Laurita Mickevičiūtė Aurimas Pautienius Švietimo ir mokslo ministerija - PowerPoint PPT Presentation

deepak
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laurita Mickevičiūtė Aurimas Pautienius Švietimo ir mokslo ministerija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laurita Mickevičiūtė Aurimas Pautienius Švietimo ir mokslo ministerija

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Laurita Mickevičiūtė Aurimas Pautienius Švietimo ir mokslo ministerija
287 Views
Download Presentation

Laurita Mickevičiūtė Aurimas Pautienius Švietimo ir mokslo ministerija

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GAIRĖS PAREIŠKĖJAMSPAGAL BPD 2.5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ Laurita Mickevičiūtė Aurimas Pautienius Švietimo ir mokslo ministerija Europos Sąjungos paramos koordinavimo skyrius

 2. BPD 2.5 priemonės tikslai • maksimaliai padidinti įsidarbinimo galimybes – suteiktiišsilavinimą pagal aukštojo mokslo II ir III studijų pakopas (magistrantūra, doktorantūra); • didinti mokslininkų ir kitų mokslo darbuotojų gebėjimą įgyti ir pritaikyti tarptautinio lygio mokslines žinias, reikalingas verslui ir pramonei, • rengti šios srities specialistus, atitinkančius ūkio ir verslo poreikius (gebančius praktiškai pritaikyti inovacijas)

 3. Pagrindinis BPD 2.5 priemonės tikslas kokybiškai ir kiekybiškai padidinti žmogiškuosiusišteklius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje

 4. 2.5 priemonės tikslinės grupės: • magistrantai; • doktorantai (rezidentai), mokslo daktarai – stažuotojai; • mokslininkai ir kiti tyrėjai; • įmonių, susijusių su aukštųjų technologijų gamybos šakomis, darbuotojai; • pedagogai, dėstytojai; • suaugusieji.

 5. Remiamos veiklos sritys • magistrantūros, doktorantūros ir podiplominės studijos prioritetinėse MTEP srityse ir jų mobilumo užtikrinimas; (pavyzdžiui, magistrantūros, doktorantūros, rezidentūros (specializuota sveikatos priežiūra susijusi su MTEP specifika), universitetinių studijų programų, modulių kūrimas, atnaujinimas, įgyvendinimas mokslo ir studijų institucijose; praktikos, stažuotės įmonėse, jei tai susiję su magistrantūros, doktorantūros, podiplominių studijų įgyvendinimu; aukštųjų mokyklų karjeros centrų veikla, jei ji susijusi su II, III studijų pakopos studentų, mokslo daktarų stažuotojų praktiniu mokymusi, karjeros plėtra įmonėse, susijusiose su aukštųjų technologijų gamybos šakomis) Tiesioginės tikslinės grupės: magistrantai, doktorantai, rezidentai, mokslo daktarai-stažuotojai.

 6. Remiamos veiklos sritys • mokslininkų ir kitų tyrėjų, atitinkančių rinkos poreikius, ruošimas, jų kvalifikacijos tobulinimas bei perkvalifikavimas (pavyzdžiui, mokslo ir studijų institucijų mokslininkų ir kitų tyrėjų (įmonių darbuotojų, susijusių su MTEP) kvalifikacijos kėlimas pagal horizontalius ir vertikalius specialistų gebėjimų poreikius; prevencinės kvalifikacijos tobulinimo programos; aukštųjų mokyklų dėstytojų kvalifikacijos kėlimas, tobulinimas mokslo, technologijų, inovacijų srityse (tame tarpe plėtojant taikomuosius mokslinius tyrimus ir taikomąją mokslinę veiklą); II, III studijų pakopos studentų praktikantų, mokslo daktarų-stažuotojų praktikos vadovų (tutorių) rengimas, gebėjimų ugdymas įmonėse) Tiesoginės tikslinės grupės: mokslininkai ir kiti tyrėjai, įmonių darbuotojai, pedagogai, dėstytojai.

 7. Remiamos veiklos sritys • MTEP ekspertų rengimas (pavyzdžiui, mokslo ir studijų institucinio vertinimo ekspertų mokymo programų, institucinio vertinimo ekspertų rengimas) Tiesioginės tikslinės grupės: ekspertai, vertintojai (pvz. ŠMM ekspertinių institucijų).

 8. Remiamos veiklos sritys • MTEP kokybės užtikrinimas mokslo ir studijų sistemoje (pavyzdžiui, institucinio vertinimo sistemos sukūrimas ir instituciniai mokslo ir studijų institucijų vertinimai; kokybės užtikrinimo vidinių sistemų sukūrimas ir veikla mokslo ir studijų institucijose) Tiesioginės tikslinės grupės: ekspertai, vertintojai.

 9. Remiamos veiklos sritys • mokslo ir studijų institucijų informacinės sistemos ir duomenų bazių sukūrimas, tobulinimas ir stebėsena; ((pavyzdžiui, dėstytojų (mokslininkų ir kitų tyrėjų) kvalifikacijos kėlimas darbui su duomenų bazėmis, darbui tinkluose; praktikų galimybių nacionalinės ir regioninės duomenų ir žinių bazės)) Tiesioginės tikslinės grupės: magistrantai, doktorantai, rezidentai, mokslo daktarai-stažuotojai, mokslininkai ir kiti tyrėjai, pedagogai ir dėstytojai.

