RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. Mgr. Vladimíra Palková - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. Mgr. Vladimíra Palková PowerPoint Presentation
Download Presentation
RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. Mgr. Vladimíra Palková

play fullscreen
1 / 28
RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. Mgr. Vladimíra Palková
138 Views
Download Presentation
derex
Download Presentation

RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. Mgr. Vladimíra Palková

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reprodukce buněk a buněčný cyklus Mitóza, meióza Chromozómy a jejich aberace 20.11.08 + 27.11.2008 + 4.12.2008 RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. Mgr. Vladimíra Palková CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Laboratoř experimentální medicíny (LEM) www.LEM-Olomouc.cz

 2. Reprodukce buněk a buněčný cyklus RNDr. Radek Trojanec, Ph.D. Mgr. Vladimíra Palková CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Laboratoř experimentální medicíny (LEM) www.LEM-Olomouc.cz

 3. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE • Buněčné dělení: proces, při kterém se mateřská buňka rozdělí na 2 • dceřinné • Mitóza (rovnostní dělení) • Meióza (redukční dělení) • Amitóza (zaškrcení)

 4. Mitogenní signalizace

 5. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

 6. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE • Buněčný cyklus (BC): • sled dějů, vedoucí k rozdělení 1 buňky (mateřské) na 2 buňky • dceřinné • velice precizní kontrola, principy jsou podobné ve všech • eukaryotních buňkách • poruchy kontrolních mechanizmů BC mohou vést • nádorovému bujení

 7. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE • Fáze BC eukaryotní buňky: • Interfáze = G1, S a G2 fáze • M-fáze = mitóza s cytokinezí

 8. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Interfáze G1 fáze: intenzivní metabolismus, tvoří se ATP, RNA, proteiny a jiné metabolity S fáze: replikace DNA G2 fáze: příprava na mitózu, syntéza specifických proteinů, organizace cytoskeletu M fáze: dochází k mitóze, následnému zaškrcení a rozdělení celé buňky

 9. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Systém regulace BC je řízen fosforylací klíčových proteinů, iniciujících nebo regulujících replikaci DNA, mitózu a cytokinezi. Fosforylační reakce zprostředkovávají proteinkinázy, které jsou přítomny v cytoplasmě v průběhu celého BC, aktivovány jsou však cyklicky vazbou na cyklin, tzv. cyklin-dependentní kinázy – CDK (koncentrace cyklinů se v průběhu BC mění)

 10. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE

 11. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Aktivita CDK je regulována: • navázáním/odbouráním cyklinu • fosforylací cyklin-CDK komplexu (aktivační i deaktivační) • vazbou inhibitorů (fungují i jako mol. chaperony-např. p21 a CDK4/6) • účinnost CDK závisí na vytvoření komplexu s různými cykliny

 12. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Regulace BC

 13. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE * Kontrolní body (checkpoints ) (M) (G2) BC je sled jednotlivých kroků - může být přerušen/zastaven, není-li splněna některá z podmínek pro další vývin buňky. Např. Je DNA nepoškozena? Je okolí vhodné pro další růst buňky? Je buňka dostatečně připravena? * * * (G1) Nejsou-li podmínky splněny, BC se zastaví v G1 kontrolním bodu. Kontrolní body G1, G2 a M

 14. Tumor-supresorový gen TP53 • pozastavení BC v kontrolním bodě G1/ jako reakce na poškození DNA a různé typy stresu • protein p53 - jaderný fosfoprotein, transkripční faktor pro několik cílových genů se zásadním významem pro regulaci buněčného cyklu (CIP1/WAF1), reparaci poškození genetického materiálu (GADD 45- Growth Arrest and DNA Damage), navození apoptózy (BAX ) • CIP1/WAF1- protein 21 (p21), váže se k cyklin-dependentním proteinkinázám a inhibuje jejich aktivitu v G1/S kontrolním bodě • p21 může tlumit replikaci zpomalením postupu replikační vidlice,inhibuje katalitickou aktivitu PCNA-dependentní-DNA-polymerázy-delta • GADD 45– exprese indukována aktivním p53, interakce s PCNA – blokace replikace a oprav DNA • Gen BAX (proapoptotický člen rodiny Bcl-2) – řízené navození apoptózy

