slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Analizat Financiare

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Analizat Financiare - PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on

Analizat Financiare. Dr. Gani Asllani. Ç ka perfshihet ne Bilancin e Gjendjes. A ktiva ( asetet ). Çfarë permban? Diçka që posedon kompania e që ka vlerë të ardhshme ekonomike . Paraja Toka Ndërtesa Pajisjet G oodwill ( reprutacioni). Asetet ndahen: 1.Asetet rrjedhese 2.Asetet fikse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Analizat Financiare' - dermot


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

AnalizatFinanciare

Dr. GaniAsllani

a ktiva asetet
Aktiva (asetet)
 • Çfarë permban?
 • Diçka që posedon kompania e që ka vlerë të ardhshme ekonomike.
 • Paraja
 • Toka
 • Ndërtesa
 • Pajisjet
 • Goodwill (reprutacioni)
asetet ndahen 1 asetet rrjedhese 2 asetet fikse

Asetet ndahen:1.Asetet rrjedhese2.Asetet fikse

Asetet rrjedhese-jane grup ne te cilen hyne asetet qe mund lehte te shnderrohen ne para si te tilla si: paraja, llogarite e arketueshme, invenatri i mallit.

2. Asetet fikse- perfshine token, ndertesat dhe pajisjet. Ne kete grup hyne edhe asetet e paprekshme si: patentat, licencat, te drejatat e autorit, reputacioni.

detyrimet
Detyrimet

Pasiva

 • Çfarë janë detyrimet?
 • Njëlloj borxhi i kompanisë.
 • para
 • shërbime
 • produkte
detyrimet ndahen 1 detyrimet afatshkurta 2 detyrimet afatgjata

Detyrimet ndahen:1. detyrimet afatshkurta2. detyrimet afatgjata

Detyrimet afatshkurta- jane obligime per te paguar dhe perfshine llogarite e pagueshme, deftesat e pagushme (shuma borxh ndaj bankes apo te tjereve), pagat e pagueshme dhe taksat e pagueshme.

2. Detyrimet afatgjata perfshine borxhet afatgjata sic jane kredite afatgjata.

ekuiteti i pronar ve
Ekuitetiipronarëve
 • Çfarë është ekuiteti i pronarëve?
 • Është ajo çka ka mbetur nga asetet pas zbritjes së detyrimeve.
 • Njëjtë si asetet neto
 • Ekuitetet e pronareve paraqesine kerkesat e mbetura ndaj aseteve te biznesit pas mbulimit te detyrimeve.
 • Totali i aseteve- totali i detyrimeve= Asetet neto
shembull

AseteteDetyrimete Paraja 40euro Llogarite e pagushme 50 euroLlogarite e pranushme 100euro Deftesa e pagushem 150 euroToka 200 euro Ekuiteti i pronareveTotali 340 euro Rezervat e kapitalit 100 euro Fitimi i mbajtur 40 euro Totali i detyr. dhe ekuiteteve 340 euro

Shembull

objektivat dhe metod at e analize s se raporteve finansi are
Objektivatdhe metodat e analizes se raporteve finansiare
 • Metodate analizes se raporteve financiare:
 • A) AnalizaHorizontale
 • B) Analiza e Trendeve
 • C) AnalizaVertikale, dhe
 • D) Racio analiza (Koeficientit)
 • A) AnalizaHorizontale – krahasimiivititaktual me vitinparaprak :
 • (1) ne vlerat apsolute;
 • (2) ne perqindje (indeksi) – Por, ndryshimetapsolutene lartesine e tehyravetotaledhefitimitnetokakuptimkrejttjeter.
objektivat dhe metod at e analize s se raporteve finansi are1
Objektivatdhe metodat e analizes se raporteve finansiare
 • B) Analiza e trendeve – ketubehetfjale per ndryshimet ne % ,jovetem per dyvitepor per disavite(sipasrregullavemesepaku 5 vite e me teper). Rendesia: Planifikimiirrjedhaveteardhshme ne afarizmin e ndermarrjeve.
 • C) AnalizaVertikale – perdorimii % per vleresimin e pjesemarrjes se disapjeseve ne teresi(pjesemarrja ne AKTIVEN e pergjithshme, pjesemarrja nemjetetqarkulluese, etj.).
 • D) Racio analiza – qellimiprimari racio analizeseshteteperqendrohet ne pikattecilatkerkojnehulumtimeshtese.
indeks analiza
IndeksAnaliza

Ne analizen e perqindjes (indeksit) te pasqyrave financiare te gjithe zerat e bilancit te gjendjes apo pasqyres se te ardhurave marrin vitin baze te barabarte me 100 % (perqind) dhe vlerat e zerave pasues ne pasqyrat financiare shprehen ne perqindje ne raport me vitin baze.

slide14

AnalizaHorizontale

Shembull:Bilanci i Gjendjes i Kompanise XY jane paraqitur si vijon.

