slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
คำอธิบายรายวิชา PowerPoint Presentation
Download Presentation
คำอธิบายรายวิชา

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

คำอธิบายรายวิชา - PowerPoint PPT Presentation


 • 534 Views
 • Uploaded on

คำอธิบายรายวิชา. หลักการเพาะปลูกพืช ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสภาพแวดล้อม การปฏิบัติรักษา การอนุรักษ์พืชและปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่เกี่ยวข้อง. Principle + Crop + Production. มีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้อง เศรษฐกิจ + สังคม ทั้งภายในและภายนอก

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'คำอธิบายรายวิชา' - denim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
คำอธิบายรายวิชา

หลักการเพาะปลูกพืช ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสภาพแวดล้อม

การปฏิบัติรักษา การอนุรักษ์พืชและปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่เกี่ยวข้อง

Principle + Crop + Production

มีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้อง เศรษฐกิจ + สังคม ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง + ผลกระทบจากวิธีการผลิต

“นักการผลิตต้องรู้รอบ ”

บทนำวิชาหลักการกสิกรรม

slide2

หลักการกสิกรรม(Principles of Crop Production)

คืออะไร

นายสุรยุทธ์ คือใคร

จุลานนท์

 • เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง
 • เกี่ยวข้องกับใครบ้าง
 • วิทยาการสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาการ
slide3

AGRICULTURAL DISCIPLINES AND RELATED SCIENCES

สาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

slide4

-ประมง

- ป่าไม้

มก.

วิชาการด้านเกษตรศาสตร์

ของ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

+ สาขาการจัดการศัตรูพืช

+ สาขาปฐพีศาสตร์

+ สาขาพัฒนาการเกษตร

+ สาขาพืชศาสตร์

+ สาขาสัตว์ศาสตร์

ต้องมีความรู้พื้นฐานทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ

definition of areas of agricultural disciplines
DEFINITION OF AREAS OF AGRICULTURAL DISCIPLINES

Agriculture

- ('agri' L. = field, 'cultura' L.=cultivation)

- the science and technology of growing and raisingplants and animals.

Crop Production -

Crop Husbandry- (husband-man)

areas of agriculture
AREAS OF AGRICULTURE

1) Forestry

2) Agronomy

3) Horticulture

areas of agriculture7
AREAS OF AGRICULTURE

1) Forestry- วนศาสตร์ - ป่าไม้

- the science and technology of culturing, utilizing and improving forest trees and their products.

- ex. pulp, resins, oils, etc.

areas of agriculture8
AREAS OF AGRICULTURE

2) Agronomy- พืชไร่

- the science and technology of culturing, utilizing and improving field crops.

- grain, fiber and forage crops

areas of agriculture9
AREAS OF AGRICULTURE

3) Horticulture - พืชสวน

('hortus' L. = garden, 'cultura' L. = cultivation)

- the science, technology and art of culturing, utilizing and improving fruit, vegetable, flowering and ornamental plants

areas of horticulture
AREAS OF HORTICULTURE

1) Olericulture - vegetable culture and production

2) Pomology - fruit and nut culture and production

3) Ornamental Horticulture - plants grown for aesthetic uses, improvement of quality of life and our environment, and functional uses (ex: energy conservation).

4) Turf- grasses for lawns, landscapes, sport facilities and golf courses (in Agronomy in many Universities)

areas of ornamental horticulture
AREAS OF ORNAMENTAL HORTICULTURE

1) Floriculture- flowering and foliage plant culture and production

2) Floristry- floral design and retail floristry operation

3) Nursery Production - tree, shrub and vine culture and production

4) Landscape Horticulture - exterior and interior design, construction and maintenance of landscapes

slide12

พืชปลูก

หลักการ

การผลิต

Principle + Crop + Production

slide13

ทำไมต้องเรียนวิชานี้?ทำไมต้องเรียนวิชานี้?

ความสำคัญและประโยชน์

1. ความสำคัญด้านอาหารและเครื่องนุ่งห่ม

2. ความสำคัญด้านการเลี้ยงสัตว์

3. ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ

4. ความสำคัญทางด้านอุตสาหกรรม

Principle + Crop + Production

crop plants

ความหมายของคำว่าพืชปลูกความหมายของคำว่าพืชปลูก

พืชปลูก(Crop Plants)

กาแฟ

ขนมปัง

 • พืชปลูกมีอะไรบ้าง
 •  แหล่งผลิตพืชปลูก
 •  ระบบและวิธีการจำแนก
classical guidelines for placement of a crop in horticulture agronomy or forestry
CLASSICAL GUIDELINESFOR PLACEMENT OF A CROP INHORTICULTURE, AGRONOMY OR FORESTRY