 15. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Regulace BC pomocí TP53

 16. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Průběh buněčného cyklu • START (G1 fáze) • Cykliny D (D1, D2, D3, D4) • Preferenční k cdk4 a cdk6 • Koncentrace neosciluje, exprese vzrůstá – mitogenní signál • Během G1 dochází pomocí komplexu Cyklin D1/cdk4 k aktivaci RB1 uvolnění E2F transkripčních faktorů DNA syntéza

 17. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Regulace tumor supresorového genu RB1

 18. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Průběh buněčného cyklu • G1 / S fáze • Cyklin E • nutný pro iniciaci replikace, duplikaci • centrozómu • exprimován na konci G1 (E2F regulace) • váže se k CDK2 • na počátku S fáze je cyklin E degradován a CDK2 uvolněna pro cyklin A v další fázi • -kontrolní bod p53 (viz předchozí text)

 19. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Průběh buněčného cyklu • S fáze • Cyklin A • Exprimován od S-fáze až po M • Váže se nejprve s CDK2 (S-fáze), později (G2/M) s CDK1 (CDC2) • Exprese je aktivována E2F; komplex CDK2-cyklin A zpětně E2F inaktivuje (pozitivní zpětná vazba)

 20. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Průběh buněčného cyklu M (mitóza) Zajištění genetické identity dceřiných buněk, rovnostním dělením Vstup do M inicializován tvorbou komplexu cyklinu B s CDK1, kontrolujícího mikrotubulární aparát Cyklin B/CDK1 se kumuluje během S a G2 fáze v cytoplazmě, ale teprve na konci G2 je aktivován fosfatázou (do té doby neaktivní, fosforylován) – transport do jádra

 21. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Za regulaci a kontrolu buněčné proliferace jsou odpovědné zejména 3 skupiny genů: protoonkogeny a tumor-supresorové geny, které mají zásadní význam pro regulaci buněčného dělení a mutátorové geny, které kontrolují stabilitu genomu (podílejí se na opravě chyb, získaných během replikace).

 22. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Poruchy buněčné proliferace / buněčného cyklu Přeměna buňky v buňku nádorovou je několika stupňový proces, při němž se kumulují mutace v protoonkogenech, tumor-supresorových genech a mutátorových genech. Mutace vedou k nekontrolovanému množení transformovaných buněk, což je hlavní rys maligního zvratu.

 23. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Příklady cytogenetických aberací, ovlivňujících buněčné dělení /buněčný cyklus

 24. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE t(9;22)(q34;q11) Philadelphia (Ph) chromozóm(Nowell,Hungerford,1962)BCR-ABL CML, ALL, AML, ST STI-571 (Glivec) t(11;14)(q13;q32) CCND1-IgH Del p53: ztráta fce kontrolního bodu

 25. CEP 17 LSI Her-2/neu

 26. Common Approaches to Targeting HER1/EGFR P P P TK inhibitors Ligand– toxin conjugates Anti-ligand- blocking antibodies P Antibody– toxin conjugates Anti-HER1/EGFR-blocking antibodies Slamon DJ, Leyland-Jones B, Shak S, et al. N Engl J Med. 2001;344:783-792; Mendelsohn J, Baselga J. Oncogene. 2000;19:6550-6565; Noonberg SB, Benz CC. Drugs. 2000;59:753-767; Raymond E, Faivre S, Armann JP. Drugs. 2000;60(Suppl 1):15-23; Arteaga C. J Clin Oncol. 2001;19:32s-40s; Pedersen MW, Meltom M, Damstrup L, et al. Ann Oncol. 2001;12:745-760.

 27. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Grafy, obrázky, schémata a texty apod. byly přejaty a zpracovány s použitím Alberts et al., Molecular biology of the cell, Garland Science, New York, 2002 Stanislav Rosypal: Úvod do molekularni biologie, Praha, 2006

 28. LABORATORY OF EXPERIMENTAL MEDICINE Děkuji za pozornost Laboratoř experimentální medicíny Dětská klinika FN a UP v Olomouci Puškinova 6, 775 20 Olomouc www.LEM-Olomouc.cz