 10. Remiamos veiklos sritys • žinių ir gebėjimų apie mokslą, technologijas, inovacijas gilinimas ir sklaida (pavyzdžiui, tęstinis mokymas; tarpininkavimo tarp mokslo, studijų institucijų ir verslo įmonių paslaugos, jei tai susiję su specialistų gebėjimų stiprinimu; žmogiškųjų išteklių horizontalių ir vertikalių gebėjimų stiprinimas inovacijų paramos institucijose, mokslo ir technologijų parkuose; naujų mokymo(si) metodų ir formų kūrimas ir diegimas, kai mokslinių tyrimų rezultatai naudojami mokymo ir studijų procesui; jaunimo ir suaugusiųjų neformalus švietimas mokslo, technologijų ir inovacijų srityse; mokytojų ir pedagogų mokslo ir technologijų populiarinimo Lietuvoje gebėjimų ugdymas; lyčių lygybės skatinimo priemonės aukštajame moksle ir akademinėje darbo rinkoje) Tikslinės grupės: doktorantai, rezidentai, mokslo daktarai-stažuotojai, įmonių darbuotojai, pedagogai, dėstytojai, suaugusieji.

 11. Remiamos veiklos sritys • žinių ir gebėjimų apie mokslą, technologijas, inovacijas gilinimas ir sklaida kai projektai susiję su tarpininkavimo tarp mokslo, studijų institucijų ir verslo įmonių paslaugomis, specialistų gebėjimų stiprinimu; jaunimo ir suaugusiųjų neformaliu švietimu mokslo, technologijų ir inovacijų srityje; mokytojų ir pedagogų mokslo ir technologijų populiarinimo Lietuvoje gebėjimų ugdymu, tai projektų tinkamų išlaidų suma turi būti ne mažesnė nei 200 000 Lt ir ne didesnė nei 5 mln. Lt,

 12. Remiamos veiklos sritys • techninė pagalba(specialistų poreikio tyrimai, studijos). (pavyzdžiui, aukščiausios kvalifikacijos specialistų poreikio tyrimai, studijos) Projektų tinkamų išlaidų suma turi būti ne mažesnė nei 100 000 Lt ir ne didesnė nei 5 mln. Lt.

 13. Pareiškėjai • mokslo ir studijų institucijos(aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų įstaigos); • privačios įmonės, susijusios su aukštųjų technologijų gamybos šakomis(pagal valstybės pagalbos mokymams tvarką); • mokslo ir studijų ekspertinės ir koordinavimo institucijos; • viešojo administravimo institucijos; • valstybės ir savivaldybių įstaigos; • asociacijos, įsteigtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu; • viešosios įstaigos, įsteigtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.

 14. BPD 2.5 priemonės projektų specifiniai atrankos kriterijai • Kai skatinamas mokslo, studijų institucijų ir asociacijų, verslo įmonių bendradarbiavimas; • Kai MTEP tikslams įgyvendinti panaudojama abiejų fondų - Europos socialinio fondo ir Europos regioninės plėtros fondo parama;

 15. BPD 2.5 priemonės projektų specifiniai atrankos kriterijai • Kai projektai yra susieti su ES tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programų projektais (jei tai atitinka Europos socialinio fondo paramos sritis); • Kai skatinamas mokymosi, studijų ir paslaugų inovatyvumas; • Kai užtikrinama mokslo ir studijų tarpinstitucinė partnerystė.

 16. Projektų tinkamų išlaidų suma turi būti ne mažesnė nei 345 000 Lt ir ne didesnė nei 5 mln. Lt.

 17. 2004 m. BPD 2.5 priemonės kvietimų teikti paraiškas statistika BPD 2.5 priemonei (Europos socialinis fondas) 2004-2006 m. numatytos lėšos – 120,665 mln. Lt. Preliminarus kvietimas teikti paraiškas 2004 m. kovo mėn. iš viso buvo pateikta 131 paraiška (preliminarus lėšų poreikis: 216,371 mln. Lt.)2004 m. 2 kvietimai teikti paraiškas 2004 m. 2 kvietimuose teikti paraiškas gautos 62 paraiškos (lėšų poreikis: 94,154 mln. Lt.)Pagal 2004 m. kvietimus teikti paraiškas parama skirta 26 projektams (iš jų 7 valstybinės svarbos) 40,643 mln. Lt. paramos sumai

 18. Europos socialinio fondo credo – visos kvalifikuotai parengtos iniciatyvos turi būti paremtos.

 19. Kontaktinė informacija: Švietimo ir mokslo ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo skyrius Aurimas Pautienius: Aurimas.Pautienius@smm.lt, tel. 2743083 Laurita Mickevičiūtė; Laurita.Mickeviciute@smm.lt, tel. 2361126