Seminar Biblic - PowerPoint PPT Presentation

declan-knapp
seminar biblic n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seminar Biblic PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seminar Biblic

play fullscreen
1 / 31
Download Presentation
Seminar Biblic
93 Views
Download Presentation

Seminar Biblic

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Seminar Biblic Profețiile Speranței :

 2. 2. Controversă asupra Semnului Fiarei

 3. 1. SpuneBibliacăsemnulfiareieste numărul „666 Apocalipsa 13:16-18 „A făcut ca toţi… săprimească un semnpemânadreaptăsaupefrunteşinimenisă nu poatăcumpărasauvinde,

 4. 1. SpuneBibliacăsemnulfiareieste numărul „666 Apocalipsa 13:16-18 fărăsăaibă________ acesta, adică ________ fiareisau _________ numeluiei. semnul numele numărul

 5. 1. SpuneBibliacăsemnulfiareieste numărul „666 Apocalipsa 13:16-18 Cine are pricepere, săsocoteascănumărulfiarei. Căcieste un număr de om. Şi __________ eieste: şasesuteşaizecişişase.” numărul

 6. 2. Cesimbolizează „fiara” înprofeţiabiblică? Daniel 7:15-17.23 „Acestepatrufiaremarisuntpatruîmpăraţi care se vorridicapepământ… El mi-a vorbitaşa: Fiara a patraeste o a patra _________ care vafipepământ. împărăție

 7. 3. Identifică cele şase detalii pe care le oferă Biblia cu privire la semnul fiarei. Apocalipsa 13:1.11 Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete;Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne... 1. Suntprezentatedouăfiare.

 8. 3. Identifică cele şase detalii pe care le oferă Biblia cu privire la semnul fiarei. Apocalipsa 13:14  Şi amăgea pe locuitorii pământului ... Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei 2. Fiara cu chip de mielîi face o icoanăprimeifiare.

 9. 3. Identifică cele şase detalii pe care le oferă Biblia cu privire la semnul fiarei. Apocalipsa 13:15 I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. 3. Este impusăînchinareaînainteaicoanei.

 10. 3. Identifică cele şase detalii pe care le oferă Biblia cu privire la semnul fiarei. Apocalipsa 13:15 I s-a dat putere... şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. 4. Cei care refuzăsă se închinesunt ameninţaţi cu moartea.

 11. 3. Identifică cele şase detalii pe care le oferă Biblia cu privire la semnul fiarei. Apocalipsa 13:16 Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, 5. Evenimentulestemondial; suntamintitetoateclasele de oameni.

 12. 3. Identifică cele şase detalii pe care le oferă Biblia cu privire la semnul fiarei. Apocalipsa 13:18 Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om; şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase. 6. Numărul 666 are legătură cu aceastăînchinarefalsă.

 13. 4. Încealtărelatarebiblicăni se vorbeştedespre o închinareimpusă cu forţa? Daniel 3:1-6 „ÎmpăratulNebucadneţar a făcut _____ de aur, înalt de şaizeci de coţişi lat de şasecoţi. … Iar un crainic a strigat cu glas tare: ’Iatăce vi se porunceşte ... chip

 14. 4. Încealtărelatarebiblicăni se vorbeştedespre o închinareimpusă cu forţa? Daniel 3:1-6 săvăaruncaţi cu faţa la pământşi _____________ chipului de aur, pe care l-a înălţatîmpăratulNebucadneţar. să vă închinați

 15. 4. Încealtărelatarebiblicăni se vorbeştedespre o închinareimpusă cu forţa? Daniel 3:1-6 Oricine nu se vaarunca cu faţa la pământşi nu se vaînchina, _______________ chiarînclipaaceeaînmijloculunuicuptoraprins.” va fi aruncat

 16. 5. Observăceleşaselucruripe care le au încomun Daniel 3 şiApocalipsa 13. Daniel 3:1 Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip de aur, înalt de şaizeci de coţi şi lat de şase coţi. • Nebucadneţar conduce puternicul • imperiu al Babilonului.

 17. 5. Observăceleşaselucruripe care le au încomun Daniel 3 şiApocalipsa 13. Daniel 3:1 Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip de aur, înalt de şaizeci de coţi şi lat de şase coţi. 2. El înalţă o statuie.

