slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UPM TALENT APPRECIATION & CULTURE TRANSFORMATION PROGRAMME (UPMTACT) PowerPoint Presentation
Download Presentation
UPM TALENT APPRECIATION & CULTURE TRANSFORMATION PROGRAMME (UPMTACT)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
denton

UPM TALENT APPRECIATION & CULTURE TRANSFORMATION PROGRAMME (UPMTACT) - PowerPoint PPT Presentation

123 Views
Download Presentation
UPM TALENT APPRECIATION & CULTURE TRANSFORMATION PROGRAMME (UPMTACT)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UPM TALENT APPRECIATION & CULTURE TRANSFORMATION PROGRAMME (UPMTACT)

 2. PENGENALAN • Program UPMTACT diluluskanMesyuaratPengurusanUniversiti ke-498 • Program inibertujuanmewujudkanpeluangpendedahanluarnegarakepadastaf di sampingmerupakanganjaranbagikesetiaandankecemerlanganstafsemasaperkhidmatan di UPM • Program UPMTOP masihdilaksanakanbagikumpulan yang berhasratmelaksanakanprojekbaharu di UPM

 3. PENYERTAAN • Terbuka kepadasemuastafbukanakademik • Secaraberkumpulan (4 - 30 orang) • Keanggotaan PTJ yang samaatauberbeza • Mestimengandungikombinasikumpulan P&P danPelaksana • Bilanganpenyertaantertaklukkepadabilanganstaf PTJ • Tidakmelibatkanahlikeluarga

 4. KELAYAKAN • Perkhidmatan 3 tahunsecaratetappadatarikh program • Penilaianprestasi minimum 80% padaduatahunsebelumnya • MendapatperakuandankelulusanKetua PTJ • Sekalidalamtempoh 5 tahun

 5. PERUNTUKAN • Peruntukan: RM2,000.00/staf • Diberiselepasmendapatkelulusan program • Stafdibenarkanmenjanapendapatanbagimembiayaikosasalkantidakmengganggutugasdantanggungjawabhariansertamenjejaskanprestasikerja • Seramai 500 staf UPM dijangkamenyertai program inisetiaptahun

 6. JK PENILAI • Pendaftar UPM (Pengerusi) • Ahli: • Bursar atauwakil • Pustakawanatauwakil • KetuaBahagianPengurusanSumberManusia • KetuaBahagian Pembangunan SumberManusia • UrusSetia: • SeksyenLatihan (BukanAkademik) • KelulusanolehNaibCanselor UPM

 7. PELAKSANAAN • Program melibatkan 1 negarasahaja • Perjalanankenegaraberkenaanhendaklahmenggunakanpenerbangan • Mengandungilawatanrasmi minimum separuhharikeuniversiti di negaraberkenaan • Keutamaanuniversiti yang mempunyaiMoUdengan UPM atautersenaraidalam ‘Top 100 universities’ (Ranking THE)

 8. PELAKSANAAN • Mengandungiaktivitipromosi UPM secararingkas • Tidakmelebihi 10 hari (pergi/balik)

 9. KOMUNIKASI • Buktikomunikasidenganuniversitiberkenaanperludikemukakanbersamapermohonan • Buktipersetujuanuniversitiberkenaanperludikemukakansatubulansebelumpelaksanaan program

 10. KERTAS KERJA Format KertasKerja

 11. CARTA PERBATUAN

 12. LAIN-LAIN • Laporanpelaksanaan program perludikemukakansatubulanselepaspelaksanaan program • PenilaiankeberkesananlatihanakandijalankanolehPejabatPendaftar • Passport dan visa diuruskanolehkumpulan • Kumpulan perlumengemukakanpermohonankeluarnegara (Pejabat NC) mengikutperaturan

 13. LAIN-LAIN • Kos sekiranyaberlakukemalangan/ kecemasan (perubatandll) adalah di bawahtanggunganpeserta • Pesertaadalahbertanggungjawabmenjaganamabaik UPM danmematuhiundang-undangdanperaturan yang berkuatkuasa di negaraberkenaan

 14. LAIN-LAIN TarikhTutupPermohonan: 30 Disember 2013 Silahantarpermohonankepada: SeksyenLatihan (BukanAkademik), Bahagian Pembangunan SumberManusia, PejabatPendaftar

 15. TERIMA KASIH Bahagian Pembangunan SumberManusia, PejabatPendaftar, Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang, Selangor DarulEhsan Tel: 03-8947 1560/1505 E-mel: norman_a@upm.edu.my, muhazam@upm.edu.my