1)Intensity of Production - example strawberries vs.cotton

2) Purpose Crop is Grown - example oak or pecan trees in forest vs. landscape

3) Tradition or Custom - example sweet vs. field corn, or tobacco

field crops vs horticulture crops
พืชไร่กับพืชสวน(Field Crops VS Horticulture Crops)

 วิธีปฏิบัติ : ความประณีต กับ ไม่ประณีต

 ขนาดพื้นที่ : ขนาด เล็ก ใหญ่

 จุดประสงค์ของการปลูก : หากปลูกเป็นอาหารหลักสำหรับสัตว์-มนุษย์ จัดว่าเป็นพืชไร่

slide17

สภาวะการผลิตอาหารของโลกสภาวะการผลิตอาหารของโลก

 • ทฤษฏีอาหารของ Malthus (Multhusthian Theory)
  • การเพิ่มของอาหารมีลักษณะการเพิ่มแบบอนุกรมเลขคณิต(Arithmetic Progression)
  • การเพิ่มของประชากรมีลักษณะการเพิ่มแบบอนุกรมเรขาคณิต (Geometric Progression)
slide18

อนุกรมเลขคณิต vs.อนุกรมเรขาคณิต

อนุกรมเลขคณิต (arithmetic series) คือ ผลบวกของจำนวนในการก้าวหน้าเลขคณิต

บทนำวิชาหลักการกสิกรรม

slide19

ลักษณะของการ

เติบโตของประชากร

โลกในช่วง

ห้าศตวรรษ

slide20

แคลอรี

Fa

M

Fa

M

Fr

Fr

Su

ST

ST

Su

Fruits,vegetables legumes

and nuts

C

Cereal

C

สหรัฐ

เมริกา

ฝรั่งเศส

ญี่ปุ่น

เปรู

กัวนา

อินเดีย

Starch staples

Meat,fish eggs and milk

Fats and oils

Sugars and sweets

ลักษณะการปริโภคอาหารของประเทศต่างๆใน 6 ประเทศ

อาหารแป้งอื่นๆ

ประเทศเจริญ บริโภคเนื้อมากส่วน

ประเทศยากจนบริโภค ธัญพืชมาก

(สินค้าแปรรูป กับ ไม่แปรรูป

ทำไม?

slide21
คนเพิ่มอาหารต้องเพิ่ม-ทำอย่างไร?คนเพิ่มอาหารต้องเพิ่ม-ทำอย่างไร?

1. ต้องผลิตอาหารให้ได้มากขึ้นโดย

 • 1.1 เพิ่มพื้นที่การปลูก
 • 1.2 การเพิ่มจำนวนการปลูกพืชในพื้นที่เดียว(Multiple Cropping)

- Sequential Cropping - Intercropping

- Relay cropping - Ratoon Cropping

 • 1.3 ใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
slide22
1.3 เทคโนโลยี่การผลิตพืช

พันธุ์พืชใหม่ New Variety

การเขตกรรม Cultural Practices

การปลูกพืชหมุนเวียน Crop rotation

การให้น้ำพร้อมปุ๋ย Fertigation

ความหนาแน่นในการปลูก Plant density

สารควบคุมการเจริญเติบโต Plant Growth Regulators

สารกำจัดวัชพืช Plant Herbicides

การควบคุมโรคและแมลง Pest and Disease Controls

slide23
ความสำคัญของนักวิชาการด้านพืชศาสตร์ความสำคัญของนักวิชาการด้านพืชศาสตร์
 • ปีพ.ศ. 2388 เกิดโรคที่เรียกว่า“โรคไหม้ก่อนเก็บเกี่ยว( Late blight)”ของมันฝรั่งในประเทศไอแลนด์ทำให้ประชากรประเทศนี้เกิดอดอยากล้มตายและย้ายถิ่นฐานนับล้านคน
  • สาเหตุเกิดจากPhytophthora infestans
 • โรคที่เกิดขึ้นกับข้าวสาลีและธัญญพืชอื่นๆมาตั้งแต่โบราณคือโรคราสนิม(Stem rust)
 • การค้นพบสารกำจัดวัชพืชต่างเช่น 2,4-D และสารกำจัดวัชพืชอื่นๆ
 • การค้นพบพันธุ์ข้าวข้าวโพดข้าวสาลีฝ้ายและอื่นๆในยุคต่างๆ
slide24
2.การหาแหล่งอาหารอื่นๆทดแทน2.การหาแหล่งอาหารอื่นๆทดแทน
 • พัฒนาจากส่วนเหลือใช้ของพืชปลูกมาปรับใช้ประโยชน์ เช่นขี้เลื่อยไม้ยาง ฟางข้าว กากทะลายปาล์ม ลำต้นหม่อน ใช้เพาะเห็ดเป็นต้น