 18. 5. Observăceleşaselucruripe care le au încomun Daniel 3 şiApocalipsa 13. Daniel 3:4.5 "Iată ce vi se porunceşte, ... când veţi auzi sunetul ... a tot felul de instrumente de muzică, ...să vă închinaţi chipului de aur ... 3. Tuturorli se porunceşte să se închineînainteastatuii.

 19. 5. Observăceleşaselucruripe care le au încomun Daniel 3 şiApocalipsa 13. Daniel 3:6 Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins." 4. Cei care refuzăsuntameninţaţi cu moartea.

 20. 5. Observăceleşaselucruripe care le au încomun Daniel 3 şiApocalipsa 13. Daniel 3:2.3 Împăratul Nebucadneţar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori şi pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători, şi pe toate căpeteniile ţinuturilor,

 21. 5. Observăceleşaselucruripe care le au încomun Daniel 3 şiApocalipsa 13. Daniel 3:2.3  Atunci ...s-au strâns la sfinţirea chipului ... S-au aşezat înaintea chipului pe care-l înălţase Nebucadneţar. 5. Poruncaestedatătuturorpopoarelor, neamurilorşioamenilor de toatelimbile.

 22. 5. Observăceleşaselucruripe care le au încomun Daniel 3 şiApocalipsa 13. Daniel 3:1 Împăratul Nebucadneţar a făcut un chip de aur, înalt de şaizeci de coţi şi lat de şase coţi. 6. Chipul „înalt de şaizeci de coţişi lat de şasecoţi” reprezintă o închinarefalsă.

 23. 6. Din ce metal a făcutNebucadneţarstatuia? Daniel 3:1 „ÎmpăratulNebucadneţar a făcut un chip ________.” aur

 24. 7. Cemărimeaveachipul de aurînălţat de Nebucadneţar? Daniel 3:1 „ÎmpăratulNebucadneţar a făcut un chip de aur, înalt de _______________ şi lat de ________________.” șaizeci de coți șase de coți

 25. 8. Cine s-a plecatînainteachipului, la poruncaîmpăratului? Daniel 3:7 Toate „__________ popoarele, neamurile, oamenii de toatelimbile s-au aruncat cu faţa la pământşi s-au închinatchipului de aur.”

 26. 9. De ce nu s-au închinatînainteachipuluiaceştitreitinerievrei Daniel 3:16-18 „Şichiar de nu ne vascoate, săştii, împărate, că nu vomsluji ____________tăişinici nu ne vomînchinachipului de aur, pe care l-aiînălţat!” dumnezeilor

 27. 10. Ce face împăratulpentru a încercasă-iconstrângăpeceitreitineriloialiluiDumnezeu? Daniel 3:19-23 „A poruncitunoradintreceimaivoiniciostaşi din oştirealui _______ peŞadrac, Meşacşi Abed-Negoşi ____________ încuptorulaprins.” să lege să-i arunce

 28. 11. A îngăduitDumnezeu ca slujitoriiSăicredincioşisămoarăîncuptorul de foc? Daniel 3:24-27 „Euvădpatruoameniumblândsloboziînmijloculfocului, şi___________; şichipulcelui de al patruleaseamănă cu al unui _____ de dumnezei!” nevătămați fiu

 29. 12. De ce a îngăduitDumnezeuacesteveniment? Daniel 3:28.29 „Nebucadneţar a luatcuvântulşi a zis: ____________ să fie DumnezeulluiŞadrac, Meşacşi Abed-Nego, care a trimispeîngerulSăuşi a izbăvitpeslujitoriiSăi care s-au încrezutîn El.’ binecuvântat

 30. 13. Ce a făcutDumnezeupentruslujitoriiSăicredincioşi? Daniel 3:30 „Dupăaceea, împăratul ________ peŞadrac, Meşacşi Abed-Nego la mare cinste, înţinutulBabilonului.” a înălțat

 31. 14. Doreşti ca prinharulluiDumnezeusă-I rămâicredinciosDomnuluiIsus? Răspunsul tău: