goriva n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GORIVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
GORIVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

GORIVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 377 Views
 • Uploaded on

GORIVA. Pripremio : Varga I štvan HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNJA ŠKOLA ČOKA v arga.i @ neobee.net. Definicija goriva.  Goriva su materije koje sagorevanjem oslobađaju veliku količinu toplote. Podela goriva Prema agregatnom stanju razlikujemo:  čvrsta;  tečna i  gasovita goriva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

GORIVA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
goriva

GORIVA

Pripremio: Varga Ištvan

HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNJA ŠKOLA

ČOKA

varga.i@neobee.net

definicija goriva
Definicija goriva

Goriva su materije koje sagorevanjem oslobađaju veliku količinu toplote.

Podela goriva

Prema agregatnom stanju razlikujemo:

čvrsta;

 tečna i

 gasovita goriva

slide3

Prema poreklu razlikujemo:

Prirodna

Veštačka

Briketirani ugalj

Drvo

Drveni ugalj

Ugalj

Koks, polukoks

Sirova nafta

Dest. proizvodi nafte

Generatorski gas

Prirodni gas

Vodeni gas

Gas iz koksne peći

toplotna vrednost goriva
Toplotna vrednost goriva
 • Označava onu količinu toplote (Q) koja se oslobađa pri potpunom sagorevanju 1kgčvrstog i tečnog goriva ili 1 m3 gasovitog goriva.
 • Toplotna vrednost je merilo kvaliteta goriva i zavisi od hemijskog sastava goriva.
slide5

Razlikujemo:

- Gornju (Qg) i

- Donju toplotnu vrednost (Qd).

Empirijska formula Dilonga

c, h, o, n, s, w- maseni % u gorivu prisutnih: C, H, O, N, S i H2O.

slide6

Kod gasovitih goriva toplotna vrednost se izračunava tako što se pojedinačne toplotne vrednosti komponenata gasa saberu:

Y- maseni ili zapreminski udeo komponenata gasa.

slide7
Toplotne vrednosti se ispituju pri konstantnoj zapremini (kalorimetarskoj bombi), tako što se vrši sagorevanje jedinice mase ili zapremine goriva u čistom kiseoniku.
 • Pri potpunom sagorevanju goriva nastaju sledeći produkti:
  • CO2
  • H2O
  • SO2 ili SO3.
hemijski sastav goriva
Hemijski sastav goriva
 • Goriva se sastoje od:
  • Sagorljivih (C, CH4, CO i H2) i
  • Nesagorljivih sastojaka (vlaga, karbonati, silikati i fosfati).

Odnos i sastav ovih sastojaka je različit u pojedinim vrstama goriva.

prirodna goriva
Prirodna goriva
 • Od čvrstih goriva najznačajni su:
  • Drvo i
  • Ugalj.

Drvo se u industriji ne koristi, izuzev za potpalu u kotlovima za proizvodnju vodene pare, koji se lože ugljem.

ugalj
Ugalj

Nastanak uglja objašnjava se procesima ugljenisanja organskih supstanci pod dejstvom velikog pritiska, temperature bez prisustva vazduha.

Prema petrografskoj klasifikaciji, ugalj se deli na dve grupe:

-mrki ugalj (treset i lignit)i

- kameni ugalj (plameni ugalj, gasni kameni ugalj, masni kameni ugalj, posni kameni ugalj i antracit).

dobijanje ve ta kih goriva
Dobijanje veštačkih goriva

Postupcima mehaničke i hemijske prerade od prirodnih goriva možemo dobiti veštačka goriva boljeg kvaliteta.

Pored veštačkog goriva nastaju i drugi, vrlo vredni sporedni proizvodi.

Najznačajnija veštačka goriva su:

 Briketirani ugalj;

 Drveni ugalj;

 Koks i polukoks.

briketiranje uglja
Briketiranje uglja
 • Predstavlja mehaničku operaciju dobijanja većih komada uglja u obliku geometrijskih tela, presovanjem sitnijih čestica uglja kojima je dodato vezivo.
 • Pre briketiranja ugalj se suši u rotacionim sušarama (bubnjevima) na temperaturi iznad 200 °C.

Sušenje se odvija protivstrujno, radi boljeg iskorišćenja toplote u procesu sušenja.

slide18

Uzdužni presek rotacione sušare

Vlažan ugalj

Osušeni ugalj

Bubanj je dužine do 14 m i ima prečnik oko 4 m.

slide19

1- levak za nasipanje uglja 2-briket

3- klip 4-elektromotor ekscentrične prese

 • Presovanje se vrši na pritisku od 150 bara.
 • Kao vezivo koristi se katran kamenog uglja u procesu suve destilacije.
hemijska prerada vrstih goriva
Hemijska prerada čvrstih goriva

Obuhvata procese:

- gasifikacije i

- karbonizacije.

Gasifikacija predstavlja prevođenje čvrstog u gasovito gorivo.

Karbonizacija je suva destilacija uglja, tj. destilacija bez prisustva vazduha.

gasifikacija
Gasifikacija

Gasifikaciji se uglavnom izlažu ugalj i koks.