อาหารและยา -เช่นหัวบุก (คอนยัคขุ-ญี่ปุ่น) ใช้บริโภคเป็นอาหารมีเส้นใยอาหารสูงไม่มีไขมันแคลอรี่ต่ำ“สารกลูโคแมนแนน” ในหัวบุกสามารถดูดซับน้ำได้ดีพองตัวเป็นวุ้นได้ถึง 30-50 เท่าช่วยให้อุจจาระนิ่มถ่ายคล่อง

 • พัฒนาอาหารจากสาหร่ายหรือพืชชั้นต่ำอื่นเช่นยีสต์ หรือการทำฟาร์มในทะเล - สาหร่าย สไปรูลิน่า
slide25

Sun

การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศน์

Light energy

Respiration

Photo synthesis

ผู้ผลิต

สัตว์กินพืช

สัตว์กินสัตว์ 1

สัตว์กินสัตว์2

Secondary

Carnivorous

Herbivorous

Carnivorous

Producer

ห่วงโซ่อาหาร(Food Chain)

แร่ธาตุอาหาร

จุลินทรีย์

มนุษย์ สิ่งมีชีวิตต้องกินอาหารเพื่ออยู่

Heat Energy

การ กสิกรรม กับ ระบบนิเวศน์

จุลินทรีย์

แร่ธาตุในดิน

slide26

2

1

กิน

เปลี่ยนแปลง

ถ่าย

เคลื่อนย้าย

ตัวอย่างบ้าน(นิเวศน์)ของกวางในภาพ

slide27
ระบบนิเวศน์
 • นิเวศวิทยา(Ecology)
  • Oikos = บ้านหรือที่อยู่อาศัยOlogy = การศึกษา
  • หมายถึงการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • ระบบนิเวศ(Ecosystem)
  • หมายถึงระบบที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตด้วยกันและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ซึ่งทำให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทสสารและพลังงานเป็นวัฎจักรหรือเขียนได้ว่า
  • ระบบนิเวศ= กลุ่มสิ่งมีชีวิต + แหล่งที่อยู่
slide28
ความหมายของคำบางคำ

เกษตรศาสตร์(Agricultural Science)

เกษตรกรรม (Agriculture)

กสิกรรม(Crop Husbandry)

วิชาพืชไร่(Agronomy)

วิชาพืชสวน(Horticulture)

พืชกสิกรรม(Crop plants)

พืชไร่(Field Crops)

พืชสวน(Horticulture Crops)

อ่าน: นคร ณ ลำปาง.2527. หลักการผลิตพืช. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

slide29

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกลุ่มต่างๆคือพืชสวนพืชไร่ป่าไม้เราเรียนศึกษาเพราะมีความสำคัญต่อปัจจัยสี่เป็นงานที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมความเป็นอยู่(ระบบนิเวศน์)ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมความรู้ทางพืชศาสตร์ช่วยให้มนุษย์สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆทำให้โลกมีความมั่นคงทางด้านอาหารยารักษาโรคพลังงานตลอดทั้งความเป็นอยู่ด้านต่างๆทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น(เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกลุ่มต่างๆคือพืชสวนพืชไร่ป่าไม้เราเรียนศึกษาเพราะมีความสำคัญต่อปัจจัยสี่เป็นงานที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมความเป็นอยู่(ระบบนิเวศน์)ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมความรู้ทางพืชศาสตร์ช่วยให้มนุษย์สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆทำให้โลกมีความมั่นคงทางด้านอาหารยารักษาโรคพลังงานตลอดทั้งความเป็นอยู่ด้านต่างๆทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น(

สรุป การกสิกรรม

slide30

ในคณิตศาสตร์การก้าวหน้าเลขคณิต (arithmetic progression) คือ ลำดับของจำนวนซึ่งมีผลต่างของสมาชิกสองตัวที่อยู่ติดกันในลำดับเป็นค่าคงที่ ตัวอย่างเช่น ลำดับ 3, 5, 7, 9, 11, ... เป็น การก้าวหน้าเลขคณิต ที่มีผลต่างร่วมเท่ากับ 2

 • an = a1 + (n - 1)d

ผลบวกของจำนวนใน (ในส่วนเริ่มต้นของ) การก้าวหน้าเลขคณิต เรียกว่า อนุกรมเลขคณิต

slide31

อนุกรมเรขาคณิต (geometrical series) คือ อนุกรมที่ได้จากการบวกลำดับเรขาคณิตเข้าด้วยกัน สมการของอนุกรมเรขาคณิต พจน์แรก คือ = เมื่อ คือ พจน์แรกของอนุกรม และ คือ อัตราส่วนร่วมของอนุกรม