Kerkohet: Pregadit nje analize horizontale te bilancit te gjendjes per Kompanine XY duke marre si baze vitin 2008

slide15

AnalizaHorizontale

Shembull:Bilanci i Gjendjes i Kompanise XY jane paraqitur si vijon.

Kerkohet: Pregadit nje analize horizontale te bilancit te gjendjes per Kompanine XY duke marre si baze vitin 2008

slide19

Shembull:

 • PËRLLOGARITJA E STRATEGJISË SË MJETEVE DHE BURIMEVE TË MJETEVE
 • PËR ZËRAT E AKTIVIT:
 • PËR ZËRAT E PASIVIT:
 • NË TË NJËJTËN MËNYRË BËHET EDHE PËRLLOGARITJA
 • E STRUKTURËS NË PASQYRAT TJERA FINANCIRE
xy company analiza e bilancit te suksetit pasqyra e te ardhurave
XY Company Analiza e BilancitteSuksetit (Pasqyra e teArdhurave)

Tatimi ne fitim 39.7849%

slide23

Faleminderit

Ne

Vemendje

detyra nr 1

Detyra nr 1.

Tregoni per secilin ze se ku hyne ne bilancin e gjendjes. Tregoni se a eshte fjala per aset, detyrim apo ekuitet i pornareve ?

Paraja (?)

Llogarite e pagushem (?)

Llogarite e arketushme (?)

Ndertesa (?)

Inventari (?)

Toka (?)

Rezervat kapitale (?)

Humbja bankare (?)

Kredite afatshkurta (?)

Fitimi i mbajtur (?)

Rezervat (?)

Detyrimet tjera afatshkurta

Pajisjet (?)

Pasurite tjera (?)

detyra nr 2

Detyra nr 2

Rregullonillogarite e bilancit me ekuacionin e kontabilitetit sic tregohet me poshte:

Paraja 12000

Inventariimallit 20000

Pajisijet 12500

Llogarite e arketusheme 8200

Dergesat e pagueshme 11000

Rezervatkapitale 35000

Fitimiimbajtur 6700

detyra nr 3

Detyra nr 3.

Nese me 31 dhjetor 2009 , kompania ka pasurasete ne vlereprej 25000, detyrime 14690, saeshteekuitetiipronareve:

15.080 euro

10.120 euro

1.2650 euro

10.910

detyra 4

Detyra 4

Kompania XY ne fillimtevitit ka pasurketogjendje:

Paraja 10.000

Llog. Arketueshme 30.000

Malli 35.000

Toka 125.000

Ndertesat 220.000

Pajisjet 100.000

Llog. E pagueshme 22.000

Pagat e pagueshme 5.000

Huatbankare 38.000

Rezerevatkapitale 410.000

Fitimi I mbajtur 45.000

Perpilonibilancin e gjendjes ?

slide28
Zhvlerësimi
 • Tërë prona e paluajtshme e tatimpaguesit që është subjekt i amortizimit sipas kategorive vijuese:
 • (a) Kategoria 1: ndërtesat dhe strukturat e tjera ndërtimore;
 • (b) Kategoria 2: automobilat dhe kamionët e lehtë, automjetet e rënda transportuese, pajisjet për lëvizjen e dheut, buldozerët, gërryesit e dheut dhe makinat e tjera të rënda, kompjuterët, pajisjet anësoret kompjuterike dhe pajisjet e tjera për procedimin e të dhënave, mobilet dhe pajisjet e zyrës, instrumentet, gjërat e ndryshme dhe pajisje të tjera; dhe
 • (c) Kategoria 3: repartet dhe makineria, stoqet e përsëritura dhe lokomotivat që përdoren për transport hekurudhor, aeroplanët, anijet dhe të gjitha asetet e tjera të paluajtshme.”
 • Shuma e lejuar si zbritje e amortizimit për periudhën tatimore do të përcaktohet duke aplikuar përqindjet si në vijim, për llogaritë kapitale, për kategoritë e tilla sipas metodës së pagesave të barabarta përgjatë një periudhe kohore, në përmbylljen e periudhës tatimore:
 • (a) kategoria 1: pesë përqind (5%);
 • (b) kategoria 2: njëzet përqind (20%); dhe
 • (c) kategoria 3: pesëmbëdhjetë përqind (15%). [1]
 • [1]Rregullore nr. 2004/51 - Mbi Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, neni 16. Zhvlerësimet
ad