?

 29. Siste lønnsendringsdato - Svar • Siste lønnsendringsdato for nyansatte settes til samme dato som for start av arbeidsforhold. • Ved lønnsendring som følge av sentrale eller lokale forhandlinger skal imidlertid siste lønnsendringsdato endres for ansatte som har fått endring i lønn.

 30. Siste lønnsendringsdato - Spørsmål • I a-meldingene for ordinære- og maritime arbeidsforhold må vi oppgi siste lønnsendringsdato. • Må vi opplyse reell lønnsendringsdato i 2014 når a-meldingen først gjelder fra 01.01.2015?

 31. Siste lønnsendringsdato - Svar • Vi ser helst at det oppgis reell dato for siste lønnsendring. • Dersom dette er utfordrende for den opplysningspliktige kan siste dato for lønnsendring settes til eksempelvis 01.01.2015 inntil lønnsregulering ved sentrale eller lokale lønnsforhandlinger trer i kraft i 2015.

 32. Inntektsmottaker - Spørsmål • Vi har en ansatt som er flyttet til en annen virksomhet i innrapporteringsperioden for a-meldingen. • Hvilken virksomhet skal inntektsmottaker knyttes til?

 33. Inntektsmottaker - Svar • Arbeidsforholdet må avsluttes i den virksomheten han er flyttet fra. • Inntektsmottakeren må meldes inn med nytt arbeidsforhold og ny startdato i den nye virksomheten. • Opplysningene gis i a-melding for samme periode.

 34. Juridisk enhet, to virksomheter - Spørsmål • Et foretak (juridisk enhet) er organisert med to underenheter som er registrert i enhetsregisteret. • Begge er virksomhetene har opplysningsplikt. • En av våre ansatte jobber i begge virksomhetene, hvordan innrapportere?

 35. Juridisk enhet, to virksomheter - Svar • De to virksomhetene rapporterer hver for seg under juridisk enhet. • Så lenge den ansatte kun har ett arbeidsforhold per virksomhet trenger du ikke oppgi arbeidsforholdid.

 36. Selvstendig næringsdrivende - Spørsmål • Hva skjer med rapportering på selvstendig næringsdrivende? Tidligere LTO kode 401.

 37. Selvstendig næringsdrivende - Svar • Det er kunhonorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk som skal rapporteres i a-meldingen. • Vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal ikke innrapporteres gjennom a-meldingen. • Slike utbetalinger videreføres i en årlig rapporteringsom er under utvikling.

 38. Sanksjoner - Spørsmål • Hva skjer om man leverer a-meldingen for sent? • Hva skjer om man ikke leverer a-melding?

 39. Sanksjoner - Svar • Den som ikke leverer alle opplysninger innen fristen som er den 5. i hver måned vil kunne bli ilagt overtredelsesgebyr i henhold til a-opplysningsloven og tilhørende forskrift. • Gebyr eller tvangsmulkt for sent eller ikke innlevert a-melding ilegges av Skattedirektoratet. • Overtredelsesgebyret kan ikke overstige 15 ganger rettsgebyret. • Tvangsmulkt kan til sammen ikke overstige 1 000 ganger rettsgebyret. Nærmere regulering skjer i forskrift.

 40. Rapportering – Spørsmål • Vi har hatt en skoleelev i sommerjobb. Hun tjente kr 500,-. • Hvordan skal vi rapportere når beløpet er under grensen for oppgaveplikt?

 41. Rapportering - Svar • Lønnen skal kun rapporteres under sum arbeidsgiveravgiftsgrunnlag. • Dette medfører at sum arbeidsgiveravgiftsgrunnlag avviker fra sum lønn og avgiftspliktige ytelser. • Dersom opplysningspliktige velger å rapportere beløp under oppgaveplikten, blir det håndtert.

 42. Arbeidstidsordning - Spørsmål • Hvilken arbeidstidsordning blir det f eks for ansatte i skiftarbeid med 42 timers turnus? • Ifølge veiledningen til a-ordningen menes det med arbeidstidsordning at inntektsmottaker har: • Arbeid offshore - 28-33,6 t/u • Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid - 35,5 t/u • Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 28-33,6 t/u • Ikke skift • Skiftarbeid - 36,5 t/u

 43. Arbeidstidsordning - Svar • Hvis arbeidstidsordningen ikke finnes i veiledningen velges;

 44. Innsending fra system - Spørsmål • Vi har sendt inn en a-melding med feil. • Kan vi annullere meldingen?

 45. Innsending fra system - Svar • En a-melding kan nullstilles ved å sende en erstatningsmelding som henviser til meldingen som skal nullstilles. • Erstatningsmeldingen må inneholde: · Opplysningspliktig · Kalendermåned · MeldingsId · Erstatter MeldingsId · Kildesystem · Leveringstidspunkt · Oppgave (uten innhold)

 46. Direkte registrering - Spørsmål • Hvordan registrerer man som regnskapsfører a-meldingen direkte i Altinn for kunder?

 47. Direkte registrering - Svar • Man trenger ikke søke om å registrere a-meldingen direkte i Altinn. • Man må sørge for å opprette riktige Altinn-tilganger og roller. • A-meldingen vil blir lagt inn i Altinns skjemakatalog. • Når man har sendt inn en gang, vil a-meldingen for neste periode være delvis forhåndsutfyllt.

 48. Direkte registrering - Spørsmål • Kan vi sende inn flere a-meldinger for en periode?

 49. Direkte registrering - Svar • Det er mulig å sende flere meldinger. • Ved direkte registrering: Ny melding erstattergammel. Siste melding for kalendermåneden gjelder. • Ved innsending fra lønnssystem: Alle meldingene for kalendermåneden summeres.

 50. Direkte registrering - Spørsmål • Hvordan registrere opptjeningsperioden på inntekt?