 • Ostvaruje se pomoću vazduha, vodene pare, kiseonika ili smeše ovih gasova.
 • Izvodi se u generatorima.
slide22

Zona sušenja

Zona destilacije

Redukciona zona

Oksidaciona zona

 Gasifikacija se izvodi u prisustvu nedovoljne količine kiseonika i viška čvrstog goriva.

slide23

Reakcije koje se odvijaju u procesu gasifikacije su:

Poželjne su samo one reakcije u kojima nastaje CO (ugljenik (II)-oksid) jer predstavlja gas koji gori, tj. gorivo.

Podešavanjem uslova rada generatora (atmosferski pritisak i temperatura iznad 1000 °C) moguće je izvesti gasifikaciju tako da nastaje samo CO i N2.

slide24

Hemijske reakcije pri proizvodnji vodenog gasa su:

Pri gasifikaciji se vrši naizmenično uduvavanje vazduha i vodene pare, pošto su reakcije koje se odvijaju endotermne.

Ako se gasoviti produkti odvode odvojeno, dobija se vazdušni i vodeni gas.

Ako se gasni produkti odvode zajedno gas je mešani gas.

karbonizacija
Karbonizacija
 • To je proces suve destilacije (pirolize) čvrstih goriva u kojem dolazi do povećanja sadržaja ugljenika.
 • Pri karbonizaciji pored promene hemijskog sastava dolazi i do promene fizičkih osobina goriva (izgled, gustina, tvrdoća itd.).
 • Karbonizacija se odvija na visokim temperaturama, jer reakcije koje se dešavaju uglavnom su endotermne.
slide26
Karbonizacija se odvija u reaktorima koji se posredno zagrevaju preko zida.
 • Karbonizacija uglja može da bude:

Polukoksovanje i

Koksovanje.

 • Polukoksovanje se odvija na temperaturi od 500 – 700 °C. Proizvod se naziva polukoks.
 • Koksovanje se vrši na temperaturi od 700 – 1050 °C. Proizvod se naziva koks.
slide27

Šema peći za koksovanje uglja

1- Bunker za ugalj; 2- komora za koksovanje; 3- regeneratori toplote;

4- Uređaj za istiskivanje koksa; 5- Uređaj za prihvatanje koksa.

slide28
Pri zagrevanju uglja u pećima na različitim temperaturama se dešavaju sledeće promene:

- do 250 °C isparava voda i oslobađaju se CO i CO2;

- na 300 °C dolazi do stvaranja katrana;

- na 350 °C ugalj postaje plastičan;

- od 500 – 550 °C počinje da nastaje polukoks gasni produkti i katran;

- iznad 700 °C počinje nastajanje koksa.

slide29
Glavni produkti koksovanju su:

 koks;

 gas iz koksne peći i

 katran kamenog uglja.

Iz 1 t suvog uglja dobija se:

 • 650 -750 kg koksa,
 • 310 – 340 m3 gasa i
 • 30 – 40 kg katrana.
slide30
Koks:

Veštački ugalj crne boje velike poroznosti i tvrdoće. Toplotna vrednost je od 31400-33500 kJ/kg.

 • Koristi se u metalurgiji kao gorivo u procesu proizvodnje metala iz rude i kao osnovno redukciono sredstvo.
slide31
Gas iz koksne peći:

Sastoji se od smeše različitih gasova.

 • Prosečan sastav gasa je:
 • 52 % H2
 • 25 % CH4
 • 6,5 % CO
 • 12 % N2
 • 2,5 % CO2 i
 • Oko 2 % viši ugljovodonici.
slide32
Katran kamenog uglja:

Viskozna tečnost karakterističnog mirisa i tamnosmeđe boje.

 • Sadrži oko 300 različitih supstanci, od kojih su najvažniji:
 • Benzol,toluol,
 • ksilen,fenol,
 • krezol,naftalin,
 • antracen,fenantren i
 • piridin.
nuklearna goriva
Nuklearna goriva
 • Nuklearne reakcije mogu biti:

FISIJA (deljenje teških jezgara) i

FUZIJA (spajanje lakih jezgara.

  • U oba slučaja produkti reakcije imaju veći sadržaj energije u odnosu na polazna jezgra.
  • Ta razlika u energijama se javlja kao KINETIČKA ENERGIJA jezgra koja su produkti nuklearne reakcije.

 Pri usporavanju jezgara kinetička energija se pretvara u TOPLOTNU ENERGIJU.

slide34

Od svih poznatih izotopa urana u prirodi samo je U (235) sposoban da se deli pod dejstvom neutrona.

 • 1g U (235) oslobađa istu količinu toplote kao 2,7 tona uglja.

Reakcije cepanja jezgara U (235) vrši se u nuklearnom reaktoru.

slide35

Nuklearne reakcije se u reaktoru odvijaju kontrolisano. Višak neutrona se apsorbuje pomoću kontrolnih šipki izrađenih od čelika legiranog borom ili su izrađene od kadmijuma.

slide36

Aktivna zona reaktora (presek):

 • Da bi se sprečilo izletanje neutrona iz aktivne zone, ona je obložena materijalom koji odbija neutrone.
 • Izvan reaktora nalazi se zaštitna obloga za zaštitu okoline od zračenja, kao i sistem za cirkulaciju vode.